Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:0253/2020
CPV Kód:45233141-9
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:A teljesítés helyszíne a közvetlen megrendelés(ek)ben, illetve a konzultációs felhívás(ok)ban, és az ezt esetlegesen követő megrendelés(ek)en kerül feltüntetésre.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Zeigel Építőipari,Szolgáltató és Kerekedelmi kft.;VÁLTÁS-CS. Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Útfenntartás jellegű közútkarbantartás
Hivatkozási szám: EKR001225882019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 100.000.000,- Ft. A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg. A felmerülő igények függvényében kerül sor (a Kbt. 104. § (3) bek. alapján kapott felhatalmazás alapján) a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelésekre vagy a Kbt. 105. § (1) bek. c) pont szerinti megrendelésekre. Amennyiben az adott beszerzési igényre vonatkozó egységárakat az Árazott Költségvetés tartalmazza, ajánlatkérő közvetlen megrendelést küld az ajánlattevő részére.
Abban az esetben, ha az Árazott Költségvetésben nem szereplő tételre vonatkozó beszerzési igény merül fel, ajánlatkérő a
szerződéstervezetben ismertetett módon konzultációt folytat le az ajánlattevővel és adott esetben, megfelelő egyedi ajánlat alapján megrendeléssel élhet az egyedi ajánlat vonatkozásában. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy nem meríti ki a szerződés teljes keretösszegét.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 100000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Útfenntartás jellegű közútkarbantartás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
További tárgyak:45113000-2
45232100-3
45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A teljesítés helyszíne a közvetlen megrendelés(ek)ben, illetve a konzultációs felhívás(ok)ban, és az ezt esetlegesen követő megrendelés(ek)en kerül feltüntetésre.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 100.000.000,- Ft. A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg. A tárgyi közbeszerzési eljárással potenciálisan érintett objektumok teljes mennyisége az alábbiakban kerül meghatározásra:
- 800 m3 padka, porond rendezés, készítés,
- 1.700 m3 beton burkolat alap készítése,
- 4.000 m szegély építése,
- 500 m3 árok hordalék eltávolítása,
- 240 db közmű szerelvény szintbehelyezés.
A felmerülő igények függvényében kerül sor aKbt. 104. § (3) bek.-ben adott felhatalmazás alapján) a Kbt. 105. § (1)
bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelésekre vagy a Kbt. 105. § (1) bek. c) pont szerinti megrendelésekre. Amennyiben az adott
beszerzési igényre vonatkozó egységárakat az Árazott Költségvetés tartalmazza, ajánlatkérő közvetlen megrendelést küld az
ajánlattevő részére. Abban az esetben, ha az Árazott Költségvetésben nem szereplő tételre vonatkozó beszerzési igény merül fel,
ajánlatkérő a szerződéstervezetben ismertetett módon konzultációt folytat le az ajánlattevővel és adott esetben, megfelelő egyedi
ajánlat alapján megrendeléssel élhet az egyedi ajánlat vonatkozásában. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy nem meríti ki a
szerződés teljes keretösszegét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MV-KÉ felelős műszaki vezető 36 hónapon felüli többlettapasztalata (egész hónapban megadva) (maximum 24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e.) pontját. A Közbeszerzési Dokumentumokban megadottak szerint a Teljesítési Határidő a rendelkezésre álló keretösszeg teljes felhasználásáig, de legkésőbb a Keretmegállapodás megkötésétől számított 12 hónapos határozott időtartamra kötik.
Az Összesített nettó ajánlati ár értékelési szempont az alábbi alszempontokra tagolódik:
Szempont Súlyszám
1. Összesített ajánlati ár (nettó Ft) 70
1.1. alszempont: az 1. csoportba tartozó tételek összesített egységára (nettó Ft) 35
1.2. alszempont: a 2. csoportba tartozó tételek összesített egységára (nettó Ft) 20
1.3. alszempont: a 3. csoportba tartozó tételek összesített egységára (nettó Ft) 10
1.4. alszempont: a 4. csoportba tartozó tételek összesített egységára (nettó Ft) 5
Az 1. értékelési szempont (Összesített ajánlati ár) esetében ajánlattevő ajánlatát magyar forintban köteles megadni az ajánlati adatlapon (felolvasólapon). Ajánlattevőnek be kell áraznia az árazatlan költségvetés valamennyi egységárát, majd ezen egységárak összegét kell képeznie. Az Összesített ajánlati árát az alábbiak szerint köteles az EKR felületen generált felolvasólapon (Felolvasólap) megjelölni az Ajánlattevő:
Az Árazatlan Költségvetés D oszlop 1.-7., 15.-20., 31.-32., 42.-44. soraiban feltüntetett értékek összege képezi az 1. csoportba tartozó tételek összesített egységárát (mely a Felolvasólapon feltüntetendő).
Az Árazatlan Költségvetés D oszlop 8.-14., 25.-30., 39.-41. soraiban feltüntetett értékek összege képezi a 2. csoportba tartozó tételek összesített egységárát (mely a Felolvasólapon feltüntetendő).
Az Árazatlan Költségvetés D oszlop 21.-24., 34.-38., 48.-53. soraiban feltüntetett értékek összege képezi a 3. csoportba tartozó tételek összesített egységárát (mely a Felolvasólapon feltüntetendő).
Az Árazatlan Költségvetés D oszlop 33., 45.-47. soraiban feltüntetett értékek összege képezi a 4. csoportba tartozó tételek összesített egységárát (mely a Felolvasólapon feltüntetendő).
Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmaz minden a teljesítéssel összefüggésben felmerült költséget.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Útfenntartás jellegű közútkarbantartás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zeigel Építőipari,Szolgáltató és Kerekedelmi kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17227681
Postai cím: Törzs Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1032
Ország: Magyarország
E-mail: zeigel03@t-online.hu
Telefon: +36 703131323
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10804771241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: VÁLTÁS-CS. Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37124755
Postai cím: Zúzmara Utca 11
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: tarnait53@gmail.com
Telefon: +36 703814673
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11166946213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 100000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Tanka-PIDÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11119470
Postai cím: Szadai Út 3
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14942619213

Hivatalos név: Zeigel Építőipari,Szolgáltató és Kerekedelmi kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17227681
Postai cím: Törzs Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10804771241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
V.2.12) pont kiegészítése:
A Zeigel Építőipari,Szolgáltató és Kerekedelmi kft. (1032 Budapest, Törzs Utca 3, 10804771241)
Ajánlattevő VÁLTÁS-CS. Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs, Zúzmara Utca 11, 11166946213) közös ajánlattevőkként nyújtották be ajánlatukat.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges