Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:2424/2020
CPV Kód:77100000-1
Ajánlatkérő:Fejér Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:Velence, Ország út 23.; Kápolnásnyék 029/1, 029/3, 029/4, 029/5, 029/6, 029/8, 029/9, 029/10, 029/11 hrsz.; Fejér megye közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szikora Péter ev.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fejér Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21145906
Postai cím: Szent István Tér 9
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Izsák Magdolna
Telefon: +36 22526958
E-mail: izsak.magdolna@fejer.gov.hu
Fax: +36 22514769
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mezőgazdasági szolgáltatások FMKH részére II.
Hivatkozási szám: EKR001506622019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása a Fejér Megyei Kormányhivatal részére II.:
Telephely- és parkgondozás, diagnosztikai vizsgálatok, valamint közérdekű védekezéssel kapcsolatos feladatok ellátása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 42693000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Telephely/parkgondozás, diagnosztikai vizsgálatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77100000-1
További tárgyak:77211500-7
77312100-1
77313000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Velence, Ország út 23.; Kápolnásnyék 029/1, 029/3, 029/4, 029/5, 029/6, 029/8, 029/9, 029/10, 029/11 hrsz.; Fejér megye közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Telephely- és parkgondozás, diagnosztikai vizsgálatok, valamint közérdekű védekezéssel kapcsolatos feladatok ellátása:
a) Telephely- és parkgondozás: A Velence, Ország út 23. szám alatti 5 hektáros telephely parkfenntartási kötelezettségeinek ellátása, ennek keretében 12.400m2 gyep ápolása, fűnyírás, bokrok, 15-20 méteres fák nyírása, növényvédelme, permetezése, a lehullott lomb eltakarítása, a mintegy 1 km hosszú belső úthálózat téli hó- és jégmentesítése.
b) Vírustesztelésre szolgáló faiskola növényvédelme: a kápolnásnyéki kísérleti kertben mintegy 1,5-2 ha területen a vírustesztelésre szolgáló faiskola növényvédelme, rovarölő és gombaölő szeres permetezése (vírusvektoroktól mentes állapot fenntartása szükség szerinti számú, éves szinten általában 5 kezeléssel). Letermett faiskolai tuskó eltávolítása, kiszántása, pótkocsira rakása, elszállítása legfeljebb évente egy alkalommal. A faiskolai talajművelést, növényvédelmet a Megrendelővel egyezetett időpontban, illetve annak e-mailben történő megkeresése után 5 napon belül kell elvégezni.
c) Diagnosztikai vizsgálatok részét képező technológiai feladatok: a megye területén végzett, a Károsító Diagnosztikai szakterület vizsgálataival kapcsolatos technológiai részfeladatok ellátása, amely magába foglalja a vizsgálat beállítás, ápolás, a vizsgálatokhoz kapcsolódó növényvédelmi kezelések, parcellák betakarításának és mérésének feladatait, a vizsgálat befejeztével azok megsemmisítését, a kísérleti növényvédőszer raktár előírás szerinti kezelését.
A diagnosztikai vizsgálatok éves szinten átlagosan 500 db kisparcella, 80 db nagyparcella és 120 db üvegházi kezelést jelentenek.
Az a)-c) pontban meghatározott feladatok ellátásához Megrendelő a rendelkezésére álló, a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott eszközöket Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a d) és e) pont szerint. Vállalkozó ezen eszközöket csak Megrendelő érdekkörében és kizárólag az a)-c) pontokban meghatározott feladatok ellátására használhatja.
d) Üzemeltetési feladatok: Vállalkozó feladatát képezi a Mercedes Unimog eszközhordozóra szerelt lövőfejes favédelmi permetezőgép, parcella permetezőgép, parcellakombájnok és a növényvédőszeres biológiai hatásvizsgálatok, valamint a telephely- és parkgondozáshoz rendelkezésre álló teljes eszközpark üzemszerű használata, üzemeltetése, továbbá az eszközök karbantartása, üzem- és kenőanyaggal történő ellátása, szükség esetén javítása. Az eszközök üzemeltetése körébe tartozik az alkatrészek cseréje és az elhasználódásból eredő szórófej cserék is.
e) Az a)-c) pontban meghatározott feladatok ellátásához Megrendelő a rendelkezésére álló, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott járműveket Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. Vállalkozó ezen eszközöket csak Megrendelő érdekkörében és kizárólag az a)-c) pontokban meghatározott feladatok ellátására használhatja. A rendeltetésszerű használat során felmerülő üzemeltetési költségek Megrendelőt terhelik. A nem rendeltetésszerű használatból, illetve a Vállalkozó jogellenes magatartásából származó kárért Vállalkozót a teljes kár erejéig anyagi felelősség terheli. Vállalkozó a rendelkezésére bocsátott járműveket a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírások betartásával használhatja és kezelheti.
További részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. Amennyiben a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ilyen hivatkozás mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A II.2.4) pontban meghatározott alapmennyiségen (alapfeladatokon) felül Megrendelő az alábbi opcionális szolgáltatások megrendelésére jogosult:
- Megrendelő által meghozott közérdekű védekezést elrendelő határozatokban feltüntetett és Megrendelő által meghatározott ingatlanokon, ingatlanrészeken a parlagfű és egyéb lágyszárú gyom elleni védekezési munkákat szükség szerint kézi, vagy gépi kaszálással, szárzúzással. Éves szinten az átlagos becsült mennyiség 2.400 m2
- Megrendelő által meghozott közérdekű védekezést elrendelő határozatokban feltüntetett és Megrendelő által meghatározott Móri vagy Etyeki Borvidékhez tartozó fertőzött területen található elhanyagolt szőlők kivágását és a letermelt növényi anyag helyszíni ártalmatlanítását égetéssel. Éves szinten az átlagos becsült mennyiség 1 ha.
Az opcionális szolgáltatások mennyisége: legfeljebb az alapmennyiség 10%-a.
Az opció Ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent. A nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) elfogadja, hogy nincs semmilyen jogcímen kártérítési-, vagy egyéb igénye arra az esetre, ha Ajánlatkérő (Megrendelő) nem vagy csak részben él opciós jogával. Az opciós szolgáltatás megrendelésére írásbeli nyilatkozattal, a közérdekű védekezés elrendeléséről szóló határozatban foglaltak (védekezés időpontja, helye, megközelíthetősége, a védekezés végrehajtásához szükséges egyéb információk) Vállalkozóval történő közlésével kerül sor.
Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésére az ajánlatban megjelölt egységáron és azonos szerződéses feltételekkel köteles azzal, hogy az opciós szolgáltatások teljesítési határideje az egyedi megrendelést követő 8 naptári nap.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Szerződés annak valamennyi Fél általi aláírása napján lép hatályba és 36 hónapra kötik Szerződő felek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdésében foglaltakra.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24270 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Telephely/parkgondozás, diagnosztikai vizsgálatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szikora Péter ev.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68462824
Postai cím: Alkotmány Útca 27
Város: Gárdony,Agárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2484
Ország: Magyarország
E-mail: szikorameister@gmail.com
Telefon: +36 209118070
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 55493806227
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 44784000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42693000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Böcz Attila (2471 Baracska Széchenyi út 187.; adóaz.: 8412000056) Mezőgazdasági szolgáltatások; Nyikos János ev. (2484 Gárdony, Agárd, Iskola u. 20., adószám: 46380153-1-27) Közérdekű védekezéssel kapcsolatos feladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szikora Péter ev.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68462824
Postai cím: Alkotmány Útca 27
Város: Gárdony,Agárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2484
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 55493806227

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges