Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/30
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.12.
Iktatószám:2235/2020
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Győr 4118 hrsz., Szent Imre út (Mónus Illés út és Vasvári P. u. között)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21314713
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Márta
Telefon: +36 96500237
E-mail: nemeth.marta@gyor-ph.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gyor.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001620892019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001620892019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szent Imre út felújítása Győr, feltételes
Hivatkozási szám: EKR001620892019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Győr, Szent Imre út (Mónus Illés út és Vasvári P. u. közötti szakasz) felújításának kivitelezési munkái (TOP-6.1.5) feltételes közbeszerzés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Győr, Szent Imre út (Mónus Illés út és Vasvári P.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
További tárgyak:45000000-7
45213316-1
45233000-9
45233120-6
45233140-2
45233220-7
45233221-4
45233228-3
45233290-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Győr 4118 hrsz., Szent Imre út (Mónus Illés út és Vasvári P. u. között)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Győr, Szent Imre út (Mónus Illés út és Vasvári P. u. között) felújítása keretében szakmai-műszaki tartalom:
 Meglévő aszfalt útpálya kötőréteg marása 600 m2
 Meglévő aszfalt útpálya kopóréteg marása 4330 m2
 AC 11 kopó (F) jelű aszfaltréteg fektetése 216,5 m3
 AC 11 kiegyenlítő aszfaltréteg beépítése 108,3 m3
 AC 22 kötő (F) jelű aszfaltréteg építése 42,00 m3
 Aszfalt burkolatú út pályaszerkezet cseréje 300,00 m2
 Beton burkolatú autóbusz öblök építése (4 db) 240,00 m2
 Kiemelt-, kerti-, és süllyesztett szegélyépítés 355 m
 Aszfalt burkolatú járdaépítés 295,00 m2
 Meglévő bűzzáras víznyelő aknák újra építése 27 db
 Meglévő csatorna fedlapok cseréje önszintező fedlap beépítésével 17 db
 Tartós burkolati jelek felfestése új burkolatra fehér színben gépi és kézi jelek 150,00 m2
 Tartós burkolati jelek felfestése új burkolatra sárga színben kézi jelek 19,00 m2
Részleteket a Közbeszerzési Dokumentum III. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. 1 fő szakemb.,aki művez./építésvez./főépítésvez./ projektvez.ként útépítési/útfelújítási munkát végzett projekteken (0-3db projekt) 10
2 3. M.2. alkalmassági követelmény körében előírt szakember szakterületnek megfelelő építőipari kivitelezésben szerzett többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban kifejezve 0-36 hó) 10
3 4. Az ajánlatkérő által kötelezően előírt min.12 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva (az ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban a szerződés időtartama tekintetében megadott 60 nap alatt 60 naptári napot ért, azonban ennek megadására az EKR releváns pontjában technikai okokból nincs lehetőség.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság (alk.) igazolásában olyan gazd.-i szereplő, aki a Kbt. 62.§(1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Kbt.74.§(1)bek.a) és b)pontjai irányadók.
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt.67.§(1)bek. alapján AT – vmint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet(KR.)II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az EEKD-t a KR.4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni. Kbt.64.§ és a KR.4.§(3)bek. irányadó. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában a Kbt.67.§(4) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt.62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt.69.§(4)-(6)bek. alapján a felhívott AT a Kr.8,10,12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges). A kizáró okok igazolása körében felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.)KR. 1.§ (7)bek.-re.
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5) bek. megfelelően – AK kéri a gazd.-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) - részletes nyilatkozatát. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §(4)bek. alapján.
Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása:
NY.1.) AK a nyilvántartásban (NYT) szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bekezdése szerinti NYT-okban ellenőrzi. A NYT-ban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti NYT-okban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a NYT kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a NYT-ban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Mo.-on letelepedett gazd. szereplő esetén a NYT-ban szereplés tényét az AK ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, ill. az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9), 69.§(11) bek. és 69.§ (11a)bek is irányadók.
NY.1) Alkalmatlan AT, ha valamely építőipari kivételezést végző gazd. szereplő az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Mo-on letelepedett gazd-i szereplők esetén a letelepedés szerinti ország NYT-ban nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65.§ (1)bek. c)pont és 322/2015.(X.30.)Korm.rend. 21.§ (1)bek.), 321/2015. (X. 30.)Korm.rend. 26.§ (1)bek. a) pont és a 26.§ (2)bek. foglaltaknak megfelelően.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A KR. 1.§ (1) bek. alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.
P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell – a KR 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján –az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző, mérlegfordulónappal lezárt 3 üzleti év közbeszerzés tárgyából származó (útépítés és/vagy útfelújítás) – áfa nélkül számított- árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
A P1) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a KR 19. § (3) bekezdése. Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 19.§ (6)-(7) bekezdéseire és a Kbt. 65.§-ra is.
A P1) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltakra. A fent ismertetett P1) alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az EEKD IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdéseire.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 1. § (1) bekezdésére, valamint a 3. §-ára.
Karakterhiány miatt a III.1.3. folytatása:
Az M.2. pont esetében a képzettség/végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával igazolható. A szakmai tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó. A szakmai önéletrajzból a kért szakmai tapasztalat (annak időtartama és tárgya) egyértelműen megállapítható kell, hogy legyen. Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év/hónap/nap megjelöléssel kell tartalmaznia.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben nyertes ajánlattevő által az M.2. alkalmassági követelmény során bemutatott szakember nem rendelkezik szakmai többlettapasztalattal, úgy szakmai önéletrajz benyújtása az értékelési résszempont alátámasztására nem szükséges.
Amennyiben a megajánlott szakember(ek) tekintetében a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint az ajánlati felhívásban Ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.
Ha a jogosultságot – amennyiben a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, ténye ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az Ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani, melyre a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére is irányadó.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan ajánlattevő, ha:
P/1. jelen felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (útépítés és/vagy útfelújítás) származó árbevétele összesen nem érte el a nettó 60 millió Ft-ot.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
AK jelzi, hogy a KR 30. § (4) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg (P1). A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, Kbt. 65. § (12) bekezdésének figyelembevételével. A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: (folytatás karakterkorlát miatt)
Késedelmes fizetés esetén AK a Ptk.-ban (6:155. §) meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizetia nyertes AT-nek. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Korm. rendelet 32/A. §-ában foglalt rendelkezések irányadók. Ajánlatkérő a kifizetés során a Korm. rendelet 32/B. §-ában foglaltakat alkalmazza.
Az ellenszolgáltatás megfizetése körében a Korm. rendelet 31.§ -ban foglaltakra is figyelemmel kell lenni.
Megrendelő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint ezúton nyilatkozik, hogy a Megrendelő által megrendelt tevékenység nem építési hatósági engedélyköteles és ezáltal az egyenes adózás szabályai alá esik.
Szerződés biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér (naptári naponként a nettó vállalkozói díj 0,5%-a, max. a nettó vállalkozói díj 10%-a) és meghiúsulási kötbér (a nettó vállalkozói díj 20%-a), teljesítési (nettó vállalkozói díj 5%-a) és jólteljesítési biztosíték sikeres műszaki átadás-átvételtől számított minimum 12 hónapos időtartamra (ajánlattevői vállalás szerint kerül meghatározásra a szerződéskötéskor; mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a). Részletek a szerződéstervezetben.. Jótállás időtartama: AT vállalása alapján, de minimum a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 12 hónap.

II.1.6.) A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése alapján a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. AK a részajánlattételt nem biztosítja, mivel a beszerzés tárgya olyan összetett közbeszerzési igény, amely időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezésének összehangolt megvalósítását igényli. A kivitelezéssel érintett területre tekintettel a teljesítések szakszerű és organizáció szempontjából optimális megvalósítása indokolja, hogy egy felelősségi körbe tartozó részvételre jelentkező végezze. Több vállalkozó egyidőben történő teljesítése esetén a vállalkozók részére önálló munkaterület a munkaterület megosztásával az esetek döntő többségében nem biztosítható, illetve AK részéről a különböző vállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátása jelentős többlet feladatokkal és többlet kiadással járna AK részére.
Előbbiekre tekintettel ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A KR 1.§ (1) alapján az AT-nek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között – elektronikus űrlapként - rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a KR 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven (60 hónapon) belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített építési beruházásainak (útépítés és/vagy útfelújítás) ismertetése a KR 22. § (3) bekezdései alapján Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolásban meg kell adni az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal) és helyét, a sikeres műszaki átadás-átvétel idejét (év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél megjelölését, a megrendelő részéről a referenciával kapcsolatban felvilágosítást adó személy nevét és telefonos elérhetőségét továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
AK figyelemmel a Rendelet 21. § (2a) a) pontjában foglaltak szerint vizsgált időszak (5 év) alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös AT-ént végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt, figyelemmel kell lenni a Rendelet 22. § (5) bekezdésére is. AK az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), valamint a KR 24. § (1) bekezdésében foglalt lehetőségekre továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakkal összefüggésben a (9) bekezdésben foglaltakra. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (11) – (12) bekezdése is.
M/2. AK a Kbt. 69. § szerinti felhívására a KR 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján AT-nek be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről (SZK), akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni kell a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt SZK(ek) saját kezűleg aláírt, a szakmai tapasztalat ismertetését tartalmazó szakmai önéletrajzzal történő bemutatását, illetve rendelkezésre állási nyilatkozatukat. Az M.2. pont esetében a képzettség/végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával igazolható. A szakmai tapasztalat a SZK által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó. A szakmai önéletrajzból a kért szakmai tapasztalat (annak időtartama és tárgya) egyértelműen megállapítható kell, hogy legyen. Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a min.követelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év/hónap megjelöléssel kell tartalmaznia.
AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben nyertes ajánlattevő által az M.2. alkalmassági követelmény során bemutatott SZK nem rendelkezik szakmai többlettapasztalattal, úgy szakmai önéletrajz benyújtása az értékelési résszempont alátámasztására nem szükséges, csupán a rendelkezésre állási nyilatkozat csatolandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be az ajánlatában az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 5 évben (60 hónap) szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt), de legfeljebb 8 éven (96 hónap) megkezdett, városi környezetben, forgalom részleges fenntartása mellett végzett útépítésre és/vagy útfelújításra vonatkozó referenciát, mely tartalmaz legalább 250 m2 aszfalt- és/vagy betonburkolat építést.
Több szerződéssel történő megfelelés megengedett.
AK városi környezet és forgalom részleges fenntartása alatt a következőket érti:
- Városi környezet alatt az adott város közigazgatási határain belül található környezetet értjük, ahol a beruházással érintett útszakaszon helyi tömegközlekedés zajlik, valamint lakóingatlanok és közintézmények helyezkednek el, azokat az érintett útszakaszról közvetlenül ki kell szolgálni és megközelítésüket folyamatosan biztosítani kell.
- Forgalom részleges fenntartása alatt azt értjük, hogy a munkaterületen a gépjármű-, gyalogos- és kerékpáros forgalmat részlegesen fent kell tartani a beruházás teljes időszaka alatt, tehát nem zárhatja le a kivitelező a teljes munkaterületet. A szakmai feladat részét képezi, hogy a munkavégzés olyan organizáció alapján történjen, mely az ipari- és egyéb fent részletezett forgalmat elviselhető minőségben, folyamatosan fenn tudja tartani az útépítésből adódó korlátozások minimalizálásával.
M/2. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberrel:
legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 3. pontja szerinti „Közlekedési építmények szakterület részszakterülete” MV-KÉ-R kategóriájú vagy ezzel egyenértékű MV-KÉ jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
AK a SZK-ek tekintetében a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. AK az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultságot elfogadja, mely jelen esetben a MV-KÉ kategóriájú SZKt is jelenti egyben. AK felhívja a figyelmet, hogy az M/2. alkalmassági min.követelmény tekintetében bemutatott kSZK nem vonható be a 2. értékelési szempont körébe.
Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása AT kötelezettsége és felelőssége. A nem magyarországi referencia esetén a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet által előírt tartalmat kell igazolni.
Folytatás karakterkorlát miatt: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Amennyiben a megajánlott SZK(ek) tekintetében a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint az ajánlati felhívásban AK által meghat. jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szüks. végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.Ha a jogosultságot – amennyiben a Kbt. 69.§ (11)szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, ténye ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az AT más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani, melyre a Kbt. 69.§ (11a)bek. irányadó.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). AK az elszámolható költségek fedezetét a TOP-6.1.5-16 pályázati konstrukcióból kívánja biztosítani, utófinanszírozással. A támogatási intenzitás az elszámolható költség 100 %-a. AK előleget nem biztosít. Benyújtható 1 db végszámla. Tartalékkeret: Korm.rend. 20. § teljes nettó vállalkozói díj 5%-a. AK a Kbt. 27/A. § alapján befogadja az olyan elektronikus számlát, amely megfelel az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. AK a vállalkozói díjat a közbeszerzési dokumentumokban (szerződéstervezetben) meghat. számlázási rend figyelembevételével kiállított számla alapján fizeti meg átutalással a Kbt. 135. § (1)-(3),(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint. A számla fizetési határideje a kézhezvételétől számított 30 nap.
Folyt. III.1.2. karakterkorlát miatt.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/03/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a ill. a Kbt. 68.§-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempont alapján. Adható pontszám alsó és felső határa: 0-10, Ért. módszere: 1. részszempont esetében fordított arányosítás. 2.,3. és 4. részszempont esetében egyenes arányosítás.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékelt ajánlat kiválasztás módszerének ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) és a Miniszterelnökség 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója szerint.
2. Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 54.§-ban foglaltak alapján az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek mértéke 800.000 HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54.§ (2)-ben meghatározott módokon. Ajánlatkérő bankszámlaszáma: 11737007-15466004-00000000
Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 54.§ (1) bekezdése szerinti ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását alátámasztó iratot, így a pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garanciavállalási vagy készfizető kezesi nyilatkozatot, illetve készfizetői kezességvállalást tartalmazó biztosítói kötelezvényt. Az ajánlati biztosíték Ajánlatkérő hivatkozott fizetési számlájára történő utalás esetén arról kell nyilatkozni, hogy az ajánlati biztosíték Ajánlatkérő fizetési számlájára átutalásra került, melyhez csatolandó az utalási bizonylat.
3. Formai információk a Dokumentációban.
4. Helyszíni bejárást AK nem tart.
5. AK a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1)-3) pontok vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg
6. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia.
7. AK a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § (1) - (10) bekezdése szerint biztosítja.
8. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66.§(6) és a 67.§(4) bekezdései szerinti nyilatkozatokat
9. AK a Korm.rend. 26. §-a alapján előírja nyertes ajánlattevő részére teljes körű felelősségbiztosítás felelősségbiztosítás (CAR építészeti szerelési munkákra kiterjedően) megkötését, vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztését legalább 50 millió HUF/év és legalább 20 millió HUF/kár mértékben, amelynek megléte a munkaterület átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele. Vállalja továbbá azt, hogy a kivitelezés teljes időtartama alatt a biztosítást fenntartja.
10. A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében AK rögzíteni kívánja, hogy ajánlati kötöttség időtartama 60 naptári nap.
11. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
12. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
13. AK jelen eljárásban alkalmazza érvénytelenségi okként a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontjában foglaltakat.
14. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.
15. A szerződéstervezetben előírt biztosítékok Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134.§(5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint
VI.3) További információk (folytatás karakterkorlát miatt):
16. A Kbt. 35.§(8) alapján Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
17. FAKSZ: dr.Laczkó Katalin, lajstromszám:00094. (levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 41. 2/9., e-mail cím: laczko.katalin@lkdr.hu) (https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/...)
18. 17. AT köteles az ajánlathoz árazott költségvetést csatolni a Közbesz.Dok-ban foglaltak szerint. Továbbá köteles az ajánlathoz csatolni az értékelés során bevont szakemberek tapasztalatának bemutatását (AT nyilatkozatai, szakemberek szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata).
19. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján a feltételesként kerül megindításra az alábbi indokok alapján:
A becsült érték meghatározása alapján a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez. Jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépésének feltétele az, hogy a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegét meghaladó ajánlat esetén a fedezet biztosításához szükséges Támogatási Szerződés módosítási igény az Irányító Hatóság (mint támogató szervezet) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága (mint közreműködő szervezet) által elfogadásra kerüljön vagy a kivitelezés tárgyában összeállított új támogatási kérelem benyújtását követően a Közreműködő Szervezet részéről a pozitív támogatói döntés rendelkezésre álljon.
Ajánlatkérő az előzőek szerinti feltételek teljesülését olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint. Továbbá Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés hatálybalépését a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint felfüggesztő feltételként köti ki, azaz a szerződés hatálybalépésének feltétele az, hogy a támogatási szerződés-módosítási igény vagy az új támogatási kérelem elfogadásra kerül.
A II.2.5. pontban lévő karakterkorlát miatt az egyértelműség kedvéért az alábbiakban közöljük az értékelési szempontokat:
Ár kritérium:
1. Ajánlati ár (nettó HUF-ban kifejezve, tartalékkeret nélkül) / súlyszám 70
Minőségi kritériumok:
2. Legalább 1 fő szakember, aki művezetőként és/vagy, építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy projektvezetőként útépítési és/vagy útfelújítási munkát végzett projekteken (ajánlati elem minimum értéke 0 db projekt, legkedvezőbb szintje 3 db projekt) súlyszám: 10
3. M.2. alkalmassági követelmény körében előírt szakember szakterületnek megfelelő építőipari kivitelezésben szerzett többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban kifejezve az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap)- súlyszám: 10
4. Az ajánlatkérő által kötelezően előírt min.12 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva (az ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) - súlyszám 10
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák