Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:4786/2020
CPV Kód:71351000-3
Ajánlatkérő:Tata Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2890 Tata, Magyarország A jelen pályázat során a vizsgálatok és szakértői munkák első üteme a kiemelten és fokozottan sérülékeny övezeteken belül a legmagasabb érzékenységű övezetekre koncentrál, három övezetet érintve, Tata lakótelep, Tata alsó óváros, Tata kastélypark.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hydrosys Víz- és Környezetvédelmi Fejlesztő Szolgáltató Kft.;Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat;GEOSZFÉRA Geológiai Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tata Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46372990
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schweighardt Ottóné
Telefon: +36 34588670
E-mail: kozbeszerzes@tata.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Karsztvízszint emelkedés okozta feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR001627282019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Mennyiségek:
Geotechnikai részletes kutató fúrásos és geofizikai feltárás és értékelése a vízvezető törések helyeinek a feltüntetésével
Kötelezően elvégzendő feladatok, eredménytermékek Mennyiség/speciális elvárás
Talaj- és rétegvíz észlelőkutak létesítése 104 fm (8 x 8 fm, 2 x 20 fm)
minimum 8 helyszínen, 8 talaj- és 2 rétegvíz- észlelőkút, átlagos feltárási mélység 10 m. Vízjogi engedélyek beszerzése a vállalkozó feladata.
Sekélyfúrásos feltárás 160 fm (20x8 fm)
minimum 20 helyszínen, átlagos feltárási mélység 8 m, fúrási rétegsor leírással A tulajdonosi hozzájárulások beszerzése, közműegyeztetés, esetleges fúrási hulladék elszállítása, fúrólyuk eltömedékelése vállalkozói feladata.
Talajvíz vizsgálatok Elvárás az akkreditált mintavétel és akkreditált laborvizsgálat.
kutanként és furatonként 1 minta
Általános vízkémiai vizsgálat 30 minta
Talajmechanikai vizsgálatok Szemeloszlási vizsgálat, k tényező meghatározás
talajvízkutakból és fúrásokból mintavételi furatonként 5 minta Elvárás az akkreditált mintavétel és akkreditált laborvizsgálat.
rétegvízkutakból 5 minta
összefoglaló jelentése 1 db
Vállalkozó a teljesítés részeként el kell végezze a geotechnikai vizsgálatok kiértékelését és a területre vonatkozóan összefoglaló jelentést kell összeállítania melynek az eredmények kiértékelése mellett tartalmaznia kell a fúrási naplókat rétegsor leírással, mintavételi és laborvizsgálati jegyzőkönyveket.
Multielektródás szelvényezés 400 fm (4x100fm)
4 db 100 méteres szelvény
Sekélyszeizmikus szelvény 3 km
Geofizikai vizsgálatok összefoglaló jelentése 1 db
Vállalkozó a teljesítés részeként el kell végezze a geofizikai vizsgálatok kiértékelését és a területre vonatkozóan összefoglaló jelentést kell összeállítania. Az összefoglaló kiértékelés mellett a jelentésnek tartalmaznia kall a multielektródás és sekélyszeizmikus szelvényezés mérési jegyzőkönyveit.
Vízföldtani modellezés, veszélyeztetettségi térkép elkészítése a vízvezető törések helyeinek feltüntetésével
Kötelezően elvégzendő feladatok, eredménytermékek Mennyiség/speciális elvárás
Tata térségi karsztvízszint térkép szerkesztése
1 db
karsztvízszint térkép a törzshálózati és vízbázisvédelmi észlelőkutak aktuális vízszint adatai alapján, intranet rendszerbe integrálható formában
Karsztvíztároló regionális vízföldtani modellje alapján karsztvízszint előrejelzés Tata térségére
1 db
vízföldtani modell előrejelzés
1 db prognosztizált karsztvízszint térkép, intranet rendszerbe integrálható formában
Az érintett három övezetre kiterjedő talajvízszint térkép szerkesztése
A karsztvíz és talajvízdomborzat különbség térképének megszerkesztése
1 db
talajvízszint térkép intranet rendszerbe integrálható formában
1 db
vízszint különbség térkép, intranet rendszerbe integrálható formában
Veszélyeztetettségi térkép
Fedő védőréteg vastagság térképének megszerkesztése
Védőréteg feküszintvonalas térképének megszerkesztése
Védőréteg feküjére ható víznyomástérkép
Fajlagos védettségi térkép
Vízvezető törések térképe
Veszélyeztetett területek lehatárolása a 2 m/bar-nál kisebb fajlagos védettség és a vízvezető zónák helyzete alapján
Veszélyeztetettségi térkép az előrejelzett karsztvízszintek alapján
Lokális vízföldtani modell 1 db
A tatai tárolórész karszt-, réteg- és talajvíz-tartó rétegeire kiterjedő 3 dimenziós, nem permanens lokális modelljének felépítése, a vízadó, vízrekesztő rétegek mélységi- és vastagság adatai, valamint a regionális modellből kapott peremfeltételek figye-lembevételével; A forrásfakadások előrejelzése különböző éghajlati szcenáriók figyelembevételével (az IPCC 4.5 és 8.5 kibocsátási forgatókönyvek alapján, két regionális modellfuttatás eredményeit felhasználva)

A részletes műszaki tartalmat a műszaki dokumentáció és az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 21181102 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Karsztvízszint emelkedés okozta feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351700-0
További tárgyak:71351710-3
71351730-9
71351810-4
71351910-5
71351912-9
71351913-6
71354000-4
71354100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2890 Tata, Magyarország
A jelen pályázat során a vizsgálatok és szakértői munkák első üteme a kiemelten és fokozottan sérülékeny övezeteken belül a legmagasabb érzékenységű övezetekre koncentrál, három övezetet érintve, Tata lakótelep, Tata alsó óváros, Tata kastélypark.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Tata Város területén
a karsztvízszint emelkedés okozta feladatok ellátását megalapozó vizsgálatok és szakértői feladatok ellátása”
Mennyiségek:
Geotechnikai részletes kutató fúrásos és geofizikai feltárás és értékelése a vízvezető törések helyeinek a feltüntetésével
Kötelezően elvégzendő feladatok, eredménytermékek Mennyiség/speciális elvárás
Talaj- és rétegvíz észlelőkutak létesítése 104 fm (8 x 8 fm, 2 x 20 fm)
minimum 8 helyszínen, 8 talaj- és 2 rétegvíz- észlelőkút, átlagos feltárási mélység 10 m. Vízjogi engedélyek beszerzése a vállalkozó feladata.
Sekélyfúrásos feltárás 160 fm (20x8 fm)
minimum 20 helyszínen, átlagos feltárási mélység 8 m, fúrási rétegsor leírással A tulajdonosi hozzájárulások beszerzése, közműegyeztetés, esetleges fúrási hulladék elszállítása, fúrólyuk eltömedékelése vállalkozói feladata.
Talajvíz vizsgálatok Elvárás az akkreditált mintavétel és akkreditált laborvizsgálat.
kutanként és furatonként 1 minta
Általános vízkémiai vizsgálat 30 minta
Talajmechanikai vizsgálatok Szemeloszlási vizsgálat, k tényező meghatározás
talajvízkutakból és fúrásokból mintavételi furatonként 5 minta Elvárás az akkreditált mintavétel és akkreditált laborvizsgálat.
rétegvízkutakból 5 minta
összefoglaló jelentése 1 db
Vállalkozó a teljesítés részeként el kell végezze a geotechnikai vizsgálatok kiértékelését és a területre vonatkozóan összefoglaló jelentést kell összeállítania melynek az eredmények kiértékelése mellett tartalmaznia kell a fúrási naplókat rétegsor leírással, mintavételi és laborvizsgálati jegyzőkönyveket.
Multielektródás szelvényezés 400 fm (4x100fm)
4 db 100 méteres szelvény
Sekélyszeizmikus szelvény 3 km
Geofizikai vizsgálatok összefoglaló jelentése 1 db
Vállalkozó a teljesítés részeként el kell végezze a geofizikai vizsgálatok kiértékelését és a területre vonatkozóan összefoglaló jelentést kell összeállítania. Az összefoglaló kiértékelés mellett a jelentésnek tartalmaznia kall a multielektródás és sekélyszeizmikus szelvényezés mérési jegyzőkönyveit.
Vízföldtani modellezés, veszélyeztetettségi térkép elkészítése a vízvezető törések helyeinek feltüntetésével
Kötelezően elvégzendő feladatok, eredménytermékek Mennyiség/speciális elvárás
Tata térségi karsztvízszint térkép szerkesztése
1 db
karsztvízszint térkép a törzshálózati és vízbázisvédelmi észlelőkutak aktuális vízszint adatai alapján, intranet rendszerbe integrálható formában
Karsztvíztároló regionális vízföldtani modellje alapján karsztvízszint előrejelzés Tata térségére
1 db
vízföldtani modell előrejelzés
1 db prognosztizált karsztvízszint térkép, intranet rendszerbe integrálható formában
Az érintett három övezetre kiterjedő talajvízszint térkép szerkesztése
A karsztvíz és talajvízdomborzat különbség térképének megszerkesztése
1 db
talajvízszint térkép intranet rendszerbe integrálható formában
1 db
vízszint különbség térkép, intranet rendszerbe integrálható formában
Veszélyeztetettségi térkép
Fedő védőréteg vastagság térképének megszerkesztése
Védőréteg feküszintvonalas térképének megszerkesztése
Védőréteg feküjére ható víznyomástérkép
Fajlagos védettségi térkép
Vízvezető törések térképe
Veszélyeztetett területek lehatárolása a 2 m/bar-nál kisebb fajlagos védettség és a vízvezető zónák helyzete alapján
Veszélyeztetettségi térkép az előrejelzett karsztvízszintek alapján
Lokális vízföldtani modell 1 db
A tatai tárolórész karszt-, réteg- és talajvíz-tartó rétegeire kiterjedő 3 dimenziós, nem permanens lokális modelljének felépítése, a vízadó, vízrekesztő rétegek mélységi- és vastagság adatai, valamint a regionális modellből kapott peremfeltételek figye-lembevételével; A forrásfakadások előrejelzése különböző éghajlati szcenáriók figyelembevételével (az IPCC 4.5 és 8.5 kibocsátási forgatókönyvek alapján, két regionális modellfuttatás eredményeit felhasználva)

A részletes műszaki tartalmat a műszaki dokumentáció és az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2.) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelményben szereplő szakember többlet tapasztalata (0-36 hónap) 20
2 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3.) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelményben szereplő szakember többlet tapasztalata (0-36 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
III.1.3-hoz: A Kbt. 65. § (9) bekezdése szerint a Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39.§-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Karsztvízszint emelkedés okozta feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hydrosys Víz- és Környezetvédelmi Fejlesztő Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13215433
Postai cím: Mester Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: csepregi@hydrosys.hu
Telefon: +36 302010240
Internetcím(ek): (URL) www.hydrosys.hu
Fax: +36 2190766
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12143319243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18042807
Postai cím: Columbus Utca 17-23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mbfsz.gov.hu
Telefon: +36 13012902
Internetcím(ek): (URL) www.mbfsz.gov.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 15300083242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: GEOSZFÉRA Geológiai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74335987
Postai cím: Alkotmány Út 68/A
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: geoszfera@geoszfera.hu
Telefon: +36 209384840
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11861603211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21496063
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21181102
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hydrosys Víz- és Környezetvédelmi Fejlesztő Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13215433
Postai cím: Mester Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12143319243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges