Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:3900/2020
CPV Kód:50112000-3
Ajánlatkérő:ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU332;HU333;HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Víz
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56684311
Postai cím: Dobozi út 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lantos Zsolt
Telefon: +36 66523200
E-mail: lantos.zsolt@alfoldviz.hu
Fax: +36 66528850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alfoldviz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000190462020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000190462020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Alföldvíz gépjármű javítás, karbantartás
Hivatkozási szám: EKR000190462020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. (Alföldvíz Zrt.) által üzemeltetett gépjárművek garanciális és garancia időn túli javítására és karbantartására.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 168000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gépjármű javítás, karbantartás - Békéscsaba
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
További tárgyak:50112100-4
50112110-7
50112111-4
50112120-0
50112200-5
50116000-1
50116100-2
50116200-3
50116300-4
50116400-5
50116600-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: az Alföldvíz Zrt. Békéscsabai, Békési, Sarkadi, Szeghalmi, Gyomaendrődi, Szarvasi, Orosházi és Mezőhegyesi Üzemmérnökségeinek területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gépjárművek:
- 157+20% db 3,5tonna össztömeg alatti gépjármű, következő gépjármű márkák szerint: Citroen, Dacia, Isuzu, Volkswagen, Fiat, Ford, Peugeot, Renault, Opel.
AT (AT) nem nyer kizárólagosságot a mennyiségi meghatározásban megadott járművek összes hibáinak javítására, de ajánlatkérő (AK) vállalja, hogy a felmerülő hibákat minimum 80%-ban AT-vel javíttatja.
AT-nek egy szervizállomást Békéscsabán kell biztosítania, tekintettel arra, hogy a járművet - helyszíni mentés kivételével - AK adja le/szállítja a javítás helyszínére.
Tevékenységek:
a) időszakos szerviz (olajcsere biztosítása: olaj, olajszűrő, levegőszűrő; , ill. az időszakos szerviz során észlelt rendellenesség, meghibásodás esetén jelzés AK-nek, mire vonatkozóan felek b) pont szerint járhatnak el) az ajánlatban rögzített egységáron (nettó Ft/db). Megrendelés: bejelentéssel;
b) kisjavítás/karbantartás – az ezekhez kapcsolódó tevékenységekkel (ellenőrző műveletek, illetve – adott esetben – vizsgára való felkészítés, vizsgáztatás) együtt – konzultáció keretében meghatározásra kerülő tartalomnak megfelelően, a konzultáció során – az alábbiak szerint – kialakításra kerülő ellenértékért (nettó Ft). Megrendelés: konzultációs ajánlat AK-i elfogadásával;
c) járműmentés, mozgatás: jármű szakműhelybe szállítása, közvetlen eseti megrendelés alapján, az ajánlatban rögzített kiszállási díjért (nettó Ft/alkalom) és egységáron (nettó Ft/km). Megrendelés: bejelentéssel.
Határidők: AT köteles a
a) megrendelés kézhezvételétől számított 2 mn-n belül fogadni a járművet, majd a beszállítástól számított 1 mn-n belül elvégezni az előírt tevékenységet;
b) konzultáció keretében – a beavatkozás tartalmának megfelelő normaidők, illetve műszaki leírás szerint érvényesíthető időigény figyelembe vételével – kialakított időtartamon belül, de legfeljebb a megrendeléstől számított 5 mn-n belül elvégezni az elfogadott tartalmú beavatkozást;
c) megrendeléstől számított maximum 4 órán belül megkezdeni az előírt tevékenységet.
Konzultáció menete:
- AT a gépjármű telephelyre történő beszállítást követő 1 munkanapon (mn) belül megadja a konzultációs ajánlatát (ajánlat) a megvalósítandó műszaki megoldásra az ehhez szükséges normaidő illetve műszaki leírás szerint érvényesíthető időtartamok kimutatásával, és az alkatrészigényre az érvényesítendő alkatrészár megadásával együtt, illetve – adott esetben – jelzi az esetleges alkatrészhiány miatti akadályoztatását,
- AK 1 mn-n belül elfogadja, az ajánlatot és ezzel létrejön a vonatkozó megrendelés, vagy véleményeltéréssel elutasítja azt;
- alkatrészhiány és/vagy nem várt nem ismert többletfeladat, többletjavítás, vagy az 1. ajánlat elutasítása esetén 2. konzultációra kerül sor legkésőbb a beszállítást követő 3. mn-n,
- AT a 2. konzultációt követő 1 mn-n belül megadja a feltárt körülményeknek megfelelő végleges ajánlatát az első bekezdésben foglaltak szerint,
- AK 1 mn-n belül elfogadja a végleges ajánlatot. Ez esetben ezzel jön létre a megrendelés.
AT a konzultáció során árajánlatát – az alkalmazandó műszaki megoldásra, beépítendő alkatrészekre figyelemmel – az alábbiak szerint teheti meg:
- díjra: Autodata szoftver által ajánlott normaidők, és a további munkavégzésekre – a műszaki leírásban részletezettek szerint – érvényesíthető időigény, valamint a megajánlott rezsi óradíj (komplex javítási óradíj) alapján,
- anyagárra: a műszaki leírásban rögzítettek szerinti referencia alkatrész ár és az ajánlatban megajánlott kedvezmény (kivéve bontott alakrész) érvényesítésével,
- hatósági díjra: a jogszabály(ok) alapján meghatározott térítési díjak, melyek változtatás nélkül, továbbszámlázásra kerülhetnek.
A Keretmegállapodás a II.2.7 pontban előírt időtartamra (36 hónap) jön létre, illetve adott éven belül a – közvetlen eseti-, vagy írásbeli konzultációt követő – megrendelések kiadására AK rendelkezésére álló éves keret (Keretösszeg) – évi nettó 15.000.000,- Ft (azaz nettó tizenötmillió forint) – mértékéig kerülhet sor.
Folyt. VI.4.3 pontban
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 84000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: max. 2 alkalommal, 12-12 hónappal, azonos műszaki tartalommal és szerződéses feltételekkel, a szerződésben részletezettek szerint.
A lehetséges meghosszabbítások száma: 2
A további szerződések tervezett ütemezése: évente
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
opció1: amennyiben AK a meghosszabbítás lehetőségével él, egyúttal jogosult a hosszabbítással érintett évre vonatkozó keretösszeg mértékét megnövelni oly módon, hogy az emelés mértéke az előzőek szerint rögzített keretösszegnek legfeljebb 30 %-a (a továbbiakban: „Opció”) lehet. Opció gyakorlása esetén AK az adott tárgyévben az éves keretösszeg opcióval növelt mértékéig jogosult megrendelést kibocsátani AT felé.
opció2: AK jogosult a keretmegállapodás alá tartozó gépjárművek számát - a felsorolásban szereplőkkel egyező típusúakkal - legfeljebb 20%-kal megemelni. Ezen változás AK által az adott évben felhasználni kívánt keretösszeget önmagában nem befolyásolja.
Az opciók együttesen is alkalmazhatóak, adott esetben.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés:0-10pont. 1.1-1.3.2ész:relatív,fordított arányosítás;1.4ész:relatív,egyenes arányosítás;2.ész: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2.1)
Elnevezés: Gépjármű javítás, karbantartás - Hódmezővásárhely
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
További tárgyak:50112100-4
50112110-7
50112111-4
50112120-0
50112200-5
50116000-1
50116100-2
50116200-3
50116300-4
50116400-5
50116600-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: az Alföldvíz Zrt. Csongrádi, Szentesi, Hódmezővásárhelyi és Makói Üzemmérnökségeinek területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gépjárművek:
- 64 +20%db 3,5 tonna össztömeg alatti gépjármű, a következő gépjármű márkák szerint: Citroen, Dacia, Isuzu, Volkswagen, Fiat, Ford, Peugeot, Renault, Opel.
AT (AT) nem nyer kizárólagosságot a mennyiségi meghatározásban megadott járművek összes hibáinak javítására, de ajánlatkérő (AK) vállalja, hogy a felmerülő hibákat minimum 80%-ban AT-vel javíttatja.
AT-nek egy szervizállomást Hódmezővásárhelyen kell biztosítania, mivel a járművet - helyszíni mentés kivételével - AK adja le/szállítja a javítás helyszínére.
Tevékenységek:
a) időszakos szerviz (olajcsere biztosítása: olaj, olajszűrő, levegőszűrő; , ill. az időszakos szerviz során észlelt rendellenesség, meghibásodás esetén jelzés AK-nek, mire vonatkozóan felek b) pont szerint járhatnak el) az ajánlatban rögzített egységáron (nettó Ft/db). Megrendelés: bejelentéssel;
b) kisjavítás/karbantartás – az ezekhez kapcsolódó tevékenységekkel (ellenőrző műveletek, illetve – adott esetben – vizsgára való felkészítés, vizsgáztatás) együtt – konzultáció keretében meghatározásra kerülő tartalomnak megfelelően, a konzultáció során – az alábbiak szerint – kialakításra kerülő ellenértékért (nettó Ft). Megrendelés: konzultációs ajánlat AK-i elfogadásával;
c) járműmentés, mozgatás: jármű szakműhelybe szállítása, közvetlen eseti megrendelés alapján, az ajánlatban rögzített kiszállási díjért (nettó Ft/alkalom) és egységáron (nettó Ft/km). Megrendelés: bejelentéssel.
Határidők: AT köteles a
a) megrendelés kézhezvételétől számított 2 mn-n belül fogadni a járművet, majd a beszállítástól számított 1 mn-n belül elvégezni az előírt tevékenységet;
b) konzultáció keretében – a beavatkozás tartalmának megfelelő normaidők, illetve műszaki leírás szerint érvényesíthető időigény figyelembe vételével – kialakított időtartamon belül, de legfeljebb a megrendeléstől számított 5 mn-n belül elvégezni az elfogadott tartalmú beavatkozást;
c) megrendeléstől számított maximum 4 órán belül megkezdeni az előírt tevékenységet.
Konzultáció menete:
- AT a gépjármű telephelyre történő beszállítást követő 1 munkanapon (mn) belül megadja a konzultációs ajánlatát (ajánlat) a megvalósítandó műszaki megoldásra az ehhez szükséges normaidő illetve műszaki leírás szerint érvényesíthető időtartamok kimutatásával, és az alkatrészigényre az érvényesítendő alkatrészár megadásával együtt, illetve – adott esetben – jelzi az esetleges alkatrészhiány miatti akadályoztatását,
- AK 1 mn-n belül elfogadja, az ajánlatot és ezzel létrejön a vonatkozó megrendelés, vagy véleményeltéréssel elutasítja azt;
- alkatrészhiány és/vagy nem várt nem ismert többletfeladat, többletjavítás, vagy az 1. ajánlat elutasítása esetén 2. konzultációra kerül sor legkésőbb a beszállítást követő 3. mn-n,
- AT a 2. konzultációt követő 1 mn-n belül megadja a feltárt körülményeknek megfelelő végleges ajánlatát az első bekezdésben foglaltak szerint,
- AK 1 mn-n belül elfogadja a végleges ajánlatot. Ez esetben ezzel jön létre a megrendelés.
AT a konzultáció során árajánlatát – az alkalmazandó műszaki megoldásra, beépítendő alkatrészekre figyelemmel – az alábbiak szerint teheti meg:
- díjra: Autodata szoftver által ajánlott normaidők, és a további munkavégzésekre – a műszaki leírásban részletezettek szerint – érvényesíthető időigény, valamint a megajánlott rezsi óradíj (komplex javítási óradíj) alapján,
- anyagárra: a műszaki leírásban rögzítettek szerinti referencia alkatrész ár és az ajánlatban megajánlott kedvezmény (kivéve bontott alakrész) érvényesítésével,
- hatósági díjra: a jogszabály(ok) alapján meghatározott térítési díjak, melyek változtatás nélkül, továbbszámlázásra kerülhetnek.
A Keretmegállapodás a II.2.7 pontban előírt időtartamra (36 hónap) jön létre, illetve adott éven belül a – közvetlen eseti-, vagy írásbeli konzultációt követő – megrendelések kiadására AK rendelkezésére álló éves keret (Keretösszeg) – évi nettó 10.000.000,- Ft (azaz nettó tízmillió forint) – mértékéig kerülhet sor.
Folyt. VI.4.3 pontban
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 56000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: max. 2 alkalommal, 12-12 hónappal, azonos műszaki tartalommal és szerződéses feltételekkel, a szerződésben részletezettek szerint.
A lehetséges meghosszabbítások száma: 2
A további szerződések tervezett ütemezése: évente
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
opció1: amennyiben AK a meghosszabbítás lehetőségével él, egyúttal jogosult a hosszabbítással érintett évre vonatkozó keretösszeg mértékét megnövelni oly módon, hogy az emelés mértéke az előzőek szerint rögzített keretösszeg legfeljebb 30 %-a (a továbbiakban: „Opció”) lehet. Opció gyakorlása esetén AK az adott tárgyévben az éves keretösszeg opcióval növelt mértékéig jogosult megrendelést kibocsátani AT felé.
opció2: AK jogosult a keretmegállapodás alá tartozó gépjárművek számát - a felsorolásban szereplőkkel egyező típusúakkal - legfeljebb 20%-kal megemelni. Ezen változás AK által az adott évben felhasználni kívánt keretösszeget önmagában nem befolyásolja.
Az opciók együttesen is alkalmazhatóak, adott esetben.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés: 0-10pont. 1.1-1.3.2ész:relatív,fordított arányosítás;1.4ész:relatív,egyenes arányosítás;2.ész: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2.1)
Elnevezés: Gépjármű javítás, karbantartás - Szeged
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
További tárgyak:50112100-4
50112110-7
50112111-4
50112120-0
50112200-5
50116000-1
50116100-2
50116200-3
50116300-4
50116400-5
50116600-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: az Alföldvíz Zrt. Kisteleki és Szeged-környéki Üzemmérnökségeinek területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gépjárművek:
- 45+20% db 3,5 tonna össztömeg alatti gépjármű, a következő gépjármű márkák szerint: Citroen, Dacia, Isuzu, Volkswagen, Fiat, Ford, Peugeot, Renault, Opel.
AT (AT) nem nyer kizárólagosságot a mennyiségi meghatározásban megadott járművek összes hibáinak javítására, de ajánlatkérő (AK) vállalja, hogy a felmerülő hibákat minimum 80%-ban AT-vel javíttatja.
AT-nek egy szervizállomást Szegeden kell biztosítania, tekintettel arra, hogy a járművet - helyszíni mentés kivételével - AK adja le/szállítja a javítás helyszínére.
Tevékenységek:
a) időszakos szerviz (olajcsere biztosítása: olaj, olajszűrő, levegőszűrő; , ill. az időszakos szerviz során észlelt rendellenesség, meghibásodás esetén jelzés AK-nek, mire vonatkozóan felek b) pont szerint járhatnak el) az ajánlatban rögzített egységáron (nettó Ft/db). Megrendelés: bejelentéssel;
b) kisjavítás/karbantartás – az ezekhez kapcsolódó tevékenységekkel (ellenőrző műveletek, illetve – adott esetben – vizsgára való felkészítés, vizsgáztatás) együtt – konzultáció keretében meghatározásra kerülő tartalomnak megfelelően, a konzultáció során – az alábbiak szerint – kialakításra kerülő ellenértékért (nettó Ft). Megrendelés: konzultációs ajánlat AK-i elfogadásával;
c) járműmentés, mozgatás: jármű szakműhelybe szállítása, közvetlen eseti megrendelés alapján, az ajánlatban rögzített kiszállási díjért (nettó Ft/alkalom) és egységáron (nettó Ft/km). Megrendelés: bejelentéssel.
Határidők: AT köteles a
a) megrendelés kézhezvételétől számított 2 mn-n belül fogadni a járművet, majd a beszállítástól számított 1 mn-n belül elvégezni az előírt tevékenységet;
b) konzultáció keretében – a beavatkozás tartalmának megfelelő normaidők, illetve műszaki leírás szerint érvényesíthető időigény figyelembe vételével – kialakított időtartamon belül, de legfeljebb a megrendeléstől számított 5 mn-n belül elvégezni az elfogadott tartalmú beavatkozást;
c) megrendeléstől számított maximum 4 órán belül megkezdeni az előírt tevékenységet.
Konzultáció menete:
- AT a gépjármű telephelyre történő beszállítást követő 1 munkanapon (mn) belül megadja a konzultációs ajánlatát (ajánlat) a megvalósítandó műszaki megoldásra az ehhez szükséges normaidő illetve műszaki leírás szerint érvényesíthető időtartamok kimutatásával, és az alkatrészigényre az érvényesítendő alkatrészár megadásával együtt, illetve – adott esetben – jelzi az esetleges alkatrészhiány miatti akadályoztatását,
- AK 1 mn-n belül elfogadja, az ajánlatot és ezzel létrejön a vonatkozó megrendelés, vagy véleményeltéréssel elutasítja azt;
- alkatrészhiány és/vagy nem várt nem ismert többletfeladat, többletjavítás, vagy az 1. ajánlat elutasítása esetén 2. konzultációra kerül sor legkésőbb a beszállítást követő 3. mn-n,
- AT a 2. konzultációt követő 1 mn-n belül megadja a feltárt körülményeknek megfelelő végleges ajánlatát az első bekezdésben foglaltak szerint,
- AK 1 mn-n belül elfogadja a végleges ajánlatot. Ez esetben ezzel jön létre a megrendelés.
AT a konzultáció során árajánlatát – az alkalmazandó műszaki megoldásra, beépítendő alkatrészekre figyelemmel – az alábbiak szerint teheti meg:
- díjra: Autodata szoftver által ajánlott normaidők, és a további munkavégzésekre – a műszaki leírásban részletezettek szerint – érvényesíthető időigény, valamint a megajánlott rezsi óradíj (komplex javítási óradíj) alapján,
- anyagárra: a műszaki leírásban rögzítettek szerinti referencia alkatrész ár és az ajánlatban megajánlott kedvezmény (kivéve bontott alakrész) érvényesítésével,
- hatósági díjra: a jogszabály(ok) alapján meghatározott térítési díjak, melyek változtatás nélkül, továbbszámlázásra kerülhetnek.
A Keretmegállapodás a II.2.7 pontban előírt időtartamra (36 hónap) jön létre, illetve adott éven belül a – közvetlen eseti-, vagy írásbeli konzultációt követő – megrendelések kiadására AK rendelkezésére álló éves keret (Keretösszeg) – évi nettó 5.000.000,- Ft (azaz nettó ötmillió forint) – mértékéig kerülhet sor.
Folyt. VI.4.3 pontban
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1  2. Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 28000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: max. 2 alkalommal, 12-12 hónappal, azonos műszaki tartalommal és szerződéses feltételekkel, a szerződésben részletezettek szerint.
A lehetséges meghosszabbítások száma: 2
A további szerződések tervezett ütemezése: évente
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
opció1: amennyiben AK a meghosszabbítás lehetőségével él, egyúttal jogosult a hosszabbítással érintett évre vonatkozó keretösszeg mértékét megnövelni oly módon, hogy az emelés mértéke az előzőek szerint rögzített keretösszeg legfeljebb 30 %-a (a továbbiakban: „Opció”) lehet. Opció gyakorlása esetén AK az adott tárgyévben az éves keretösszeg opcióval növelt mértékéig jogosult megrendelést kibocsátani AT felé.
opció2: AK jogosult a keretmegállapodás alá tartozó gépjárművek számát - a felsorolásban szereplőkkel egyező típusúakkal - legfeljebb 20%-kal megemelni.Ezen változás AK által az adott évben felhasználni kívánt keretösszeget önmagában nem befolyásolja.
Az opciók együttesen is alkalmazhatóak, adott esetben.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés: 0-10pont. 1.1-1.3.2ész:relatív,fordított arányosítás;1.4ész:relatív,egyenes arányosítás;2.ész: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
1. az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSz), akivel szemben fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró feltételek valamelyike;
2. az eljárásban nem lehet AT, AV az a GSz, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése:
Az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő GSz a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr II. Fejezet 2-7.§-nak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (Kbt.62.§;Kbt.67.§(4)). A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.
Az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott GSz-nek a Kr III. Fejezet 8. és 10.§-nak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kr III. Fejezet 8-16.§-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11)-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a GSz alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a GSz ezek elérhetőségét az EEKD-ben megjelölte.
A Kr III. Fejezet 8-16.§-ban említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A kizáró okokra vonatkozóan jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező

bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]
AT-nek rendelkeznie kell a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29) KHVM rendelet 3. sz. melléklet 1, 2, 3, 4, 5, 7. pontjában meghatározott, járműfenntartói tevékenységek végzéséhez szükséges létesítményi feltételekkel, műszaki berendezésekkel, valamint meg kell felelnie a műszaki előírások és tanúsítási kötelezettségek előírásainak. A rendeletben foglaltak megtartását a megyei kormányhivatalok és a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala ellenőrzi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolás:
AT-nek a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala bejelentett járműfenntartó szervezetekről szóló nyilvántartásába való felvételét kell igazolnia, az NKH-tól származó dokumentummal.
Egyebekben a 2015.évi CXLIII.törvény (felhívásban általánosan Kbt.), valamint a 321/2015.(X. 30.)Korm.rend. (felhívásban általánosan Kr), 424/2017.(XII. 19.)Korm.rend. (felhívásban általánosan EKR Kr), illetve adott esetben a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (felhívásban általánosan Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
Fogalommagyarázat alkalmassági feltételekhez:
karbantartás/szervizelés/javítás: minden II.2.4 pont szerinti tevékenység;
szerződés = megrendelés (javítási alkalom);
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlat benyújtásakor a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő (Gsz) egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel az AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) i) rendelkezésére)
A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett Gsz minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Kbt. 69.§ (4) szerinti igazolások:
Benyújtandó az AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
P1) Kr 19.§(1)c) szerinti nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (3,5 tonna össztömeg alatti gépjárművek karbantartása/szervizelése/javítása) tevékenységből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről.
Ha a Gsz a fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a mérleg, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kr 19.§(3) szerint járhat el.
Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 65. § (7)-(8) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a Gsz köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67. § (3) bekezdés)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmas AT, ha rendelkezik az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg átlagosan legalább az alábbi mértékű beszerzés tárgya szerinti (3,5 tonna össztömeg alatti gépjárművek karbantartása/szervízelése/javítása) tevékenységből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel:
P1.1) 1.rész: 10.500.000 Ft/év;
P1.2) 2.rész: 7.000.000 Ft/év;
P1.3) 3.rész: 3.500.000 Ft/év;
Alanyi kör:
III.1.2./P1) pontban meghatározott követelménynek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. (Kbt.65.§(6)).
Az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11) bekezdés).
Több részre történő ajánlattétel esetén az érintett részekre vonatkozó alkalmassági feltételek közül a magasabbat kell igazolni.
A Gsz közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlat benyújtásakor a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett Gsz egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja AT figyelmét a Kbt. 62.§(1)i) rendelkezésére)
A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett Gsz minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
AK előírása a Kbt. 69.§(4) szerinti igazolási módra vonatkozóan:
M1) benyújtandó AT nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolása a jelen felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített (lezárt, illetve leigazolt), de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legjelentősebb szolgáltatások ismertetéséről. Az igazolásnak tartalmaznia kell a jogszabályban előírtakon (a teljesítés ideje (kezdés és befejezés dátuma), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat is. (Kbt.65.§(1)b), és Kr 21.§(3)a), 22.§(1)-(2))
M2) benyújtandó AT nyilatkozata a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásáról (bemutatásáról) az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges tartalommal. AT által a szolgáltatás keretében megajánlott helyiségek, felszereltség esetében annak műszaki adatai is a bemutatás részét kell, képezzék (műszaki specifikáció/alaprajz/fényképek, és a rendelkezésre állás igazolása). (Kbt.65.§(1)b), és Kr 21.§(3)i))
M3) benyújtandók AT nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Továbbá az előírt képzettség (végzettség) igazolásához az azt igazoló dokumentum másolata, és csatolandó valamennyi bemutatott szakember rendelkezésre állási nyilatkozata is. (Kbt.65.§(1)b), és Kr21.§(3)b))
Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a Gsz köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67.§(3))
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmas AT, ha rendelkezik a jelen felhívás feladása napjától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, lezárt szerződéssel/szerződésekkel, amely(ek)ben összesen legalább az alábbi számú 3,5 tonna össztömeg alatti gépjármű karbantartás/szervízelés/javítás – igazoltan az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően – valósult meg
M1./1.) 1.rész: 100 db;
M1./2.) 2.rész: 45 db;
M1./3.) 3.rész: 30 db.
M2.) Alkalmas AT, ha az AT által II.2.4 pont szerint biztosított szervizállomás megfelel az alábbi felszereltségi követelménynek:
M2.1) 1. rész: 4 db szerelő állás, melyek a járművek alsó részeihez hozzáférést biztosító szerelőaknával kell rendelkeznie, vagy emelő-berendezéssel felszereltnek kell lennie;
M2.2) 2. rész: 3 db szerelő állás, melyek a járművek alsó részeihez hozzáférést biztosító szerelőaknával kell rendelkeznie, vagy emelő-berendezéssel felszereltnek kell lennie;
M2.3) 3. rész: 2 db szerelő állás, melyek a járművek alsó részeihez hozzáférést biztosító szerelőaknával kell rendelkeznie, vagy emelő-berendezéssel felszereltnek kell lennie.
M3) Alkalmas AT, ha bevonásra kerülő szakemberei körében rendelkezik a gépjárműfenntartó személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29) KVVM rendelet 1. sz. melléklet 1, 2, 3. pontjában előírt, járműfenntartó tevékenységek és az azok önálló végzéséhez szükséges szakképesítésekkel rendelkező, legalább alábbi számú, szakemberekkel:
M3.1) 1. rész: 4 fő autószerelő és 1 fő gépjármű villamossági szerelő, 1 fő jármű klímaberendezés szerelő;
M3.2) 2. rész: 3 fő autószerelő és 1 fő gépjármű villamossági szerelő, 1 fő jármű klímaberendezés szerelő;
M3.3) 3. rész: 2 fő autószerelő és 1 fő gépjármű villamossági szerelő, 1 fő jármű klímaberendezés szerelő

Alanyi kör:
III.1.3./M1): közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6)). Több részre történő ajánlattétel esetén a legszigorúbb feltétel teljesítése az elvárás. Elfogadott annak igazolása is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a korábbi szerződés részteljesítéseként valósult
III.2.3./M3) pontban meghatározott követelmények esetében – adott részen belül – ugyanazon szakember több pontnak való megfelelést is igazolhat (több pozícióra is jelölhető), feltéve, hogy egyébként az előírtaknak megfelel.
III.2.3/ M2-M3) pontok esetében, több részre történő ajánlattétel esetén, részenként eltérő szakemberek/eszközök megléte igazolandó.
Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdés).
A GSz-k közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
1-3. rész:
Késedelmi kötbér: mértéke az adott megrendelés nettó ellenértékének
• II.2.4/a): 10%-a/késedelemmel érintett munkanap, max.20%;
• II.2.4/b): 4%-a/késedelemmel érintett munkanap, max.20%;
• II.2.4/c): 10%-a/késedelemmel érintett óra, max.20%.
Meghiúsulási kötbér: késedelmi kötbér maximumát meghaladó késedelem estén, a megrendelés nettó ellenérték 30%-a.
A Keretmegállapodás AT érdekkörében felmerülő okból bekövetkező lehetetlenülése esetén: fix összegű 2.000.000 Ft.
Lehetetlenülésnek minősül kifejezetten, de nem kizárólagosan:
• Hat hónapon belül háromnál több alkalommal történő meghiúsulást megrendelés, vagy a megrendelés teljesítésének megtagadása/visszautasítása, vagy
• Hat hónapon belül ugyanazon gépjárműhiba esetén háromnál több alkalommal hibás szervizelés, karbantartás miatt szükségessé váló garanciális javítás felmerülése esetén.
AK jogosult kötbért meghaladó kárát is érvényesíteni AT-vel szemben.
Szerződéses feltételek részletei a KD-ben.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1-3. rész:
AK a Kbt.135.§(1),(5)-(6) alapján, havonta, a Ptk. 6:130.§(1)-(2) szerint, fizeti meg az adott hónapban igazoltan teljesített megrendelések ellenértékét, HUF-ban. AK előleget nem fizet.
A finanszírozás szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező megállapodás tervezetek tartalmazzák.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Projekttársaság létrehozása Kbt.35.§(8) alapján: nem megengedett és nem megkövetelt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 1/1990. (IX.29) KVVM rend. 1. sz. mell. 1,2,3 pont
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/04/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/04/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68.§ és az EKR Kr 15.§-a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A IV.2.6 pontjában: 1hónap=30 nap (Kbt.81.§ (11)). A közbeszerzés nem feltételes (Kbt.53.§(5)).Ajánlati biztosíték nincs.
2. Kbt.105.§(1)b)szerint,részenként egy-egy AT-vel jön létre a keretmegállapodás.
3. Alkalmasság: feltétel, igazolása min. AT-k jegyzékénél szigorúbb: III.1.2/P1, III.1.3/M1-M4.
4. AK nem rendel el újabb hiánypótlást Kbt.71.§(6) szerint újonnan megnevezett AV-ra.
6. Kieg.táj. kérhető Kbt.56.§(1) szerint, válasz Kbt.56.§(2)-(5) szerint, az EKR-ben. Konzultáció, helyszíni bejárás nem lesz.
7. Nyilatkozatok, igazolások: elsősorban, de nem kizárólagosan a Kbt.66.§(2),(5),Kbt.68.§(4) és – adott esetben Kbt. 65.§ (7)-(8),(12), ill. Kbt. 35.§(2a) bekezdés szerint.
Amely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként (EÜ) a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az EÜ-n kell megtenni(Kbt.41/A.§(3)), melyek vonatkozásában Kbt.41/A.§(4) szerinti vélelem az irányadó.
Közös AT-k ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő GSz-k esetében EÜ-t az ajánlatot benyújtó GSz adja.
AT az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolására a Kbt.69.§(11a) szerint is jogosult.
7. AK nem írja elő, így az ajánlatban nem kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, és nem kell megadni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat. (Kbt.66.§ (6)). AK felhívja figyelmet a Kbt.138.§(1)-(2),(4)-(5)-re.
8. Tájékozódási kötelezettség: közbeszerzési dokumentumokban a Kbt.73.§(4) szervezetek elérhetősége. AK megfelelést Kbt.73.§(5) szerinti ellenőrzi.
9. Kbt.75.§(2)e) nem kerül alkalmazásra.
10. FAKSZ: Ádámné Egri Judit (lajstromszám: 00239)
11. AK Kbt.98.§(3) meghatározott feltételek fennállása esetén hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat újonnan beszerzésre kerülő:
1.a felsorolásban nem szereplő típusú gépjármű állományra vonatkozóan;
2. a felsorolásban szereplő típusú,de a II.2.4 szerinti mennyiséget meghaladó számú gépjármű állományára vonatkozóan.
12. AK az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb AT-vel, ha őt – a Kbt.69.§(6)-ra is tekintettel – az Összegezésben megjelölte. (Kbt.131.§(4)).
13. Cégnek minősülő AT-nek, Kbt.65.§(7) szerinti szervezetnek, egyszerű másolatban benyújtandó:
a. hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. tv.9.§(3) szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát;
b. és – adott esetben – dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.
14. Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással, igazolási módokkal, az ellenőrzés tűrésével, irányadó idővel kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
15. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
16. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek megfelelően az abban foglaltak a közbeszerzési dokumentumokkal együttesen értelmezendő.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt.148. § szerint.
II.2.4 folyt. (valamennyi rész esetében)
A szerződéskötés feltétele, hogy AT igazolja, hogy rendelkezik az alábbi eszközökkel ill. jogosultságokkal (részenként 1-1 db):
a) nagy teljesítményű indukciós hevítő , kiegészítő hűtéssel, ami biztosítja a folyamatos használatot, üzemet a roncsolás mentes gépelemek bontásához;
b) video endoszkóp , bontás nélküli hibafelmérésre alkalmas digitális optikai berendezés, ami hiba dokumentálására, kép és video rögzítésre alkalmas. Szonda mérete maximum 5,0 mm; IP67 védettségű; minimum VGA képminőséget biztosít;
c) automata klíma töltő-ellenőrző berendezés, amely gépjármű típusától függően automatikusan elvégzi a teljes klíma diagnosztikát (vákuumtesztjét) és töltését;
d) elektromos hibafeltárásra alkalmas gyári támogatással rendelkező eszköz. Elektronikusan vezérelt berendezések hibafelméréséhez alkalmas min. 2 csatornás eszköz, ami a Can-Bus hálózati, frekvenciagenerátor jeleinek vizsgálatára alkalmas;
e) korszerű, Android rendszeren futó LAUNCH X-431 PRO vagy azzal egyenértékű diagnosztikai eszköz;
f) plazmavágó berendezés minimum 7,5 KW és 20 A teljesítményű, ami a megszorult, tönkrement gépelemek roncsolásos bontásához szükséges;
g) rámpás emelő, amely minimum 4 tonna teherbírású;
h) csápos emelő, amely minimum 3,2 tonna teherbírású;
i) teljesen zárt, integrált alkatrész mosó berendezés, amely a finom illesztésű, bonyolult, apró furatos, olajcsatornák öblítésére, mosására is alkalmas;
j) kombinált fékhatás mérő és lengéscsillapító vizsgáló próbapad, amely maximálisan 4 tonna tengelyterhelésű, lengéscsillapító vizsgáló maximum 2 tonna tengelyterhelhetőség, 1 %-os pontosságú berendezés;
k) alumínium és acél AWI hegesztő berendezés minimum 200 A teljesítménnyel, amely szükség esetén tönkrement alumínium gépalkatrészek javítására alkalmas, ami a javítás költségét csökkenti úgy, hogy még a javítható alkatrész javításra kerülnek.
l) műhelyprés minimum 10 tonnás, amely csapágyak, szilentek, szoros illesztésű, gépalkatrészek bontásához, szakszerű cseréjéhez szükséges;
m) jogtiszta nyilvántartásban regisztrált széles spektrumú diagnosztikai műszerrel, ami alkalmas a 2000 után gyártott járművek OBD csatlakoztatására, illetve a 2000 év előtt gyártott járművek esetében a gyártó specifikus csatlakoztatásra;
n) autodata autójavítási normagyűjtemény szoftver teljes körű vagy azzal egyenértékű javítási óradíj kalkulációra alkalmas rendszer/adatbázis használatának jogosultságával, amely folyamatosan frissített COO megfelelősséget biztosít, melynek meglétét a szerződés időbeli hatálya alatt biztosítania, és folyamatosan alkalmaznia kell.
Az itt felsorolt feltételek bármelyikének hiányát AK a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt.131.§(4) szerint jár el.
II.2.5-höz (valamennyi rész esetében):
"1. Ár" ész. részletezése:
1.1 Időszakos szervizdíjak összesen (nettó Ft/db) / Súlyszám: 5
1.2 Komplex javítási óradíj (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 55
1.3 Járműmentés díja
1.3.1 Járműmentés kiszállási díja (nettó Ft/alkalom) / Súlyszám: 5
1.3.2 Szállítás egységár (nettó Ft/km) / Súlyszám: 5
1.4 Kedvezmény százalékos mértéke az alkatrészek referencia árából (%) / Súlyszám: 25
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák