Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:5061/2020
CPV Kód:50433000-9
Ajánlatkérő:Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Teljesítés helye:MH EK Székhely; Podmaniczky u.Th; Szanatórium u.Th ;Hévíz 5.Th (HÉMORI); Hévíz 6.Th.(HRI); Balatonfüredi Th; Kecskeméti Th (RAVGYI); a Magyar Honvédség alakulatainak magyarországi objektumai.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Medicor Szerviz Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Ajánlatkérő típusa:Kbt.5.§(1)bek.c)pontja szerint költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28937120
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balázs Dóra főelőadó
Telefon: +36 14651800
E-mail: balazs.dora@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt.5.§(1)bek.c)pontja szerint költségvetési szerv
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Időszakos felülvizsgálat" (4/2009. EüM rendelet)
Hivatkozási szám: EKR001030242019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50433000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
"Időszakos felülvizsgálat" szolgáltatás beszerzése a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet 27. § (1) bekezdése alapján történik. Az időszakos felülvizsgálat gyakoriságát és a felülvizsgálattal kapcsolatos egyéb előírásokat a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet 13. melléklet határozza meg. AK a rendelet 13. számú melléklete szerint részletezett időszakos felülvizsgálat tárgyát képező eszközök közül az alábbiakra tekintetében szerzi be a szolgáltatást: DEFIBRILLÁTOR, NAGYFREKVENCIÁS SEBÉSZETI VÁGÓKÉSZÜLÉK, INKUBÁTOR, ALTATÓ - LÉLEGEZTETŐ BERENDEZÉS, MŰTŐLÁMPA, EKG, MŰTŐASZTAL, RÖNTGEN ÁTVILÁGÍTÓ ÉS FELVÉTELI MUNKAHELY, SEBÉSZETI KÉPERŐSÍTŐ, MŰTÉTI ÉS ŐRZŐ MONITOR, LÉZER, GÉPI INFÚZIÓ ADAGOLÓ KÉSZÜLÉK, VÉRMELEGÍTŐ KÉSZÜLÉK, STERILIZÁLÓ BERENDEZÉS, HÁLÓZATI ÜZEMŰ ELEKTROTERÁPIÁS KÉSZÜLÉK, KÉPALKOTÓ ULTRAHANG-DIAGNOSZTIKAI KÉSZÜLÉK. Ajánlatkérő továbbá hivatkozik a rendelet 27. § (3) bekezdésére, mely értelmében: "A felülvizsgálatot az OGYÉI által erre feljogosított szerv az OGYÉI által meghatározott és közzétett követelményrendszer alapján végezheti el."
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 43500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Időszakos felülvizsgálat
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50433000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: MH EK Székhely; Podmaniczky u.Th; Szanatórium u.Th ;Hévíz 5.Th (HÉMORI); Hévíz 6.Th.(HRI);
Balatonfüredi Th; Kecskeméti Th (RAVGYI); a Magyar Honvédség alakulatainak magyarországi objektumai.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
"Időszakos felülvizsgálat" szolgáltatásként történő beszerzése a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet 27. § szabályzói alapján.
Jelen beszerzés keretösszege nettó 43.500.000 Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 95%-os lehívására vállal kötelezettséget. Ajánlatkérő a szolgáltatás megrendelését 3 év, azaz 36 hónapra kívánja beszerezni. Ajánlatkérő hivatkozik a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet 27. § (2) bekezdésére, mely az időszakos felülvizsgálat gyakoriságáról rendelkezik, ennek értelmében: "A felülvizsgálat gyakoriságát és a felülvizsgálattal kapcsolatos egyéb előírásokat a rendelet 13. melléklete határozza meg." Ajánlatkérő továbbá hivatkozik a rendelet 27. § (3) bekezdésére, mely értelmében: "A felülvizsgálatot az OGYÉI által erre feljogosított szerv az OGYÉI által meghatározott és közzétett követelményrendszer alapján végezheti el."
Műszaki követelmények:
Rendelkezésre állás ideje:
Hétfőtől péntekig: 8.00-17.00 (kivétel ünnep- és munkaszüneti napokon)
Szervizzel szemben támasztott követelmény :
A 4/2009 (III.17.) EüM rendelet szerinti időszakos felülvizsgálat elvégzésére OGYÉI által akkreditált szervizzel rendelkezzen.
További követelmények:
A mérés hitelesített és kalibrált eszközökkel történjen.
A vizsgálat eredményét rögzíteni kell.
A vizsgálat eredménye mellett meg kell jelölni az ellenőrzés módját is.
Az adatbázisban rögzítésre kerüljön a felhasznált kalibrált/hitelesített szerviz eszköz.
Az első időszakos felülvizsgálat az üzembe helyezést követően, az előírt gyakoriságtól függően 1, 2 vagy 3 év elteltével esedékes.
A további felülvizsgálat az előző felülvizsgálat időpontjától számítandó.
Magyarul beszélni tudó, szaknyelvet ismerő szervizes kollégákkal rendelkezzen.
A megajánlott ár tartalmazza:
-munkadíjat
-mérési jegyzőkönyv elkészítését
-budapesti és vidéki kiszállási díjakat
Az érvénytelen mérést (piros címkézést) követő újramérés díjtalan vállalása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó összesen ár (Ft.) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja "a legalacsonyabb ár" szempont figyelembevételével. Ajánlatkérő az ajánlat alátámasztására "Kereskedelmi ajánlat" csatolását írta elő.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Időszakos felülvizsgálat
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Medicor Szerviz Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13408811
Postai cím: Nándorfejérvári Út 36-40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: szerviz@medicorszerviz.hu
Telefon: +36 14122333
Internetcím(ek): (URL) www.medicorszerviz.hu
Fax: +36 14122334
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10213519243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 42921066
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 43500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Alvállalkozó bevonása a ,,lézer berendezések időszakos felülvizsgálatához”történik.
Alvállalkozó adatai: NeovisusPlusz Kft. (2045 Törökbálint, Tópark utca 3.)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Medicor Szerviz Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13408811
Postai cím: Nándorfejérvári Út 36-40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10213519243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges