Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/30
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.12.
Iktatószám:2217/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény
Teljesítés helye:Zsujta, Fő út 11. sz. Hrsz: 38, 38/A, 41 alatti ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14255607
Postai cím: József Attila Utca 10.
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Blanár Csilla
Telefon: +36 47312255
E-mail: sarospatak@aziszi.hu
Fax: +36 47315105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aziszi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Meglévő idősek otthona felújítása
Hivatkozási szám: EKR001393572019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A felújítással érintett épületegyüttes 2008-ban nyerte el mai formáját. A területen eredetileg a „kúria” épület állt, melyhez hozzáépítették a 96 főt befogadó gondozotti épületet és a két épületet összekötő átjáró folyosót. A beruházás célja, hogy a tárgyi épületegyüttes idősek otthonaként, gondozást nyújtó intézményként történő használatra alkalmas legyen a felújítás eredményeként. A munkálatokat a fenntartó kettő ütemben végzi el, melynek jelen munkálatok jelentik az első ütemét: a kúria teljes és a gondozotti rész szakaszolt felújítását, az épületek állagmegóvását.
A felújítással érintett alapterület összesen: 1146 m2.
Kúria: alapterület 441 m2
A kúria épületben a főzőkonyha és kiegészítő helyiségei, az étterem és közösségi helyiségek találhatóak. A kúria épülete 2014-ben jelentős mértékben felújításra került. A gépészeti rendszerek felújítása – kivéve 3 padlófűtési ág - és a konyhai burkolat felújítás megtörtént. A három padlófűtési ágból szivárgó, illetve a csapadékvíz elégtelen elvezetése miatt az épület alagsorában a vakolaton vizesedés látható, amelyet le kell verni, a fugákat kikaparni és szárító vakolatrendszerrel újra vakolni. A felületkezelés csak meszelés lehet. A fa szerkezetű homlokzati nyílászárókat át kell vizsgálni és a szükséges javításokat elvégezni, faanyag és a vasalatok pótlásával, szükség szerint. A nyílászárók javítás után új felületkezelést kapnak a meglévővel azonos minőségben, lazur festéssel illetve mázolással. A szakhatósági előírás szerinti rovarhálókat szükséges felszerelni a konyhai ablakokra. A teljes épület bádogos szerkezeteinek és tetőfedésének felülvizsgálata után el kell végezni a javítási és pótlási munkákat. Az eresz és homlokdeszkáról a meglévő felvált festéket le kell kaparni és a megtisztított felületre UV álló lazur felületkezelést készíteni. A külső munkák végzése homlokzati állványról történik. Szükséges felülvizsgálni, kitisztítani a csapadékvíz elvezető rendszert az alagsor víz elleni védelme érdekében. Az épületgépészeti és épületvillamossági beavatkozások után a belső falfelületek helyreállítása, javítása, az alagsor, illetve a földszinti rész belső falfelületeinek tisztító festése szükséges. A korábban elfagyott három padlófűtési ág – társalgó és bejárati előtér – kiváltására radiátorfűtés készül. A kúria épület tetőszerkezetét rongáló hársfát és fűzfát szükséges olyan mértékig megtisztítani, hogy a száradt, korhadó és behajló ágakat el kell távolítani.
Összekötő épületrész: 55 m2
A kúria épületet és a gondozotti épületet egy utólag létesített összekötő épületrész kapcsolja egybe a fedett átjárás biztosítására. Az épületrészben eredetileg nem készült fűtés, ez a felújítás során a gondozotti épület kazánjáról biztosított radiátorfűtéssel kiváltásra kerül, így fűtött térben lehet áthaladni az épületrészek között.
Gondozotti épület: 650 m2
A gondozotti épület egy része kerül felújításra az első ütemben: a főbejárattól jobbra eső épületszárny és a bejárati helyiségcsoport. A felújítás kapcsán el kell végezni az épületen belüli süllyedésből származó károk helyreállítását, a sérült, meglazult kerámia burkolat bontását, adott esetben pótlását. A sérült melegburkolatokat rendbe kell tenni, a melegpadlós helyiségek laminált padló burkolatánál a szegélyek szakszerű visszaépítéséről gondoskodni szükséges. Belső nyílászárók állapotának áttekintése, a beltéri ajtók esetében a használhatóság érdekében a vasalatok, vagy szükség szerint a teljes elem cseréje a feladat része. A fa szerkezetű homlokzati nyílászárókat,párkányokat át kell vizsgálni és a szükséges javításokat elvégezni, faanyag és vasalatok pótlásával, szükség szerint. A nyílászárók javítás után új felületkezelést kapnak a meglévővel azonos minőségben, lazúrozással. A teljes épület bádogos szerkezeteinek és tetőfedésének felülvizsgálata után el kell végezni a javítási és pótlási munkákat. Az eresz és homlokdeszkáról a meglévő felvált festéket le kell kaparni és a megtisztított felületre UV álló lazur felületkezelést készíteni. A külső munkák végzése homlokzati állványról történik. Az épületgépészeti és épületvillamossági beavatkozások után a belső falfelületek helyreállítása,
javítása. Az épület helyiségeiben a teljes felületen belső falfestés készül. Az épület előtti három terasz burkolata felfagyott, cserére szorul. Fagyálló, csúszásmentes kerámia lapok kerülnek elhelyezésre. Feladat továbbá kettő mozgáskorlátozott vizesblokk. Szükséges felülvizsgálni, kitisztítani a csapadékvíz elvezető rendszert az épület víz elleni védelme érdekében. A gondozotti épület h- és melegvíz ellátását eredetileg gázkazánok végezték, jelenleg a korábban helyreállított néhány helyiségének ellátását ideiglenesen korlátozott teljesítményű elektromos kazánok biztosítják, melyeket meg kell szüntetni, és új, a teljes épületet kiszolgáló gázkazánokat kell létesíteni. Korszerű kondenzációs kazánok kerülnek elhelyezésre. A kazánházhoz szolgáló gázvezeték az összeköt épület alatt van, mely szabálytalanul létesült, jelenleg inaktív. Új gázvezetéket kell létesíteni. A lakószobák zárt terű helyiségeinek (konyha, fürdő) szellőzése megoldatlan. A padlástérben szerelt, a tetőn kívülre vezetett gépi szellőzéssel kell megoldani. A helyiségek vizes- és fűtési szerelvényeit a korábbi szétfagyásból ered tönkremenetel miatt ki kell cserélni. A gondozotti részen a lámpatesteket bontani kell és új energiatakarékos lámpatesteket kell beépíteni. A dugaljakat és a kapcsolókat felülvizsgálat után szükség szerint cserélni kell.
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 95232290 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Meglévő idősek otthona felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Zsujta, Fő út 11. sz. Hrsz: 38, 38/A, 41 alatti ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A felújítással érintett épületegyüttes 2008-ban nyerte el mai formáját. A területen eredetileg a „kúria” épület állt, melyhez hozzáépítették a 96 főt befogadó gondozotti épületet és a két épületet összekötő átjáró folyosót. A beruházás célja, hogy a tárgyi épületegyüttes idősek otthonaként, gondozást nyújtó intézményként történő használatra alkalmas legyen a felújítás eredményeként. A munkálatokat a fenntartó kettő ütemben végzi el, melynek jelen munkálatok jelentik az első ütemét: a kúria teljes és a gondozotti rész szakaszolt felújítását, az épületek állagmegóvását.
A felújítással érintett alapterület összesen: 1146 m2.
Kúria: alapterület 441 m2
A kúria épületben a főzőkonyha és kiegészítő helyiségei, az étterem és közösségi helyiségek találhatóak. A kúria épülete 2014-ben jelentős mértékben felújításra került. A gépészeti rendszerek felújítása – kivéve 3 padlófűtési ág - és a konyhai burkolat felújítás megtörtént. A három padlófűtési ágból szivárgó, illetve a csapadékvíz elégtelen elvezetése miatt az épület alagsorában a vakolaton vizesedés látható, amelyet le kell verni, a fugákat kikaparni és szárító vakolatrendszerrel újra vakolni. A felületkezelés csak meszelés lehet. A fa szerkezetű homlokzati nyílászárókat át kell vizsgálni és a szükséges javításokat elvégezni, faanyag és a vasalatok pótlásával, szükség szerint. A nyílászárók javítás után új felületkezelést kapnak a meglévővel azonos minőségben, lazur festéssel illetve mázolással. A szakhatósági előírás szerinti rovarhálókat szükséges felszerelni a konyhai ablakokra. A teljes épület bádogos szerkezeteinek és tetőfedésének felülvizsgálata után el kell végezni a javítási és pótlási munkákat. Az eresz és homlokdeszkáról a meglévő felvált festéket le kell kaparni és a megtisztított felületre UV álló lazur felületkezelést készíteni. A külső munkák végzése homlokzati állványról történik. Szükséges felülvizsgálni, kitisztítani a csapadékvíz elvezető rendszert az alagsor víz elleni védelme érdekében. Az épületgépészeti és épületvillamossági beavatkozások után a belső falfelületek helyreállítása, javítása, az alagsor, illetve a földszinti rész belső falfelületeinek tisztító festése szükséges. A korábban elfagyott három padlófűtési ág – társalgó és bejárati előtér – kiváltására radiátorfűtés készül. A kúria épület tetőszerkezetét rongáló hársfát és fűzfát szükséges olyan mértékig megtisztítani, hogy a száradt, korhadó és behajló ágakat el kell távolítani.
Összekötő épületrész: 55 m2
A kúria épületet és a gondozotti épületet egy utólag létesített összekötő épületrész kapcsolja egybe a fedett átjárás biztosítására. Az épületrészben eredetileg nem készült fűtés, ez a felújítás során a gondozotti épület kazánjáról biztosított radiátorfűtéssel kiváltásra kerül, így fűtött térben lehet áthaladni az épületrészek között.
Gondozotti épület: 650 m2
A gondozotti épület egy része kerül felújításra az első ütemben: a főbejárattól jobbra eső épületszárny és a bejárati helyiségcsoport. A felújítás kapcsán el kell végezni az épületen belüli süllyedésből származó károk helyreállítását, a sérült, meglazult kerámia burkolat bontását, adott esetben pótlását. A sérült melegburkolatokat rendbe kell tenni, a melegpadlós helyiségek laminált padló burkolatánál a szegélyek szakszerű visszaépítéséről gondoskodni szükséges. Belső nyílászárók állapotának áttekintése, a beltéri ajtók esetében a használhatóság érdekében a vasalatok, vagy szükség szerint a teljes elem cseréje a feladat része. A fa szerkezetű homlokzati nyílászárókat,párkányokat át kell vizsgálni és a szükséges javításokat elvégezni, faanyag és vasalatok pótlásával, szükség szerint. A nyílászárók javítás után új felületkezelést kapnak a meglévővel azonos minőségben, lazúrozással. A teljes épület bádogos szerkezeteinek és tetőfedésének felülvizsgálata után el kell végezni a javítási és pótlási munkákat. Az eresz és homlokdeszkáról a meglévő felvált festéket le kell kaparni és a megtisztított felületre UV álló lazur felületkezelést készíteni. A külső munkák végzése homlokzati állványról történik. Az épületgépészeti és épületvillamossági beavatkozások után a belső falfelületek helyreállítása,
javítása. Az épület helyiségeiben a teljes felületen belső falfestés készül. Az épület előtti három terasz burkolata felfagyott, cserére szorul. Fagyálló, csúszásmentes kerámia lapok kerülnek elhelyezésre. Feladat továbbá kettő mozgáskorlátozott vizesblokk. Szükséges felülvizsgálni, kitisztítani a csapadékvíz elvezető rendszert az épület víz elleni védelme érdekében. A gondozotti épület h- és melegvíz ellátását eredetileg gázkazánok végezték, jelenleg a korábban helyreállított néhány helyiségének ellátását ideiglenesen korlátozott teljesítményű elektromos kazánok biztosítják, melyeket meg kell szüntetni, és új, a teljes épületet kiszolgáló gázkazánokat kell létesíteni. Korszerű kondenzációs kazánok kerülnek elhelyezésre. A kazánházhoz szolgáló gázvezeték az összeköt épület alatt van, mely szabálytalanul létesült, jelenleg inaktív. Új gázvezetéket kell létesíteni. A lakószobák zárt terű helyiségeinek (konyha, fürdő) szellőzése megoldatlan. A padlástérben szerelt, a tetőn kívülre vezetett gépi szellőzéssel kell megoldani. A helyiségek vizes- és fűtési szerelvényeit a korábbi szétfagyásból ered tönkremenetel miatt ki kell cserélni. A gondozotti részen a lámpatesteket bontani kell és új energiatakarékos lámpatesteket kell beépíteni. A dugaljakat és a kapcsolókat felülvizsgálat után szükség szerint cserélni kell.
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (db projekt) 15
2 Többlet jótállás időtartama (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Meglévő idősek otthona felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34962754
Postai cím: Külterület 024/15. hrsz.
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
E-mail: miskolc@polgarikft.hu
Telefon: +36 46303393
Internetcím(ek): (URL) http://polgarikft.hu
Fax: +36 46587438
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440118205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 95232290
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Épületvillamosság, épületgépészet, FMV/Építésvezető.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Industria 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88745314
Postai cím: Fő Út 101
Város: Vajdácska
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3961
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12467666205

Hivatalos név: Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34962754
Postai cím: Külterület 024/15. hrsz.
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440118205

Hivatalos név: Gramalpin 2007 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75574141
Postai cím: Miklós Utca 13. 8/42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13991610241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges