Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/30
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.12.
Iktatószám:2516/2020
CPV Kód:15100000-9
Ajánlatkérő:Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási intézet
Teljesítés helye:Pálhalmai Országos Bv. Intézet, Sándorházi alegysége (2407 Dunaújváros-Sándorháza, élelmiszer raktár)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29154805
Postai cím: Pálhalma 0
Város: Dunaújváros - Pálhalma
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2407
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu/intezetek/palhalma/kapcsolat
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000007322020/reszletek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000007322020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000007322020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Húsok és húskészítmények beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000007322020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15100000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Húsok és húskészítmények beszerzése, 5 hónapra
II.1.5)
Becsült érték: 24000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzési eljárás tárgyát képező áruk egy homogén termékcsoportot alkotnak, melyek megbontása sem műszakilag, sem gazdaságilag nem indokolt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Húsok és húskészítmények beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15110000-2
További tárgyak:15130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Pálhalmai Országos Bv. Intézet, Sándorházi alegysége (2407 Dunaújváros-Sándorháza, élelmiszer raktár)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Húsok és húskészítmények beszerzése, 5 hónapra, 31.975 kg mennyiségben, nettó 24 M Ft keretösszegig
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati összár / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 24000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon kell nyilatkoznia arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Továbbá az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-13. §-aiban részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
A kizáró okok alóli mentesség igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-17. §-ai is alkalmazandóak.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő az ajánlat részeként a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles csatolni, melyben a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani
- M.1. a HACCP rendszer előírásainak megfelelő működést igazoló, külső független fél által kiállított, 1 évnél nem régebbi
tanúsítvány (vagy felülvizsgálati jegyzőkönyv) vagy igazolás másolati példányát, illetve egyenértékű tanúsítványt vagy
minőségbiztosítási intézkedéseket (a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja szerint);
- M.2. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évből a húsok és/vagy húskészítmények szállításra vonatkozó referenciák bemutatását, megadva a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év-hónap-nap pontossággal), a szerződést kötő felet, a szállítás tárgyát, a szállítás mennyiségét, valamint az arról szóló nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az eljárásban műszaki–szakmai szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezi
- M.1. a közbeszerzés tárgyára (húsok és húskészítmények szállítására) vonatkozó HACCP élelmiszerbiztonsági-rendszer működtetésére vonatkozó (külső, független szervezet által kiállított) igazolással, illetve egyenértékű tanúsítvánnyal vagy minőségbiztosítási intézkedésekkel;
- M.2. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 éves időszakban összességében legalább 4.000 kg mennyiségű, húsokra és/vagy húskészítményekre vonatkozó szállítási referenciával. Az előírt mértékű referencia-követelmény legfeljebb 3 szerződéssel teljesíthető. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bek. szerint az ajánlatkérő a vizsgált 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállítási referenciákat fogadja el. Feltételek teljesítése kapcsán a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdése is alkalmazandó. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a szerint a teljesítés igazolásaként elfogadható, ha a referencia követelmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződésben a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint kötbér kerül kikötésre az Eladó érdekkörében felmerült okból történő késedelmes és hibás teljesítésre, valamint a teljesítés meghiúsulására.
Valamennyi rész esetén az alábbi kötbérek kerülnek kikötésre:
Késedelmi kötbér: A kötelezettségek késedelmes teljesítése (azaz a megrendelésben szereplő szállítási napon túli szállítás) esetén az Eladót késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. A kötbér alapja: a késedelmesen teljesített termék nettó szerződéses ára. A kötbér mértéke: az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden megkezdett naptári nap után a késedelmesen teljesített áru nettó szerződéses árának 1 %-a, de min. 10.000 Ft/nap), illetve maximum 10 %. Amennyiben a késedelem időtartama nem éri el a 24 órát, úgy arányosítás útján kerül meghatározásra a késedelmi kötbér összege (a késedelem minden megkezdett órájára 1/24 % kötbér kerül felszámításra). Vevő a 10 napos késedelmet követően jogosult az áru átvételét megtagadni, amely ezáltal az Eladó nem teljesítésének minősül, és megalapozza a meghiúsulási (nemteljesítési) kötbér érvényesítését.
2. Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítésnek minősül a nem a műszaki leírásban és az ajánlatban foglalt minőségben teljesített termék, vagy mennyiségi hibában szenvedő teljesítés. A kötbér alapja: a hibás minőségben teljesített termék, vagy a hiányzó termékek nettó szerződéses ára. A kötbér mértéke: a hibás minőségben teljesített termék, vagy a hiányzó termékek nettó szerződéses árának 20%-a. A teljesítési határidőn belül kicserélt hibás termék (a cseretermék megfelelősége esetén), illetve a határidőn belül pótolt mennyiségi hiány nem képezi kötbérfizetés alapját. A hibás termékek átvételét a Vevő megtagadja, amennyiben az nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra (sérült csomagolás, olvashatatlan árucímke, ajánlattól eltérő termék teljesítése). Bármely 30 napon belüli 3 hibás teljesítés az Eladó súlyos szerződésszegésének minősül, mely megalapozza a szerződés egyoldalú megszüntetését, és a meghiúsulási (nem teljesítési) kötbér egyidejű érvényesítését.
3. Meghiúsulási (nemteljesítési) kötbér: A szerződésnek az Eladó érdekkörében felmerült lehetetlenülése, a teljesítés megtagadása, a 10 napot meghaladó eladói késedelem, valamint a szerződés Eladó általi felmondása esetén, továbbá ha a Vevő a szerződéstől az Eladó szerződésszegő magatartása miatt azonnali hatállyal felmondja a szerződést, az Eladót meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli. Eladó nem köteles meghiúsulási kötbért fizetni, ha a Vevő szerződésszegése okán kénytelen a szerződést felmondani. A meghiúsulási kötbér mértéke az Eladó által az 5 havi mennyiségből még nem teljesített áruk prognosztizált éves nettó összértékének 30%-a, de minimum 500.000 Ft. Az ártartási kötelezettség be nem tartása súlyos szerződésszegésnek minősül, ami egyrészt a szerződés azonnali hatályú felmondásának indokául szolgál, másrészt megalapozza a meghiúsulási kötbér érvényesítését.
Vevőnek jogában áll az Eladó által elismert, esedékessé vált (lejárt) kötbért a vételárból visszatartani. A kötbér megfizetése nem érinti Vevőnek azt a jogát, hogy a kötbéren felüli kárát érvényesítse az Eladóval szemben. A kötbérek vizsgálata során az időtartamokat naptári napban kell vizsgálni.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A leszállított áruk ellenértékének kiegyenlítése az ajánlatkérő által elfogadott teljesítést követően kiállított teljesítési igazolás(ok) és a benyújtott számlák alapján banki átutalással történik, havonta (a szerződéstervezetben szereplő módon), a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. és a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek. szerint.
Fizetési határidő a számla kézhezvételének napját követő 30 nap.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlattétel, elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot fizeti (a késedelem időtartamához igazodva).
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/02/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/02/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatok bontása elektronikus úton, az egységes Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történik, a 424/ 2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ában rögzített módon.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 5a. pontjában meghatározott, egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR)
igénybevételével folytatja le az eljárást. Eljárás-azonosító: EKR000007322020.
2. Az ajánlattevőnek az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), (4) és (5) bekezdésre vonatkozóan. Az ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt – az ajánlat benyújtásakor ismert - alvállalkozókat.
3. Ha a gazdálkodó szervezet adatai a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján nem ellenőrizhetők , akkor mellékletként csatolandó az ajánlattevő működési formája szerinti okirat (pl. cégkivonat) elektronikus másolata. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon kell nyilatkozni. Továbbá csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának, vagy a 2006. évi. V. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti aláírásmintájának elektronikus másolata.
4. A hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított. A hiánypótlás teljesítése az EKR-ben történik.
5. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szakmai alkalmassági feltételeket (M1. és M2. alkalmassági feltételek) és azok igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdés].
6. Ajánlattevőnek EKR-űrlapon nyilatkoznia kell, hogy az általa szállított termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó előírásainak, valamint a szállításra, az élelmiszer-szállító járművekre, és az azokban alkalmazott tároló edényekre vonatkozó 852/2004/EK-rendelet követelményeinek, továbbá a Jó Higiéniai Gyakorlatoknak.
7. Ajánlattevőknek az ajánlat részeként tételes árajánlatot kell benyújtani, a dokumentáció mellékletét képező formában.
8. Többváltozatú ajánlattétel nem lehetséges, tehát valamennyi tételre csak egyféle termék és egységár ajánlható. Amennyiben a márkanévvel jelölt minőségű termék esetén az ajánlattevő nem az Ajánlatkérő által meghatározott márkanevű terméket kívánja szállítani, akkor az ajánlatban igazolni kell az ajánlott termék egyenértékűségét. Az egyenértékű termékekre vonatkozó nyilatkozat a műszaki ajánlat részét képezi, benyújtása akkor is kötelező, ha az ajánlattevő nem ajánl egyenértékű terméket.
9. A közbeszerzés az Európai Unióból származó forrásból nem kerül támogatásra.
10. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevez.
11. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot Ajánlattevő viseli.
12. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell legalább 1 db, az eljárás tárgya szerinti termékek szállítására alkalmas (elkülönített rakterű, hűtőkabinos) szállítójárművel (a 2008. évi XLVI. törvény, a Magyar Élelmiszerkönyv és a HACCP előírásai szerint), saját tulajdonként vagy bérelt gépjárműként vagy lízingelt járműként. Ennek igazolása a szerződéskötést megelőzően történik, a szállítójármű érvényes forgalmi engedélyének másolatával, illetve bérelt vagy lízingelt szállítójármű esetén a bérleti vagy lízing-szerződés másolatával.
13. A IV.2.5) pontban az ajánlati kötöttség minimális időtartama a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján, a 320/2015. (X.30.) Korm.r. szerinti folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel került meghatározásra.
14. Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Murvai László (lajstromszám: 00026).
15. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek a hirdetmény feladásának napján hatályos előírásai az irányadóak.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/02/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges