Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4887/2020
CPV Kód:38550000-5
Ajánlatkérő:Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye:AK székhelye valamint a teljesítéssel érintett, a karakterkorlátra tekintettel a II.2.4) pontban felsorolt helyszínek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56699940
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Zoltán
Telefon: +36 12254400
E-mail: varga.zoltan@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ovf.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ovf.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000173742020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000173742020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vízügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vízminőségi monitoringhoz eszközpark fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000173742020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38550000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében a VKI monitoring KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében vízminőségi monitoringhoz szükséges eszközpark fejlesztése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vízminőségi monitoringhoz eszközpark fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31100000-7
További tárgyak:38424000-3
38434000-6
42120000-6
42122500-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: AK székhelye valamint a teljesítéssel érintett, a karakterkorlátra tekintettel a II.2.4) pontban felsorolt helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése” tárgyú, KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében vállalt feladatai ellátása érdekében „Adásvételi szerződés keretében a VKI monitoring KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében vízminőségi monitoringhoz szükséges eszközpark fejlesztése"
Ellátandó feladatok megnevezése:
Az alábbi eszközök beszerzése, leszállítása, telepítése, beépítése, összeszerelése, beüzemelése, tesztelése és a programozható eszközök esetében a használó személyzet betanítása:
Laboratóriumi automata TOC+TN analizátor (1 db)
Folyamatos üzemű P-elemanalizátor (1 db),
Vezérelhető automata mintavevő rendszer (2 db) az alábbi műszaki tartalommal:
- Szabotázsvédett, üvegszál erősítésű műgyanta konténer (összesen 2 db),
- Automata hűtött vízmintavevő (összesen 2 db),
- Akkumulátoros energiaellátó rendszer (összesen 2 db),
- GSM modem (összesen 2db)
11 db Áramfejlesztő aggregátor
11 db Zselés akkumulátor
1 db Intelligens akkumulátor töltő
11 db Inverter
11 db Búvárszivattyú elektronikus szabályzóval
11 db Búvárszivattyú (12 V)
11 db Kétfokozatú mini búvárszivattyú
11 db Inerciaszivattyú
10 db Kézi vákuumszűrő
11 db Helyszíni mérőműszer
11 db 50 m ¾”-os csavarodásmentes tömlő
10 db 10 m-es tömlő csőszivattyúhoz
11 db Hang- és fényjelzést adó vízszintmérő (50 m-ig)
22 db Bailer
11 db Átfolyós cella
Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo eszköz ajánlható meg! A műszaki megfelelősség igazolása tekintetében ajánlattevőnek a megajánlásában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, valamint az eszköz származási helyét.
A nyertes ajánlattevő vízminőségi monitoringhoz szükséges eszközpark fejlesztésére vonatkozó részletes feladatait, valamint a beszerezni kívánt eszközök vonatkozásában a pontos műszaki paramétereket a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
Teljesítési helyszínek: NYUDUVIZIG Kis-Balaton Üzemmérnökség, 8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány 1., KÖTIVIZIG Regionális Laboratórium 5000 Szolnok, Tiszaliget, KDTVIZIG 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6., KDVVIZIG Vízrajzi Mérőközpont, Budapest, 1211 Nagyduna sor 1-25.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 1. A vezérelhető automata mintavevő rendszer opcionális bővítő részei:
- napelemes energiaellátó rendszer: max. 3 db
- fizikai-kémiai paraméterek, SDI-12 szenzorok és tartozékok:
o szenzorok csatlakoztatására szolgáló csatlakozó doboz: max. 3 db
o oldott oxigén szenzor: max. 3 db
o vezetőképesség szenzor: max. 3 db
o pH/redox-mérő adapter, cserélhető pH/redox-mérő szenzor fejjel: max. 3db
o zavarosságmérő szenzor: max. 3 db
2. Higanymérő berendezés (max. 1 db)
3. Vezérelhető automata mintavevő rendszer (max. 1 db) az alábbi műszaki tartalommal:
- Szabotázsvédett, üvegszál erősítésű műgyanta konténer (max. 1 db),
- Automata hűtött vízmintavevő (max. 1 db),
- Akkumulátoros energiaellátó rendszer (max. 1 db),
- GSM modem (max. 1 db)
4. max. 22 db Bailer
5. max. 11 db Hang- és fényjelzést adó vízszintmérő (100 m-ig)
6. max. 1 db Kézi fúrókészlet
7. max. 11 db Búvárszivattyú (3”, csőszivattyú)
Ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését követő legfeljebb 60 naptári napon belül jogosult a fenti opciós tételekből az aktuális beszerzési igénye és a rendelkezésére álló forrás függvénye szerinti tételeket és mennyiségeket lehívni legfeljebb a megadott mennyiségekig azzal, hogy a II.2.11) pont3. alpontja kivételével minden tételből jogosult akár 1 db-ot is lehívni. A II.2.11) pont 3. alpontja szerinti mintavevő rendszer elemei külön nem hívhatók le, csak egységként kezelhetőek.
Az opciós tételek esetében is valamennyi kapcsolódó, a közbeszerzési dokumentumokban előírt feladatot teljesíteni kell. A műszaki megfelelősség igazolása tekintetében ajánlattevőnek a megajánlásában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, valamint az eszköz származási helyét.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése, KEHOP-1.1.0-15-2016-00002
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (1) bek. (továbbiakban: „Kr.”) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott, cégszerűen aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg („Kr.” 3.§ (5) bek.).
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A „Kr.” 15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani az ajánlatban.
Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a formanyomtatvány benyújtásával a „Kr.” 4. §-ban előírt módon kell igazolnia előzetesen a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a „Kr.” 6-7. §-aiban foglaltakra is.
A Kbt. 67. § (3) bek. és a „Kr.” 15. § (1) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a „Kr.” 3. § (3) bek.-ben foglaltaknak megfelelően.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a „Kr.” 8-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 69. § (7) bek., a Kbt. 74. § (1) bek. és a Kbt. 64. § (öntisztázás) is megfelelően irányadó.
A „Kr.” 1.§ (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015 (X.30.) Korm. rend. („Kr”) 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban előírt alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a „Kr.” 2.§ (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet „Kr.” 5. § (1) bekezdésében és a 6-7. §-aiban foglaltakra.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában - általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak teljes nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).
P.2. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya (vízminőségi monitoringhoz szükséges műszerek és/vagy eszközök és/vagy berendezések szállítása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.1. és P.2. pontokban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében és a 19. § (7) bekezdésében foglaltak alkalmazására.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdéseiben, 67. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazására.
Az igazolási mód vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
Az ajánlat benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kerül előzetes igazolásra az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés.
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő képviseletében külön-külön, továbbá kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetén kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében is, az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplőnek kell benyújtani egységes európai dokumentumot. Az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelő részletes igazolást Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésén alapuló felhívását követően kéri benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a teljes nettó árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el az 100.000.000,- forintot.
P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (vízminőségi monitoringhoz szükséges műszerek és/vagy eszközök és/vagy berendezések szállítása) származó nettó árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el az 50.000.000,- forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015 (X.30.) Korm.rend. („Kr”) 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban előírt alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a „Kr.” 2.§ (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M.1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a „Kr.” 21.§ (3) bek. a) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szolgáltatásainak ismertetését a „Kr.” 22. § (1) bek. előírásai szerint.
A „Kr.” 21. § (3a) bek. alapján Ajánlatkérő három év (36 hónap) teljesítéseinek igazolását írja elő és a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Irányadók a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek.-ei is.
Az igazolás, ill. nyilatkozat tartalmazza legalább: a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, a kapcsolattartó megnevezését, elérhetőségét (min. telefonszámát), a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciá(k)ból az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelésnek egyértelműen ki kell derülnie.
A referencia teljesítése kapcsán Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a „Kr.” 22.§ (5) bek-re!
A referencia akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja erre az időszakra esik („Kr.” 22.§ (4) bek.)
M.2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és „Kr.” 21.§ (3) bek. b) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát kell csatolni azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági követelmény pontos számának megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt végzettség az iskolai oklevél, a szakmai gyakorlat és az előírt berendezés tekintetében való képzettség a szakmai önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának egyszerű másolatban történő benyújtásával igazolandó.
Csatolni kell a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatait.
A Kbt. 67.§ (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek való megfelelést.
Közös ajánlattevők az M.2. követelményeknek együttesen is megfelelhetnek, az M.1. követelménynek az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg, tekintettel arra, hogy az kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre.
Irányadók a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek-ei. is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban teljesített:
a) legalább 1 db, folyadék és üledék minták analízisére alkalmas magas hőmérsékletű, katalitikus oxidációs elven működő TOC analizátor és
b) legalább 1 db automata vízmintavevő
szállítására vonatkozó referenciával.
A követelményeknek való megfelelés több különböző szerződéssel is igazolható.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú szakirányú végzettséggel (vegyészmérnök, villamosmérnök, vagy környezetmérnök) és a laboratóriumi automata TOC+TN analizátor vonatkozásában az eszköz üzembehelyezésére, szervizelésére a gyártó által kiképzett szervizmérnökkel.
Valamennyi szakember tekintetében egyenértékű végzettséggel való rendelkezést is elfogad Ajánlatkérő. Az egyenértékűség egyértelmű igazolása az ajánlattevő feladata.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlattétel, elszámolás,szerződés,kifizetés pénzneme: HUF.
Ellenszolgáltatás fizetése a Ptk. 6:130.§ (1)-(2), a Kbt. 135.§(1),(5)-(6) bek., a 272/2014. (XI.5.) Kr. szerint a teljesítést és annak igazolása után a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Az 1 db előlegszámla és 1 db végszámla nyújtható be, ez utóbbi a beszerzés tárgyát képező eszközök Ajánlatkérő által meghatározott teljesítési helyre történő leszállítása, telepítése, beépítése, összeszerelése, beüzemelése, tesztelése és a programozható eszközök esetében a használó személyzet betanítására vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően.
Folytatás a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/04/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/04/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlat felbont. az EKR-ben kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlat felbont. az EKR-ben kerül sor az ajánlattételi hat.(ATH) lejártát követő 2 órával később [EKR rend.15.§(2)]. Az ajánlatnak az ATH lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérk. időpontjáról az EKR visszaigazolást küld [15.§(3)]A Kbt.68.§(4)-(5)bek. adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve elektronikusan-az ajánlatban szereplő tartalommal-AT-k részére elérhetővé tesz

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, a regisztrálási adatok megkérésének kivételével közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az ajánlattételi határidő lejártáig a jelen felhívás I.3) pontjában megadott elektronikus elérhetőségen. A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 57. § (2) szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentumokat ajánlatonként min. 1 ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie és a regisztrálási adatokat meg kell adnia
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Kbt. 66. § (6) a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is
- Kbt. 66. § (2) szerinti kifejezett eredeti nyilatkozatát
- Kbt. 66. § (5) alapján a felolvasólapot.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
6. A P.1.-P.2. valamint az M.1.-M.2. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételnél szigorúbbak.
7. A Kbt. 134. § (4) bek. szerint az ajánlatban nyilatkozni kell.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli, tekintettel a 76. § (5) bekezdésében foglaltakra.
9. Részajánlattétel kizárásának indokolása: a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Ajánlatkérő a saját szervezeti egységei részére elérhető, a monitoring tevékenység minden munkafolyamatát teljes körűen támogatni képes eszközparkot kíván beszerezni. A beszerzés tárgyát képező eszközöknek a vizek állapotértékelésével kapcsolatos területi feladatokat összehangoltan kell elvégeznie, ezért funkcionálisan egységet kell alkotniuk. A nyertes AT felelősségével összefüggésben felmerülő és az esetleges jótállási igények érvényesíthetősége szempontjából is szükséges a feladatok egységes keretek közötti, összehangolt ellátása. Továbbá a jelen közbeszerzés tárgyát képező termékek (mérőeszközök) jellege miatt azok meghatározott felhasználási területére specializálódott gazdasági szereplőktől szerezhetők be. Ezen termékek egy gazdasági szereplőtől történő beszerzése továbbá az így elérhető alacsonyabb ajánlati egységárakra tekintettel a hatékony és felelős pénzgazdálkodás alapelvét is elősegíti.
10. A Kbt.35.§ (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
11. Ajánlati kötöttség: A felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napot kell érteni!
12. FAKSZ: dr. Simonfalvi Péter, lajstromszáma: 00875
13. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra Ajánlatkérő nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.
14. AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja az ajánlatban (nemlegesség esetén erről szóló nyilatkozatot kell csatolni).
15. Előírt biztosítékok Kbt. 134.§ (4) bek. szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek Kbt. 134. § (5) alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
16. A programozható eszközök esetében az üzembe helyezés helyszínén legfeljebb 3 fő részére betanítást kell biztosítani a rendeltetésszerű használathoz szükséges időtartamban.
Folytatás a VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 17. Feltételes közbeszerzés: A projektelem műszaki tartalmának/költségvetésének módosítására irányuló Támogatási Szerződés módosítás hatályba lépése a Kbt. 53. § (6) bek. alapján.
18. A Kbt. 135.§ (12) bek. alapján az adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele a projektelem műszaki tartalmának/költségvetésének módosítására irányuló Támogatási Szerződés módosítás hatályba lépése, az erről szóló ajánlatkérői értesítés kézhezvétele és a teljesítési biztosíték nyújtása.
19. Szerződéskötési feltétel: Ajánlatkérő az ajánlatéttel során elfogadja a szakember önéletrajzban való nyilatkozatát az M.2. alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában, azonban a szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes AT a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen a szakember képzettsége vonatkozásában gyártó által kiadott igazolással!
20. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként be kell nyújtania a cégszerűen aláírt, árazott költségvetést pdf, valamit excel formátumban.
A III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pont folytatása:
Késedelmi kötbér a késedelemmel érintett eszköz nettó vételárának 0,5%-a/késedelmes nap, legfeljebb a késedelemmel érintett eszköz nettó vételárának 20%-a.
Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett eszköz nettó vételárának 1%-a.
Meghiúsulási kötbér: teljes (beleértve adott esetben az esetlegesen megrendelt opciós tétel(ek) értékét is) nettó ellenérték 25%-a.
Teljesítési biz.: teljes nettó (opciós tétel(ek) nélküli) ellenérték 5%-a.
Jólteljesítési biztosíték: a jótállás időtartamára (12 hónap) a teljes leszállított (beleértve az esetlegesen megrendelt opciós tétel(eke)t is) mennyiség nettó ellenértékének 5%-a.
Előleg: 30% és előleg-visszafizetési bizt.
Utó fin., tám. int.:100,000000%
Fizetési feltételeket érintő főbb jsz:
-2015. évi CXLIII. tv.
-272/2014. (XI.5.) Kr.
-2013. évi V. tv.
-2017.évi CL. tv.
Részletes szabályok a dokumentációban.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák