Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:0262/2020
CPV Kód:79634000-7
Ajánlatkérő:Békés Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:BÉMKH Társ.bizt. és Foglalk-i Főoszt. Békéscsaba, Árpád sor 2/6. Békéscsabai, Békési, Gyulai, Orosházi, Szarvasi, Szeghalmi, Gyomaendrődi, Mezőkovácsházi, Sarkadi Járási Hiv. Foglalkozt. Osztályai
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:általános államigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békés Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86655176
Postai cím: Derkovits Sor 2
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Miklós Melinda
Telefon: +36 66622068
E-mail: miklos.melinda@bekes.gov.hu
Fax: +36 66622041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001444852019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001444852019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános államigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: GINOP-5.2.1 - mentori szolgáltatás nyújtása
Hivatkozási szám: EKR001444852019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79634000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés keretében „A Békés Megyei Kormányhivatal részére GINOP 5.2.1-14-2015-00001 „Ifjúsági Garancia” munkaerő-piaci program keretében karrier tanácsadási, mentori szolgáltatás nyújtása” a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendeletnek megfelelően. A projekt keretében karrier-tanácsadási, mentori szolgáltatás nyújtása a GINOP 5.2.1-14-2015-00001 program célcsoportjába tartozó Békés megyében élő álláskereső és inaktív személyek munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása, valamint a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése érdekében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: GINOP-5.2.1 - mentori szolgáltatás nyújtása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79634000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: BÉMKH Társ.bizt. és Foglalk-i Főoszt. Békéscsaba, Árpád sor 2/6. Békéscsabai, Békési, Gyulai, Orosházi, Szarvasi, Szeghalmi, Gyomaendrődi, Mezőkovácsházi, Sarkadi Járási Hiv. Foglalkozt. Osztályai
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Békés Megyei Kormányhivatal részére GINOP 5.2.1-14-2015-00001 „Ifjúsági Garancia” program keretében munkaerő-piaci karrier tanácsadási, mentori szolgáltatás nyújtása a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendeletnek megfelelően.
A projekt keretében 9 Békés megyei Járási Hivatal foglalkoztatási osztályán, 9 fő mentor bevonásával, a tervezettek szerint 4000 fő részére mentori szolgáltatás nyújtása összesen legfeljebb 24727,5 órában a GINOP 5.2.1-14-2015-00001 program célcsoportjába tartozó, Békés megyében élő, álláskereső és inaktív személyek munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása, valamint a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése érdekében.
A mentorok a program célcsoportjába tartozó személyek részére nyújtanak szolgáltatást, a mentori szolgáltatás minden
szolgáltatásba vont ügyfélnél el kell érje a minimum 3 órát. Személyes tevékenység ellátási ideje igazodik a Békés Megyei Kormányhivatal által meghatározott általános munkarendjéhez.
A projekt monitoring útmutatójában meghatározott nyomon követéseket a szerződés időtartama alatt a dokumentációban részletezettek szerint kell elvégezni.
A mentori feladatok és az ehhez kapcsolódó egyéb feltételek részletes leírását a dokumentáció (műszaki leírásban) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt, az M2. alkalmassági követelmény teljesítése vonatkozásában bemutatott szakmai vezető-koordinátor szakember szakmai többlettapasztalata (min 0 hónap, max: 14 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/05/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/10/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Felek közös megállapodása esetén a szerződés időtartama további 7 hónappal meghosszabbítható. A projekt meghosszabbítása érdekében a TSZ módosítás lebonyolítása után lehetőség lesz a Megbízottal kötött szerződés, a felek közös megállapodása esetén további 7 hónappal történő meghosszabbítására maximum további 9891 órával, melyről felek legkésőbb 2021. október 31-ig kötelesek megállapodni.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.2.1-14-2015-00001
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha ajánlattevő gazdasági szereplőként nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában:
Előzetes igazolás: a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése és 4. § alapján ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okok igazolásait ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívásában meghatározott határidőn belül a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (ideértve az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozót is) vonatkozásában: A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kr. II. fejezete szerint kitöltött EEKD, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kr. 13. §-ban foglaltakat adott esetben. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása szükséges.
A Kr. 26. §-ára figyelemmel ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Öntisztázás: A kizáró okok igazolásának vonatkozásában adott esetben a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak az irányadók, adott esetben a jogerős határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani.
A nyilatkozatot az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével kell benyújtani.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 2.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő EEKD-ben benyújtott egyszerű nyilatkozatát, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseire is figyelemmel:
P1. Ajánlattevő köteles benyújtani a Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pont, valamint a Kr. 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján valamennyi pénzforgalmi számláját vezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó pénzügyi intézmény nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. A pénzügyi intézmény nyilatkozatának a következőket kell tartalmaznia:
- a bankszámla száma,
- a számlanyitás napja azaz, hogy mióta vezeti a bankszámláját,
- volt-e sorban állás a vizsgált időszakban, ha igen, hány napig.
„Sorban állás” kifejezés alatt az ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Az alkalmasság igazolására irányadóak továbbá különösen a Kbt. 65. § (6) - (8) és (11) bekezdéseinek, valamint a Kr. 19. § -ának a vonatkozó rendelkezései.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha valamely számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két éven (24 hónapon) belül volt bármely megszűnt vagy élő pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Utóbbi esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. [Kbt. 65. § (6)-(8)]
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 2.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő EEKD-ben benyújtott egyszerű nyilatkozatát, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során - Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
M1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a Kr. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján (a Korm. rendelet 22. § (1)-(2) és (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatások ismertetése legalább az alábbi tartalommal:
- az elvégzett szolgáltatás rövid tárgya, mennyisége olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen,
- a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),
- a teljesítés ideje (teljesítés kezdési és befejezési időpontja év, hónap, napban megadva),
- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelősége.
Az alkalmasság igazolására irányadóak továbbá különösen a Kbt. 65. § (6) - (11) bekezdéseinek, valamint a Kr. 24. § (1) bekezdésének a vonatkozó rendelkezései.
M2. A Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz és a képzettséget/végzettséget igazolódokumentum másolatának csatolásával, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakmai önéletrajzban minimálisan a személyes adatokat, a képzettségre és végzettségre vonatkozó információkat, az ajánlattételi határidő időpontjában releváns munkahely megjelölését, továbbá a szakmai tapasztalatot kell megadni. A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember által megszerzett, közbeszerzés tárgya szerinti szakmai tapasztalatra. A szakembernek az önéletrajzban vagy külön nyilatkozatban arról is nyilatkoznia szükséges, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt az ajánlattevő rendelkezésére áll.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben összesen álláskeresőként nyilvántartott és/vagy inaktív személyek számára összesen legalább 2000 mentorálási órában nyújtott, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő akkor tekinti a referenciát a megadott időpontban teljesítettnek, amennyiben a szerződés teljesítésének befejezési időpontja a vizsgált referencia időszakban volt, de a szolgáltatás nyújtása legfeljebb hat éven belül kezdődött el. A referencia több szerződéssel is teljesíthető.
Álláskereső fogalma alatt Ajánlatkérő a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés d) pontban meghatározott személyt érti.
Inaktív személy fogalma alatt Ajánlatkérő az GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia program módszertani útmutatójában megfogalmazott meghatározást érti. Inaktív: nem dolgozott, nem keresett munkát és/vagy nem tudott volna munkába állni és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakmai vezető-koordinátor mentorral, aki a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet mellékletének e) pontja 1. alpontjában meghatározott, vagy azokkal egyenértékű képzettség valamelyikével, és legalább 10 hónapos közbeszerzés tárgya szerinti szakmai gyakorlattal rendelkezik.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A közbeszerzés tárgya alatt munkaerőpiaci karriertanácsadási szolgáltatás (pályaválasztási- és/vagy pályamódosítási- és/vagy álláskeresési tanácsadás) és/vagy mentori szolgáltatás értendő.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 1. sz. mell. e) pont
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szükséges pénzügyi fedezet pályázati támogatásból, 100%-ban a GINOP 5.2.1-14-2015-00001 „Ifjúsági Garancia” program keretében biztosított a Magyar Állam forrásbiztosításával. A szolgáltatások ellenértéke a Nemzeti Foglalkoztatási Alap GINOP 5.2.1-14-2015-00001 program decentralizált keretéből kerül kifizetésre, utófinanszírozással.
Az ellenszolgáltatás fizetésére a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítés esetén havonta, utólag, átutalással, forint összegben (HUF), a teljesítés igazolását követően a nyertes ajánlattevő által szabályszerűen kiállított számla és benyújtott dokumentumok alapján kerül sor a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése rendelkezéseivel összhangban. A fizetési határidő 30 nap.
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/02/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/02/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68. §
rendelkezései szerint és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. – 17. §- nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni. Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevők vonatkozásában.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségét az EKR rendszeren keresztül.
3. Irányadó szabályok az értékelés vonatkozásában: az értékelés során adható pontszám részszempontonként 0-100. Értékelés módszere: Minőségi szempont esetében: a Közbeszerzési Hatóság Útmutató 2019. június 4-i 106. szám 1. számú melléklet A.1.ab) Egyenes arányosítás módszere alapján. Ár szempont esetében: a Közbeszerzési Hatóság Útmutató 2019. június 4-i 106. szám 1. számú melléklet A.1.aa) Fordított arányosítás módszere alapján. Az ajánlatok értékelésre vonatkozó további információkat a dokumentáció tartalmazza.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
5. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció
általános rendelkezései és a szerződéstervezet tartalmazza (meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér).
6. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), és (6) bekezdésben, a Kbt. 67. § (4) bekezdésben, valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglaltakra.
7. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges válasz esetén Ajánlattevő nyilatkozatának csatolása, mely szerint a cégbíróságon nincs folyamatban lévő változásbejegyzési kérelme.
8. Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában szerepelnie kell az NGM Munkaerő-közvetítési és Koordinációs főosztálya által vezetett munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtók ideiglenes nyilvántartásában, mint munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó szervezet. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján.
9. Ajánlatkérő a III.1.2) pont P1. alpontja szerinti pénzügyi és gazdasági, valamint a III.1.3) pont M1.-M2. alpontja szerinti műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
10. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, azaz nem kívánja a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítani, ha nem nyújtottak be legalább két ajánlatot.
11. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
12. A jelen felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint értendők.
13. Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás (kifizetések) pénzneme: HUF.
14. Az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, illetőleg a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját egyszerű másolatban.
15. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. A jelen közbeszerzési eljárásban a Magyarországon hatályos jogszabályok az irányadók.
16. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés kezdő időpontja az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
Folytatás a VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §-ai szerint különös tekintettel a Kbt. 148.§-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
A VI.3) További információk folytatása:
17. A részajánlattétel kizárásának részletes indokolása:
A beszerzés tárgyát képező szolgáltatás egységes elvek szerinti nyújtása, azok egymással összefüggő, azonos szempontok szerinti végzése, a szakemberek egymás közötti helyettesítés lehetőségének biztosítása, valamint a változó, többletigényekhez való azonnali, rugalmas alkalmazkodás biztosítása a részajánlat-tétel kizárásának oka. Az egyes részfeladatok különböző szolgáltatók általi ellátása a munkaszervezés szempontjából nehezen kivitelezhető, jelentős adminisztratív, számlázási, számviteli terheket róna nyertes ajánlattevőre. A fentiek miatt a szolgáltatás részekre bontása nem lehetséges, szakmailag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, továbbá jelentős többlet költséget róna Ajánlatkérőre.
18. A szerződés biztosítékai: Nyertes ajánlattevő, mint Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér).
Meghiúsulási kötbér: mértéke a szerződésben foglalt teljes nettó megbízási díj 15 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke a hibás teljesítéssel érintett feladatrész órában meghatározott időtartamára eső nettó megbízási díjjal megegyező összeg 20 %-a, de összességében legfeljebb 2000 órára eső nettó megbízási díjnak megfelelő összeg
19. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Daróczi László, lajstromszáma: 00372
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák