Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4762/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás és egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Biróné Czeininger Mariann
Telefon: +36 72501500
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatás és egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fogászati Elméleti Tömb építése
Hivatkozási szám: EKR000317092019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kivitelezési szerződés keretében Fogászati Elméleti Tömb építése az alábbiak szerint:
Pécs, Tüzér utca 1. (hrsz.: 337/1) telken létesítendő 2750 m2 hasznos alapterületű 61 db fogászati székes oktatási intézmény építése a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetének mellékletét képező kiviteli tervdokumentációban foglaltak szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2540556841 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Fogászati Elméleti Tömb építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Tüzér utca 1. (hrsz.: 337/1)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kivitelezési szerződés keretében Fogászati Elméleti Tömb építése az alábbiak szerint: Pécs, Tüzér utca 1. (hrsz.: 337/1) telken
létesítendő 2750 m2 hasznos alapterületű 61 db fogászati székes oktatási intézmény építése a közbeszerzési dokumentumok II.
fejezetének mellékletét képező kiviteli tervdokumentációban foglaltak szerint. Főbb munkanemek: építészeti statikai munkák,
épületgépészeti munkák (fűtés, víz-, csatorna és belső közműépítés, szellőzés), erősáram kivitelezés, napelem beépítése, gyengeráam
kivitelezés, tűzjelző kiépítése, beépített bútorok kivitelezése, orvosi gázellátás kiépítése, orvosi sűrített levegő ellátás kiépítése,
térfelszín kialakítása. Alapadatok:. - övezeti besorolás: Vt-711877 - földhivatali telek területe: 8400 m2 - leszabályozott telek területe:
7010 m2 - Telek szabályzási védelem alatt nem áll - Telket távhő vezeték keresztezi, építési területtel nem érintett - tervezett nettó
alapterület: 2740,68 m2 - tervezett fedett terek alapterülete: 188,00 m2 - tervezett teraszok alapterülete: 229,66 m2 - parkoló igény,
oktatás: 108 db (szükséges elírás: 54db) - tervezett +-0,00= Bf.: 133,80 Bruttó összes szintterület: 3623,48 m2 A klinika monolit
vasbeton vázas szerkezetű, a talajmechanika által megkövetelt alapozással. A jó gépészeti kiszolgálást szabadon alakítható pillérváz
szolgálja 3,9 m-es szintmagaságokkal, melyeknél 3 méter tiszta belmagasság fölött 50 cm álmennyezeti zóna biztosítja a szellőző, hűtő-fűtő orvostechnológiai csőrendszerek szabad vezetését.A külső határoló szerkezet emelt hőcsillapítású 30 cm-es Porotherm blokktégla, melyre kívülről 15 cm hőszigetelés kerül és 4 cm távtartással nagy táblás kerámia burkolat biztosítja a falszerkezet esztétikus
megjelenését és időállását. A nyílászárók 3 rétegű műanyag szerkezetek, kívülről rejtett tokrendszerbe illesztett zsaluziával felszerelve. A belső falfelületek az orvostechnológiai műleírás által megkövetelt módon csempével burkoltak, vagy festettek, a padlók Vinyl
burkolatot kapnak. Az álmennyezet egyedi hosszanti bordás kialakítású, melybe a világítást integráljuk. A belső nyílászárók acéltokba
illesztett üveg, vagy furnéros faszárnyúak a megkívánt funkció igényétől függően. A telken rámpa nem készül. Az épület keleti oldalán
0-98 cm magasságú támfal 9,93 m hosszan épül, amelyre alaprajzi és metszeti ábrázolás készült. A vasbeton támfal vasalását,
betontakarását, betonminőségét kiviteli terven fogjuk meghatározni. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II.
fejezete tartalmazza. A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő nem foglalja magában a műszaki átadás-átvétel legfeljebb 30 napos időtartamát. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez az
alábbiakban felsorolt, minimális létszámú és a megjelölt kamarai névjegyzékben és kamarai jogosultsággal rendelkező szakember
közreműködését köteles biztosítani a teljesítés során, a szerződés teljes időtartama alatt, azok közül a szakemberek közül, amelyeket
jelen felhívás III.1.3) pont M/2. alpontja alapján megjelölt az ajánlatában: M/2.1. legalább 1 fő felelős műszaki vezetői névjegyzékben [
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-É kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki
vezető szakember, M/2.2. legalább 1 fő felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV.
fejezet] szereplő, legalább MV-ÉG kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember, M/2.3. legalább 1 fő felelős
műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-ÉV kategóriás vagy
azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember. A vállalt nyilvántartásba vételi kötelezettség szerződéskötésig történő
elmaradása, vagy az igazolásának hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek
tudomásulvételéről az ajánlatban nyilatkozni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Vállalt jótállás időtartama a kötelezően vállalandó 24 hónapon túl [egész számmal, hónapban, legkedvezőbb 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap] 10
2 2. Az M/2.1. alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember többlet szakmai gyakorlatának ideje [hónap, legkedvezőbb 24 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap] 8
3 3. Az M/2.2. alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember többlet szakmai gyakorlatának ideje [hónap, legkedvezőbb 24 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap] 7
4 4. Az M/2.3. alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember többlet szakmai gyakorlatának ideje [hónap, legkedvezőbb 24 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap] 7
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00008
II.2.14) További információ:
Előleg: a tartalékkeret nélküli nettó kivitelezői díj 30 %-a (térfelszín kialakításánál 5%). Támogatás intenzitása 100 %. Szállítói
finanszírozás (kivéve térfelszín kialakítása). Kifizetés: pénzügyi ütemterv alapján, a Kbt. 135. § (1)-(5) bek., a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 31-32/A. § szerint. Az ajánlattétel, a számlázás, a kifizetés és az elszámolás pénzneme: magyar forint (HUF).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 107 - 260445
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Fogászati Elméleti Tömb építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2164595875
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2540556841
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánalttevők: 1. Benkala Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. , 1119 Budapest, Andor utca 21. c. ép.fszt.1. (adsz:13427340-2-43); BGW Építőipari és Szolgáltató Kft., 7696 Hidas Kodály Zoltán utca 62. (adsz:14286201-2-02);Csekúti General Kft.,1097 Budapest Mester utca 38. (adsz:14441826-2-43);Matechtrade Hungary Zrt., 2045 Törökbálint FSD Park1. (adsz:26225069-2-13);Strabag Építő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca2. (adsz:12961555-4-43); ZÁÉV Építőipari Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1. (adsz:10738885-2-20)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)