Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:2643/2020
CPV Kód:77211500-7
Ajánlatkérő:Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Nagycenk, Széchenyi-hársfasor 9485 Nagycenk, Kiscenki út 3. Nagycenk hrsz.: 0159/1, 673 Hidegség hrsz.: 072, 073/1, 073/2, 074, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 098/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Terra Epker Hungária Kft
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24118123
Postai cím: Joseph Haydn Út 2
Város: Fertőd
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9431
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jenőffy Addrienn Katalin
Telefon: +36 99537640
E-mail: dr.jenoffy.adrienn@eszterhaza.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eszterhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A nagycenki Széchenyi-hársfasor megújítása
Hivatkozási szám: EKR001399482019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77211500-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Karakterkorlát miatt a II.1.3) A szerződés tárgya teljes terjedelmében az alábbi: „A nagycenki Széchenyi-hársfasor megújításával kapcsolatos faápolási és területkezelési feladatok ellátása”
A 1047/2017. (II. 3.) kormányhatározat döntött a nagycenki Széchenyi-kastélyegyüttes rekonstrukciójának folytatásáról. Ajánlatkérő mint a terület vagyonkezelője a fenti kormányhatározat célkitűzéseinek megfelelően 2018. januárjában kezdte előkészíteni a fasor megújításához szükséges munkálatokat. Még 2018. márciusában elkészült a terület teljes geodéziai felmérése, ezt követően pedig a veszély-elhárítási és bozótirtási munkákat végezte el a feladattal megbízott vállalkozó.
Az Ormos Imre Alapítvány 2018. évben készítette el a hársfasor felmérését, komplex állapotvizsgálatát és kezelési tervét, a Magyar Faápolók Egyesülete módszertana szerint.
A vizsgálati és állapot-felvételi egyedi adatlapok tartalmazzák az egyes fáknál szükséges faápolási, favédelmi és -kezelési feladatokat. A komplex kezelési terv az áttekinthetőség érdekében kezelési tervi kategóriákat határoz meg a fák életkorától, fizikai állapotától, vitalitásától és díszítő értékétől függően.
A 2018. évi felmérés állapotvizsgálata és a megadott faápolási feladatok nagyobb részletezettsége differenciált kezelési kategóriarendszer felállítását tette lehetővé. Az 505 fát 13 kezelési kategóriába sorolták. A munkálatok elvégzésére a 2019. évet javasolták.
Ajánlattevő feladata kezelési tervben meghatározottaknak megfelelően 451 faegyed ápolási munkálatainak elvégzése, a szaporításhoz szükséges vegetatív és generatív szaporítóanyagok megszedése, illetve a fasori terület kezelési feladatainak elvégzése.
A munkálatok végzése során tekintettel kell lenni a terület országos jelentőségő természetvédelmi terület, illetve Natura 2000 terület jellegére, ennek megfelelően különös körültekintéssel kell eljárni az érintett területeken élő fajok védelme érdekében.
Nyertes Ajánlattevő feladata továbbá:
1.) fűkaszálás legfeljebb 50 cm növénymagasságig. Kezelendő terület nagysága: 18.610 m2.
2.) fűkaszálás max. 2 cm átmérőjű, 50 cm-nél magasabb növényzet esetében. Kezelendő terület nagysága: 11.150 m2 .
3.) bozótirtás, a növényzet 70%-a 5 cm törzsátmérő alatti. Kezelendő terület: 27.654 m2.
4.) erdős, bozótos állomány irtása, a fás növényzet 70%-a 10 cm törzsátmérő alatti. Kezelendő terület nagysága: 2.785 m2
5.) akác kivágás utáni ecsetelés a metszlapokon Medallon szerrel, 1:2 higítással, kézi kijuttatással, évente 2 alkalommal, Ajánlatkérő által jelzett időpontban.
6.) 165 db 10- 20 cm átmérőjű fa kitermelése tuskóirtással.
7.) 165 db 21-40 cm átmérőjű fa kitermelése tuskóirtással.
8.) komposztaprítás: 800 m3
9.) zöldhulladék elszállítása, gépjárműre történő felrakása, 10 km-en belül: 800 m3
10.) bozótirtás, fakivágás által keletkezett hulladék elszállítása felrakással együtt: 800 m3
Nyertes ajánlattevő feladata a természetvédelmi hatósággal, illetve az illetékes nemzeti park igazgatósággal történő folyamatos kapcsolattartás, együttműködés.
A részletes és tételes mennyiségek és az elvégzendő feladatok a dokumentációban illetve annak részét képező műszaki leírásban és árazatlan költségvetési kiírásban találhatók.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 53702770 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A nagycenki Széchenyi-hársfasor megújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77211500-7
További tárgyak:45111220-6
45112700-2
77300000-3
77312000-0
77312100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Nagycenk, Széchenyi-hársfasor
9485 Nagycenk, Kiscenki út 3.
Nagycenk hrsz.: 0159/1, 673
Hidegség hrsz.: 072, 073/1, 073/2, 074, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 098/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Karakterkorlát miatt a II.2.1) Elnevezés teljes terjedelmében az alábbi: „A nagycenki Széchenyi-hársfasor megújításával kapcsolatos faápolási és területkezelési feladatok ellátása”
A 1047/2017. (II. 3.) kormányhatározat döntött a nagycenki Széchenyi-kastélyegyüttes rekonstrukciójának folytatásáról. Ajánlatkérő mint a terület vagyonkezelője a fenti kormányhatározat célkitűzéseinek megfelelően 2018. januárjában kezdte előkészíteni a fasor megújításához szükséges munkálatokat. Még 2018. márciusában elkészült a terület teljes geodéziai felmérése, ezt követően pedig a veszély-elhárítási és bozótirtási munkákat végezte el a feladattal megbízott vállalkozó.
Az Ormos Imre Alapítvány 2018. évben készítette el a hársfasor felmérését, komplex állapotvizsgálatát és kezelési tervét, a Magyar Faápolók Egyesülete módszertana szerint.
A vizsgálati és állapot-felvételi egyedi adatlapok tartalmazzák az egyes fáknál szükséges faápolási, favédelmi és -kezelési feladatokat. A komplex kezelési terv az áttekinthetőség érdekében kezelési tervi kategóriákat határoz meg a fák életkorától, fizikai állapotától, vitalitásától és díszítő értékétől függően.
A 2018. évi felmérés állapotvizsgálata és a megadott faápolási feladatok nagyobb részletezettsége differenciált kezelési kategóriarendszer felállítását tette lehetővé. Az 505 fát 13 kezelési kategóriába sorolták. A munkálatok elvégzésére a 2019. évet javasolták.
Ajánlattevő feladata kezelési tervben meghatározottaknak megfelelően a fennmaradó 451 faegyed ápolási munkálatainak elvégzése, a szaporításhoz szükséges vegetatív és generatív szaporítóanyagok megszedése, illetve a fasori terület kezelési feladatainak elvégzése.
A munkálatok végzése során tekintettel kell lenni a terület országos jelentőségő természetvédelmi terület, illetve Natura 2000 terület jellegére, ennek megfelelően különös körültekintéssel kell eljárni az érintett területeken élő fajok védelme érdekében.
Nyertes Ajánlattevő feladata továbbá:
11.) fűkaszálás legfeljebb 50 cm növénymagasságig. Kezelendő terület nagysága: 18.610 m2.
12.) fűkaszálás max. 2 cm átmérőjű, 50 cm-nél magasabb növényzet esetében. Kezelendő terület nagysága: 11.150 m2 .
13.) bozótirtás, a növényzet 70%-a 5 cm törzsátmérő alatti. Kezelendő terület: 27.654 m2.
14.) erdős, bozótos állomány irtása, a fás növényzet 70%-a 10 cm törzsátmérő alatti. Kezelendő terület nagysága: 2.785 m2
15.) akác kivágás utáni ecsetelés a metszlapokon Medallon szerrel, 1:2 higítással, kézi kijuttatással, évente 2 alkalommal, Ajánlatkérő által jelzett időpontban.
16.) 165 db 10- 20 cm átmérőjű fa kitermelése tuskóirtással.
17.) 165 db 21-40 cm átmérőjű fa kitermelése tuskóirtással.
18.) komposztaprítás: 800 m3
19.) zöldhulladék elszállítása, gépjárműre történő felrakása, 10 km-en belül: 800 m3
20.) bozótirtás, fakivágás által keletkezett hulladék elszállítása felrakással együtt: 800 m3
Nyertes ajánlattevő feladata a természetvédelmi hatósággal, illetve az illetékes nemzeti park igazgatósággal történő folyamatos kapcsolattartás, együttműködés.
A részletes és tételes mennyiségek és az elvégzendő feladatok a dokumentációban illetve annak részét képező műszaki leírásban és árazatlan költségvetési kiírásban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az alkalmassági feltételeken felül 30
2 2.1. Az M2/a pontra bemutatott szakember az alkalmassági feltételeken felül hány hónap fasorfenntartás és/vagy faápolás területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. 10
3 2.2. Az M2/b pontra bemutatott szakember az alkalmassági feltételeken felül hány hónap fakitermelő és/vagy faápolási és/vagy fasorfenntartási területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. 10
4 2.3.Az M2)-re bemut. szakemb-n felül bemutatott,min. közép.végz. szakemb. hány hónap természetv. terül. végzett faápolási és/v. fasorfennt. és/v. kertész.szolg. szerzett szakm.tapaszt.rendelkezik 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Teljes Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Karakterkorlát miatt a II.2.5) Értékelési szempontokban található 2. értékelési szempont teljes terjedelmében az alábbi:
2.1. Az M2/a pontra bemutatott szakember az alkalmassági feltételeken felül hány hónap fasorfenntartás és/vagy faápolás területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Legkedvezőbb szint Kbt. 77. § (1) bek. alapján min. 0 hónap, max. 24 hónap.
2.2. Az M2/b pontra bemutatott szakember az alkalmassági feltételeken felül hány hónap fakitermelő és/vagy faápolási és/vagy fasorfenntartási területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. Legkedvezőbb szint Kbt. 77. § (1) bek. alapján min. 0 hónap, max. 24 hónap.
2.3. Az M2 alkalmassági előírásokra bemutatott szakembereken felül bemutatott, minimum középfokú végzettségű szakember hány hónap természetvédelmi területen végzett faápolási és/vagy fasorfenntartási és/vagy kertészeti szolgáltatás ellátásában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik Legkedvezőbb szint Kbt. 77. § (1) bek. alapján min. 0 hónap, max. 24 hónap.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A nagycenki Széchenyi-hársfasor megújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Terra Epker Hungária Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88355773
Postai cím: Martinovics Utca 3
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
E-mail: info@terraepker.hu
Telefon: +36 305454026
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24120638220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 58778199
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 53702770
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Fakitermelés; Teljesítéshez szükséges gépek, eszközök, rendelkezésre bocsátása:-1 db, min. 18 méter munkamagasságú kosaras gépjármű,-1 db darus, polipos csipegető kanállal felszerelt, min. 2 tonna teherbírású tehergépjármű
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84533021
Postai cím: Verő József Utca 1.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13517252208

Hivatalos név: Terra Epker Hungária Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88355773
Postai cím: Martinovics Utca 3
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24120638220

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges