Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4440/2020
CPV Kód:79611000-0
Ajánlatkérő:GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Győr város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11477794
Postai cím: Orgona Utca 10.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boboryné Szőcs Katalin
Telefon: +36 209225670
E-mail: dr.szocs.kata@gyorszol.hu
Fax: +36 96505099
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gyorszol.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000044372020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000044372020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Munkaerő – kölcsönzés biztosítása
Hivatkozási szám: EKR000044372020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79611000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Munkaerő kölcsönzése a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére. Nyertes Ajánlattevő feladata a következő munkakör betöltésének biztosítása munkaerő kölcsönzés keretében: kézi úttisztító (minimum 10 fő/hó - maximum 15 fő/hó) Elvárás 1 munkahónapra: minimum:152 óra/fő, maximum: 180 óra/fő. A fent megjelölt feladatkörök ellátásával kapcsolatos műszaki elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Munkaerő – kölcsönzés biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79611000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Győr város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Munkaerő kölcsönzése a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére. Nyertes Ajánlattevő feladata a következő munkakör betöltésének biztosítása munkaerő kölcsönzés keretében: kézi úttisztító (minimum 10 fő/hó - maximum 15 fő/hó) Elvárás 1 munkahónapra: minimum:152 óra/fő, maximum: 180 óra/fő. A fent megjelölt feladatkörök ellátásával kapcsolatos műszaki elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált (M/2.1.) szakember kézi úttisztító területen szerzett többlettapasztalat mértéke: (0 hónap – 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Kölcsönvevő jogosult egyoldalú írásbeli nyilatkozattal a szerződés időbeli hatályát további 12 hónappal meghosszabbítani. Kölcsönvevő a szerződés meghosszabbítására vonatkozó írásbeli nyilatkozatát a szerződés lejárta előtt legkésőbb 30 nappal köteles Kölcsönbeadóval közölni.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott
kizáró ok fennáll. Igazolási mód: 1. Előzetesen igazolás: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1.
§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt
kizáró okok hatálya alá. 2. Utólagos igazolás: A Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-ka) és kc)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b)
pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek az Alkr. 8. §, 10.§, 12-16. § szerint kell igazolnia, valamint a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan - elektronikus űrlap kitöltésével - meg kell neveznie a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosát, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62.
§ (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatot nyújt be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata
nélkül vélelmezi. Irányadó a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 74. § (1) bekezdése, a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-ok, és a
Kbt. 69. § 11a) bekezdése és Kbt. 65. § (12) bekezdése.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmasságot előírni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmasságot előírni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt.67.§(1) szerinti nyilatkozatban az EEKD benyújtásával – az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével – AT csupán arról
köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésre
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A Kbt.67.§(1) szerinti nyilatkozat tekintetében a Kr.1.§(1), valamint 3.§(1)-(3)
szerinti előírásokat kell alkalmazni. A Kr.2.§(5) alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az AT
egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását, AT-nek kizárólag a
formanyomtatvány IV. rész „alfa” szakasz alatti mezőt kell kitöltenie. A közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot
benyújtógazdasági szereplő teszi meg. AT az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az
eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait, illetőleg igazolásokat az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az AK Kbt.69.§(4) szerinti felhívására köteles
benyújtani. A Kbt.65.§(6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az AT-k a Kbt.65.§(7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Kr. 21.§(3)a)-b) pontjában, 21.§(3a)-ban, 21/A.§-ban,
22.§(1)-(2) és (4)-(5)-ben foglaltak szerint. M/1. (Közös) AT ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
három év (36 hónap) legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti (munkaerő kölcsönzés) szolgáltatásait
. AK a vizsgált időszak három év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett szolgáltatás
megrendeléseket veszi figyelembe. Referenciaigazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje
(kezdő és befejező időpontja ÉV/HÓ/NAP), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége (Forintban megadva
), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M.2.1 Azon
szakemberek megnevezése, szakmai tapasztalatuk
ismertetése (ÉV/HÓ pontossággal) - a szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számjelének feltüntetésével - akiket ( közös) AT be
kíván vonni a teljesítésbe. A minősített ajánlattevőknek a Kr .24.§(1) szerint kell alkalmasságukat igazolniuk. Ajánlatkérő Kbt. 69.§(4) –
adott esetben (7) – szerinti felhívására az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető AT-től olyan
igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus
úton már benyújtott. E körben AT nyilatkozni köteles arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § 11a) bekezdésében foglaltak alapján jár el.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától számított három
évben (36 hónap) teljesített, de legfeljebb hat éven belül (72 hónap) megkezdett, legalább 1 db, minimum nettó 30 millió forint
összértékű közbeszerzés tárgya (munkaerő kölcsönzés) szerinti referenciával. A referenciaérték több referenciából is bemutatható.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a
referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
M/2.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között nincs legalább 1 fő legalább 24 hónap kézi úttisztító területen végzett munkavégzésben szerzett gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen
más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Kölcsönvevő fizetési kötelezettségét – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) -(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1) bekezdésével összhangban – a számla kézhezvételének napját
követő 30 napon belül átutalással teljesíti a Kölcsönbeadó bankszámlájára. Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése, illetve a Ptk. 6:155. §-
a. Jelen szerződés az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés c) pontja alapján fordított adózás szerint kell eljárni, melynek értelmében az adót Kölcsönbeadó fizeti meg.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/04/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/04/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben (https://ekr.gov.hu).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben (https://ekr.gov.hu). Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Irányadó jog:
Kbt. 68. §.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) szabályai, illetve a Kbt. szerint. 2.) Ajánlatkérő a
közbeszerzési dokumentumokat gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR
rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz. Amennyiben valamely nyilatkozatminta EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. 3.) Az
EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel
, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai, illetve a Kbt.
tartalmaznak . Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en
keresztül küld meg ajánlattevők részére. 4.) A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő kizárólag az EKR rendszeren keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az
Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi
határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal válaszolja meg. 5.) Az ajánlat részletes formai követelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatot e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani. 6.) Az
ajánlathoz csatolandó vagy elektronikusan hozzáférhetővé teendő dokumentumokat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 7.)
Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/
2017. (XI. 6.) MvM r. alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az
EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ 8.) Az ajánlathoz csatolni kell:-
felolvasólap (elektronikus űrlap formájában) — nyilatkozat a Kbt.66. § (2) bekezdésre vonatkozóan (elektronikus űrlap); — kitöltött
egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD-t) a Kbt. 67. § szerint (elektronikus űrlap); — az ajánlatot aláíró(k),
kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat
esetén ajánlattevők, ill. kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját; — elektronikus űrlapon tett nyilatkozat
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges
nyilatkozat is csatolandó; — amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az Ajánlattevő
illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet által kiállított EEKD-t figyelemmel a Kbt. 67. § (3) bekezdésére; — azon
alvállalkozók tekintetében, akik az alkalmasság igazolásában nem vesznek részt, be kell nyújtani a nyilatkozatot a Kbt. 67.§(4)
bekezdésére vonatkozóan; — ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatát (elektronikus űrlap), amelyben meg kell jelölnie: — a
közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező)alvállalkozót kíván igénybe venni;
— az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat; további, a közbeszerzési
dokumentumban meghatározott,Kbt. szerinti nyilatkozatokat;
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
148. § (1)-(10) bekezdései alapján. VI.3. Folytatás: 9.) A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján abban az esetben
érvényesíthetőek, ha a Kölcsönbeadó olyan okból, melyért felelős, megszegi a szerződést. Késedelmi kötbér mértéke: a teljes nettó Kölcsönbeadói díj 0,5 %-a a késedelemmel
érintett napok esetében, legfeljebb a teljes nettó Kölcsönbeadói díj 7,5 % mértékéig. Ajánlatkérő késedelmes kötbért abban az esetben érvényesít
amennyiben Nyertes Ajánlattevő által biztosított személyek esetében legalább 3 vagy annál több személy nem jelenik meg a munka
teljesítésének időtartama alatt. Meghiúsulási kötbér 15 napot meghaladó késés esetén a teljes nettó Kölcsönbeadói díj 30 %-a.A
meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmes kötbér érvényesítését kizárja. Kölcsönbeadó köteles gondoskodni a Kölcsönvevő által biztosított munkaruhák megfelelő állapotban való visszaszolgáltatásáról Kölcsönbeadó részére abban az esetben ha az adott munkavállaló már nem kerül bevonásra a teljesítés során. Kölcsönbeadóval szemben Kölcsönvevő kötbért érvényesíthet abban az esetben ha a fenti esetek során legalább 5 darab munkaruha nem kerül visszaszolgáltatásra Kölcsönbeadó részére. Ebben az esetben Kölcsönbeadó munkaruhánként 30.000 Forint kötbért köteles fizetni.10.) FAKSZ: dr. Csendes Richárd, Lajstromszáma:
00015. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30.§ (4) bekezdés szerinti szigorúbb követelmények: M/1., M/2.1. pont. 11. ) Érték. módszer: 1. Kézi úttisztító munkavégzés esetén nettó Ft/Fő/óra (súlyszáma: 90) - fordított arányosítás [A nettó ajánlati árat egész számra kerekítve kell megadni ( tizedesjegy nélkül)].; 2. Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált (M/2.1.) szakember kézi úttisztító területen szerzett többlettapasztalat (többlettapasztalat mértéke: 0-12 hónap) (súlyszáma: 10) - egyenes arányosítás (egész hónapban megadva). A pontszámok alsó és felső határa:
0-100. 12.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot jelen eljárásban nem alkalmazza. 13.) A IV
.2.6 . pontban meghatározott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 napot ért. 14.) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához nem
kötött. 15.) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzés tárgya (munkaerő
kölcsönzés szolgáltatás) szerinti szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni min
5.000.000 Ft/év és legalább 500.000,- Ft/káresemény mértékig. 16.) Jelen közbeszerzési eljárás
során megkötni kívánt szerződéses ellenérték keretösszege 60.000.000,- Forint. Felhívjuk AT figyelmét, hogy AK a szerződéses ellenérték 70 % mértékéig
vállal lehívási kötelezettséget. 17.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-ben foglaltakat. 18.) Ajánlatkérő kizárja nyertes AT
részére a gazdálkodó szervezet létrehozásának lehetőségét. 19.) Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja szerint a legjobb ár-érték
arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra. Részajánlattétel kizárásának indoka: A részfeladatok ellátásánál rendkívül
fontos Ajánlatkérő számára, hogy egységesen egy ajánlattevő által kerüljön biztosításra a munkaerő kölcsönzése. Az ajánlatkérőnek a
közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva nem kívánja részekre bontani eljárását. Kérjük
ajánlati áruk megadásakor legyenek figyelemmel a mindenkor hatályos garantált bérminimumra és minimálbérre vonatkozó
jogszabályi előírásokra (367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet).
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák