Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:2488/2020
CPV Kód:48813100-1
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35756712
Postai cím: Szent Vendel Utca 17/A.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sári Viktória
Telefon: +36 22513496
E-mail: kozbeszerzes@varosgondnoksag.hu
Fax: +36 22513497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.varosgondnoksag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 1 db kültéri 30 m2-es LED fal beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000054902020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48813100-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db kültéri 30 m2-es LED fal beszerzése

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01506 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama munkanapban
A következő helyett:
60
Helyesen:
90
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 1 . 4
A módosítandó szöveg helye: Első tárgyalás időpontja
A következő helyett
Dátum: 2020/02/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 00:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/03/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 00:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Információ a tárgyalásról
A következő helyett:
A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. Az ajánlatkérő az alábbiak szerint egy tárgyalási fordulót tervez tartani, melyeken az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. Az ajánlatkérő kiköti, hogy az
ajánlattevőkkel történő külön-külön tárgyalásra is jogosult, ebben az esetben ennek módjáról és időpontjáról a tárgyalást megelőzően tájékoztatja az ajánlattevőket. Az ajánlatkérő szükség esetén több tárgyalási fordulót tart. A tárgyaláson az ajánlatkérő és az ajánlattevők képviselői lehetnek jelen.
A felek a tárgyalás során a műszaki tartalomról és a szerződéses feltételekről tárgyalnak.
A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy
a) az eljárást megindító felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan jelentős mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, amely torzítja a versenyt vagy sérti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét, különösen, ha az új feltételek ismerete alapvetően befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e ajánlatot tenni, vagy a változás következtében valamelyik ajánlattevő nem lenne képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni,
b) az értékelés szempontjai vagy módszere változna.
A szerződéses feltételekre és műszaki tartalomra vonatkozó tárgyalás lezárását követően az ajánlatkérő a végleges ajánlat benyújtására (a végleges műszaki tartalom és szerződéses feltételek, továbbá a végleges ajánlat benyújtási határidejének és módjának közlésével) az ajánlattevőket írásban – az EKR rendszeren keresztül – hívja fel. A végleges ajánlatokat a jelen
felhívás VI.3.4.7) szerint kell benyújtani. Végleges ajánlatot abban az esetben is be kell nyújtani, ha az első ajánlatán az ajánlattevő nem módosít és a végleges ajánlat az első ajánlattal egyező értékelésre kerülő ajánlati elemekkel és műszaki tartalommal kerül benyújtása. Amennyiben a tárgyalás(ok) során a szerződéses és műszaki feltételek változnak, a tárgyalások
eredményeként véglegesített szerződéses és műszaki feltételek elfogadásáról a végleges ajánlatban az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell; a tárgyalások során módosított és véglegesített szerződéses és műszaki feltételek el nem fogadása, továbbá, ha az ajánlattevő végleges ajánlatot nem nyújt be, az az ajánlat Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont szerinti érvénytelenségét eredményezi.
A végleges ajánlatok felbontására a jelen felhívás VI.3.4.16) pont szerint kerül sor. Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. Az ajánlati kötöttség időtartama a tárgyalások befejezésétől számított 30 nap. A tárgyalások befejezése időpontjának az ajánlatkérő vonatkozásában a végleges ajánlat megtételére vonatkozó felhívás, az
ajánlattevők vonatkozásában a végleges ajánlatok benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidő lejárta tekintendő.
Ajánlatkérő a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalás következő fordulójának megkezdéséig - egyetlen vagy utolsó forduló esetén a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül - minden, az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek alá kell írnia, és részükre egy példányt át kell adni vagy két munkanapon belül az EKR-ben meg kell küldeni.
Az első tárgyalás tervezett időpontja: 2020/02/18 (év/hó/nap), 14:00 óra; helyszíne az ajánlatkérő I.1) pontban megadott címén a 2. emeleti tárgyaló.
Helyesen:
A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. Az ajánlatkérő az alábbiak szerint egy tárgyalási fordulót tervez tartani, melyeken az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. Az ajánlatkérő kiköti, hogy az
ajánlattevőkkel történő külön-külön tárgyalásra is jogosult, ebben az esetben ennek módjáról és időpontjáról a tárgyalást megelőzően tájékoztatja az ajánlattevőket. Az ajánlatkérő szükség esetén több tárgyalási fordulót tart. A tárgyaláson az ajánlatkérő és az ajánlattevők képviselői lehetnek jelen.
A felek a tárgyalás során a műszaki tartalomról és a szerződéses feltételekről tárgyalnak.
A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy
a) az eljárást megindító felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan jelentős mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, amely torzítja a versenyt vagy sérti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét, különösen, ha az új feltételek ismerete alapvetően befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e ajánlatot tenni, vagy a változás következtében valamelyik ajánlattevő nem lenne képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni,
b) az értékelés szempontjai vagy módszere változna.
A szerződéses feltételekre és műszaki tartalomra vonatkozó tárgyalás lezárását követően az ajánlatkérő a végleges ajánlat benyújtására (a végleges műszaki tartalom és szerződéses feltételek, továbbá a végleges ajánlat benyújtási határidejének és módjának közlésével) az ajánlattevőket írásban – az EKR rendszeren keresztül – hívja fel. A végleges ajánlatokat a jelen
felhívás VI.3.4.7) szerint kell benyújtani. Végleges ajánlatot abban az esetben is be kell nyújtani, ha az első ajánlatán az ajánlattevő nem módosít és a végleges ajánlat az első ajánlattal egyező értékelésre kerülő ajánlati elemekkel és műszaki tartalommal kerül benyújtása. Amennyiben a tárgyalás(ok) során a szerződéses és műszaki feltételek változnak, a tárgyalások
eredményeként véglegesített szerződéses és műszaki feltételek elfogadásáról a végleges ajánlatban az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell; a tárgyalások során módosított és véglegesített szerződéses és műszaki feltételek el nem fogadása, továbbá, ha az ajánlattevő végleges ajánlatot nem nyújt be, az az ajánlat Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont szerinti érvénytelenségét eredményezi.
A végleges ajánlatok felbontására a jelen felhívás VI.3.4.16) pont szerint kerül sor. Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. Az ajánlati kötöttség időtartama a tárgyalások befejezésétől számított 30 nap. A tárgyalások befejezése időpontjának az ajánlatkérő vonatkozásában a végleges ajánlat megtételére vonatkozó felhívás, az
ajánlattevők vonatkozásában a végleges ajánlatok benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidő lejárta tekintendő.
Ajánlatkérő a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalás következő fordulójának megkezdéséig - egyetlen vagy utolsó forduló esetén a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül - minden, az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek alá kell írnia, és részükre egy példányt át kell adni vagy két munkanapon belül az EKR-ben meg kell küldeni.
Az első tárgyalás tervezett időpontja: 2020/03/03 (év/hó/nap), 14:00 óra; helyszíne az ajánlatkérő I.1) pontban megadott címén a 2. emeleti tárgyaló.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/02/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/02/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2020/02/11
Helyesen:
2020/02/25
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/02/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/02/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben