Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:0330/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gondos Kitti
Telefon: +36 72501500
E-mail: gondos.kitti@pte.hu
Fax: +36 72536354
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Állatház kivitelezése–III.EFOP-4.2.1-16-2017-00008
Hivatkozási szám: EKR001313732019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Pécsi Tudományegyetem 7624 Pécs, Honvéd u. 5. (3206 hrsz.) szám alatti telephelyén konvencionális állatházzal kapcsolatos, a
szerződésben, a vonatkozó szabványokban, az engedélyes és kiviteli tervek és jogszabályokban foglaltak szerinti kivitelezési munkák elvégzése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 021148 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 214 - 524757
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. AK.2019.11.14napján (csüt.) 14:00 órától bizt. a helyszín megtek.t(PTE ÁOK, 7624 Pécs, Honvéd u. 5. szám előtt.) 2.A kommunikáció a Kbt. 40-41. §-a alapján az EKR-ben történik. 3.Kbt. 41/B. § (2) bek. alapján AK előírja, hogy ATk az ajánlat részét képező dok.-t pdf. form. fájlban kész. el.4.Az aj. részeként benyújt.: -Felolvasólap (Kbt. 66.§(5) bek.szerint, -költségösszesítő, -ajánlati nyil.(így Kbt.135.§(5)), - Kbt. 66.§(6)a)ésb) nyil., nemleges tart. esetén is; - Kbt.66.§(2) bek.szerinti nyil.; - a Kbt.65.§(7)szerinti nyil. az ott jelölt tart.-mal, adott esetben nemleges nyil.; - adott esetben a közösATk közötti megáll. a Kbt.35.§, 41/A. § és a KD előírásai szerint; - a Kbt.44.§ szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyil. indoklással az EKR rendelet 11.§(4) bek.szerint; - 321 /2015.(X.30.)Korm.r.13.§-a szerinti dok., illetve nemleges nyil.; - aláíró cégjegyz.-re jogosult szem. aláírási címpld.a ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtan. által ellenjegyz. aláírásmintája, -Szakmai ajánlat: a műsz.i leírásban ism. fel. figy.be vét.vel köteles árazott költségvetést kész.ni az aj.ban, azt excel (.xls, .xlsx) form.ban is be kell nyújt. Az árazott költségv.,a 322/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1) bek. szerinti minőséi ért.i szempontok, az opciós tételekre von.műszaki leírás a szakmai ajánlat részét képezik. Amennyiben AT az árazott költségv.t és az opc. tétekekre von. műszaki leírást az ajánlatban nem nyújtja be, az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen. Az opciós tételek von.ban szüks. megadni a megajánlott termék műszaki paramétereit, a gyártó ill. a termék típusának pontos megnev.t.5. Ha valamely nyil.minta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyil.megtét.nek nyelvén rend.re áll, a nyil.t az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az aj. részeként megtenni. 6. AK nem hat. meg a Kbt. 132. § szerinti felt.t. 7. AK a 321/2015(X. 30.)Kr. 30. § (4) bek.re hiv.sal jelzi, hogy a jelen felhív.ban a szerz. telj.re való alk.i felt.t és ig.t a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban hat. meg az aj.i felhívás III.1.3) vmennyi pontja esetében. 8. Közös aj.tét. esetén felhívjuk a figy.t a Kbt. 35. §-ban fogl.ra, részletek a KD-ban 9. Az M.2. pont szerinti alk.i felt. telj.e kapcsán megaj. szakembereknek legkésőbb szerz. megkötéséig (ezt követően a szerz. időtartama alatt) rendelkezniük kell: – a 266/2013.(VII .11.)Kr. 1. melléklet IV. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal és kamarai nyilvántartásba vétellel; – a 266/2013.(VII.11.)Kr. 1. mell. IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű joggal. és kamarai nyilv.ba vétellel; – a 266/2013.(VII.11.)Kr. 1. mell. IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jog.gal és kamarai nyilv.ba vétellel. A fentiekben rögz. szerinti nyilvántartásba-vétel elmaradása a szerz.kötéstől való visszalépésnek minősül és AK jogosult a Kbt. 131. § (4) bek. alapján eljárni. 11.Kieg táj: Kbt. 56.§(1)-(5)bek.szerint. 12. Hiányp., felvil. kérés és árind. kérés a Kbt.71-72.§-ban foglaltak szerint AK nem rendel el újabb hp-t arra von., ha a hp-sal az AT az ajánlatban korábban nem szereplő GSZt von be az elj.-ba, és e GSZre tek.-tellenne szüks. az újabb hp. 13.AK aj.i kötöttség 2 hónapos időtartama alatt 60 naptári napot ért(Kbt.81.§(11) bek.e alapján foly.ba ép.ell.). 14.AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 15. AK nem teszi lehetővé projekttársaság létreh.t(Kbt.35.§(8)-(9);
Helyesen:
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok egyes rendelkezései (Közbeszerzési dokumentum/Nyilatkozatminták, Szerződéstervezet) módosultak és ezeket Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (4) bekezdésére figyelemmel az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen rendelkezésre bocsátja. 1. AK.2019.11.14napján (csüt.) 14:00 órától bizt. a helyszín megtek.t(PTE ÁOK, 7624 Pécs, Honvéd u. 5. szám előtt.) 2.A kommunikáció a Kbt. 40-41. §-a alapján az EKR-ben történik. 3.Kbt. 41/B. § (2) bek. alapján AK előírja, hogy ATk az ajánlat részét képező dok.-t pdf. form. fájlban kész. el.4.Az aj. részeként benyújt.: -Felolvasólap (Kbt. 66.§(5) bek.szerint, -költségösszesítő, -ajánlati nyil.(így Kbt.135.§(5)), - Kbt. 66.§(6)a)ésb) nyil., nemleges tart. esetén is; - Kbt.66.§(2) bek.szerinti nyil.; - a Kbt.65.§(7)szerinti nyil. az ott jelölt tart.-mal, adott esetben nemleges nyil.; - adott esetben a közösATk közötti megáll. a Kbt.35.§, 41/A. § és a KD előírásai szerint; - a Kbt.44.§ szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyil. indoklással az EKR rendelet 11.§(4) bek.szerint; - 321 /2015.(X.30.)Korm.r.13.§-a szerinti dok., illetve nemleges nyil.; - aláíró cégjegyz.-re jogosult szem. aláírási címpld.a ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtan. által ellenjegyz. aláírásmintája, -Szakmai ajánlat: a műsz.i leírásban ism. fel. figy.be vét.vel köteles árazott költségvetést kész.ni az aj.ban, azt excel (.xls, .xlsx) form.ban is be kell nyújt. Az árazott költségv.,a 322/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1) bek. szerinti minőséi ért.i szempontok, az opciós tételekre von.műszaki leírás a szakmai ajánlat részét képezik. Amennyiben AT az árazott költségv.t és az opc. tétekekre von. műszaki leírást az ajánlatban nem nyújtja be, az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen. Az opciós tételek von.ban szüks. megadni a megajánlott termék műszaki paramétereit, a gyártó ill. a termék típusának pontos megnev.t.5. Ha valamely nyil.minta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyil.megtét.nek nyelvén rend.re áll, a nyil.t az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az aj. részeként megtenni. 6. AK nem hat. meg a Kbt. 132. § szerinti felt.t. 7. AK a 321/2015(X. 30.)Kr. 30. § (4) bek.re hiv.sal jelzi, hogy a jelen felhív.ban a szerz. telj.re való alk.i felt.t és ig.t a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban hat. meg az aj.i felhívás III.1.3) vmennyi pontja esetében. 8. Közös aj.tét. esetén felhívjuk a figy.t a Kbt. 35. §-ban fogl.ra, részletek a KD-ban 9. Az M.2. pont szerinti alk.i felt. telj.e kapcsán megaj. szakembereknek legkésőbb szerz. megkötéséig (ezt követően a szerz. időtartama alatt) rendelkezniük kell: – a 266/2013.(VII .11.)Kr. 1. melléklet IV. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal és kamarai nyilvántartásba vétellel; – a 266/2013.(VII.11.)Kr. 1. mell. IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű joggal. és kamarai nyilv.ba vétellel; – a 266/2013.(VII.11.)Kr. 1. mell. IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jog.gal és kamarai nyilv.ba vétellel. A fentiekben rögz. szerinti nyilvántartásba-vétel elmaradása a szerz.kötéstől való visszalépésnek minősül és AK jogosult a Kbt. 131. § (4) bek. alapján eljárni. 11.Kieg táj: Kbt. 56.§(1)-(5)bek.szerint. 12. Hiányp., felvil. kérés és árind. kérés a Kbt.71-72.§-ban foglaltak szerint AK nem rendel el újabb hp-t arra von., ha a hp-sal az AT az ajánlatban korábban nem szereplő GSZt von be az elj.-ba, és e GSZre tek.-tellenne szüks. az újabb hp. 13.AK aj.i kötöttség 2 hónapos időtartama alatt 60 naptári napot ért(Kbt.81.§(11) bek.e alapján foly.ba ép.ell.). 14.AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 15. AK nem teszi lehetővé projekttársaság létreh.t(Kbt.35.§(8)-(9);
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/01/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/01/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/01/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/01/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok egyes rendelkezései (Közbeszerzési dokumentum/Nyilatkozatminták, Szerződéstervezet) módosultak és ezeket Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (4) bekezdésére figyelemmel az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen rendelkezésre bocsátja.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ