Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/56
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.19.
Iktatószám:3961/2020
CPV Kód:90500000-2
Ajánlatkérő:Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Teljesítés helye:1011 Budapest, Hungária krt. 9-11. 1118 Budapest, Ménesi út 5. 1083 Budapest Ludovika tér 2. ( ezen címhez tartoznak az Orczy park területén és környezetében található egyetemi épületek /ingatlanok is)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10634727
Postai cím: Ludovika Tér 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gajdács Réka
Telefon: +36 14329000
E-mail: kozbeszerzes@uni-nke.hu
Fax: +36 14329165
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-nke.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000189802020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000189802020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egyetem
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hulladék elszállítása az NKE telephelyeiről
Hivatkozási szám: EKR000189802020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem budapesti telephelyein (a Farkasvölgyi út 12. sz. alatti telephely kivételével) a selejtezési eljárások során, olyan eszközök kerültek felmérésre, melyek tovább nem hasznosíthatók. Az így keletkezett vagyonelemeket az Egyetem lomhulladékként tárolja, illetve tartja nyilván. Ezen hulladékok helyszíni anyagmozgatása / rakodása és mérlegjegyekkel dokumentált elszállítása, valamint ártalmatlanító helyen történő leadása a nyertes ajánlattevő feladata, eseti igénylések alapján a Keretszerződés határidejének lejáratáig vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig.
Közbeszerzés tárgya:
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem telephelyeiről történő lomhulladék helyszíni pakolása, elszállítása és hulladék-ártalmatlanító helyen történő elhelyezése.
II.1.5)
Becsült érték: 27200000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő által megállapításra került, hogy a nyertes ajánlattevő által biztosított szolgáltatás esetében a feladatok összefüggenek, folyamatos egyeztetés szükséges az ajánlatkérővel, ennek következtében szétválasztásuk műszakilag és gazdaságilag nem indokolt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Hulladék elszállítása az NKE telephelyeiről
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1011 Budapest, Hungária krt. 9-11.
1118 Budapest, Ménesi út 5.
1083 Budapest Ludovika tér 2.
( ezen címhez tartoznak az Orczy park területén és környezetében található egyetemi épületek /ingatlanok is)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az összes felsorolt telephely tekintetében a lomhulladék becsült mennyisége: 200 tonna (kettőszáz tonna). A becsült mennyiség (200 tonna) a szerződés teljes tartamára vonatkozik, azaz 24 hónapra.
A hulladékok összes becsült tömege csak tájékoztató jellegű, a ténylegesen teljesítendő mennyiségek telephelyenként eltérhetnek eseti igénylések alapján. A szerződés időtartama alatt egy telephelyre vonatkozóan, több eseti elszállítási igény is készülhet.
Elszállítandó hulladékok EWC kódja: 20 03 07 - lomhulladék.
Egyéb információk:
Az ajánlati átalányárnak tartalmaznia kell valamennyi, a szerződés teljesítésével kapcsolatos költséget, beleértve a helyszíni rakodás és a depónia helyek takarítását, az elszállítást, valamint a lerakói díjakat is. A hulladék elszállításra alkalmas eszközök és a személyzet biztosítása a nyertes Vállalkozó feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalja-e ajánlattevő, hogy a szállítások során kizárólag a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM r. szerint meghatározott 12-es kódú vagy annál korszerűbb környezetvédelmi osztály jelzésű tehergépjárművet használ? 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati átalányár (HUF / tonna) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 27200000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya alá tartozik, melynek megfelelően a Rendelet 12. § (5) bek., 13. § (1) bek. a) és b) pontja értelmében a megkötésre kerülő szerződés akkor lép hatályba amennyiben az ellenőrző szervezet támogató illetve feltétellel támogató tartalmú zárótanúsítványt állít ki Ajánlatkérő részére vagy a Rendelet 13. § (3) bek.-ben foglalt eset áll fenn.
Teljesítés munkarendje:
Az eseti igénylések teljesítése a Megrendelővel történő előzetes egyeztetést követően az Egyetem munkarendjétől eltérően is megtörténhet (hétvége, munkaidőn kívül).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlati átalányárat egész forintban adják meg, mivel rendszerhibából kifolyólag a Felolvasólapon (űrlap) tizedesjegyeket is meg lehet adni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok alá tartozik. (Kbt. 114. § (1) bekezdés)
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az előírt kizáró okokra vonatkozó igazolásokat ajánlattevő ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérésére köteles benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságot [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságot [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő Gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő Gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1.Ajánlattevő a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján - szolgáltatás megrendelése esetén -ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (3 év) szerződésszerűen teljesített, 72 hónapon (6 éven) belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (hulladékszállítás) szerinti referenciáit minimálisan az alábbi tartalommal: — A szerződés tárgya, — A szerződést kötő másik fél (név, cím), — Az elszállított hulladék mennyisége (tonna), — Teljesítés ideje (tól-ig év/hó/nap), — Kapcsolattartó neve, elérhetősége (cím, telefonszám/email/ fax), — Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e? (igen/nem).
Igazolása:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetében a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban (jelen eljárás) az ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. A 321/2015. (X.30.) korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (3 év) szerződésszerűen teljesített, 72 hónapon (6 éven) belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Az alkalmassági feltételekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az előírt alkalmassági feltételekre vonatkozó igazolásokat ajánlattevő ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérésére köteles benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1 Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (3 évben) szerződésszerűen teljesített (befejezett), összességében legalább 52,5 tonna hulladék szállításának referenciájával. A minimum feltétel (52,5 tonna hulladék szállítása) több szállítással is igazolható.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1. Ha a Keretszerződés vagy az eseti igénylés teljesítése nyertes ajánlattevőnek felróható okból meghiúsul, nyertes ajánlattevő köteles a nem teljesített feladatra vonatkozó nettó Vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizetni Ajánlatkérő részére.
2. Ha a nyertes ajánlattevő késedelembe esik az eseti igények teljesítése esetén, a késedelem időpontjától kezdve a teljesítésig naponként a késedelemmel érintett Feladatra vonatkozó nettó Vállalkozói díj 1%-ának megfelelő mértékű kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximuma: 20 %.
3. Hibás teljesítési kötbér: eseti igények teljesítése esetén mértéke a hiba kijavításáig eltelt időszakban naptári naponta a hibás teljesítéssel érintett Feladatra vonatkozó nettó Vállalkozói díj 1 %-a.
A hibás teljesítési kötbér maximuma 15 %, melynek elérésekor Ajánlatkérő jogosult a nyertes ajánlattevőnek küldött írásbeli nyilatkozatában a Keretszerződéstől elállni. Ajánlatkérő által gyakorolt elállás a Keretszerződést a megkötésének napjára visszamenő hatállyal szünteti meg.
Az előírt biztosítékokat és jogkövetkezményeket részletesen a Keretszerződés tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 1) A finanszírozás utólagos elszámolással történik az egyes egyedi megrendelések tekintetében.
2) Az egyedi megrendelések számláinak kifizetése az Ajánlatkérő részéről a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik átutalással a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseit.
3) A számla tartalma a tényleges és az igazolt teljesítésekkel összhangban kell legyen, a számlabenyújtás feltétele Ajánlatkérő belső szabályzata szerint kiállított teljesítésigazolás.
4) Az ár a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti ÁFA kulccsal számítandó, az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az irányadóak.
5) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
6) Ajánlatkérő előteljesítést elfogad
7) Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén nyertes ajánlattevő jogosult a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatra.
8) Ajánlatkérő kijelenti, hogy a keretösszeg legfeljebb 70%-os mértékéig vállal kötelezettséget az egyedi megrendelések keretében történő lehívására a nyertes ajánlattevő felé.
9) A részletes fizetési feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Részletesen lásd a Keretszerződés tervezetet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: A Kbt. 68. §-ban foglaltak szerint az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. §
(1b) bek: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi.
(4) bek: Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.
(a bontással kapcsolatban lásd. a Közbeszerzési dokumentációt)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: A Közbeszerzési Hatóság 2019.11.26. napi Útmutatója a a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról. Ár szempont: fordított arányosítás, minőségi szempont: pontkiosztás módszere
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: AK=Ajánlatkérő, AT=Ajánlattevő
1) A Kbt. 35. § (1) bek. szerint több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. 2) A Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. 3) A Műszaki -szakmai alkalmasság igazolása esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek alá kell támasztania, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, ennek érdekében be kell mutatnia olyan szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely ezt alátámasztja. 4) A kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében , az AK a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke a Kbt. 65. § ( 9) bekezdésben foglaltaknak megfelel. 5) Az ajánlatban szerepelnie kell a Felolvasólapnak, melynek iratmintáját az EKR tartalmazza. 6) AK a Kbt . 66. § (2) bek. alapján előírja a dokumentációban megadott minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Erre vonatkozó nyilatkozatmintát tartalmaz az EKR. 7) A benyújtandó iratok jegyzékét és elhelyezését a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Az ajánlathoz csatolni kell azokat az iratokat is, melyek nem lettek külön megnevezve, azonban a dokumentáció (és mellékletei),valamint az EKR-ben az adott eljáráshoz hozzárendelt iratminták tartalmazzák, vagy amelyeket a Kbt. előír. 8) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 35. § (2), (2a), (3) valamint a Kbt . 41. §, 41/A. §, 41/B. §-ok tartalmazzák. 9) A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 10) AK AT nyertessége esetére nem teszi lehetővé gazdasági társaság illetve jogi személy alapítását, létrehozását. 11) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 12) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) valamint a 81. § (4) bekezdéseit. 13) FAKSZ: Endrédi Gábor (lajstromszám: 00387) 14) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény ( Kbt.), ennek végrehajtási rendeletei, a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. 15) AK szakmai ajánlatként a Felolvasólapon szereplő tételeket tekinti, tekintettel arra, hogy ezek mind az árat, mind pedig a minőségi ajánlatot is tartalmazzák. 16) AT-nek a minőségi értékelési részszempont alátámasztását igazoló forgalmi engedélyt vagy az elvárt paramétert alátámasztó dokumentumot az ajánlattal együtt kell benyújtania. 17) AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők részére előírtaknál szigorúbban határozta meg. 18) AK a helyszín bejárásának lehetőségét 2020.04.01. napján 9:00-tól biztosítja, a találkozási hely 1083 Budapest, Ludovika tér 2., NKE Főépület.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges