Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:2587/2020
CPV Kód:34100000-8
Ajánlatkérő:NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8;1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Ipari park fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32871917
Postai cím: Rómer Flóris Utca 8. -
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jaczkó József
Telefon: +36 16333930
E-mail: iroda@nipuf.hu
Fax: +36 16333931
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://inpark.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000096382020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000096382020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ipari park fejlesztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gépjárművek - operatív lízing (3)
Hivatkozási szám: EKR000096382020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
2 db. személygépjármű, amely a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 1. számú függelék II.
fejezet d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve –
legfeljebb kilenc állandó ülőhely van) személygépkocsi-kategóriába tartozik. A megajánlott gépjárműveknek meg kell felelniük a 14/
2012. (VI.18.) NFM utasításban az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról (továbbiakban: normatíva) a
személyszállító személygépjárművek felső-közép 8. kategóriára meghatározott paramétereknek, valamint a műszaki leírásban előírt
eltérésekkel.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Gépjármű 1
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő az általa bérelni kívánt járműveket általános utazási, személyszállítási, ügyintézői feladatok ellátására, valamint a vezetői juttatásra jogosultak személygépkocsi-ellátásának biztosítására kívánja használni. Ennek megfelelően ajánlatkérő beszerzési igénye az első közbeszerzési rész vonatkozásában felső-középkategóriás kivitelű személygépjárművek bérlésére terjed ki.
A személygépjármű a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezet d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – legfeljebb kilenc állandó ülőhely van) személygépkocsi-kategóriába tartozik.
A megajánlott gépjárműveknek meg kell felelniük a 14/2012. (VI.18.) NFM utasításban az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról (továbbiakban: normatíva) a személyszállító személygépjárművek felső-közép 8. kategóriára meghatározott paramétereknek, valamint a műszaki leírásban előírt eltérésekkel.
Elvárt általános/alap műszaki tartalom:
- Szín: Hivatali használatra (pl. Grafit Szürke/Fekete/Kékes szürke/Sötét Barna/Fehér)
- Minimum 1950 cm3
- Teljesítmény legalább: 110 kW
- Üzemanyag: dízel
- 1 db Sedan kivitel
- min. 5 fő szállítására alkalmas
- B kategóriás jogosítvánnyal vezethető
- Elektronikus menet stabilizátor (ESC, ESP)
- Kipörgés gátló (ASR, TRC)
- Blokkolásgátló (ABS)
- Hosszúság: legalább 4800 mm
- Tengelytáv: legalább 2800 mm
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Energiafelhasználás (átlagfogyasztás: l/100km)  10
2 Szén-dioxid (CO2) kibocsátás (g/km)  4
3 Nitrogén-oxid (NOx) kibocsátás (mg/km)  2
4 Nem-metán szénhidrogén (NMHC) kibocsátás (mg/km) 2
5 Részecske (PM) kibocsátás (mg/km)  2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Havi nettó bérleti díj / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő döntése alapján 3 hónappal meghosszabbítható a szerződés.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Gépjármű 2
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34115200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő az általa bérelni kívánt járműveket általános utazási, személyszállítási, ügyintézői feladatok ellátására, valamint a vezetői juttatásra jogosultak személygépkocsi-ellátásának biztosítására kívánja használni. Ennek megfelelően ajánlatkérő beszerzési igénye az első közbeszerzési rész vonatkozásában felső-középkategóriás kivitelű személygépjárművek bérlésére terjed ki.
A személygépjármű a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezet d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – legfeljebb kilenc állandó ülőhely van) személygépkocsi-kategóriába tartozik.
A megajánlott gépjárműveknek meg kell felelniük a 14/2012. (VI.18.) NFM utasításban az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról (továbbiakban: normatíva) a személyszállító személygépjárművek felső-közép 8. kategóriára meghatározott paramétereknek, valamint a műszaki leírásban előírt eltérésekkel.
Elvárt általános/alap műszaki tartalom:
- Szín: Hivatali használatra (pl. Grafit Szürke/Fekete/Kékes szürke/Sötét Barna/Fehér)
- Minimum 1390 cm3
- Teljesítmény legalább: 110 kW
- Üzemanyag: benzines
- 1 db egyterű kivitel
- min. 5 fő szállítására alkalmas
- B kategóriás jogosítvánnyal vezethető
- Elektronikus menet stabilizátor (ESC, ESP)
- Kipörgés gátló (ASR, TRC)
- Blokkolásgátló (ABS)
- Hosszúság: legalább 4800 mm
- Tengelytáv: legalább 2900 mm
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Energiafelhasználás (átlagfogyasztás: l/100km)  10
2 Szén-dioxid (CO2) kibocsátás (g/km) 4
3 Nitrogén-oxid (NOx) kibocsátás (mg/km) 2
4 Nem-metán szénhidrogén (NMHC) kibocsátás (mg/km) 2
5 Részecske (PM) kibocsátás (mg/km) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Havi nettó bérleti díj / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő döntése alapján 3 hónappal meghosszabbítható a szerződés.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésének hatálya
alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során
következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell
benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib)
alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67 § (4)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdések szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő
erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Ajánlattevőnek cégszerű nyilatkozatban ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szállításokat. A
referencia igazolásnak / referencia nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: - a teljesítés idejét (tól-ig, év,
hónap, nap megjelölésével), - a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, címe, az információt adó személy neve,
telefoni elérhetősége, - a szállítás tárgyát (pontosan meghatározva), - a korábbi szállítás mennyiségére utaló adat megjelölését,
továbbá - nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e MI2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdés h) pontja alapján csatolja a beszerzendő áru (műszaki) leírását, amelynek hitelességét az ajánlatkérő felhívására igazolni kell. A leírásnak tartalmaznia kell minden olyan információt, melyből az alkalmasság megállapítható.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásátólvisszafelé számított 36 hónapban (megküldési időpont
év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 36. hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) az ajánlattevő nem rendelkezik az alábbi
szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult referenciával: legalább 1 személygépkocsi operatív lízingjére
kiterjedő referenciamunkával, legalább összesen nettó 1,5 millió Ft értékben, (Valamennyi rész tekintetében került meghatározásra)
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a megajánlott áru nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban közölt műszaki leírásnak. (
Valamennyi rész tekintetében került meghatározásra)
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekkel havonta, utólag, tartalmilag és formailag szabályszerűen
kiállított, az ajánlatkérő által teljesítésigazolással leigazolt számla ellenében, átutalással egyenlíti ki. A fizetés a számla ajánlatkérő
általi kézhezvételének napjától számított 30 napos átutalással történik a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak szerint. A
részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumokban található szerződéstervezet tartalmazza. Késedelmes fizetés esetén
Ajánlatkérő a Ptk.-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet, továbbá
költségátalányt fizet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/03/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/03/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR rendszer automatikusan végzi el két órával az Ajánlatok benyújtásának
határidejét követően. A felolvasó lapok Kbt. 68. § (4) - (5) bekezdések szerinti tartalma ettől az időponttól kezdve az összes ajánlattevő
számára elérhető.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR rendszer automatikusan végzi el két órával az Ajánlatok benyújtásának
határidejét követően. A felolvasó lapok Kbt. 68. § (4) - (5) bekezdések szerinti tartalma ettől az időponttól kezdve az összes ajánlattevő
számára elérhető.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: arányosítás, fordított arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Ajánlatkérő az eljárást Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40.§ (1) bek. második mondatában foglaltakra. 2) A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ 3) Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó – az EKR rendszerben megfelelően kitöltött – felolvasólapot. 4) Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (6) bek szerinti nyilatkozatait. A Kbt. 66. § (6) bek esetén a nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani. 5) Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. 6) Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: III.1.2) P/1 és III.1.3) M/1. pontjai. 7) Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdését alkalmazza azaz előírja, hogy a gazdasági szereplő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. 8) Az ajánlattevők kizárólag új, korábban még soha nem használt termékekre tehet(nek) ajánlatot, ekként ajánlatukban nyilatkozni kell arról, hogy nyertességük esetén kizárólag új, korábban még soha nem használt eszközöket ad el az ajánlatkérőnek, amelyek mindenben megfelelnek a műszaki leírásban foglaltaknak. 9) Az ajánlatkérő előírja, hogy a (közös) ajánlattevőknek ajánlatukban meg kell jelölniük a megajánlott Eszközök gyártóját és típusát. Az ajánlatkérő e nyilatkozatokat szakmai ajánlatként kezeli, e nyilatkozatok megléte az ajánlat érvényességének feltétele. Az ajánlathoz típusbizonyítvány csatolandó . 10) Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az ajánlatkérő azzal egyenértékűt is elfogad, tekintettel arra, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell ajánlatában a Kbt. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-ában foglaltaknak megfelelően (például a megajánlott eszközök műszaki leírásának ismertetésével) igazolnia. A közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Pusztai Attila - lajstromszáma: 0110. 11) Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 12) Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján alapján az EKR-ben történik. A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadók. 13) Az ajánlatkérő fogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az EU Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának [Kbt. 27/A. §]. 14. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások és nyilatkozatok jegyzéke - felolvasólap (elektronikus űrlap formájában rendelkezésre áll); - ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplő (kapacitást biztosító szervezet) cégkivonata (kivéve, ha a cégkivonat a céginformációs szolgáltat honlapján megtalálható); - ajánlattevő, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplő (kapacitást biztosító szervezet) tekintetében az ajánlatot vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti - aláírási címpéldánya(i), vagy aláírási mintá(i); - ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján (elektronikus űrlap formájában rendelkezésre áll); - ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. §-ának (6) bekezdése alapján; (elektronikus formában rendelkezésre áll); - közös ajánlattétel esetén a KDOK 10. pont szerinti irat; - ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. §-ának (4) bekezdése alapján (elektronikus formában rendelkezésre áll); - ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65.§-ának (7) bekezdése alapján; (elektronikus formában rendelkezésre áll); - kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (vagy személy) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata, amely megfelel a Kbt. 65. §-ának (7) és (9) bekezdésében foglaltaknak (adott esetben); - ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban (elektronikus űrlap (formájában rendelkezésre áll); fennállása esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is; - egyenértékűség igazolása (adott esetben); - nem magyar nyelven kiállított iratok ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítása; - Műszaki adatlap - típusbizonyítványreferenciaigazolás; - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm.rendelet 17. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania (elektronikus űrlap formájában rendelkezésre áll). - az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratok.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/02/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges