Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:4650/2020
CPV Kód:79710000-4
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal
Teljesítés helye:Budapest, XXI. kerület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PREV-INFO Korlátolt Felelősségű Társaság;Risec Pénz és Értékszállító Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75118637
Postai cím: Szent Imre Tér 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Attila István
Telefon: +36 202364592
E-mail: szabo.attila@electool.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bp. XXI. Ker. Csepel PMH őrzésvédelmi feladatok
Hivatkozási szám: EKR001580172019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megbízási szerződés „Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatalának és telephelyeinek őrzés-védési, vagyonvédelmi és portaszolgálati, továbbá pénz- és értékszállítási feladatainak ellátása 12 hónap időtartamban” tárgyban:
Élőerős biztonsági szolgálattal történő védelem az alábbi telephelyeken és időbeosztásban:
Objektum; Vagyonőr létszám; Szolgálati idő; Havi Óraszám;
Polgármesteri Hivatal (Bp. Szent Imre tér 10.):
Porta szolgálat 1 fő
napi 12 óra (07.00-19.00)
366 óra
Belső rendészet 2 fő
változó időbeosztás
átlagosan
1000 óra
Telepőr 1 fő
napi 12 óra (19.00-24.00 és 0.00-07.00 között) munkaszüneti napokon 24 óra (0.00-24.00 között)
474 óra
1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 65. alatti telephely:
Porta szolgálat 1 fő
Hétfő 13 óra K-Cs 11 óra péntek 9 óra
217 óra
Továbbá
Élőerős biztonsági szolgálattal történő védelem, portaszolgálat, távfelügyelet az alábbi telephelyeken és időbeosztásban:
Objektum; Létszám; Szolgálati idő; Havi Óraszám
Polgármesteri Hivatal „C” épület (1211 Bp., II. Rákóczi F út 88-90. /Szent Imre tér 9. bejárat/):
Porta szolgálat 1 fő
Hétfőtől szombatig napi 14 óra (07.00-21.00)
380 óra
A részletes előírásokat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 45264000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Bp. XXI. Ker. Csepel PMH őrzésvédelmi feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XXI. kerület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés „Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatalának és telephelyeinek őrzés-védési, vagyonvédelmi és portaszolgálati, továbbá pénz- és értékszállítási feladatainak ellátása 12 hónap időtartamban” tárgyban:
Élőerős biztonsági szolgálattal történő védelem az alábbi telephelyeken és időbeosztásban:
Objektum; Vagyonőr létszám; Szolgálati idő; Havi Óraszám;
Polgármesteri Hivatal (Bp. Szent Imre tér 10.):
Porta szolgálat 1 fő
napi 12 óra (07.00-19.00)
366 óra
Belső rendészet 2 fő
változó időbeosztás
átlagosan
1000 óra
Telepőr 1 fő
napi 12 óra (19.00-24.00 és 0.00-07.00 között) munkaszüneti napokon 24 óra (0.00-24.00 között)
474 óra
1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 65. alatti telephely:
Porta szolgálat 1 fő
Hétfő 13 óra K-Cs 11 óra péntek 9 óra
217 óra
Továbbá
Élőerős biztonsági szolgálattal történő védelem, portaszolgálat, távfelügyelet az alábbi telephelyeken és időbeosztásban:
Objektum; Létszám; Szolgálati idő; Havi Óraszám
Polgármesteri Hivatal „C” épület (1211 Bp., II. Rákóczi F út 88-90. /Szent Imre tér 9. bejárat/):
Porta szolgálat 1 fő
Hétfőtől szombatig napi 14 óra (07.00-21.00)
380 óra
A részletes előírásokat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2 pont a) alpontjára megnevezett szakember alkalmassági szempontként előírt szakmai tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 60 hónap, a 120 hónap, vagy a feletti megajá 10
2 Az M/2 pont c) alpontjára megnevezett szakemberek alkalmassági szempontként előírt létszámán felüli többlet létszáma (fő) (minimum 1 fő, a 2 fő, vagy a feletti szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő a maxi 10
3 Meghiúsulási kötbér (HUF) (minimum 5 millió Ft, a 15 millió Ft feletti e feletti megajánlást Ajánlatkérő a maximum pontszámmal értékeli) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 100
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az értékelési szempontok részletezése:
Minőségi kritériumok Súlyszám
Az M/2 pont a) alpontjára megnevezett szakember alkalmassági szempontként előírt szakmai tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 60 hónap, a 120 hónap, vagy a feletti megajánlást Ajánlatkérő a maximum pontszámmal értékeli) 10
Az M/2 pont c) alpontjára megnevezett szakemberek alkalmassági szempontként előírt létszámán felüli többlet létszáma (fő) (minimum 1 fő, a 2 fő, vagy a feletti szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő a maximum pontszámmal értékeli) 10
Meghiúsulási kötbér (HUF) (minimum 5 millió Ft, a 15 millió Ft feletti e feletti megajánlást Ajánlatkérő a maximum pontszámmal értékeli) 10
Ár szempont Súlyszám
Nettó ajánlati ár: Őrzés-védési, vagyonvédelmi és portaszolgálati feladatok ellátásának átalány havidíja (havidíj / nettó HUF) 70
Pénz és értékszállítás alkalmi díja (nettó HUF / alkalom) 30

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Bp. XXI. Ker. Csepel PMH őrzésvédelmi feladatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PREV-INFO Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82231617
Postai cím: Pannónia Utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: info@prevsec.hu
Telefon: +36 12380671
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12380672
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23134841241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Risec Pénz és Értékszállító Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14403725
Postai cím: Nagykőrösi Út 81.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
E-mail: info@risec.hu
Telefon: +36 12808689
Internetcím(ek): (URL) www.risec.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13879589243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 45264000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Őrzés-védési, vagyonvédelmi és portaszolgálati feladatok ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PREV-INFO Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82231617
Postai cím: Pannónia Utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23134841241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges