Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:2315/2020
CPV Kód:45232000-2
Ajánlatkérő:NKM Áramhálózati Kft.
Teljesítés helye:HU231,HU331;HU332,HU333;HU331,HU333;HU1,HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NKM Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92590780
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kutasi-Fári Éva
Telefon: +36 62565565
E-mail: fari.eva@nkm.energy
Fax: +36 62568000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nkmaramhalozat.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.nkmaramhalozat.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001573152019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001573152019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Alépítményi munkák - KAP
Hivatkozási szám: EKR001573152019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nyomvonalas villamos hálózat létesítéshez kapcsolódó tervezett és sürgős alépítményi munkák, valamint üzemzavar elhárítási célú alépítményi munkák elvégzése (oszlophely kialakítása, kábel nyomvonal ásása, kábelek, védőcsövek árokba fektetése, kábelek védőcsőbe húzása, talaj visszatöltése/tömörítése, eredeti állapot helyreállítása).
1. rész: bajai régió szolgáltatási területén
2. rész: békéscsabai régió szolgáltatási területén
3. rész: szegedi régió szolgáltatási területén
4. rész: kecskeméti régió szolgáltatási területén
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
x csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 1
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Bajai régió
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232000-2
További tárgyak:45111000-8
45111100-9
45112100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231,HU331 A teljesítés fő helyszíne: Baja régió (ajánlatkérő szolgáltatási területe) A teljesítés tételes helyszíneit a szerződéstervezet 6. számú melléklete tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyomvonalas villamos hálózat létesítéshez kapcsolódó tervezett és sürgős alépítményi munkák, valamint üzemzavar elhárítási célú alépítményi munkák elvégzése (oszlophely kialakítása, kábel nyomvonal ásása, kábelek, védőcsövek árokba fektetése, kábelek védőcsőbe húzása, talaj visszatöltése/tömörítése, eredeti állapot helyreállítása) nettó 400.792.957,- Ft keretösszeg erejéig.
Becsült mennyiségek:
Kábel be- vagy kihúzása védőcsőben (KIF/4x10-70, KÖF/1xXLPE):14 863 FM
Kábel be- vagy kihúzása védőcsőben (KIF/4x95-150, KÖF/1xRoundal): 1 286 FM
Kábel be- vagy kihúzása védőcsőben (KIF/4x185-240, KÖF/3xRoundal, 10kV/Papír): 3 694 FM
Kábel be- vagy kihúzása védőcsőben (20kV/Papír): 3 FM
Kábel fektetese vagy bontása árokban (KIF/4x10-70, KÖF/1xXLPE): 34 529 FM
Kábel fektetese vagy bontása árokban (KIF/4x95-150, KÖF/1xRoundal): 2 536 FM
Kábel fektetese vagy bontása árokban (KIF/4x185-240, KÖF/3xRoundal, 10kV/Papír): 11 964 FM
Kábel fektetese vagy bontása árokban (20kV/Papír): 3 FM
Keretföldelés lehelyezés vagy bontás: 146 DB
Keretföldelés telepítés vagy bontás, helyszíni lakatosmunkával kisebb BHTR-hez: 7 DB
Keretföldelés telepítés vagy bontás, helyszíni lakatosmunkával nagyobb BHTR-hez: 16 DB
Gége vagy PVC védőcsővezés kiépítése vagy bontása:15 822 FM
KPE vagy acél védőcsővezés kiépítése vagy bontása: 714 FM
Aszfalt réteg felhordása - hengerelt technológiával :1 m2 / 1 cm
Aszfalt réteg felhordása - öntött technológiával :6 m2 / 1 cm
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,3, max. 3%)  10
2 Jótállás beépített anyagra (min. 12, max. 36 hónap) 10
3 Jótállás kivitelezésre (min. 36, max. 60 hónap)  10
4 Az M/2.1. pont szerint bemutatott szakembereken felüli munkairányító csoportvezetők száma (min.0, max. 2) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával jogosult a szerződés időbeli hatályát meghosszabbítani 12 hónappal (de maximum a keretösszeg kimerüléséig).
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Békéscsabai régió
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232000-2
További tárgyak:45112100-6
45111000-8
45111100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Békéscsaba régió (ajánlatkérő szolgáltatási területe) A teljesítés tételes helyszíneit a szerződéstervezet 6. számú melléklete tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyomvonalas villamos hálózat létesítéshez kapcsolódó tervezett és sürgős alépítményi munkák, valamint üzemzavar elhárítási célú alépítményi munkák elvégzése (oszlophely kialakítása, kábel nyomvonal ásása, kábelek, védőcsövek árokba fektetése, kábelek védőcsőbe húzása, talaj visszatöltése/tömörítése, eredeti állapot helyreállítása) nettó 857.425.947,- Ft keretösszeg erejéig.
Becsült mennyiségek:
Kábel be- vagy kihúzása védőcsőben (KIF/4x10-70, KÖF/1xXLPE): 7 308 FM
Kábel be- vagy kihúzása védőcsőben (KIF/4x95-150, KÖF/1xRoundal): 8 429 FM
Kábel be- vagy kihúzása védőcsőben (KIF/4x185-240, KÖF/3xRoundal, 10kV/Papír): 10 488 FM
Kábel be- vagy kihúzása védőcsőben (20kV/Papír): 126 FM
Kábel fektetese vagy bontása árokban (KIF/4x10-70, KÖF/1xXLPE): 170 FM
Kábel fektetese vagy bontása árokban (KIF/4x95-150, KÖF/1xRoundal): 256 FM
Kábel fektetese vagy bontása árokban (KIF/4x185-240, KÖF/3xRoundal, 10kV/Papír): 1 014 FM
Kábel fektetese vagy bontása árokban (20kV/Papír): 2 200 FM
Keretföldelés lehelyezés vagy bontás: 8 DB
Keretföldelés telepítés vagy bontás, helyszíni lakatosmunkával kisebb BHTR-hez: 173 DB
Keretföldelés telepítés vagy bontás, helyszíni lakatosmunkával nagyobb BHTR-hez: 18 DB
Gége vagy PVC védőcsővezés kiépítése vagy bontása:15 948 FM
KPE vagy acél védőcsővezés kiépítése vagy bontása: 9 558 FM
Aszfalt réteg felhordása - hengerelt technológiával : 1 m2 / 1 cm
Aszfalt réteg felhordása - öntött technológiával :8 243 m2 / 1 cm
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,3, max. 3%) 10
2 Jótállás beépített anyagra (min. 12, max. 36 hónap)  10
3 Jótállás kivitelezésre (min. 36, max. 60 hónap)  10
4 Az M/2.1 pont szerint bemutatott szakembereken felüli munkairányító csoportvezetők száma (min.0, max. 2)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával jogosult a szerződés időbeli hatályát meghosszabbítani 12 hónappal (de maximum a keretösszeg kimerüléséig).
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Szegedi régió
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232000-2
További tárgyak:45111000-8
45111100-9
45112100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged régió (ajánlatkérő szolgáltatási területe) A teljesítés tételes helyszíneit a szerződéstervezet 6. számú melléklete tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyomvonalas villamos hálózat létesítéshez kapcsolódó tervezett és sürgős alépítményi munkák, valamint üzemzavar elhárítási célú alépítményi munkák elvégzése (oszlophely kialakítása, kábel nyomvonal ásása, kábelek, védőcsövek árokba fektetése, kábelek védőcsőbe húzása, talaj visszatöltése/tömörítése, eredeti állapot helyreállítása) nettó 1.654.103.247,- Ft keretösszeg erejéig.
Becsült mennyiségek:
Kábel be- vagy kihúzása védőcsőben (KIF/4x10-70, KÖF/1xXLPE): 13 785 FM
Kábel be- vagy kihúzása védőcsőben (KIF/4x95-150, KÖF/1xRoundal): 10 833 FM
Kábel be- vagy kihúzása védőcsőben (KIF/4x185-240, KÖF/3xRoundal, 10kV/Papír): 29 013 FM
Kábel be- vagy kihúzása védőcsőben (20kV/Papír): 3 FM
Kábel fektetese vagy bontása árokban (KIF/4x10-70, KÖF/1xXLPE): 52 806 FM
Kábel fektetese vagy bontása árokban (KIF/4x95-150, KÖF/1xRoundal): 27 922 FM
Kábel fektetese vagy bontása árokban (KIF/4x185-240, KÖF/3xRoundal, 10kV/Papír): 22 958 FM
Kábel fektetese vagy bontása árokban (20kV/Papír): 978 FM
Keretföldelés lehelyezés vagy bontás: 45 DB
Keretföldelés telepítés vagy bontás, helyszíni lakatosmunkával kisebb BHTR-hez: 3 DB
Keretföldelés telepítés vagy bontás, helyszíni lakatosmunkával nagyobb BHTR-hez: 3 DB
Gége vagy PVC védőcsővezés kiépítése vagy bontása : 44 687 FM
KPE vagy acél védőcsővezés kiépítése vagy bontása: 6 950 FM
Aszfalt réteg felhordása - hengerelt technológiával : 28 560 m2 / 1 cm
Aszfalt réteg felhordása - öntött technológiával : 59 152 m2 / 1 cm
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,3, max. 3%) 10
2 Jótállás beépített anyagra (min. 12, max. 36 hónap)  10
3 Jótállás kivitelezésre (min. 36, max. 60 hónap)  10
4 Az M/2.1 pont szerint bemutatott szakembereken felüli munkairányító csoportvezetők száma (min. 0, max. 4)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával jogosult a szerződés időbeli hatályát meghosszabbítani 12 hónappal (de maximum a keretösszeg kimerüléséig).
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kecskeméti régió
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111000-8
További tárgyak:45111100-9
45112100-6
45232000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU331 A teljesítés fő helyszíne: Kecskeméti régió (ajánlatkérő szolgáltatási területe) ) A teljesítés tételes helyszíneit a szerződéstervezet 6. számú melléklete tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyomvonalas villamos hálózat létesítéshez kapcsolódó tervezett és sürgős alépítményi munkák, valamint üzemzavar elhárítási célú alépítményi munkák elvégzése (oszlophely kialakítása, kábel nyomvonal ásása, kábelek, védőcsövek árokba fektetése, kábelek védőcsőbe húzása, talaj visszatöltése/tömörítése, eredeti állapot helyreállítása) nettó 104.883.414,- Ft keretösszeg erejéig.
Becsült mennyiségek:
Kábel be- vagy kihúzása védőcsőben (KIF/4x10-70, KÖF/1xXLPE): 10 FM
Kábel be- vagy kihúzása védőcsőben (KIF/4x95-150, KÖF/1xRoundal): 28 FM
Kábel be- vagy kihúzása védőcsőben (KIF/4x185-240, KÖF/3xRoundal, 10kV/Papír): 3 FM
Kábel be- vagy kihúzása védőcsőben (20kV/Papír): 3 FM
Kábel fektetese vagy bontása árokban (KIF/4x10-70, KÖF/1xXLPE): 3 065 FM
Kábel fektetese vagy bontása árokban (KIF/4x95-150, KÖF/1xRoundal): 3 FM
Kábel fektetese vagy bontása árokban (KIF/4x185-240, KÖF/3xRoundal, 10kV/Papír): 3 FM
Kábel fektetese vagy bontása árokban (20kV/Papír): 3 FM
Keretföldelés lehelyezés vagy bontás: 3 DB
Keretföldelés telepítés vagy bontás, helyszíni lakatosmunkával kisebb BHTR-hez: 3 DB
Keretföldelés telepítés vagy bontás, helyszíni lakatosmunkával nagyobb BHTR-hez: 3 DB
Gége vagy PVC védőcsővezés kiépítése vagy bontása: 3 000 FM
KPE vagy acél védőcsővezés kiépítése vagy bontása: 3 FM
Aszfalt réteg felhordása - hengerelt technológiával : 350 m2 / 1 cm
Aszfalt réteg felhordása - öntött technológiával : 115 m2 / 1 cm
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,3, max. 3%)  10
2 Jótállás beépített anyagra (min. 12, max. 36 hónap)  10
3 Jótállás kivitelezésre (min. 36, max. 60 hónap) 10
4 Az M/2.1. pont szerint bemutatott szakembereken felüli munkairányító csoportvezetők száma (min.0, max. 4)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával jogosult a szerződés időbeli hatályát meghosszabbítani 12 hónappal (de maximum a keretösszeg kimerüléséig).
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Valamennyi rész tekintetében
Nem lehet Ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók.
Kizáró okok igazolása:
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.
Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
B) Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása:
Valamennyi rész tekintetében
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján:
NY.1.)
AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét – amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezetőszerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerűmásolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) és 69.§(11) bek. is irányadók.
NY.1.)
Alkalmatlan az építőipari kivételezést végző gazdasági szereplő, ha az Étv. szerinti, építőipari kivitelezésitevékenységet végzők, illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt.65.§(1)bek. c) pont és 322/2015.(X.30.) Kr.21.§(1) bek.).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján:
M.1) A Kr.21. § (2a) bek. b) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 8 évben (96 hónapban) befejezett, de legfeljebb 11 éven (132 hónapon) belül megkezdett referenciái (továbbiakban: ref) ismertetését.
A ref.-át a Kr.22.§ (3)-(5) bek. szerint kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
• az építési beruházás tárgya és mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmények teljesülés egyértelműen megállapítható legyen),
• teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont) és helye
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
• valamennyi olyan adat, amelyből az alk.-i követelmény teljesülése megállapítható.
M.2.) A Kr.21.§ (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
- AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével) a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény), illetve a szakemberrel jogviszonyban álló szervezet, és a jogviszony megjelölésével;
- AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai tapasztalatáról (EKR nyilatkozatminta kitöltésével) amennyiben releváns; amelyből a szakember minimumkövetelményben előírt szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül, év/hónap pontossággal; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre);
- szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dok.-ok egyszerű másolata amennyiben releváns;
- a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat.

M.3) A Kr. 21.§ (2) bek. h) pontja alapján ajánlattevő nyújtsa be a teljesítéshez a rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírását. A leírásban ajánlattevő jelölje meg az eszköz rendelkezésre állásának módját (tulajdon, bérlet, lízing, stb.) és csatolja a rendelkezésre állást igazoló dokumentumot (eszköz nyilv. lap, számla, bérleti szerződés, stb.).
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11a) bek. rendelkezéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 8 évben (96 hónapban) befejezett, de legfeljebb 11 éven (132 hónapon) belül megkezdett alábbi
1. rész (Baja)
M1.1 minimum 11.900 m KIF vagy KÖF kábel védőcsőben történő be- és/vagy kihúzására vonatkozó referenciával; és
M1.2 minimum 29.400 m KIF vagy KÖF kábel árokban történő fektetésére és/vagy bontására vonatkozó referenciával; és
M1.3 minimum 100 db keretföldelés telepítésére és vagy bontására vonatkozó referenciával; és
M1.4 minimum 9.900 m gége, PVC, KPE vagy acél védőcsövezés kiépítésére és vagy bontására vonatkozó referenciával; és
M1.5 minimum 4 m2/1 cm területű/felvitt rétegvastagságú aszfalt réteg felhordására vonatkozó referenciával.
2. rész (Békéscsaba)
M1.1 minimum 15.000 m KIF vagy KÖF kábel védőcsőben történő be- és/vagy kihúzására vonatkozó referenciával; és
M1.2 minimum 2.100 m KIF vagy KÖF kábel árokban történő fektetésére és/vagy bontására vonatkozó referenciával; és
M1.3 minimum 119 db keretföldelés telepítésére és vagy bontására vonatkozó referenciával; és
M1.4 minimum 15.300 m gége, PVC, KPE vagy acél védőcsövezés kiépítésére és vagy bontására vonatkozó referenciával; és
M1.5 minimum 4.940 m2/1 cm területű/felvitt rétegvastagságú aszfalt réteg felhordására vonatkozó referenciával.
3. rész (Szeged)
M1.1 minimum 32.100 m KIF vagy KÖF kábel védőcsőben történő be- és/vagy kihúzására vonatkozó referenciával; és
M1.2 minimum 62.800 m KIF vagy KÖF kábel árokban történő fektetésére és/vagy bontására vonatkozó referenciával; és
M1.3 minimum 30 db keretföldelés telepítésére és vagy bontására vonatkozó referenciával; és
M1.4 minimum 31.000 m gége, PVC, KPE vagy acél védőcsövezés kiépítésére és vagy bontására vonatkozó referenciával; és
M1.5 minimum 52.600 m2/1 cm területű/felvitt rétegvastagságú aszfalt réteg felhordására vonatkozó referenciával.
4. rész (Kecskemét)
M1.1 minimum 26 m KIF vagy KÖF kábel védőcsőben történő be- és/vagy kihúzására vonatkozó referenciával; és
M1.2 minimum 1.840 m KIF vagy KÖF kábel árokban történő fektetésére és/vagy bontására vonatkozó referenciával; és
M1.3 minimum 5 db keretföldelés telepítésére és vagy bontására vonatkozó referenciával; és
M1.4 minimum 1.800 m gége, PVC, KPE vagy acél védőcsövezés kiépítésére és vagy bontására vonatkozó referenciával; és
M1.5 minimum 280 m2/1 cm területű/felvitt rétegvastagságú aszfalt réteg felhordására vonatkozó referenciával.
A referenciamunka akkor tekinthető teljesítettnek, ha a referenciamunka műszaki átadás-átvétellel történő lezárására a felhívás feladását megelőző 96 hónapon belül sor került.
Egy referenciaelőírás több szerződéssel is igazolható.
M.2) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik
1. rész (Baja)
M.2.1) minimum 1 fő munkairányító csoportvezetővel, aki alépítményi munkák irányításában szerzett, min. 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik
M.2.2) min. 6 fő segédmunkással, akik külön-külön min. 12 hónap alépítményi munkákra vonatkozó szakmai gyakorlattal rendelkeznek;
M.2.3) 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű MV-M felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
2. rész (Békéscsaba)
M.2.1) minimum 1 fő munkairányító csoportvezetővel, aki alépítményi munkák irányításában szerzett, min. 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik
M.2.2) min. 6 fő segédmunkással, akik külön-külön min. 12 hónap alépítményi munkákra vonatkozó szakmai gyakorlattal rendelkeznek;
M.2.3) 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű MV-M felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
A karakterkorlát miatt folytatás "VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása" pontban
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A szerződés biztosítékai: késedelmi kötbér (értékelési résszempont), meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben foglaltak szerint. A részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A számla ellenértékét AK a Kbt. 135.§ (1),(2),(5)-(6) bek., 322/2015.(X.30.) Kr. 32.§, amennyiben nyertes ajánlattevő alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.) Kr. 32/A. és 32/B §-a szerint átutalással egyenlíti ki.
Előleg a Kbt. 135. § (7) bek., illetve a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A szerződés és kifizetés devizaneme: HUF.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT, sem önálló AT-k vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32.§ szerint AK biztosítja a résszámlázás lehetőségét amennyiben annak a 32.§ foglalt feltételei fennálnak, a szerződéstervezet XII. pontja szerint. A részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/03/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKRr. 15. §-ának (2) bekezdése és a Kbt. 68. § alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. Az bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben AK számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az AT-k részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az adható pontszám alsó és felső határa az értékelési részszempontok esetén 0,00-10,00 pont. Ért. módszere: 1. ár: fordított arányosítás; Minőségi értékelési szempontok (2-5.): egyenes arányosítás. A KD tartalmazza az értékelés módszerének részletes leírását.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével:
- Felolvasólap
- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)
- AT Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat
- AT Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat, nemleges tartalommal is
- AT Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat, nemleges tartalommal is
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell, külön mellékletként csatolva részenként:
- részenként kitöltött Ártáblázatot, excel valamint aláírt pdf formában
- Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevői megállapodás (amely tartalmazza a KD-ban leírtakat, különös tekintettel a Kbt. 35. § (2)-(2a) bek-re)
- Meghatalmazás (amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghat.)
- Aláírási címpéldány/aláírás-minta (AT, alkalmasság igazolására igénybe vett gazdasági szereplő vonatkozásában)
- Adatkezelési nyilatkozat
4. AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3) pont vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.
5. AK a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.
6. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
7. AK a Kbt. 81. § (4) – (5) bekezdését alkalmazza.
8. Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani. AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf formátumot jelöli meg. Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.
9. Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.
10. AK az eljárásban való részvételt
1.részben 4 millió Ft;
2.részben 8 millió Ft;
3.részben 16 millió Ft;
4.részben 1 millió Ft;
összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit az AT-nek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az AK rendelkezésére bocsátania. Teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK ING Banknál vezetett 13700016-04615015fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel (a részletszabályokat a KD tartalmazza). Igazolás módja: fizetési számlára történő befizetés esetén a befizetési bizonylat egyszerű másolata; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény esetén a csatolandó okiratnak elektronikus okiratként meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
A karakterkorlát miatt folytatás "VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása" pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
______
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pont folytatása:
3. rész (Szeged)
M.2.1) minimum 2 fő munkairányító csoportvezetővel, akik alépítményi munkák irányításában szerzett, külön-külön min. 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkeznek
M.2.2) min. 6 fő segédmunkással, akik külön-külön min. 12 hónap alépítményi munkákra vonatkozó szakmai gyakorlattal rendelkeznek;
M.2.3) 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű MV-M felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
4. rész (Kecskemét)
M.2.1) minimum 2 fő munkairányító csoportvezetővel, akik alépítményi munkák irányításában szerzett, külön-külön min. 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkeznek
M.2.2) min. 6 fő segédmunkással, akik külön-külön min. 12 hónap alépítményi munkákra vonatkozó szakmai gyakorlattal rendelkeznek;
M.2.3) 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű MV-M felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Alépítményi munkák alatt AK a talajszint alatt végzett munkákat érti.
M.3) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi eszközökkel:
M.3.1) 1db 3 tonna teherbírású és 1800 mm -es átmérőjű kábeldob rögzítésére alkalmas állvánnyal;
M.3.2) 1 db gépesített 160 mm átmérőjű védőcső behúzására alkalmas furatátmérőjű csigafúróval, mely alkalmas 6 fm fúrására;
M.3.3) 1 db 100 fm üvegszálas berudaló, bujtató görgő
A Kbt. 65.§(6) bek. alapján az előírt alk.-i köv.-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
______
VI.3) További információk pont folytatása:
11. AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. évi 60 millió Ft/év és min. 30 millió Ft/káresemény mértékű szakmai felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő. E kötelezettség elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
12. Szerződéskötésre nyertes AT -nek be kell nyújtania a KAP3A táblázatban felsorolt gépekre vonatkozó, a gépek rendelkezésre állását igazoló adatokat, dokumentumokat (eszköznyilvántartó lap, bérleti szerződés, bérleti szándéknyilatkozat a gép típusának, funkciójának és rendszámának megjelölésével
13. FAKSZ: Dr. Pál Attila (lajstromszám: 00089), Dr. Pete Judit (lajstromszám: 00353)
14. A további részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
15. Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletek az irányadók. AK e körben kifejezetten felhívja a figyelmet az EKRr. alkalmazására.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák