Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:4757/2020
CPV Kód:72320000-4
Ajánlatkérő:Oktatási Hivatal
Teljesítés helye:A produktumok átadás-átvételének helye: AK telephelye (1055 Budapest, Honvéd u. 20/A). Feladatvégzés: Magyaro. egész területén - a konkrét feladatvégzési helyet AT jogosult meghatározni. Részl. ld. KD.;Produkt. átad-átvét. helye: 1.részfeladat: AK teleph.(1055 Bp., Honvéd u. 20/A); 2-3.részfeladat: AK székh.(1055 Bp., Szalay u. 10-14.). Feladatvégzés: Magyaro. egész területén, kivételekkel (lásd KD).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány;A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Oktatási Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59119304
Postai cím: Szalay Utca 10-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Antoni Richárd
Telefon: +36 13742426
E-mail: antoni.richard@oh.gov.hu
Fax: +36 13742477
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oktatas.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.oktatas.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-3.2.15 Érettségi feladatbank II. (OH 1279)
Hivatkozási szám: EKR001326732019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72320000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Az AT feladata az alábbi feladat megvalósítása: Az Oktatási Hivatal (továbbiakban:OH) honlapján is elérhető írásbeli érettségi feladatsorok feladatainak előkészítése és átadása az AK-nek egy internetes keresőrendszerbe történő feltöltéshez. A megvalósítandó feladat: a Közbeszerzési Dokumentumok (KD) részét képező, 1. részre vonatkozó Műszaki leírás szerinti 1.sz. táblázatban (a továbbiakban: 1. rész 1.sz. táblázat) felsorolt vizsgatárgyak (53 db) OH honlapján is elérhető írásbeli érettségi feladatsorainak előkészítése egy internetes keresőrendszerbe történő feltöltéshez: • 1. részfeladat: - az írásbeli érettségi feladatsorok feladatainak/részfeladatainak Internetes keresését megalapozó keresési paraméterek meghatározása (29 db paraméterlista készítése) vizsgatárgyanként (az élő idegen nyelvek jelen esetben egy vizsgatárgynak számítanak, ami 1 db közös paraméterlista a 29 db-ból). Mennyiség: összesen 29db keresési paraméterlista. • 2. részfeladat: - az OH honlapján is elérhető írásbeli érettségi feladatsorok feladatokra/részfeladatokra bontása, ennek során az 1. rész 1.sz. táblázatban meghatározott vizsgatárgyak (53db) esetén a táblázatban megadott számú feladatsorok feladatainak/részfeladatainak paramétereit tartalmazó adatbázis létrehozása; - a feladatok/részfeladatok paraméterezése az 1. részfeladatban meghatározott és az AK-vel egyeztetett keresési paraméterek alapján. - Feladatsorok száma az 53 db vizsgatárgy vonatkozásában összesen 2570 db, a műszaki leírásban megadott megoszlás szerint. AK legkésőbb az 1. részfeladat teljesítésekor írásban nyilatkozik nyertes AT felé a műszaki leírásban jelzett 166 db feladat vizsgatárgyi eloszlásáról. 2. rész: Az AT feladata az alábbi feladat megvalósítása: A szóbeli tételsorok feladatainak egy fokozott biztonságú keresőrendszerbeli keresését megalapozó feladatbank fejlesztése. A megvalósítandó feladat: a KD részét képező, 2. részre vonatkozó
Műszaki leírás szerinti 1.sz. táblázatban (a továbbiakban: 2. rész 1.sz. táblázat) felsorolt vizsgatárgyak szóbeli érettségi
feladatsorainak előkészítése és átadása az AK-nek egy fokozott biztonságú keresőrendszerbe történő feltöltéshez. • 1. részfeladat: Szóbeli érettségi tételek feladatainak* keresését megalapozó keresési paraméterek meghatározása 19 emelt és 3 középszintű vizsgatárgyra (2. rész 1. sz. táblázat). *Az AK a feladat alatt feladatot és/vagy mérést és/vagy kísérletet ért. Mennyiség: összesen 22 db keresési paraméterlista. • 2. részfeladat: A hatályos jogszabályoknak (az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet és az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet) megfelelő új tételek és/vagy feladatok* (a hozzájuk tartozó értékelési útmutatóikkal együtt) fejlesztése, meglevő tételsorok (a hozzájuk tartozó értékelési útmutatóikkal együtt) átdolgozása az AK által meghatározott, a feladatok titkosságát biztosító körülmények között. (A titoktartás magában foglalja, hogy a vizsgaanyagok digitális változatának kezelésekor olyan biztonsági megoldásokat kötelező használni, amelyek garantálják, hogy a szerzőkön és a titoktartási nyilatkozat-tételi kötelezettségüknek eleget tett személyeken kívül más ne férhessen hozzá a készülő, illetve elkészült anyagokhoz, továbbá bármilyen készülő vagy már elkészült vizsgaanyag elektronikus változata csak olyan számítógépen tárolható, amely nincs belső vagy külső (pl.: Internet) hálózatra kapcsolva, valamint legkésőbb a vizsgaanyagok hivatalos átadás-átvételét követően közvetlenül mindennemű (írásos, elektronikus) munkaanyagot meg kell semmisíteni.) A KD részét képező, 2. részre vonatkozó Műszaki leírás szerinti 2. és 3. sz. táblázatok (a továbbiakban: 2. rész 2. és 3. sz.
táblázatok) tartalmazzák vizsgatárgyanként a ki-, illetve átdolgozandó feladatok* és/vagy tételek és/vagy tételsorok és értékelési útmutatóik darabszámát és egymáshoz viszonyított munkaigényét (szorzó). *Az AK a feladat alatt feladatot és/vagy mérést és/vagy kísérletet ért. Mennyiség: a 2. rész 2. és 3. sz. táblázatok szerint új, illetve átdolgozott feladatok1 és/vagy tételek és/vagy tételsorok (a hozzájuk tartozó értékelési útmutatóikkal együtt) 20 vizsgatárgyból (37 db új feladat, 92 db új tétel, és 35 átdolgozandó tételsor). • 3.részfeladat: Az OH tételkészletében meglevő, valamint a fentiek szerint kidolgozott tételek (kivéve ének-zene; vizuális kultúra; román nemzetiségi nyelv és irodalom; szerb nemzetiségi nyelv és irodalom, tehát összesen 22 db vizsgatárgy) feladatokra (2970 db)* bontása és paramétereit tartalmazó adatbázis elkészítése az AK-vel egyeztetett keresési paraméterek alapján, az AK által meghatározott, a feladatok titkosságát biztosító körülmények között. (A titoktartás magában foglalja, hogy a vizsgaanyagok digitális változatának kezelésekor olyan biztonsági megoldásokat kötelező használni, amelyek garantálják, hogy a szerzőkön és a titoktartási nyilatkozat-tételi kötelezettségüknek eleget tett személyeken kívül más ne férhessen hozzá a készülő, illetve elkészült anyagokhoz, továbbá bármilyen készülő vagy már elkészült vizsgaanyag elektronikus változata csak olyan számítógépen tárolható, amely nincs belső vagy külső (pl.: Internet) hálózatra kapcsolva, valamint legkésőbb a vizsgaanyagok hivatalos átadás-átvételét közvetlenül követően mindennemű (írásos, elektronikus) munkaanyagot meg kell semmisíteni.) A KD részét képező, 2. részre vonatkozó Műszaki leírás szerinti 4.sz. táblázat szerint (a továbbiakban: 2. rész 4. sz. táblázat). Mennyiség: a 2. rész 4.sz. táblázatban meghatározott
vizsgatárgyakra (22 db) vonatkozóan, az új és a meglevő feladatok* (2970 db) paramétereit tartalmazó adatbázis létrehozása. *Az AK a feladat alatt feladatot és/vagy mérést és/vagy kísérletet ért. Az AK a 2. és 3. részfeladat teljesítése során a produktumok átadás-átvételéhez megfelelő titkosítású eszközt (adathordozót) bocsájt az AT rendelkezésére a szerződés megkötésekor. További részl.: műszaki leírás, KD.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 65056000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Írásbeli érettségi feladatbank (1. rész)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72310000-1
További tárgyak:72312000-5
72312100-6
72320000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: A produktumok átadás-átvételének helye: AK telephelye (1055 Budapest, Honvéd u. 20/A). Feladatvégzés: Magyaro. egész területén - a konkrét feladatvégzési helyet AT jogosult meghatározni. Részl. ld. KD.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Ajánlattevő feladata az alábbi feladat megvalósítása: Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) honlapján is elérhető írásbeli érettségi
feladatsorok feladatainak előkészítése és átadása az Ajánlatkérőnek egy internetes keresőrendszerbe történő feltöltéshez. A
megvalósítandó feladat: a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező, 1. részre vonatkozó Műszaki leírás szerinti 1. sz. táblázatban (
a továbbiakban: 1. rész 1. sz. táblázat) felsorolt vizsgatárgyak (53 db) OH honlapján is elérhető írásbeli érettségi feladatsorainak
előkészítése egy internetes keresőrendszerbe történő feltöltéshez: • 1. részfeladat: - az írásbeli érettségi feladatsorok feladatainak/
részfeladatainak Internetes keresését megalapozó keresési paraméterek meghatározása (29 db paraméterlista készítése)
vizsgatárgyanként (az élő idegen nyelvek jelen esetben egy vizsgatárgynak számítanak, ami 1 db közös paraméterlista a 29 db-ból).
Mennyiség: összesen 29 db keresési paraméterlista. • 2. részfeladat: - az OH honlapján is elérhető írásbeli érettségi feladatsorok
feladatokra/részfeladatokra bontása, ennek során az 1. rész 1. sz. táblázatban meghatározott vizsgatárgyak (53 db) esetén a
táblázatban megadott számú feladatsorok feladatainak/részfeladatainak paramétereit tartalmazó adatbázis létrehozása; - a feladatok/részfeladatok paraméterezése az 1. részfeladatban meghatározott és az Ajánlatkérővel egyeztetett keresési paraméterek alapján. -
Feladatsorok száma az 53 db vizsgatárgy vonatkozásában összesen 2570 db, a műszaki leírásban megadott megoszlás szerint.
Ajánlatkérő legkésőbb az 1. részfeladat teljesítésekor írásban nyilatkozik nyertes Ajánlattevő felé a műszaki leírásban jelzett 166 db
feladat vizsgatárgyi eloszlásáról. További részletezést a Műszaki leírás tartalmaz a közbeszerzési dokumentumok részeként.
Szerződéskötési feltétel: Nyertes ajánlattevő az 1. részben – az M.1. a), c) és e) alkalmassági feltételként előírt szakembereken kívül –
köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az alábbi szakemberekkel rendelkezni: a) vizsgatárgyanként 1-1 fő, az adott
vizsgatárgy tanításához szükséges szakképzettséggel, valamint az adott vizsgatárgyból legalább 5 teljes tanévben középiskolai tanítási
gyakorlattal és a kétszintű érettségi vizsgarendszerben legalább 5 érettségi vizsgaidőszakban javító tanári tapasztalattal rendelkező
vezető tantárgyi szakember; b) vizsgatárgyanként minimum 1-1 fő, az adott vizsgatárgy tanításához szükséges szakképzettséggel,
valamint az adott vizsgatárgyból legalább 3 teljes tanévben középiskolai tanítási gyakorlattal és a kétszintű érettségi
vizsgarendszerben legalább 3 érettségi vizsgaidőszakban javító tanári tapasztalattal rendelkező tantárgyi szakember. Az a)-b) pont
szerinti szakemberek között átfedés lehetséges. Nyertes Ajánlattevő köteles az a)-b) pontokban felsorolt, a teljesítésbe bevonni
szükséges szakemberekről szóló nyilatkozatát, ezen szakembereknek a szerződéstervezet mellékletét képező sablon szerinti szakmai
önéletrajzait, a végzettségét és/vagy képzettségét igazoló dokumentumainak egyszerű másolatát, és rendelkezésre állási nyilatkozatait
a szerződéskötéskor Ajánlatkérő részére átadni (szerződéskötési feltétel). Ajánlattevő továbbá köteles nyilatkozni arról is, hogy
tudomásul veszi, amennyiben az előírt feltételeknek megfelelő szakemberekkel nem rendelkezik, az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján úgy tekinti, hogy az ajánlattevő a szerződéstől visszalépett, és a szerződést a második legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevővel köti meg, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Ajánlattevőnek a fentiekről
az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania. További információt a KD részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.1.c) szakember közoktatás-fejlesztési programok szakmai vezetésben (az M .1. c) szerinti szakmai tapasztalaton felül) szerzett többlettapasztalata egész hónapokban (min. 0 hó, max. 12 hó) 9
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 81
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001
II.2.9) További információ:
II.2.7) ponthoz: az egyes részteljesítésekre eltérő határidők vonatkoznak. 1. részfeladat: vizsgatárgyanként összeállított keresési
paraméterlista; részteljesítési határidő: Szerződés hatálybalépésétől számított legfeljebb 88 naptári napon belül. 2. részfeladat:
feladatok/részfeladatok paramétereit tartalmazó adatbázis 53 vizsgatárgyból; részteljesítési határidő: Az 1. részfeladat teljesítésétől
számított legfeljebb 241 naptári napon belül. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő
legközelebbi munkanapon jár le. Az egyes részfeladatok elvégzésének tervezett ütemezése – a részfeladatok szerződésszerű
teljesítésének elősegítése érdekében – a KD részét képező, 1. részre vonatkozó Műszaki leírás 6. pontjában kerül kifejtésre.
Részletesen a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Folyt. V.2) További információk v. pont (bt. 53. § (6) bek. alapján
feltételes közbeszerzés - mindkét részben): Amennyiben a legjobb ár-érték arányú ajánlatot benyújtott ajánlattevő megajánlásához
szükséges mértékben a fedezet nem áll rendelkezésre, úgy a többletfedezet bevonásáról szóló döntése alapján Ajánlatkérő legkésőbb
az összegezés kiküldéséig támogatásiszerződés-módosítást, vagy változásbejelentést nyújthat be, illetve kezdeményezheti a költségek
átcsoportosítását a szükséges többletfedezet biztosítása érdekében. Ajánlatkérő az eljárást - bármely közbeszerzési rész
vonatkozásában - a Kbt. 75.§ (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben az eredményhirdetés
időpontját megelőzően már megszületett döntés alapján elutasításra kerül a támogatási szerződés módosítására vagy
változásbejelentésre, illetve a költségek átcsoportosítására vonatkozó igénye, vagy alacsonyabb összegben kerül jóváhagyásra, és a
szükséges fedezethez a különbözetet Ajánlatkérő egyéb forrásból nem tudja biztosítani. Amennyiben ajánlatkérő a fentiek ellenére –
bármely részben – megköti a szerződést, úgy felhívja a figyelmet, hogy a - fenti feltételekre figyelemmel - amennyiben az
eredményhirdetés időpontjáig nem születik döntés a támogatási szerződés módosítására vagy változásbejelentésre, illetve a költségek
átcsoportosítására vonatkozó igénye elfogadásáról, Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a megkötendő szerződés
hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki a nyertes ajánlathoz szükséges többletfedezet biztosítására vonatkozó
támogatásiszerződés-módosítás, vagy változásbejelentés, illetve költség-átcsoportosítás jóváhagyását vagy egyéb forrásból történő
biztosítását. Ez esetben a szerződés hatályba lépésének napja a szükséges többletforrás biztosítása vonatkozásában a támogatási
szerződés módosítására vagy változásbejelentésre, illetve a költségek átcsoportosítására vonatkozó igény elfogadásáról szóló döntés
kézhezvételét vagy az egyéb forrás bevonásáról szóló döntést követő 3. munkanap. A döntés írásban történő kézhezvételéről
Ajánlatkérő nyertes Ajánlattevőt haladéktalanul értesíti. Amennyiben bármely részben a szükséges többletfedezet vonatkozásában a
támogatásiszerződés-módosítást, vagy változásbejelentést, illetve a költségek átcsoportosítását nem hagyják jóvá, vagy azt kisebb
mértékben hagyják jóvá, vagy ajánlatkérő egyéb forrásból azt nem biztosítja, vagy annak biztosításáról nem születik döntés az
összegezés kiküldését követő 90. naptári napig, a vállalkozási szerződés nem lép hatályba a szerződő felek között, az minden további
jogcselekmény nélkül megszűnik a (támogatási szerződés módosítására vagy változásbejelentésre, illetve a költségek
átcsoportosítására vonatkozó igényt elutasító vagy alacsonyabb összegben jóváhagyó, illetve ajánlatkérő egyéb forrásból történő nem
biztosítására vonatkozó) írásbeli döntés kézhezvételének napján, de legkésőbb az összegezés kiküldését követő 90. naptári napon.

II.2.1)
Elnevezés: Szóbeli érettségi feladatbank (2. rész)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72310000-1
További tárgyak:72312000-5
72312100-6
72320000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Produkt. átad-átvét. helye: 1.részfeladat: AK teleph.(1055 Bp., Honvéd u. 20/A); 2-3.részfeladat: AK székh.(1055 Bp., Szalay u. 10-14.). Feladatvégzés: Magyaro. egész területén, kivételekkel (lásd KD).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Ajánlattevő feladata az alábbi feladat megvalósítása: A szóbeli tételsorok feladatainak egy fokozott biztonságú keresőrendszerbeli
keresését megalapozó feladatbank fejlesztése. A megvalósítandó feladat: a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező, 2. részre vonatkozó Műszaki leírás szerinti 1. sz. táblázatban (a továbbiakban: 2. rész 1. sz. táblázat) felsorolt vizsgatárgyak szóbeli érettségi
feladatsorainak előkészítése és átadása az Ajánlatkérőnek egy fokozott biztonságú keresőrendszerbe történő feltöltéshez. • 1.
részfeladat: Szóbeli érettségi tételek feladatainak* keresését megalapozó keresési paraméterek meghatározása 19 emelt és 3
középszintű vizsgatárgyra (2. rész 1. sz. táblázat). *Az Ajánlatkérő a feladat alatt feladatot és/vagy mérést és/vagy kísérletet ért.
Mennyiség: összesen 22 db keresési paraméterlista. • 2. részfeladat: A hatályos jogszabályoknak (az érettségi vizsga
vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet és az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/
2002. (V. 24.) OM rendelet) megfelelő új tételek és/vagy feladatok* (a hozzájuk tartozó értékelési útmutatóikkal együtt) fejlesztése,
meglevő tételsorok (a hozzájuk tartozó értékelési útmutatóikkal együtt) átdolgozása az Ajánlatkérő által meghatározott, a feladatok
titkosságát biztosító körülmények között. (A titoktartás magában foglalja, hogy a vizsgaanyagok digitális változatának kezelésekor
olyan biztonsági megoldásokat kötelező használni, amelyek garantálják, hogy a szerzőkön és a titoktartási nyilatkozat-tételi
kötelezettségüknek eleget tett személyeken kívül más ne férhessen hozzá a készülő, illetve elkészült anyagokhoz, továbbá bármilyen
készülő vagy már elkészült vizsgaanyag elektronikus változata csak olyan számítógépen tárolható, amely nincs belső vagy külső (pl.:
Internet) hálózatra kapcsolva, valamint legkésőbb a vizsgaanyagok hivatalos átadás-átvételét követően közvetlenül mindennemű (
írásos, elektronikus) munkaanyagot meg kell semmisíteni.) A Közbeszerzési Dokumentumok részét képező, 2. részre vonatkozó
Műszaki leírás szerinti 2. és 3. sz. táblázatok (a továbbiakban: 2. rész 2. és 3. sz. táblázatok) tartalmazzák vizsgatárgyanként a ki-,
illetve átdolgozandó feladatok* és/vagy tételek és/vagy tételsorok és értékelési útmutatóik darabszámát és egymáshoz viszonyított
munkaigényét (szorzó). *Az Ajánlatkérő a feladat alatt feladatot és/vagy mérést és/vagy kísérletet ért. Mennyiség: a 2. rész 2. és 3. sz.
táblázatok szerint új, illetve átdolgozott feladatok1 és/vagy tételek és/vagy tételsorok (a hozzájuk tartozó értékelési útmutatóikkal
együtt) 20 vizsgatárgyból (37 db új feladat, 92 db új tétel, és 35 átdolgozandó tételsor). • 3. részfeladat: Az OH tételkészletében
meglevő, valamint a fentiek szerint kidolgozott tételek (kivéve ének-zene; vizuális kultúra; román nemzetiségi nyelv és irodalom; szerb
nemzetiségi nyelv és irodalom) feladatokra* bontása és paraméterezése az Ajánlatkérővel egyeztetett keresési paraméterek alapján, az
Ajánlatkérő által meghatározott, a feladatok titkosságát biztosító körülmények között. (A titoktartás magában foglalja, hogy a
vizsgaanyagok digitális változatának kezelésekor olyan biztonsági megoldásokat kötelező használni, amelyek garantálják, hogy a
szerzőkön és a titoktartási nyilatkozat-tételi kötelezettségüknek eleget tett személyeken kívül más ne férhessen hozzá a készülő, illetve
elkészült anyagokhoz, továbbá bármilyen készülő vagy már elkészült vizsgaanyag elektronikus változata csak olyan számítógépen
tárolható, amely nincs belső vagy külső (pl.: Internet) hálózatra kapcsolva, valamint legkésőbb a vizsgaanyagok hivatalos
átadás-átvételét közvetlenül követően mindennemű (írásos, elektronikus) munkaanyagot meg kell semmisíteni.) A Közbeszerzési
Dokumentumok részét képező, 2. részre vonatkozó Műszaki leírás szerinti 4. sz. táblázat szerint (a továbbiakban: 2. rész 4. sz. táblázat
). Mennyiség: a 2. rész 4. sz. táblázatban meghatározott vizsgatárgyakra (22 db) vonatkozóan, az új és a meglevő feladatok* (2970 db)
paramétereit tartalmazó adatbázis létrehozása. *Az Ajánlatkérő a feladat alatt feladatot és/vagy mérést és/vagy kísérletet ért. Az
Ajánlatkérő a 2. és 3. részfeladat teljesítése során a produktumok átadás-átvételéhez megfelelő titkosítású eszközt (adathordozót)
bocsájt az Ajánlattevő rendelkezésére a szerződés megkötésekor. További részletezést a műszaki leírás tartalmaz a közbeszerzési
dokumentumok részeként. II.2.3) ponthoz: a feladatvégzés helye: • az 1. részfeladat vonatkozásában a feladatvégzés helye:
Magyarország egész területe, azzal, hogy a konkrét feladatvégzési helyet nyertes Ajánlattevő jogosult meghatározni. • a 2. és a 3.
részfeladat vonatkozásában a feladatvégzés helye: Magyarország egész területe, azzal, hogy a konkrét feladatvégzési helyet nyertes
Ajánlattevő jogosult meghatározni; kivételt képeznek ez alól azon feladatok (feladatrészek), amelyek vonatkozásában a feladat
jellegére, illetve sajátosságaira tekintettel az Ajánlatkérő jogosult a feladatvégzés helyét Ajánlatkérő székhelyén (1055 Budapest,
Szalay u. 10-14.) kijelölni. Ezen körülményről, az elvégzendő konkrét feladatokról és a feladatvégzés pontos helyéről Ajánlatkérő 5
nappal azelőtt ad tájékoztatást, hogy a 2. illetve a 3. részfeladat teljesítéséhez szükséges vizsgaanyagokat (tételsorokat, tételeket,
feladatokat) az Ajánlattevőnek átadja. Szerződéskötési feltétel: Nyertes ajánlattevő a 2. részben – az M.1. b) és M.1. d) alkalmassági
feltételként előírt szakembereken kívül – köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az alábbi szakemberekkel rendelkezni: folyt.
a 2. rész II.2.13) További információ pontjában. További információt a KD részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.1. d) szakember közoktatás-fejlesztési programok szakmai vezetésben (az M .1. d) szerinti szakmai tapasztalaton felül) szerzett többlettapasztalata egész hónapokban (min. 0 hó, max. 12 hó) 9
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 81
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001
II.2.9) További információ:
II.2.7) ponthoz: az egyes részteljesítésekre eltérő határidők vonatkoznak. 1. részfeladat: vizsgatárgyanként összeállított keresési
paraméterlista; részteljesítési határidő: Szerződés hatálybalépésétől számított legfeljebb 88 naptári napon belül. 2. részfeladat: új,
illetve átdolgozott feladatok* és/vagy tételek és/vagy tételsorok; részteljesítési határidő: Szerződés hatálybalépésétől számított
legfeljebb 241 naptári napon belül. 3. részfeladat: az új és a meglevő feladatok paramétereit tartalmazó adatbázis; részteljesítési
határidő: 1. részfeladat teljesítésétől számított legfeljebb 244 naptári napon belül. * Az Ajánlatkérő a feladat alatt feladatot és/vagy
mérést és/vagy kísérletet ért. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi
munkanapon jár le. Az egyes részfeladatok elvégzésének tervezett ütemezése – a részfeladatok szerződésszerű teljesítésének
elősegítése érdekében – a KD részét képező, 2. részre vonatkozó Műszaki leírás 6. pontjában kerül kifejtésre. Részletesen a KD részét
képező szerződéstervezet tartalmazza. Folyt. 2. rész II.2.4) pont: Szerződéskötési feltétel: Nyertes ajánlattevő a 2. részben – az M.1. b)
és M.1. d) alkalmassági feltételként előírt szakembereken kívül – köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az alábbi
szakemberekkel rendelkezni: a) vizsgatárgyanként 1-1 fő, az adott vizsgatárgy tanításához szükséges szakképzettséggel, valamint a
kétszintű érettségi vizsgarendszer elmúlt 3 évében az adott vizsgatárgyból az emelt szintű szóbeli tételkészítésben szakmai
tapasztalattal rendelkező vezető tantárgyi szakember; b) vizsgatárgyanként minimum 1-1 fő, az adott vizsgatárgy tanításához
szükséges szakképzettséggel, valamint a kétszintű érettségi vizsgarendszer elmúlt 3 évében az adott vizsgatárgyból az emelt szintű
szóbeli tételkészítésben szakmai tapasztalattal rendelkező tantárgyi tételkészítő szakember. Az a)-b) pont szerinti szakemberek között
átfedés lehetséges. Ajánlatkérő a tételkészítésre vonatkozó szakmai tapasztalat meglétét az önéletrajzból és a tételkészítő bizottsági
nyilvántartásból ellenőrzi. Nyertes Ajánlattevő köteles az a)-b) pontokban felsorolt, a teljesítésbe bevonni szükséges szakemberekről
szóló nyilatkozatát, ezen szakembereknek a szerződéstervezet mellékletét képező sablon szerinti szakmai önéletrajzait, végzettségét
és/vagy képzettségét igazoló dokumentumainak másolatát, és rendelkezésre állási nyilatkozatait, valamint, az a)-b) pontokban felsorolt
szakemberek közül a 2. rész 2. és/vagy 3. részfeladat teljesítésébe bevont szakemberek titoktartási nyilatkozatát a szerződéskötéskor
Ajánlatkérő részére átadni (szerződéskötési feltétel). Nyertes Ajánlattevő köteles titoktartási nyilatkozatot tenni, és a
szerződéskötéskor ezen titoktartási nyilatkozatát, valamint az M.1.b) és M.1.d) alkalmassági feltételre bemutatott szakember(ek) közül
a 2. rész 2. és/vagy a 3. részfeladat teljesítésébe bevont szakemberek titoktartási nyilatkozatát, továbbá a 2. rész 2. és/vagy 3.
részfeladatának teljesítésében részt vevő valamennyi további személy titoktartási nyilatkozatát átadni (szerződéskötési feltétel).
Ajánlattevő továbbá köteles nyilatkozni arról is, hogy tudomásul veszi, amennyiben az előírt feltételeknek megfelelő szakemberekkel
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára nem rendelkezik és/vagy a fentiek szerinti titoktartási nyilatkozatokat a szerződéskötéskor
nem nyújtja be, az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján úgy tekinti, hogy az ajánlattevő a szerződéstől visszalépett, és a
szerződést a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel köti meg, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte. Ajánlattevőnek a fentiekről az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania. További információt a KD részét
képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmaz.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Írásbeli érettségi feladatbank (1. rész)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55148504
Postai cím: Csörsz Utca 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@http-foundation.hu
Telefon: +36 12254702
Internetcím(ek): (URL) https://http-alapitvany.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18255803243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32033333
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30030000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 1. részf.: vizsgatárgyanként összeállított keresési paraméterlista; 2. részf.: feladatok/részfeladatok paramétereit tartalmazó adatbázis 53 vizsgatárgyból. Egyebekben Hegedűs Kristóf, a Műszaki leírás 3. pontjában leírt feladatok koordinálása az adott vizsgatárgy tekintetében, adott vizsgatárgy szakmai anyagainak, produktumainak minőségbiztosítása vezető idegennyelvi tantárgyi szakemberként.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55148504
Postai cím: Csörsz Utca 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18255803243

Hivatalos név: MENTOR Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78781627
Postai cím: Fenyves Utca 1.
Város: Örvényes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8242
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10349629219

Hivatalos név: Scormulus Etananyag Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64529013
Postai cím: Kikelet Utca 35. A. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24225939243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Szóbeli érettségi feladatbank (2. rész)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55148504
Postai cím: Csörsz Utca 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@http-foundation.hu
Telefon: +36 12254702
Internetcím(ek): (URL) https://http-alapitvany.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18255803243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34033333
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35026000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 1. részfeladat: szóbeli érettségi tételek keresési paraméterek meghatározása, 2. részfeladat: szóbeli tételfejlesztés, átdolgozás, 3.részfeladat szóbeli tételek feladatokra bontása, paraméterezése.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55148504
Postai cím: Csörsz Utca 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18255803243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban rögzítette: „Ajánlatkérő felhívja az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők figyelmét arra,
hogy jelen közbeszerzési eljárás mindkét részét a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzésként indítja, mindkét részben
az alábbi szabályok alkalmazása mellett. Amennyiben a legjobb ár-érték arányú ajánlatot benyújtott ajánlattevő megajánlásához
szükséges mértékben a fedezet nem áll rendelkezésre, úgy a többletfedezet bevonásáról szóló döntése alapján Ajánlatkérő legkésőbb
az összegezés kiküldéséig támogatási szerződésmódosítást, vagy változásbejelentést nyújthat be, illetve kezdeményezheti a költségek
átcsoportosítását a szükséges többletfedezet biztosítása érdekében. Ajánlatkérő az eljárást - bármely közbeszerzési rész
vonatkozásában - a Kbt. 75.§ (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben az eredményhirdetés
időpontját megelőzően már megszületett döntés alapján elutasításra kerül a támogatási szerződés módosítására vagy változásbejelentésre, illetve a költségek átcsoportosítására vonatkozó igénye, vagy alacsonyabb összegben kerül jóváhagyásra, és a
szükséges fedezethez a különbözetet Ajánlatkérő egyéb forrásból nem tudja biztosítani. Amennyiben ajánlatkérő a fentiek ellenére –
bármely részben – megköti a szerződést, úgy felhívja a figyelmet, hogy a - fenti feltételekre figyelemmel - amennyiben az
eredményhirdetés időpontjáig nem születik döntés a támogatási szerződés módosítására vagy változásbejelentésre, illetve a költségek
átcsoportosítására vonatkozó igénye elfogadásáról, Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a megkötendő szerződés
hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki a nyertes ajánlathoz szükséges többletfedezet biztosítására vonatkozó támogatási
szerződésmódosítás, vagy változásbejelentés, illetve költség-átcsoportosítás jóváhagyását vagy egyéb forrásból történő biztosítását. Ez
esetben a szerződés hatályba lépésének napja a szükséges többletforrás biztosítása vonatkozásában a támogatási szerződés
módosítására vagy változásbejelentésre, illetve a költségek átcsoportosítására vonatkozó igény elfogadásáról szóló döntés
kézhezvételét vagy az egyéb forrás bevonásáról szóló döntést követő 3. munkanap. A döntés írásban történő kézhezvételéről
Ajánlatkérő nyertes Ajánlattevőt haladéktalanul értesíti. Amennyiben bármely részben a szükséges többletfedezet vonatkozásában a
támogatási szerződésmódosítást, vagy változásbejelentést, illetve a költségek átcsoportosítását nem hagyják jóvá, vagy azt kisebb
mértékben hagyják jóvá, vagy ajánlatkérő egyéb forrásból azt nem biztosítja, vagy annak biztosításáról nem születik döntés az
összegezés kiküldését követő 90. naptári napig, a vállalkozási szerződés nem lép hatályba a szerződő felek között, az minden további
jogcselekmény nélkül megszűnik a (támogatási szerződés módosítására vagy változásbejelentésre, illetve a költségek
átcsoportosítására vonatkozó igényt elutasító vagy alacsonyabb összegben jóváhagyó, illetve ajánlatkérő egyéb forrásból történő nem
biztosítására vonatkozó) írásbeli döntés kézhezvételének napján, de legkésőbb az összegezés kiküldését követő 90. naptári napon.”
Ajánlatkérő benyújtotta 2020.02.10 dátummal a többletfedezet vonatkozásában a támogatási szerződésmódosítást, azonban annak
elbírálására még nem került sor.A Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján a megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételének kösse ki ajánlatkérő a nyertes ajánlathoz szükséges többletfedezet biztosítására vonatkozó támogatási szerződésmódosítás jóváhagyását. Fentiekre figyelemmel került az eljárás mindkét része eredményesé nyilvánításra.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges