Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4857/2020
CPV Kód:90711100-5
Ajánlatkérő:Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:A kockázatértékelési feladatok ellátásnak helye: SZTE szervezeti egységei/létesítményei/telephelyei (a KD IX. Műszaki leírásának 1. sz. melléklete, azaz telephely lista szerinti helyszínek). A kockázatértékelési dokumentációk leadásának címe: SZTE Műszaki Igazgatóság Védelmi Iroda 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. emelet
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rácz Gabriella
Telefon: +36 62544779
E-mail: racz.gabriella.2@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000102052020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000102052020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: SZTE 2020. évi kockázatértékelés
Hivatkozási szám: EKR000102052020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90711100-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a közbeszerzési Műszaki leírásban részletezett műszaki tartalmú és a telephelylista szerinti mennyiségű A Szegedi Tudományegyetem összes telephelyének 2020. évi kockázatértékelése tárgyú szolgáltatás elvégzésére.
A Szegedi Tudományegyetem összes szervezeti egységénél, létesítményeiben, telephelyein
- kockázat felmérés, értékelés helyszíni szemléjének elvégzése és a szemlékről készült jegyzőkönyvek leadása;
- a helyszíni szemlék alapján elkészített kockázatértékelési dokumentáció elkészítése szervezeti egységenként/létesítményenként/telephelyenként, a teljes kockázatértékelési dokumentáció (egységenként/létesítményenként/telephelyenként) leadása.
Fentieken túl a kockázatértékelésnek tartalmaznia kell az alábbi akkreditált vizsgálatokat,
összesen:
- 200 db legionella vízvizsgálatot,
- 40 db munkahelyi légtérmérést
- 10 db munkahelyi zajmérést
- 10 db elektromágneses terek mérését
A részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentum a VIII. Szerződéstervezet és a IX. Közbeszerzési műszaki leírás része tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A szolgáltatás jellege és az intézményrendszer összetettsége nem teszik lehetővé a közbeszerzésnek egy adott részére történő ajánlattételt. Az egyes részfeladatok egymásra épülő munkaszakaszok, melyek részekre bontása a gazdasági ésszerűséggel nem összeegyeztethető.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: SZTE telephelyeinek 2020. évi kockázatértékelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90711100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: A kockázatértékelési feladatok ellátásnak helye:
SZTE szervezeti egységei/létesítményei/telephelyei (a KD IX. Műszaki leírásának 1. sz. melléklete, azaz telephely lista szerinti helyszínek).
A kockázatértékelési dokumentációk leadásának címe:
SZTE Műszaki Igazgatóság Védelmi Iroda
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. emelet
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Összesen 220 telephelyen elvégzett kockázatértékelést követően, szervezeti egységenként/létesítményenként/telephelyenként külön-külön 1 db kockázatértékelési dokumentáció.
Az egységek/intézmények/telephelyek vizsgálata során feltárt kockázatokról külön – külön kockázatértékelési dokumentumot kell készíteni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tartalommal és részletezettséggel.
Az alábbi részterületek kockázatértékeléseit a komplex munkavédelmi kockázatértékeléstől különálló dokumentumban szükséges elkészíteni:
-a Legionella kockázatértékelést épületenként,
-bejelentés köteles biológiai kockázatok feltárása esetében a biológiai kockázatértékelést,
-az egészségügyi ellátásban használt éles vagy hegyes munkaeszközök kockázatértékelését,
-továbbá az elektromágneses kockázatértékelést.
A kockázatértékelések részeként elkészített akkreditált mérésekről szóló jegyzőkönyvek elkészítése az alábbiak szerint:
•200 db legionella vízvizsgálatról szóló jegyzőkönyv (vizsgálatonként külön-külön)
•40 db munkahelyi légtérmérésről szóló mérési jegyzőkönyv (mérésenként külön-külön)
•10 db munkahelyi zajmérésről szóló mérési jegyzőkönyv (mérésenként külön-külön)
•10 db elektromágneses terek méréséről szóló jegyzőkönyv (mérésenként külön-külön).
A szolgáltatás részletes műszaki tartalmát a Közbeszerzési dokumentum a VIII. Szerződéstervezet és a IX. Közbeszerzési műszaki leírás része tartalmazza, mely https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000102052020/reszletek
címről letölthető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Legalább középfokú végzettséggel, munkavédelmi képzettséggel rendelkező szakember(ek) teljesítésbe történő bevonása (min. 0 fő, max. 5 fő; előny a több;) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj (nettó HUF; előny az alacsonyabb) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz:
Ajánlatkérő 300 nap alatt 300 naptári napot ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 74.§ (1) b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok igazolása körében az ajánlattevők kötelesek figyelembe venni a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §- ában, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakat.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőknek ajánlatukban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. /EKR űrlap/
Ajánlattevőknek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint kell igazolniuk. /EKR űrlap/
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) jelen eljárásban az igazolás során nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlattevők kötelesek benyújtani a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Csatoljon Ajánlattevő referenciaigazolást/nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (azaz visszafelé számított 36 hónapban), de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (azaz visszafelé számított 72 hónapban) megkezdett, a közbeszerzés tárgya (kockázatértékelési szolgáltatás) szerinti legjelentősebb szolgáltatásairól. /321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a)/.
Ajánlatkérő kockázatértékelési szolgáltatás alatt az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 54. § (2) bek. szerinti tevékenység elvégzését, valamint az ezekről készült jegyzőkönyvek elkészítését érti.
A referencianyilatkozat/igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. /321/2015. Korm. rendelet 22. § (2) bek./
Előzetes igazolás: az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről szóló nyilatkozatot kell benyújtani (EKR űrlap). /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §/ Tételes igazolás: a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján az Ajánlatkérő külön felhívására szükséges benyújtani az előírt igazolásokat.
M/2. Mutassa be Ajánlattevő legalább 4 fő a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberét, a szakemberek által aláírt, szakmai tapasztalatot tartalmazó önéletrajzok, és végzettséget igazoló dokumentumok csatolásával, akik a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás (kockázatértékelési szolgáltatás) teljesítésében részt vesznek. /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b)/. Előzetes igazolás: az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről szóló nyilatkozatot kell benyújtani (EKR űrlap). /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §/ Tételes igazolás: a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján az Ajánlatkérő külön felhívására szükséges benyújtani az előírt igazolásokat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára (kockázatértékelési szolgáltatás), vonatkozó referencianyilatkozattal/igazolással amelyet olyan legalább 50 telepehellyel rendelkező gazdálkodó szervezetnél végzett amely rendelkezett gazdálkodó szervezetenként legalább 1 egészségügyi telephellyel. A referenciaigazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli szolgáltatásokról is tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatás(ok)ra vonatkozó teljesítés. Igazolás benyújtása esetén, amennyiben ajánlattevő nem tud ilyen tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról. Az előírt alkalmassági feltétel egy vagy több, de legfeljebb öt teljesített szerződéssel igazolható.
M/2.Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás (kockázatértékelési szolgáltatás) teljesítésében részt vevő legalább 4 fő, személyenként legalább 12 hónap tapasztalattal rendelkező szakemberrel, az alábbiak szerint:
M/2.1. legalább 2 fő felsőfokú végzettségű foglakozás-orvostan és/vagy üzemorvostan szakorvos
M/2.2 legalább 2 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavédelmi szakember és/vagy szakmérnök és/vagy üzemmérnök szakember.
Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója vagy tagja, vagy cégvezetője, úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít. Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a szakember alvállalkozónak minősül, mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni a teljesítésben.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtania a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap).
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás: 12 hónap. Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett munkarész teljes nettó értékének a késedelem minden naptári napjára eső 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 30%-a. Meghiúsulási kötbér: a Vállalkozó a neki felróható meghiúsulás vagy nemteljesítés esetén a teljes nettó ellenérték 30%-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
A szolgáltatás ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően, számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján teljesíti átutalással. Alkalmazandó a Kbt. 27/A. §.
Fizetési határidő: a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 nap.
Ajánlatkérő a részszámlázás lehetőségét az alábbiak szerint biztosítja (Kbt. 135. § (5)):
1. részszámla: a helyszíni szemlékről készített jegyzőkönyvek hiánytalan (egységenként/létesítményenként/telephelyenként) leadását/teljesítést követően a teljes vállalkozói díj 40%-a
2. végszámla: a kockázatértékelési dokumentációk hiánytalan (egységenként/létesítményenként/telephelyenként) leadását/teljesítést követően a teljes vállalkozói díj 60%-a
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni (Kbt. 135. § (1), (5), (6)).
Előlegfizetés: Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során előleg igénybevételének lehetőségét nem biztosítja, és az előre fizetés sem megengedett.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (Kbt. 35. § (8)).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR00102052020/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 15. § (2), valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben AK számára hozzáférhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: --
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: a) fordított arányosítás, b) pontkiosztás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 40. § (1) és 41. § (1) bek. alapján az eljárást elektronikus úton, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).
2) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az AK a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők (AT) részére biztosítja.
3) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni a Kbt. 41/A. § (3) bek. alapján.
4) Közös ajánlattétel esetén a meghatalmazásra vonatkozó előírásokra a Kbt. 35. § ( 2a) és 41/A. § (5) bekezdései az irányadóak. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet esetében történő meghatalmazásokra a Kbt. 65. § (12) bekezdése az irányadó.
5) Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
6) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
7) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dok. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja.
8) Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: alkalmazandó fájlformátum: pdf., excel, word, fájlméret: az EKR rendszer által meghatározottak szerint.
9) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (Kbt. 35. § (8)).
10) AK az alkalmassági feltételeket és igazolási módját (M/1., M/2) a minősített ajánlattevői jegyzékbe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
11) Kiegészítő tájékoztatás kérés és helyszíni bejárás a Kbt. 56. § szerint.
12) AK a Kbt. 74. § (2) a) alapján kizárhatja az eljárásból azt az AT-t, akinek nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
13) Az ajánlatnak tartalmaznia kell felolvasólapot (EKR űrlap), az AT Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatát, a Kbt. 66.§ (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyilatkozatát, nemleges tartalommal is, a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatát, és a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatokat (EKR űrlapok). A külön ki nem emelt dok-kat, melyeket a Kbt. és a KD előír.
14) AT csatolja az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját a KD-ban rögzítettek szerint.
15) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X.30) Korm.rend. 13. §-a is irányadó.
Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező (EKR űrlap).
16) AT ajánlatában köteles csatolni szakmai ajánlatát (AK szakmai ajánlatnak tekinti az értékelés körében bemutatott szakember(ek) bemutatásáról szóló nyilatkozat, végzettségét és/vagy képezettségét igazoló dokumentumok, rendelkezésre állási nyilatkozat. A szakmai ajánlat teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. (Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján).
17) Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított és AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
18) A IV.2.6) pontban: 60 nap, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzésre.
19) AK az alkalmassági feltételeket és igazolási módját (M/1. és M/2.) a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
20) Értékelési szempont: legjobb ár érték arány. Értékelési résszempontok: a) Vállalkozói díj (nettó HUF; előny az alacsonyabb), b) Legalább középfokú végzettséggel, munkavédelmi képzettséggel rendelkező szakember(ek) teljesítésbe történő bevonása (min. 0 fő, max. 5 fő; előny a több;)
21) Adható pontszám alsó határa 0 pont, a felső határa 10 pont, két tizedesjegy pontossággal, valamennyi részszempont esetében.
22) Értékelés módszere: arányosítás, pontkiosztás, a KD II.13. szerint.
23) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
24) Irányadó idő: CET
25) Irányadó jogszab-k: Kbt., 321/2015.(X.30.)Kr., 424/2017.(XII.19.)Kr., Ptk.
26) Ajánlatkérő I.1. pontban megadott fax száma nem elérhető.
27) FAKSZ: Fülöpné Zimacsek Anikó (lsz.: 01126), Macsek Bernadett (lsz: 01007)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges