Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:2353/2020
CPV Kód:71247000-1
Ajánlatkérő:Közép-Budai Tankerületi Központ
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Friday Creative Korlátolt Felelősségű Társaság;GYŐRBER Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közép-Budai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11597461
Postai cím: Fő Utca 80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajnissné Anda Éva
Telefon: +36 17958090
E-mail: eva.anda@kk.gov.hu
Fax: +36 17958090
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/kozepbuda
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/kozepbuda
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szolgáltatás megrendelés
Hivatkozási szám: EKR000896232019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71247000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Gyermekek Háza (1021 Budapest, Völgy u. 20-22. hrsz: 11403) építési beruházás műszaki ellenőr kiválasztása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 89000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyermekek Háza- műszaki ellenőr kiválasztása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71247000-1
További tárgyak:71318000-0
71356100-9
71520000-9
71631300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1021 Budapest, Völgy u. 20-22. hrsz: 11403
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATLISTA (karakterkorlátra figyelemmel részletesen a KD műszaki leírásában)
KIVITELEZÉSI FÁZIS
• Az organizációs feltételek tisztázása és betartatása a Kivitelezővel
• A munkaterület átadás-átvétel lebonyolítása
• Heti rendszerességgel kivitelezési kooperációs értekezlet szervezése, levezetése, emlékeztető elkészítése
• Határidők ellenőrzése
• Tervváltozások követése
• A kivitelezés ellenőrzése
• Hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói egyeztetések szervezése
• Változtatás menedzsment
• Műszaki átadás-átvétel eljárásának megszervezése és lebonyolítása
• A kivitelezés során az esetlegesen felmerülő kockázatok beazonosítás, értékelése, javaslattétel kezelésükre, kockázatok nyomon követése.
PROJEKT ZÁRÁSI ÉS GARANCIÁLIS FELADATOK FÁZIS
• Műszaki átadás-átvétel eljárás koordinációja
• Engedélyezési és átadási feladatok
• Közreműködés a Kivitelezői szerződés lezárásában
• Garanciális feladatok
ÁLTALÁNOS FELADATOK
• Beszámolás, nyilvántartás, adatfeldolgozás
A teljesítés időtartama 18 hónap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. 1.) A műszaki ellenőrzésben közreműködő (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.1 pontjában bemutatott) szakembernek az alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap) 10
2 1. 2.) A műszaki ellenőrzésben közreműködő (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.2 pontjában bemutatott) szakembernek az alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap)  10
3 1. 3.) A műszaki ellenőrzésben közreműködő (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.3 pontjában bemutatott) szakembernek az alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap)  10
4 1. 4.)A műszaki ellenőrzésben közreműködő (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.4 pontjában bemutatott) szakembernek az alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap)  10
5 1. 5.)A műszaki ellenőrzésben közreműködő (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.5 pontjában bemutatott) szakembernek az alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap) / 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 54 § szerint az eljárásban való részvétel biztosítékhoz kötött, melynek összege: 1.000.000 Ft. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54 § (2) bekezdés szerint, az ajánlatkérő számla száma:MÁK 10032000-00336729-00000000 A biztosíték befizetésének helye: 1027 Budapest, fő u. 80. Befizetés igazolásának módja:Kbt. 41/A. § (2) bekezdése szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 139 - 342705
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gyermekek Háza- műszaki ellenőr kiválasztása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Friday Creative Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92775806
Postai cím: Felvinci Utca 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@fridaymails.com
Telefon: +36 303803959
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: GYŐRBER Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55240437
Postai cím: Batthyány Tér 8.
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
E-mail: gyorber@gyorber.hu
Telefon: +36 306399893
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96550814
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 79333333
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 89000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve: Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt. Székhelye: 2081 Piliscsaba-Klotildliget Fényesliget Sétány 2. , 20597407-2-13
Ajánlattevő neve: GYŐRBER Mérnöki és Szolgáltató Kft. Székhelye: 9022 Győr Batthyány Tér 8., 12093252-08 Ajánlattevő neve: Friday Creative Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1022 Budapest Felvinci Utca 20, 23525731-2-41
Ajánlattevő neve: Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 7630 Pécs Barázda Utca 17/2. A, 13625438-2-02
Ajánlattevő neve: NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt. Székhelye: 1054 Budapest Alkotmány Utca 21 , 10952166-2-41
Ajánlattevő neve: Perfektum Építész Kft. Székhelye: 1036 Budapest Perc Utca 2. , 26295464-2-41
Ajánlattevő neve: PLAN-ÉTA Építő és Vállalkozó Kft. Székhelye: 7100 Szekszárd Ybl Miklós Utca 3 , 10258802-2-17
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)