Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4658/2020
CPV Kód:90910000-9
Ajánlatkérő:Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:útdíjfizetési szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44375234
Postai cím: Váci Út 45/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Katalin
Telefon: +36 202385490
E-mail: nemeth.katalin@nemzetiutdij.hu
Fax: +36 14368375
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: útdíjfizetési szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: vidéki telephelyek takarítása/2019
Hivatkozási szám: EKR001410042019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tárgy
Ajánlatkérő telephelyein takarítási munkák elvégzése a szerződés teljes időtartama alatt, az alábbiak szerint:
1. Napi-és heti takarítási munkák folyamatos végzése
2. Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján nagytakarítási munkák elvégzése
3. Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján plusz napi és/vagy nagytakarítási munkák elvégzése
A szerződés időtartama alatt a takarítandó terület változhat (csökkenhet vagy növekedhet ajánlatkérő által bérelt területek nagyságának változása esetén), mely esetben az ellenszolgáltatás automatikusan, négyzetméterarányosan módosul új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján.
Mennyiség : 15 telephely takarítása az ártáblázatban telephelyenként takarítástípusonként meghatározott m2 nagyságban. A szerződés alapján megrendelt és teljesített teljes ellenszolgáltatás nem haladhatja meg a nettó 93.000.000 Ft-ot. Napi takarítás összesen 3595,7 m2 tekintetében szükséges ártáblázat szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 93000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vidéki telephelyek takarítása/2019
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 15 telephely Magyarország területén a műszaki leírásban meghatározott címeken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
Tárgy
Ajánlatkérő telephelyein takarítási munkák elvégzése a szerződés teljes időtartama alatt, az alábbiak szerint:
1. Napi-és heti takarítási munkák folyamatos végzése
2. Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján nagytakarítási munkák elvégzése
3. Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján plusz napi és/vagy nagytakarítási munkák elvégzése
A szerződés időtartama alatt a takarítandó terület változhat (csökkenhet vagy növekedhet ajánlatkérő által bérelt területek nagyságának változása esetén), mely esetben az ellenszolgáltatás automatikusan, négyzetméterarányosan módosul új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján.
Mennyiség: 15 telephely takarítása az ártáblázatban telephelyenként takarítástípusonként meghatározott m2 nagyságban. A szerződés alapján megrendelt és teljesített teljes ellenszolgáltatás nem haladhatja meg a nettó 93.000.000 Ft-ot. Napi takarítás összesen 3595,7 m2. tekintetében szükséges ártáblázat szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. többletszakemberek száma: M5 alkalmassági követelményben meghatározott végzettséggel rendelkező, az ott előírt minimális létszámon felül teljesítésbe bevonni kívánt többletszakemberek száma (max: 6 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter nem írja elő kötelezően a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazását.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Indoklás: Ajánlatkérő december 1. napján új telephelyet nyit Gyöngyösön, melynek építése jelenleg is folyamatban van, így a takarítandó felületek típusa és mérete az épétkezés megfelelő készültségi fokának időpontjában, október közepén volt véglegesíthető, továbbá Székesfehérvári telephelye új épületbe (címre) költözött, mely új épület műszaki paraméterei és a takarításra vonatkozó műszaki leírás az ügyfélforgalom alapján csak október elején vált ismertté és véglegesíthetővé. Tekintettel a telephelyek címének és műszaki paramétereinek változására, ajánlatkérő a műszaki leírást, valamint a becsült értékhez szükséges kalkulációt indikatív ajánlatkérést korábban nem tudta elvégezni, azonban a tárgyban kötött előző szerződés 2020. február 2. napján lejár, és az új telephelyen is a lehető leghamarabb el kell végezni a a takarítási munkát, erre tekintettel ajánlatkérő gyorsított eljárást kíván indítani.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 236 - 579208
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vidéki telephelyek takarítása/2019
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 202805678
Internetcím(ek): (URL) www.bnref.hu
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 93000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 93000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
MVM rendelet 18. § szerinti adatok:
Ajánlattevők:
1, B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 3937 Komlóska, Szkalka Köz 1.
Adószáma: 23480874205
2, Ideál Clear Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1144
Budapest,, Füredi Utca 5/a 8/31
Adószáma: 12813311242
3, DETA-ÉP Épületszerviz Kft., Magyarország 1163 Budapest, Cziráki Utca 26-32
Adószáma: 13939683242
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § szerint.
VI.3 pont folytatása:
VI.3.9.
Értékelési módszer, ponthatár: 1. részszempont: egyenes arányosítás, 2. részszempont: fordított arányosítás. Ponthatár: 0-10.
VI.3.10. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek időpontja: az alábbi időpontokban kerül sor az adott telephely címén. A helyszíni bejárásról való távolmaradás esetén ajánlatkérő újabb időpontot nem biztosít. A bejárás során ajánlatkérő a Kbt. 56. § (6)-(7) bekezdései szerint jár el.
2019. december 11. napján
09:00 - 10:00 Gyöngyös 3200 Gyöngyös Angyal u. 2/1.
10:40 - 12:00 Gödöllő Platán ház 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A Platán Ház
Gödöllő Berger udvar 2100 Gödöllő, Dózsa György u. 69. Berger udvar
12:20 - 13:20 M3 12 kmsz 1151 M3 autópálya 12 km szelvény jobb oldal
2019. december 16. napján
09:00 - 10:00 Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Berényi út 13.
10:50 - 11:05 Budaörs 2040 Budaörs Garibaldi út 1.
VI.3.11 Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság),
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)