Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4886/2020
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19.-21
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fekete Tímea
Telefon: +36 703903569
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárosbarát infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében VEKOP 5.3.1-15-2016-00011 projekt engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése II
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kerékpárosbarát infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében VEKOP 5.3.1- 15-2016-00011 projekt engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19.-21
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
12800 m hosszon kerékpáros nyomvonal tervezése
11400 m hosszon kerékpárosbarát forgalomtechnika tervezése
Vállalkozó feladata a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki leírásban felsorolt területek és útszakaszok kerékpárosbarát átalakításához szükséges, kivitelezésre alkalmas teljeskörű, minden szakágra kiterjedő engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, az építéshez szükséges
jogerős engedélyek, jóváhagyások és hozzájárulások megszerzése, különösen:
• engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése- a jelen műszaki leírás, a Megrendelői utasítások és észrevételek és az építési engedélyben előírtak figyelembevételével,
• a megvalósításhoz szükséges összes engedély és hozzájárulás megszerzése,
• jóváhagyott és engedéllyel rendelkező tervek alapján a tenderdokumentáció elkészítése.
Minden szükséges szakági tervet el kell készíteni (útépítési, forgalomtechnikai terv, építés alatti forgalomtechnikai terv, közmű szakági tervek, az esetleges kiváltásokkal, jelzőberendezés és jelzéstechnikai terv, zöldterület-rendezési és fakivágási-pótlási terv, stb.) és az azokhoz szükséges jóváhagyásokat be kell szerezni. Az útépítési és a szakági tervek szerinti tervezett beavatkozásra el kell készíteni a méret- és mennyiség- kimutatást, és az árazatlan valamint az árazott költségvetés kiírását.
A projekt területének kerékpárosbarát átalakítását elsősorban az alábbi beavatkozásokkal kell megoldani.
• Fő- és gyűjtőutak kerékpárosbarát átalakítása: A gépjármű- és gyalogosforgalom függvényében az ÚME szerint javasolt kerékpárforgalmi létesítmények tervezendők, a mellékirányú kapcsolatok
biztosításával.
• Meglevő, kijelölt kerékpárforgalmi létesítmények korrekciói, szükség szerint.
• A kerékpárforgalmi főhálózat vonatkozásában a tájékoztató táblarendszer felülvizsgálata és korrekciója is szükséges a projekt területen.
• Mellékút-hálózat kerékpárosbarát átalakítása, ezen belül:
• Forgalomcsillapítás, forgalom- és sebességcsökkentés szükség szerint új épített vagy jelölt elemek létesítésével.
• Egyirányú utcák megnyitása kétirányú kerékpárforgalomra: „Kivéve kerékpár” kiegészítő tábla,
Keresztező irányokban a megfelelő táblázás, burkolat jelek, felállóhelyek, torkolati kerékpársávok,
kerékpáros piktogramok tervezendők, és a csomópontokban az elsőbbségi viszonyokat megfelelően szabályozni kell. Szükséges lehet a parkolási rend kismértékű módosítása, kikerülőhely létesítése,
kereszteződéseknél szegélykorrekciók, az érintett jelzőlámpás csomópontok kiegészítése. Mind a kerékpárral közlekedők, mind a keresztirányú forgalom számára fokozott figyelemfelhívás szükséges a nem várt irányból érkező kerékpár miatti konfliktusok csökkentésére.
• Kerékpáros akadálymentesítés: zsákutcák átjárhatóságának biztosítása, kerülőket lerövidítő átkötő szakaszok kiépítése szintkülönbséget leküzdő rámpák építése, lépcsőkön tolósínek, felszerelése.
• Jelzőlámpás csomópontok átalakítása: előretolt felállók tervezése, előnyitás kerékpáros számára,
közbenső idők ellenőrzése, szükség esetén fázisterv módosítása, jelzőfejek áthelyezése vagy újak létesítése, járműosztályozók korrekciója, rövid torkolati kerékpársávok tervezése, kanyarodó mozgások segítése, főirányban indirekt balra kanyarodás tervezése.
• Közterületi kerékpárparkolók :
• A fővárosi kezelésű utak mentén, illetve a tervezéssel érintett utca szakaszokon kerékpárparkolókat kell tervezni a környező intézmények, üzletek funkciójából fakadó igényekhez igazodva, forgalomtechnikai eszközökkel és utcabútorokkal összhangban.
• A kerékpártámaszok útfelületen parkolósávba vagy járdafelületre kerülnek, helyszínenként 3-5 db.
A kerékpárparkolók alá szilárd burkolat (szükség esetén annak felújítása) tervezendő.
• A kerékpártámasz típusa és elrendezése meg kell feleljen a "KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNYEK
TERVEZÉSE" (ÚT 2-1.203:2010) c. műszaki előírás 11. fejezetének és a Megrendelő által átadott 5 útmutatónak. Kialakításuk legyen összhangban a forgalomtechnikai eszközökkel és az utcabútorokkal.
• A kerékpártámaszok jelenjenek meg a teljes forgalomtechnikai terven, és elhelyezésüket külön dokumentálni is szükséges M=1:250 méretarányú helyszínrajzokon.
• B+R kerékpártárolók: A jelentősebb kötött plyáz közösségi közlekedsési megállóknál R+R tárolók tervezsndők a BKK típusterve szerint.
• Közműtervezés: A projekt megkívánt műszaki tartalmához szükséges valamennyi közműtervezési feladat elvégzendő.
• Közvilágítás: A kerékpáros tengelyek és az alsóbbrendű úthálózat azon részein, ahol hiányzik vagy nem megfelelő a közvilágítás, ott közvilágítási terv is készítendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 310
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP 5.3.1- 15-2016-00011

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19670 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 76. 3. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail: trenecon@trenecon.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 37.427.000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19.-21
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
12800 m hosszon kerékpáros nyomvonal tervezése
11400 m hosszon kerékpárosbarát forgalomtechnika tervezése
Vállalkozó feladata a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki leírásban felsorolt területek és útszakaszok kerékpárosbarát átalakításához szükséges, kivitelezésre alkalmas teljeskörű, minden szakágra kiterjedő engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, az építéshez szükséges
jogerős engedélyek, jóváhagyások és hozzájárulások megszerzése, különösen:
• engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése- a jelen műszaki leírás, a Megrendelői utasítások és észrevételek és az építési engedélyben előírtak figyelembevételével,
• a megvalósításhoz szükséges összes engedély és hozzájárulás megszerzése,
• jóváhagyott és engedéllyel rendelkező tervek alapján a tenderdokumentáció elkészítése.
Minden szükséges szakági tervet el kell készíteni (útépítési, forgalomtechnikai terv, építés alatti forgalomtechnikai terv, közmű szakági tervek, az esetleges kiváltásokkal, jelzőberendezés és jelzéstechnikai terv, zöldterület-rendezési és fakivágási-pótlási terv, stb.) és az azokhoz szükséges jóváhagyásokat be kell szerezni. Az útépítési és a szakági tervek szerinti tervezett beavatkozásra el kell készíteni a méret- és mennyiség- kimutatást, és az árazatlan valamint az árazott költségvetés kiírását.
A projekt területének kerékpárosbarát átalakítását elsősorban az alábbi beavatkozásokkal kell megoldani.
• Fő- és gyűjtőutak kerékpárosbarát átalakítása: aA gépjármű- és gyalogosforgalom függvényében az ÚME szerint javasolt kerékpárforgalmi létesítmények tervezendők, a mellékirányú kapcsolatok biztosításával.
• Meglevő, kijelölt kerékpárforgalmi létesítmények korrekciói, szükség szerint.
• A kerékpárforgalmi főhálózat vonatkozásában a tájékoztató táblarendszer felülvizsgálata és korrekciója is szükséges a projekt területen.
• Mellékút-hálózat kerékpárosbarát átalakítása, ezen belül:
• Forgalomcsillapítás, forgalom- és sebességcsökkentés szükség szerint új épített vagy jelölt elemek létesítésével.
• Egyirányú utcák megnyitása kétirányú kerékpárforgalomra: „Kivéve kerékpár” kiegészítő tábla, Keresztező irányokban a megfelelő táblázás, burkolat jelek, felállóhelyek, torkolati kerékpársávok, kerékpáros piktogramok tervezendők, és a csomópontokban az elsőbbségi viszonyokat megfelelően szabályozni kell. Szükséges lehet a parkolási rend kismértékű módosítása, kikerülőhely létesítése,
kereszteződéseknél szegélykorrekciók, az érintett jelzőlámpás csomópontok kiegészítése. Mind a kerékpárral közlekedők, mind a keresztirányú forgalom számára fokozott figyelemfelhívás szükséges a nem várt irányból érkező kerékpár miatti konfliktusok csökkentésére.
• Kerékpáros akadálymentesítés: zsákutcák átjárhatóságának biztosítása, kerülőket lerövidítő átkötő szakaszok kiépítése szintkülönbséget leküzdő rámpák építése, lépcsőkön tolósínek, felszerelése.
• Jelzőlámpás csomópontok átalakítása: előretolt felállók tervezése, előnyitás kerékpáros számára, közbenső idők ellenőrzése, szükség esetén fázisterv módosítása, jelzőfejek áthelyezése vagy újak létesítése, járműosztályozók korrekciója, rövid torkolati kerékpársávok tervezése, kanyarodó mozgások segítése, főirányban indirekt balra kanyarodás tervezése.
• Közterületi kerékpárparkolók :
• A fővárosi kezelésű utak mentén, illetve a tervezéssel érintett utca szakaszokon kerékpárparkolókat kell tervezni a környező intézmények, üzletek funkciójából fakadó igényekhez igazodva, forgalomtechnikai eszközökkel és utcabútorokkal összhangban.
• A kerékpártámaszok útfelületen parkolósávba vagy járdafelületre kerülnek, helyszínenként 3-5 db.
A kerékpárparkolók alá szilárd burkolat (szükség esetén annak felújítása) tervezendő.
• A kerékpártámasz típusa és elrendezése meg kell feleljen a "KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNYEK TERVEZÉSE" (ÚT 2-1.203:2010) c. műszaki előírás 11. fejezetének és a Megrendelő által átadott 5 útmutatónak. Kialakításuk legyen összhangban a forgalomtechnikai eszközökkel és az utcabútorokkal.
• A kerékpártámaszok jelenjenek meg a teljes forgalomtechnikai terven, és elhelyezésüket külön dokumentálni is szükséges M=1:250 méretarányú helyszínrajzokon.
• B+R kerékpártárolók: A jelentősebb kötött plyáz közösségi közlekedsési megállóknál R+R tárolók tervezsndők a BKK típusterve szerint.
• Közműtervezés: A projekt megkívánt műszaki tartalmához szükséges valamennyi közműtervezési feladat elvégzendő.
• Közvilágítás: A kerékpáros tengelyek és az alsóbbrendű úthálózat azon részein, ahol hiányzik vagy nem megfelelő a közvilágítás, ott közvilágítási terv is készítendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 320
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 37.427.000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 76. 3. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail: trenecon@trenecon.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/08/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A jelen 1. sz. Módosítás 2. fejezete értelmében, a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 3.2., 4.1., 7.6.,7.7., valamint 7.8. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„3.2. A Szerződés keretében elvégzendő feladat: Engedélyezési- és Kiviteli Tervek, valamint Tenderdokumentáció elkészítése, és engedélyek megszerzése. A részletes feltételeket a jelen Szerződés 1. sz. mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.”
„4.1. A Szerződés annak hatályba lépésétől számított háromszázhúsz (320) napig tartó határozott időtartamra jön létre.
Mérföldkövek Ütemezés (határidő) Teljesítendő feladat Számlázási ütemezés
1. részteljesítés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 100. nap; Tervzsűrire szállítandó dokumentáció leszállítása: 40%-os részszámla
2. részteljesítés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 280. nap; Engedélyek beszerzése: 40%-os részszámla
3. Végteljesítés: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 320. nap; Tenderdokumentáció és kiviteli tervek leszállítása: 20%-os részszámla„
„7.6. A Szerződésben meghatározott feladatok ellenértékének pénzügyi fedezetét 62,2%-ban európai uniós forrás felhasználására kötött Támogatási Szerződés biztosítja, ezért annak teljesítése során a vonatkozó hazai és közvetlenül hatályos EU jogszabályok rendelkezéseinek Vállalkozó aláveti magát.”
„7.7. Megrendelő rögzíti továbbá a fentiekre tekintettel, hogy a Vállalkozói díj kifizetésére - a rendelkezésre álló támogatás erejéig - a Támogatási Szerződésében rögzített módon, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet figyelembe véve utófinanszírozással kerül sor.
Megrendelő kijelenti továbbá, hogy Szerződésben meghatározott feladatok ellenértékének saját forrásból biztosítandó részének pénzügyi fedezete (14.150.150,-Ft, azaz Tizennégymillió-egyszázötvenezer-egyszázötven forint) teljes mértékben rendelkezésre áll, amely forrást Megvalósítási megállapodás (MM) biztosítja. ”
„7.8. A Vállalkozó a Vállalkozói díjra a mindenkor hatályos jogszabályokban, továbbá a Szerződésben foglaltaknak megfelelően kiállított számlák ellenében jogosult. A Megrendelő a Szerződésben foglalt feladatok elvégzését három (3) teljesítési ütemben számolja el. A fentiek értelmében a Vállalkozó 4.1 pont szerint jogosult számla kiállítására.
Az egyes ütemezési Mérföldkövekkel kapcsolatos műszaki tartalmat és követelményeket az 1. sz. mellékletként csatolt, jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező Műszaki leírás tartalmazza.”
"Felek továbbá tudomásul bírnak arról, hogy a Szerződés alapján a Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott Teljesítési biztosítéknak az utolsó Teljesítésigazolás kiállításának időpontjáig kell érvényben lennie."
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó 2018. január 25. napján kelt akadályközlésében arról tájékoztatta Megrendelőt, hogy a Szerződésben meghatározott 1. mérföldkőhöz kapcsolódó feladatok határidőre történő teljesítését Vállalkozó érdekkörén kívül álló körülmények miatt nem tudja biztosítani.
Vállalkozó előadta, hogy az alapadatok begyűjtése érdekében megtette a szükséges lépéseket a közműadatok, közúti nyilvántartásai adatok beszerzése érdekében, valamint megkezdte a geodéziai felmérések elvégzését. Egyes szakaszokon a diszpozíció tisztázásához bejárások és egyeztetések váltak szükségessé, továbbá a megkapott adatok egyes szakaszokon hiányosak, és/vagy hibásak voltak, ezek pontosítása pedig további bejárásokat, egyeztetéseket tett szükségessé. A geodéziai felmérések a téli időjárási viszonyok miatt további csúszást szenvedtek.
A 2018. január 23-i kooperáción a közútkezelői feladatokat ellátó Budapest Közút Zrt. képviselője jelezte, hogy a Vállalkozó által az eddigiekben elkészített, és a korábbi kooperációkon elfogadott döntéseknek megfelelően véglegesített tervekkel számos ponton nem értenek egyet, és a korábbi kooperációkon elhangzott diszpozícióval ellentettétes javaslatokat fogalmaztak meg. Tekintettel arra, hogy a felmerült észrevételek jelentős része a projekt alapvető céljaival nem állt összhangban, így ezek tisztázásához és a tervezői feladat pontosításához további egyeztetések szükségessége merült fel.
Felek rögzítik továbbá, hogy a Tárna utcai hídra építési engedélye - a MÁV Zrt.-vel történő egyeztetések elhúzódása és a kivitelezési szándék forráshiányból fakadó bizonytalansága miatt - csak olyan távoli időben lenne megszerezhető, mely a teljes projekt ellehetetlenüléséhez vezetne. Megrendelő ezért jelen Szerződés keretében csupán a Tárna utcai híd engedélyezési tervi szintű, komplett építészeti-műszaki dokumentálását várja el Vállalkozótól, az engedélyek beszerzésétől eltekint.
Felek fentieken túl rögzítik, hogy a XIV. kerületi kapcsolatot biztosító, erdőn átvezető útszakasz megépítése - a szakhatósági kikötésekre figyelemml - kivitelezhetetlenné vált, az alternatív - elkerülő - nyomvonal engedélye pedig csak olyan távoli időben lenne megszerezhető, mely a teljes projekt ellehetetlenüléséhez vezet. Megrendelő ezért a tervezési terület új határának a Dömsödi utcát határozza meg.
Felek rögzítik továbbá, hogy a Szerződés 3.2. pontjában Vállalkozó feladatai között - adminisztrációs hiba folytán - tévedésből került nevesítésre a „Megvalósíthatósági Tanulmány készítése” feladatrész, ez a feladat a Szerződés mellékletét képező Műszaki leírásban sem szerepel, így ténylegesen nem képezi Vállalkozó feladatát.
Felek rögzítik továbbá, hogy a Szerződés 7.6 pontjában a közbeszerzési eljárás kiírásakor közzétett adatokkal megegyező, és jogszabályi előírások miatt a közbeszerzési eljárás lezárását követően már nem módosítható tartalmával szemben a Szerződésben meghatározott feladatok ellenértékének pénzügyi fedezetét - a közbeszerzési eljárás eredményeként a tervezettnél magasabb vállalkozói díjra tekintettel - nem 100%-ban biztosítja európai uniós forrás felhasználására kötött Támogatási Szerződés. Felek rögzítik, hogy a Támogatási Szerződés a Szerződésben meghatározott feladatok 62,2% - ára nyújt fedezetet, a fennmaradó 37,8% - ra eső feladatok ellenértékét Megrendelő saját forrásból biztosítja.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 37.427.000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 37.427.000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Szerződésmódosítás időpontja: 2018.08.22.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben