Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4480/2020
CPV Kód:90900000-6
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU120;HU120,HU312;HU120;HU332,HU333;HU211,HU232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KIFÜ-KAR Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://internet.kozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pihenőhely takarítás, üzemeltetés 2019
Hivatkozási szám: EKR001126202019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
AK kezelésében lévő autópályák mentén található pihenőhelyek üzemeltetése, takarítása vállalkozási szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 123271482 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: M3 ap. (Kisbagi és Galga pihenők)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
További tárgyak:77313000-7
45112710-5
77312000-0
90630000-2
45111220-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Kisbagi pihenő jobb és bal oldal (M3 ap.36+000 km sz.), Galga pihenő jobb oldal (M3 ap. 43+600 km sz.), Galga pihenő bal oldal (M3 ap. 43+650 km sz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Autópálya mellett található 4 db pihenőhely folyamatos üzemeltetése és takarítása vállalkozási szerződés keretében AK-nek az ugyanilyen tárgyú, azonos pihenőhelyekre vonatkozó szerződésének lejártát követő naptól (várhatóan: 2020. június 18.) számított 22. hónap utolsó napjáig tartó határozott időtartam alatt a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint, az alábbi főbb mennyiségi jellemzők alapján:
1. Kisbagi bővített pihenő (jobb oldal): saját üzemeltetésű WC épületek száma: 1 db, WC fülkék száma: 6 db, mozgássérült WC fülke: 1 db, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése: igen, üzemeltetendő burkolt és zöldfelület nagysága összesen kb. 9000 m2.
2. Kisbagi egyszerű pihenő (bal oldal): saját üzemeltetésű WC épületek száma: 1 db, WC fülkék száma: 6 db, mozgássérült WC fülke: 1 db, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése: igen, üzemeltetendő burkolt és zöldfelület nagysága összesen kb. 7000 m2.
3. Galga bővített pihenő (jobb oldal): saját üzemeltetésű WC épületek száma: 1 db, WC fülkék száma: 6 db, mozgássérült WC fülke: 1 db, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése: igen, üzemeltetendő burkolt és zöldfelület nagysága összesen kb. 5000 m2.
4. Galga bővített pihenő (bal oldal): saját üzemeltetésű WC épületek száma: 1 db, WC fülkék száma: 6 db, mozgássérült WC fülke: 1 db, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése: igen, üzemeltetendő burkolt és zöldfelület nagysága összesen kb. 4300 m2.
Az üzemeltetés során elvégzendő feladatok összefoglalása:
1. Havi átalánydíj fejében végzendő üzemeltetési feladatok, úgymint pihenőhelyi WC tisztán tartási feladatok, pihenőhelyi hulladékkezelési feladatok, pihenőhelyi egyéb feladatok (zöldfelület és gyalogos járófelületek gyom- és allergén növényektől mentes állapotban tartása, gyalogos járófelületek hóeltakarítása, síkosságmentesítése, parkolóhelyek megközelítésének biztosítása, pihenőhelyi bútorzat, padok, asztalok, szemetes edényzet folyamatos ürítése, tisztán tartása, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése, kritikus szint jelzése).
2. AK az üzemeltetési törzsidőn belül (a hét minden napján 6h - 22h között) havonta legfeljebb két alkalommal soron kívüli tisztítási feladatok elvégzésével bízhatja meg a nyertes AT-t. Soron kívüli tisztítási feladat alatt az ellátandó üzemeltetési tevékenységekkel megegyező, de a normál üzemmeneten felül ellátandó, esetlegesen és sürgősen felmerülő feladatot ért AK. A soron kívüli tisztítási feladat elvégzéséhez történő kivonulás vállalt határidejét AK minőségi értékelési szempontként írja elő a II.2.5) pontban foglaltak szerint.
A feladatok elvégéséhez szükséges munkaeszközök, célgépek, tisztítószerek, vegyszerek, hulladékgyűjtő zsákok, munkaruházat és munkavédelmi felszerelés biztosítása nyertes AT feladata. AK üzemi (hideg) víz és elektromos áram vételi lehetőséget költségtérítés és használati díj mentesen biztosít.
Nyertes AT feladata szemeteszsák (kiskukába és női WC-be), WC papír, pissoir tabletta, folyékony szappan folyamatos biztosítása a fogyás, elhasználódás függvényében.
A Kisbagi pihenő esetében a jobb és baloldali pihenőhely közötti átjárás gyalogos hídon keresztül biztosított. A 36+197 szelvényben található gyalogos híd üzemeltetése, nyári időszakban eseti jellegű tisztán tartása (hulladék takarítás, gyommentesítés), téli időszakban a hídon a hóeltakarítás, a járófelületek, lépcsők síkosság mentesítése a feladat részét képezik.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a dokumentáció műszaki leírása és a szerződéstervezet tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A soron kívüli tisztítási feladat megkezdésének vállalt határideje (óra, legkedvezőbb: 1 óra, legkedvezőtlenebb: 12 óra) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK a Kbt. 135.§ (12) bek. alapján előírja az ugyanilyen tárgyú, azonos pihenőhelyekre vonatkozó szerződésének lejártát a jelen részben megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként. A szerződés hatályba lépéséről AK a nyertes AT-t legalább 5 munkanappal előbb írásban értesíti.

II.2.1)
Elnevezés: M3 ap. (Babati,Kerekharaszti,Horti,Ecsédi pihenők)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
További tárgyak:77313000-7
45112710-5
77312000-0
90630000-2
45111220-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU312 A teljesítés fő helyszíne: Babati ph. jobb o. (M3 32+000 km sz.), Kerekharaszti ph. jobb o. (M3 51+000 km sz.), Horti ph. jobb o. (M3 60+500 km sz.), Horti ph. bal o. (M3 60+600 kmsz.), Ecsédi ph. jobb o. (M3 66+300 km sz.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Autópálya mellett található 5 db pihenőhely folyamatos üzemeltetése és takarítása vállalkozási szerződés keretében a szerződés aláírásától számított 24. hónap utolsó napjáig tartó határozott időtartam alatt a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint, az alábbi főbb mennyiségi jellemzők alapján:
1. Babati bővített pihenő (jobb oldal): saját üzemeltetésű WC épületek száma: 1 db, WC fülkék száma: 6 db, mozgássérült WC fülke: 1 db, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése: igen, üzemeltetendő burkolt és zöldfelület nagysága összesen kb. 3500 m2.
2. Kerekharaszti komplex pihenő (jobb oldal): saját üzemeltetésű WC épületek száma: 1 db, WC fülkék száma: 6 db, mozgássérült WC fülke: 1 db, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése: nem, üzemeltetendő burkolt és zöldfelület nagysága összesen kb. 10 000 m2.
3. Horti bővített pihenő (jobb oldal): saját üzemeltetésű WC épületek száma: 1 db, WC fülkék száma: 6 db, mozgássérült WC fülke: 1 db, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése: igen, üzemeltetendő burkolt és zöldfelület nagysága összesen kb. 4500 m2.
4. Horti bővített pihenő (bal oldal): saját üzemeltetésű WC épületek száma: 1 db, WC fülkék száma: 6 db, mozgássérült WC fülke: 1 db, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése: igen, üzemeltetendő burkolt és zöldfelület nagysága összesen kb. 3000 m2.
5. Ecsédi bővített pihenő (jobb oldal): saját üzemeltetésű WC épületek száma: 1 db, WC fülkék száma: 6 db, mozgássérült WC fülke: 1 db, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése: igen, üzemeltetendő burkolt és zöldfelület nagysága összesen kb. 4200 m2.
Az üzemeltetés során elvégzendő feladatok összefoglalása:
1. Havi átalánydíj fejében végzendő üzemeltetési feladatok, úgymint pihenőhelyi WC tisztán tartási feladatok, pihenőhelyi hulladékkezelési feladatok, pihenőhelyi egyéb feladatok (zöldfelület és gyalogos járófelületek gyom- és allergén növényektől mentes állapotban tartása, gyalogos járófelületek hóeltakarítása, síkosságmentesítése, parkolóhelyek megközelítésének biztosítása, pihenőhelyi bútorzat, padok, asztalok, szemetes edényzet folyamatos ürítése, tisztán tartása, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése, kritikus szint jelzése).
2. AK az üzemeltetési törzsidőn belül (a hét minden napján 6h - 22h között) havonta legfeljebb két alkalommal soron kívüli tisztítási feladatok elvégzésével bízhatja meg a nyertes AT-t. Soron kívüli tisztítási feladat alatt az ellátandó üzemeltetési tevékenységekkel megegyező, de a normál üzemmeneten felül ellátandó, esetlegesen és sürgősen felmerülő feladatot ért AK. A soron kívüli tisztítási feladat elvégzéséhez történő kivonulás vállalt határidejét AK minőségi értékelési szempontként írja elő a II.2.5) pontban foglaltak szerint.
A feladatok elvégéséhez szükséges munkaeszközök, célgépek, tisztítószerek, vegyszerek, hulladékgyűjtő zsákok, munkaruházat és munkavédelmi felszerelés biztosítása nyertes AT feladata. AK üzemi (hideg) víz és elektromos áram vételi lehetőséget költségtérítés és használati díj mentesen biztosít.
Nyertes AT feladata szemeteszsák (kiskukába és női WC-be), WC papír, pissoir tabletta, folyékony szappan folyamatos biztosítása a fogyás, elhasználódás függvényében.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a dokumentáció műszaki leírása és a szerződéstervezet tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A soron kívüli tisztítási feladat megkezdésének vállalt határideje (óra, legkedvezőbb: 1 óra, legkedvezőtlenebb: 12 óra) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: M4 ap. (Gerje-Pilisi, Ceglédi, Abonyi pihenők)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
További tárgyak:90630000-2
77313000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Gerje-Pilis pihenő jobb és bal oldal (M4 ap. 51+600 km sz.), Ceglédi pihenő jobb és bal oldal (M4 ap. 69+500 km sz.), Abonyi pihenő jobb és bal oldal (M4 ap. 86+200 km sz.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Autópálya mellett található 6 db pihenőhely folyamatos üzemeltetése és takarítása vállalkozási szerződés keretében az M4 autópálya jelzett pihenőhelyeinek ajánlatkérő részére üzemeltetésre történő átadásától (várhatóan 2019. év vége) számított 24. hónap utolsó napjáig tartó határozott időtartam alatt a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint, az alábbi főbb mennyiségi jellemzők alapján:
1. Gerje-Pilis egyszerű pihenő (jobb oldal): saját üzemeltetésű WC épületek száma: 1 db, WC fülkék száma: 6 db, mozgássérült WC fülke: 1 db, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése: igen, üzemeltetendő burkolt felület nagysága: kb.10 000 m2.
2. Gerje-Pilis egyszerű pihenő (bal oldal): saját üzemeltetésű WC épületek száma: 1 db, WC fülkék száma: 6 db, mozgássérült WC fülke: 1 db, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése: igen, üzemeltetendő burkolt felület nagysága: kb.10 000 m2.
3. Ceglédi komplex pihenő (jobb oldal): saját üzemeltetésű WC épületek száma: 1 db, WC fülkék száma: 6 db, mozgássérült WC fülke: 1 db, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése: igen, üzemeltetendő burkolt felület nagysága: kb.13 000 m2.
4. Ceglédi komplex pihenő (bal oldal): saját üzemeltetésű WC épületek száma: 1 db, WC fülkék száma: 6 db, mozgássérült WC fülke: 1 db, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése: igen, üzemeltetendő burkolt felület nagysága: kb.15 500 m2.
5. Abonyi egyszerű pihenő (jobb oldal): saját üzemeltetésű WC épületek száma: 1 db, WC fülkék száma: 6 db, mozgássérült WC fülke: 1 db, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése: igen, üzemeltetendő burkolt felület nagysága: kb. 10 000 m2.
6. Abonyi egyszerű pihenő (bal oldal): saját üzemeltetésű WC épületek száma: 1 db, WC fülkék száma: 6 db, mozgássérült WC fülke: 1 db, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése: igen, üzemeltetendő burkolt felület nagysága: kb. 10 000 m2.
Az üzemeltetés során elvégzendő feladatok összefoglalása:
1. Havi átalánydíj fejében végzendő üzemeltetési feladatok, úgymint pihenőhelyi WC tisztán tartási feladatok, pihenőhelyi hulladékkezelési feladatok, pihenőhelyi egyéb feladatok (burkolt gyalogos járófelületek gyom- és allergén növényektől mentes állapotban tartása, gyalogos járófelületek hóeltakarítása, síkosságmentesítése, parkolóhelyek megközelítésének biztosítása, pihenőhelyi bútorzat, padok, asztalok, szemetes edényzet folyamatos ürítése, tisztán tartása, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése, kritikus szint jelzése).
2. AK az üzemeltetési törzsidőn belül (a hét minden napján 6h - 22h között) havonta legfeljebb két alkalommal soron kívüli tisztítási feladatok elvégzésével bízhatja meg a nyertes AT-t. Soron kívüli tisztítási feladat alatt az ellátandó üzemeltetési tevékenységekkel megegyező, de a normál üzemmeneten felül ellátandó, esetlegesen és sürgősen felmerülő feladatot ért AK. A soron kívüli tisztítási feladat elvégzéséhez történő kivonulás vállalt határidejét AK minőségi értékelési szempontként írja elő a II.2.5) pontban foglaltak szerint.
A feladatok elvégéséhez szükséges munkaeszközök, célgépek, tisztítószerek, vegyszerek, hulladékgyűjtő zsákok, munkaruházat és munkavédelmi felszerelés biztosítása nyertes AT feladata. AK üzemi (hideg) víz és elektromos áram vételi lehetőséget költségtérítés és használati díj mentesen biztosít.
Nyertes AT feladata szemeteszsák (kiskukába és női WC-be), WC papír, pissoir tabletta, folyékony szappan folyamatos biztosítása a fogyás, elhasználódás függvényében.
AK felhívja a figyelmet, hogy az eljárás ezen részében a zöldfelület gondozása nem feladat, mivel azt az autópálya kivitelezője biztosítja utógondozás (garanciális időszak) keretében, a műszaki átadás-átvételt követő 3 éven át. Kérjük az ajánlati árat ennek figyelembe vételével megadni!
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a dokumentáció műszaki leírása és a szerződéstervezet tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A soron kívüli tisztítási feladat megkezdésének vállalt határideje (óra, legkedvezőbb: 1 óra, legkedvezőtlenebb: 12 óra) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK a Kbt. 135.§ (12) bek. alapján előírja az M4 ap. jelzett pihenőhelyeinek AK részére üzemeltetésre történő átadását (várhatóan 2019. év vége) a jelen részi szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként. A hatályba lépésről AK a nyertes AT-t legalább 5 munkanappal előbb írásban értesíti. Ha a feltétel még az aláírás előtt bekövetkezik, akkor a szerződés az aláírásával hatályba lép.

II.2.1)
Elnevezés: M43 ap. (Kéthalmi és Kövegyi pihenők)
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
További tárgyak:77313000-7
45112710-5
77312000-0
90630000-2
45111220-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Kéthalmi pihenő jobb és bal oldal (M43 ap. 31+320 km sz.), Kövegyi pihenő jobb oldal (M43 ap. 49+000 km sz.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Autópálya mellett található 3 db pihenőhely folyamatos üzemeltetése és takarítása vállalkozási szerződés keretében a szerződés aláírásától számított 24. hónap utolsó napjáig tartó határozott időtartam alatt a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint, az alábbi főbb mennyiségi jellemzők alapján:
1. Kéthalmi egyszerű pihenő (jobb oldal): saját üzemeltetésű WC épületek száma: 1 db, WC fülkék száma: 6 db, mozgássérült WC fülke: 1 db, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése: igen, üzemeltetendő burkolt és zöldfelület nagysága összesen kb. 13 650 m2.
2. Kéthalmi egyszerű pihenő (bal oldal): saját üzemeltetésű WC épületek száma: 1 db, WC fülkék száma: 6 db, mozgássérült WC fülke: 1 db, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése: nem, üzemeltetendő burkolt és zöldfelület nagysága összesen kb. 13 540 m2.
3. Kövegyi egyszerű pihenő (jobb oldal): saját üzemeltetésű WC épületek száma: 1 db, WC fülkék száma: 6 db, mozgássérült WC fülke: 1 db, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése: igen, üzemeltetendő burkolt és zöldfelület nagysága összesen kb. 39 700 m2.
Az üzemeltetés során elvégzendő feladatok összefoglalása:
1. Havi átalánydíj fejében végzendő üzemeltetési feladatok, úgymint pihenőhelyi WC tisztán tartási feladatok, pihenőhelyi hulladékkezelési feladatok, pihenőhelyi egyéb feladatok (zöldfelület és gyalogos járófelületek gyom- és allergén növényektől mentes állapotban tartása, gyalogos járófelületek hóeltakarítása, síkosságmentesítése, parkolóhelyek megközelítésének biztosítása, pihenőhelyi bútorzat, padok, asztalok, szemetes edényzet folyamatos ürítése, tisztán tartása, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése, kritikus szint jelzése).
2. AK az üzemeltetési törzsidőn belül (a hét minden napján 6h - 22h között) havonta legfeljebb két alkalommal soron kívüli tisztítási feladatok elvégzésével bízhatja meg a nyertes AT-t. Soron kívüli tisztítási feladat alatt az ellátandó üzemeltetési tevékenységekkel megegyező, de a normál üzemmeneten felül ellátandó, esetlegesen és sürgősen felmerülő feladatot ért AK. A soron kívüli tisztítási feladat elvégzéséhez történő kivonulás vállalt határidejét AK minőségi értékelési szempontként írja elő a II.2.5) pontban foglaltak szerint.
A feladatok elvégéséhez szükséges munkaeszközök, célgépek, tisztítószerek, vegyszerek, hulladékgyűjtő zsákok, munkaruházat és munkavédelmi felszerelés biztosítása nyertes AT feladata. AK üzemi (hideg) víz és elektromos áram vételi lehetőséget költségtérítés és használati díj mentesen biztosít.
Nyertes AT feladata szemeteszsák (kiskukába és női WC-be), WC papír, pissoir tabletta, folyékony szappan folyamatos biztosítása a fogyás, elhasználódás függvényében.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a dokumentáció műszaki leírása és a szerződéstervezet tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A soron kívüli tisztítási feladat megkezdésének vállalt határideje (óra, legkedvezőbb: 1 óra, legkedvezőtlenebb: 12 óra) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: M7 ap. (Pákozdi,Gorsiumi,Szabadi,Töreki pihenők)
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
További tárgyak:77313000-7
45112710-5
77312000-0
90630000-2
45111220-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU232 A teljesítés fő helyszíne: Pákozdi p. jobb o. (M7 50+500), Pákozdi p. bal o. (M7 50+520), Gorsiumi p. jobb o. (M7 69+654), Szabadi p. jobb o. (M7 100+630), Szabadi p. bal o. (M7 100+750), Töreki p. jobb és bal o. (M7 108+800).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Autópálya mellett található 7 db pihenőhely szezonális üzemeltetése és takarítása 2020. május 1. – szeptember 30. és 2021. május 1. – szeptember 30. közötti időszakokban vállalkozási szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint, az alábbi főbb mennyiségi jellemzők alapján:
1. Pákozdi bővített pihenő (jobb oldal): saját üzemeltetésű WC épületek száma: 1 db, WC fülkék száma: 6 db, mozgássérült WC fülke: 1 db, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése: igen, üzemeltetendő burkolt és zöldfelület nagysága összesen kb. 4 000 m2.
2. Pákozdi bővített pihenő (bal oldal): saját üzemeltetésű WC épületek száma: 1 db, WC fülkék száma: 6 db, mozgássérült WC fülke: 1 db, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése: nem, üzemeltetendő burkolt és zöldfelület nagysága összesen kb. 4 500 m2.
3. Gorsiumi egyszerű pihenő (jobb oldal): saját üzemeltetésű WC épületek száma: 1 db, WC fülkék száma: 6 db, mozgássérült WC fülke: 1 db, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése: nem, üzemeltetendő burkolt és zöldfelület nagysága összesen kb. 6 000 m2.
4. Szabadi bővített pihenő (jobb oldal): saját üzemeltetésű WC épületek száma: 1 db, WC fülkék száma: 6 db, mozgássérült WC fülke: 1 db, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése: igen, üzemeltetendő burkolt és zöldfelület nagysága összesen kb. 3 500 m2.
5. Szabadi bővített pihenő (bal oldal): saját üzemeltetésű WC épületek száma: 1 db, WC fülkék száma: 6 db, mozgássérült WC fülke: 1 db, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése: igen, üzemeltetendő burkolt és zöldfelület nagysága összesen kb. 5 500 m2.
6. Töreki egyszerű pihenő (jobb oldal): saját üzemeltetésű WC épületek száma: 1 db, WC fülkék száma: 6 db, mozgássérült WC fülke: 1 db, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése: igen, üzemeltetendő burkolt és zöldfelület nagysága összesen kb. 5 500 m2.
7. Töreki egyszerű pihenő (bal oldal): saját üzemeltetésű WC épületek száma: 1 db, WC fülkék száma: 6 db, mozgássérült WC fülke: 1 db, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése: igen, üzemeltetendő burkolt és zöldfelület nagysága összesen kb. 4 500 m2.
Az üzemeltetés során elvégzendő feladatok összefoglalása:
1. Havi átalánydíj fejében végzendő üzemeltetési feladatok, úgymint pihenőhelyi WC tisztán tartási feladatok, pihenőhelyi hulladékkezelési feladatok, pihenőhelyi egyéb feladatok (zöldfelület és gyalogos járófelületek gyom- és allergén növényektől mentes állapotban tartása, gyalogos járófelületek hóeltakarítása, síkosságmentesítése, parkolóhelyek megközelítésének biztosítása, pihenőhelyi bútorzat, padok, asztalok, szemetes edényzet folyamatos ürítése, tisztán tartása, szennyvíz tárolók szintmagasságának ellenőrzése, kritikus szint jelzése).
2. AK az üzemeltetési törzsidőn belül (a hét minden napján 6h - 22h között) havonta legfeljebb két alkalommal soron kívüli tisztítási feladatok elvégzésével bízhatja meg a nyertes AT-t. Soron kívüli tisztítási feladat alatt az ellátandó üzemeltetési tevékenységekkel megegyező, de a normál üzemmeneten felül ellátandó, esetlegesen és sürgősen felmerülő feladatot ért AK. A soron kívüli tisztítási feladat elvégzéséhez történő kivonulás vállalt határidejét AK minőségi értékelési szempontként írja elő a II.2.5) pontban foglaltak szerint.
A feladatok elvégéséhez szükséges munkaeszközök, célgépek, tisztítószerek, vegyszerek, hulladékgyűjtő zsákok, munkaruházat és munkavédelmi felszerelés biztosítása nyertes AT feladata. AK üzemi (hideg) víz és elektromos áram vételi lehetőséget költségtérítés és használati díj mentesen biztosít.
Nyertes AT feladata szemeteszsák (kiskukába és női WC-be), WC papír, pissoir tabletta, folyékony szappan folyamatos biztosítása a fogyás, elhasználódás függvényében.
A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a dokumentáció műszaki leírása és a szerződéstervezet tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A soron kívüli tisztítási feladat megkezdésének vállalt határideje (óra, legkedvezőbb: 1 óra, legkedvezőtlenebb: 12 óra) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Szezonális üzemeltetés a 2020. május 1. – szeptember 30. és 2021. május 1. – szeptember 30. időszakokban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 222 - 544969
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. rész Rész száma: 1 Elnevezés: M3 ap. (Kisbagi és Galga pihenők)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KIFÜ-KAR Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72637870
Postai cím: Fő Utca 63.
Város: Kápolnásnyék
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2475
Ország: Magyarország
E-mail: nora.eck@kifu-kar.hu
Telefon: +36 305950301
Internetcím(ek): (URL) http://www.kifu-kar.hu/
Fax: +36 12076044
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 136400000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 123271482
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Alvállalkozó neve: Tyupi Kft.
Székhelye: 2740 Abony, Prohászka utca 16.
Alvállalkozó bevonásával megvalósított rész ismertetése: zöldfelületek gondozása, épülettakarítás.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. rész Rész száma: 2 Elnevezés: M3 ap. (Babati,Kerekharaszti,Horti,Ecsédi pihenők)
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 022071 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3. rész Rész száma: 3 Elnevezés: M4 ap. (Gerje-Pilisi, Ceglédi, Abonyi pihenők)
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 022071 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4. rész Rész száma: 4 Elnevezés: M43 ap. (Kéthalmi és Kövegyi pihenők)
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 022071 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5. rész Rész száma: 5 Elnevezés: M7 ap. (Pákozdi,Gorsiumi,Szabadi,Töreki pihenők)
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 022071 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:
1. rész
1. KIFÜ-KAR Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 2475 Kápolnásnyék, Fő Utca 63., 26257745-2-07
2. rész
1. KIFÜ-KAR Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 2475 Kápolnásnyék, Fő Utca 63., 26257745-2-07
3. rész
1. KIFÜ-KAR Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 2475 Kápolnásnyék, Fő Utca 63., 26257745-2-07
4. rész
1. KIFÜ-KAR Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 2475 Kápolnásnyék, Fő Utca 63., 26257745-2-07
5. rész
1. KIFÜ-KAR Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 2475 Kápolnásnyék, Fő Utca 63., 26257745-2-07
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt
előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)