Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:5079/2020
CPV Kód:80000000-4
Ajánlatkérő:Komádi Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:Komádi Városi Önkormányzat, 4138 Komádi, Hősök tere 4. Körösszakál Községi Önkormányzat, 4136 Körösszakál, Piac tér 1. Mezősas Községi Önkormányzat, 4134 Mezősas, Nagy Sándor utca 49. Magyarhomorog Községi Önkormányzat, 4137 Magyarhomorog, Árpád utca 46. Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat, 4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 62.;Komádi Városi Önkormányzat, 4138 Komádi, Hősök tere 4. Körösszakál Községi Önkormányzat, 4136 Körösszakál, Piac tér 1. Mezősas Községi Önkormányzat, 4134 Mezősas, Nagy Sándor utca 49. Magyarhomorog Községi Önkormányzat, 4137 Magyarhomorog, Árpád utca 46. Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat, 4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 62.;Komádi Városi Önkormányzat, 4138 Komádi, Hősök tere 4. Körösszakál Községi Önkormányzat, 4136 Körösszakál, Piac tér 1. Mezősas Községi Önkormányzat, 4134 Mezősas, Nagy Sándor utca 49. Magyarhomorog Községi Önkormányzat, 4137 Magyarhomorog, Árpád utca 46. Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat, 4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 62.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ANDERZOL Regionális Oktatásszervező, Kereskedelmi és Vállalkozási Betéti Társaság;ANDERZOL Regionális Oktatásszervező, Kereskedelmi és Vállalkozási Betéti Társaság;ANDERZOL Regionális Oktatásszervező, Kereskedelmi és Vállalkozási Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Komádi Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97625805
Postai cím: Hősök Tere 4
Város: Komádi
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://komadi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://komadi.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-1.5-3-16 mentorásál, képzés
Hivatkozási szám: EKR001631452019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. részajánlat: Mentori tevékenység:
Általános elvárások:
- 1 fő szakmai koordinátor kijelölése, aki az Ajánlattevő munkatársa és feladata elsősorban a kapcsolattartás, egyeztetés Ajánlattevő és Ajánlatkérő között, a szolgáltatások megvalósításához kapcsolódó szervezési és adminisztratív feladatok ellátása, a mentorok munkájának koordinálása és támogatása. Aki minimum felsőfokú végzettséggel és mentorálási tapasztalattal rendelkező személy.
- szoros együttműködés a projekt szakmai megvalósításában résztvevő személyekkel: szakmai vezetővel, közösségszervezővel, családsegítő munkatársaival, egyéb szakmai megvalósításban résztvevő szakemberekkel;
- Hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató 3 darab program, (aktív munkaerőpiaci eszközök) tematika kidolgozása, csoportonként minimum 4 óra időtartamban maximum 50 fő bevonásával, 250 fő részére. 1 fő csak 1 indikátor számot jelent a megvalósítás szempontjából. A csoportok szervezése Ajánlattevő feladata.
- Elsődleges munkaerőpiacra jutást támogató programokon keresztül 250 fő hátrányos helyzetű egyén bevonása a projektbe, ezekről a programokról szakmai beszámoló készítése, résztvevők számának igazolása jelenléti ívvel.
- A projektbe bevont 250 fő hátrányos helyzetű személy közül 150 fő mentorálása: munkaszervezetbe való beilleszkedés segítése, szervezeti kultúra megismertetése, karriertámogatás, a Műszaki Leírás szerint
- A mentorálási tevékenységről szakmai beszámoló készítése, a résztvevők számának igazolása jelenléti ívvel.
- a munkaerőpiacra jutást támogató programokon résztvevők toborzása, ezt követően ezek közül a mentoráltak kiválasztása
Speciális feladatok:
- Az egyéni és társas kompetenciák felmérése.
- Csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztése.
- Munkára való képességet javító intézkedések biztosítása.
- Az önálló életvitelre képessé tevő programok.
- Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás.
Részfeladatok:
- A pályázat keretein belül megvalósuló hátrányos helyzetű célcsoporttagokhoz kapcsolódó programelemek teljes körű lebonyolítása.
- A tervezett foglalkozások, tanácsadások szakszerű és hatékony megvalósítása.
- A jellemző csoportfoglalkozásokhoz, fejlesztésekhez rendelt, egyéni és társas kompetenciák átadása a foglalkozásokon résztvevők részére.
- A bevont célcsoporttagok, a leendő munkavállalók gyakorlati ismereteinek, társadalmi és munkavállalói kulcskompetenciáinak fejlesztésére irányuló, munkaszocializáció megszerzését segítő informális és formális képzési tanácsadási lehetőségek népszerűsítése,
- Csoport tanácsadás, melynek eredménye, konstruktív, értékteremtő, lényege az együttműködési készség, konfliktuskezelés, kommunikációs, és problémamegoldó képességek fejlesztése informális módon.
- A mentor szakmai tudásával támogatja a folyamatot a mentorálási tevékenységgel együtt, résztvevő megfigyelést folytat, amelyről mentorálási munkanaplót készít.
- Jelenléti íveket készít a vonatkozó programokhoz kapcsolódóan.
- Elvégez minden olyan feladatot, amivel a projekt szakmai vezetője megbízza.
- Szakmai munkájáról folyamatosan beszámol a szakmai vezetőnek.
- Az egyéni igények szerint foglalkozásokra (klubok, képzések, foglalkoztatás) irányítja a résztvevőket.
- A mentorlásában részvevő 150 fő minimum 20%-a kapcsolódjon be a képzésbe.
- A mentorálás előkészítése keretében 250 fő hátrányos helyzetű személy, nem egyéni fejlesztési terv alapján kerül bevonásra és közülük kiválasztott 150 fő mentorálása kell, hogy megvalósuljon.
Komádi: 90 fő mentorálása
Mezősas: 15 fő mentorálása
Körösszegapáti: 15 fő mentorálása
Magyarhomorog: 15 fő mentorálása
Körösszakál: 15 fő mentorálása
2. részajánlat: Kompetenciafejlesztő képzések:
Az ajánlattevő általános feladatai
A feladatok ellátásának megkezdését megelőzően egyeztetés, azt követően folyamatos kapcsolattartás és együttműködés biztosítása a konzorcium vezetőjével és a konzorcium tagjaival.
Szükség esetén szakmai egyeztetéseken való részvétel, elsősorban Ajánlatkérő székhelyén.
Minimum egy fő koordinátor (képzésszervező) kijelölése, aki az Ajánlattevő munkatársa és feladata elsősorban a kapcsolattartás, egyeztetés Ajánlattevő és Ajánlatkérő között, a képzések megvalósításához kapcsolódó szervezési és adminisztratív feladatok ellátása, az oktatók munkájának támogatása.
Az Ajánlattevő az általa bevont személyesen közreműködők elérhetőségeit (telefon és e-mail) az elektronikus úton történő kijelölésükkel együtt Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja, azonban ezen személyekkel Ajánlatkérő csak kivételes és rendkívüli esetekben tart személyesen kapcsolatot. A közvetítés, kapcsolattartás az Ajánlattevő koordinátorának feladata.
Helyettes személyes közreműködő kijelölésére ugyanazon szabályok az irányadók, mint a személyes közreműködő kijelölésére vonatkozóan, amennyiben az előzetesen megjelölt személyes közreműködő helyett más személyes közreműködő általi ellátására van szükség. A helyettes személyes közreműködőnek szintén meg kell felelnie jelen műszaki leírás feltételeinek és szerepelnie kell azon szakemberek között, akiket az Ajánlattevő az Ajánlatkérőnek a meghatározott feltételek szerint személyes közreműködőként beterjesztett. A kijelölésére az akadály közlésével, az akadály felmerülésétől számítva haladéktalanul sort kell keríteni.
Az ajánlattevő személyes közreműködői, a feladat ellátása során legjobb tudásuk szerint teljesítenek, a célcsoport igényeinek szem előtt tartásával.
Ajánlatkérő étkezést, szállást, útiköltség-térítést és egyéb térítést külön nem biztosít, sem a képzésben résztvevőknek, sem az Ajánlattevőnek, illetve személyes közreműködői számára.
Folytatás a II.2.13) pontban az EKR karakterkorlátja miatt.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 30120000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Mentori tevékenység
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Komádi Városi Önkormányzat, 4138 Komádi, Hősök tere 4. Körösszakál Községi Önkormányzat, 4136
Körösszakál, Piac tér 1. Mezősas Községi Önkormányzat, 4134 Mezősas, Nagy Sándor utca 49.
Magyarhomorog Községi Önkormányzat, 4137 Magyarhomorog, Árpád utca 46. Körösszegapáti
Nagyközségi Önkormányzat, 4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 62.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. részajánlat: Mentori tevékenység:
Általános elvárások:
- 1 fő szakmai koordinátor kijelölése, aki az Ajánlattevő munkatársa és feladata elsősorban a kapcsolattartás, egyeztetés Ajánlattevő és Ajánlatkérő között, a szolgáltatások megvalósításához kapcsolódó szervezési és adminisztratív feladatok ellátása, a mentorok munkájának koordinálása és támogatása. Aki minimum felsőfokú végzettséggel és mentorálási tapasztalattal rendelkező személy.
- szoros együttműködés a projekt szakmai megvalósításában résztvevő személyekkel: szakmai vezetővel, közösségszervezővel, családsegítő munkatársaival, egyéb szakmai megvalósításban résztvevő szakemberekkel;
- Hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató 3 darab program, (aktív munkaerőpiaci eszközök) tematika kidolgozása, csoportonként minimum 4 óra időtartamban maximum 50 fő bevonásával, 250 fő részére. 1 fő csak 1 indikátor számot jelent a megvalósítás szempontjából. A csoportok szervezése Ajánlattevő feladata.
- Elsődleges munkaerőpiacra jutást támogató programokon keresztül 250 fő hátrányos helyzetű egyén bevonása a projektbe, ezekről a programokról szakmai beszámoló készítése, résztvevők számának igazolása jelenléti ívvel.
- A projektbe bevont 250 fő hátrányos helyzetű személy közül 150 fő mentorálása: munkaszervezetbe való beilleszkedés segítése, szervezeti kultúra megismertetése, karriertámogatás, a Műszaki Leírás szerint
- A mentorálási tevékenységről szakmai beszámoló készítése, a résztvevők számának igazolása jelenléti ívvel.
- a munkaerőpiacra jutást támogató programokon résztvevők toborzása, ezt követően ezek közül a mentoráltak kiválasztása
Speciális feladatok:
- Az egyéni és társas kompetenciák felmérése.
- Csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztése.
- Munkára való képességet javító intézkedések biztosítása.
- Az önálló életvitelre képessé tevő programok.
- Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás.
Részfeladatok:
- A pályázat keretein belül megvalósuló hátrányos helyzetű célcsoporttagokhoz kapcsolódó programelemek teljes körű lebonyolítása.
- A tervezett foglalkozások, tanácsadások szakszerű és hatékony megvalósítása.
- A jellemző csoportfoglalkozásokhoz, fejlesztésekhez rendelt, egyéni és társas kompetenciák átadása a foglalkozásokon résztvevők részére.
- A bevont célcsoporttagok, a leendő munkavállalók gyakorlati ismereteinek, társadalmi és munkavállalói kulcskompetenciáinak fejlesztésére irányuló, munkaszocializáció megszerzését segítő informális és formális képzési tanácsadási lehetőségek népszerűsítése,
- Csoport tanácsadás, melynek eredménye, konstruktív, értékteremtő, lényege az együttműködési készség, konfliktuskezelés, kommunikációs, és problémamegoldó képességek fejlesztése informális módon.
- A mentor szakmai tudásával támogatja a folyamatot a mentorálási tevékenységgel együtt, résztvevő megfigyelést folytat, amelyről mentorálási munkanaplót készít.
- Jelenléti íveket készít a vonatkozó programokhoz kapcsolódóan.
- Elvégez minden olyan feladatot, amivel a projekt szakmai vezetője megbízza.
- Szakmai munkájáról folyamatosan beszámol a szakmai vezetőnek.
- Az egyéni igények szerint foglalkozásokra (klubok, képzések, foglalkoztatás) irányítja a résztvevőket.
- A mentorlásában részvevő 150 fő minimum 20%-a kapcsolódjon be a képzésbe.
- A mentorálás előkészítése keretében 250 fő hátrányos helyzetű személy, nem egyéni fejlesztési terv alapján kerül bevonásra és közülük kiválasztott 150 fő mentorálása kell, hogy megvalósuljon.
Komádi: 90 fő mentorálása
Mezősas: 15 fő mentorálása
Körösszegapáti: 15 fő mentorálása
Magyarhomorog: 15 fő mentorálása
Körösszakál: 15 fő mentorálása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésben résztvevő (a felhívás III.1.3) pont M.1.) pontjában feltüntetett szakemberek) többlet tapasztalata (hó) (min. 0 hó- max. 24 hó) (a teljesítésben résztvevő szakemberekre vonatkozóan) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5-3-16 kódszámú pályázat
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kompetenciafejlesztő képzések
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Komádi Városi Önkormányzat, 4138 Komádi, Hősök tere 4. Körösszakál Községi Önkormányzat, 4136
Körösszakál, Piac tér 1. Mezősas Községi Önkormányzat, 4134 Mezősas, Nagy Sándor utca 49.
Magyarhomorog Községi Önkormányzat, 4137 Magyarhomorog, Árpád utca 46. Körösszegapáti
Nagyközségi Önkormányzat, 4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 62.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. részajánlat: Kompetencia fejlesztő képzések:
Az ajánlattevő általános feladatai
A feladatok ellátásának megkezdését megelőzően egyeztetés, azt követően folyamatos kapcsolattartás és együttműködés biztosítása a konzorcium vezetőjével és a konzorcium tagjaival.
Szükség esetén szakmai egyeztetéseken való részvétel, elsősorban Ajánlatkérő székhelyén.
Minimum egy fő koordinátor (képzésszervező) kijelölése, aki az Ajánlattevő munkatársa és feladata elsősorban a kapcsolattartás, egyeztetés Ajánlattevő és Ajánlatkérő között, a képzések megvalósításához kapcsolódó szervezési és adminisztratív feladatok ellátása, az oktatók munkájának támogatása.
Az Ajánlattevő az általa bevont személyesen közreműködők elérhetőségeit (telefon és e-mail) az elektronikus úton történő kijelölésükkel együtt Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja, azonban ezen személyekkel Ajánlatkérő csak kivételes és rendkívüli esetekben tart személyesen kapcsolatot. A közvetítés, kapcsolattartás az Ajánlattevő koordinátorának feladata.
Helyettes személyes közreműködő kijelölésére ugyanazon szabályok az irányadók, mint a személyes közreműködő kijelölésére vonatkozóan, amennyiben az előzetesen megjelölt személyes közreműködő helyett más személyes közreműködő általi ellátására van szükség. A helyettes személyes közreműködőnek szintén meg kell felelnie jelen műszaki leírás feltételeinek és szerepelnie kell azon szakemberek között, akiket az Ajánlattevő az Ajánlatkérőnek a meghatározott feltételek szerint személyes közreműködőként beterjesztett. A kijelölésére az akadály közlésével, az akadály felmerülésétől számítva haladéktalanul sort kell keríteni.
Az ajánlattevő személyes közreműködői, a feladat ellátása során legjobb tudásuk szerint teljesítenek, a célcsoport igényeinek szem előtt tartásával.
Ajánlatkérő étkezést, szállást, útiköltség-térítést és egyéb térítést külön nem biztosít, sem a képzésben résztvevőknek, sem az Ajánlattevőnek, illetve személyes közreműködői számára.
Minden elkészülő produktumnak meg kell felelnie az Európai Unió által finanszírozott projektekre vonatkozó, hatályos Arculati Kézikönyv, valamint a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségeit tartalmazó dokumentumokban foglalt valamennyi elvárásnak (https://www.palyazat.gov.hu/doc/25) illetve a hatályos jogszabályokban foglaltaknak (az aktuális dokumentumokat az első egyeztetés alkalmával átadja Ajánlatkérő). Ezek módosulása esetén az aktualizált dokumentumok az irányadóak.
Ajánlattevő köteles a GDPR adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő eljárásrend kialakítására és dokumentálására.
Az eljárás lefolytatásának eredményeként az Ajánlattevő feladata, hogy a megjelölt képzések képzési programjait elkészítse a hatályos jogszabályok figyelembevételével, valamint azok engedélyét beszerezze - amennyiben azokkal még nem rendelkezik - a 2013. évi LXXVII. tv felnőttképzési törvénynek (továbbiakban Fktv.) megfelelően legkésőbb, a képzések indulásának kezdetéig.
A képzések témáit a Műszaki Leírás tartalmazza.
Az ajánlatkérő felhívása alapján az ajánlattevő feladata, hogy a képzések személyi és tárgyi feltételeit (oktató, segédanyagok, technikai berendezések) a képzési programban rögzítetteknek megfelelően biztosítsa a megvalósítás során.
Helyszín biztosítása az érintett települése(ke)n az Ajánlattevő feladata, és ez adott engedélyezett képzési program teljesítéséhez szükséges valamennyi technikai feltételeket köteles biztosítani a résztvevők számára. Ezek járulékos költségei (hatósági eljárási díjak, szakértői díjak, bérleti díjak) az ajánlattevőt terhelik.
A feladatok dokumentálását a mindenkor hatályos pályázati felhívásban és kapcsolódó jogszabályokban (különösen, de nem kizárólagosan a 2013. évi LXXVII. törvény és kapcsolódó rendeletek, illetve a 272/2014. Kormányrendelet alapján) és útmutatókban foglaltaknak megfelelően kell elvégezni. A nem megfelelő dokumentálásból eredő Ajánlatkérőt terhelő elszámolhatósági probléma az Ajánlattevőre hárul.
A tervezett képzések a 2013. évi LXXVII. törvény alapján „D” képzési körben kell, hogy az ajánlattevő cég nevére szóló engedéllyel rendelkezzenek. Képzésenként 30 órás képzési időtartamban kell, hogy ezek megvalósuljanak. A képzések során összesen 200 fő kompetenciaképzését kell megvalósítani, az alábbi bontásban:
Komádi: 120 fő
Mezősas: 20 fő
Körösszegapáti: 20 fő
Magyarhomorog: 20 fő
Körösszakál: 20 fő
A képzések létszámát az Ajánlattevő által engedélyeztetett képzési program tartalmazza, de a maximális csoportlétszám nem haladhatja meg a 20 főt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésben résztvevő (a felhívás III.1.3) pont M.1.) pontjában feltüntetett 1 fő szociálpedagógus szakember) 36 hónapon felüli szakmai többlet tapasztalata (hó) (min.0 hó- max. 24 hó) (a teljesít 10
2 A telj.ben résztv. (a felhívás III.1.3) pont M.1.) pontjában feltüntetett 1 fő felsőfokú pedagógus szakemb. a Pest Megyei Korm.hiv felnőttképzési szakértői névjegyzékében szerepel-e? (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5-3-16 kódszámú pályázat
II.2.9) További információ:
II.1.4) pont folytatása:
Minden elkészülő produktumnak meg kell felelnie az Európai Unió által finanszírozott projektekre vonatkozó, hatályos Arculati Kézikönyv, valamint a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségeit tartalmazó dokumentumokban foglalt valamennyi elvárásnak (https://www.palyazat.gov.hu/doc/25) illetve a hatályos jogszabályokban foglaltaknak (az aktuális dokumentumokat az első egyeztetés alkalmával átadja Ajánlatkérő). Ezek módosulása esetén az aktualizált dokumentumok az irányadóak.
Ajánlattevő köteles a GDPR adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő eljárásrend kialakítására és dokumentálására.
Az eljárás lefolytatásának eredményeként az Ajánlattevő feladata, hogy a megjelölt képzések képzési programjait elkészítse a hatályos jogszabályok figyelembevételével, valamint azok engedélyét beszerezze - amennyiben azokkal még nem rendelkezik - a 2013. évi LXXVII. tv felnőttképzési törvénynek (továbbiakban Fktv.) megfelelően legkésőbb, a képzések indulásának kezdetéig.
A képzések témáit a Műszaki Leírás tartalmazza.
Az ajánlatkérő felhívása alapján az ajánlattevő feladata, hogy a képzések személyi és tárgyi feltételeit (oktató, segédanyagok, technikai berendezések) a képzési programban rögzítetteknek megfelelően biztosítsa a megvalósítás során.
Helyszín biztosítása az érintett települése(ke)n az Ajánlattevő feladata, és ez adott engedélyezett képzési program teljesítéséhez szükséges valamennyi technikai feltételeket köteles biztosítani a résztvevők számára. Ezek járulékos költségei (hatósági eljárási díjak, szakértői díjak, bérleti díjak) az ajánlattevőt terhelik.
A feladatok dokumentálását a mindenkor hatályos pályázati felhívásban és kapcsolódó jogszabályokban (különösen, de nem kizárólagosan a 2013. évi LXXVII. törvény és kapcsolódó rendeletek, illetve a 272/2014. Kormányrendelet alapján) és útmutatókban foglaltaknak megfelelően kell elvégezni. A nem megfelelő dokumentálásból eredő Ajánlatkérőt terhelő elszámolhatósági probléma az Ajánlattevőre hárul.
A tervezett képzések a 2013. évi LXXVII. törvény alapján „D” képzési körben kell, hogy az ajánlattevő cég nevére szóló engedéllyel rendelkezzenek. Képzésenként 30 órás képzési időtartamban kell, hogy ezek megvalósuljanak. A képzések során összesen 200 fő kompetenciaképzését kell megvalósítani, az alábbi bontásban:
Komádi: 120 fő
Mezősas: 20 fő
Körösszegapáti: 20 fő
Magyarhomorog: 20 fő
Körösszakál: 20 fő
A képzések létszámát az Ajánlattevő által engedélyeztetett képzési program tartalmazza, de a maximális csoportlétszám nem haladhatja meg a 20 főt.

II.2.1)
Elnevezés: Egyéb szakértői szolgáltatások
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Komádi Városi Önkormányzat, 4138 Komádi, Hősök tere 4. Körösszakál Községi Önkormányzat, 4136
Körösszakál, Piac tér 1. Mezősas Községi Önkormányzat, 4134 Mezősas, Nagy Sándor utca 49.
Magyarhomorog Községi Önkormányzat, 4137 Magyarhomorog, Árpád utca 46. Körösszegapáti
Nagyközségi Önkormányzat, 4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 62.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A megvalósult képzésekről és mentori tevékenységekről kérdőíves elégedettségmérés készítése, amely összhangban van a „Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv” tartalmával és kitér a képzések hasznosulására is. A felmérésnek illeszkednie kell a felnőttképzési törvényben meghatározott elégedettségi mutatókhoz. A felmérést a képzések esetében valamennyi képzésben résztvevővel el kell végezni, de a kiértékelés során minimum a képzésen résztvevők 20 %-ának kell értékelhető kérdőívet produkálnia.
A megvalósítás során elvárt dokumentáció: kérdőív kidolgozása, összefoglaló az elégedettségmérés eredményéről.
Díja a konzorciumi tagok között az alábbi arányban oszlik meg:
Komádi Városi Önkormányzat: 50%
Magyarhomorog Községi Önkormányzat: 12,5%
Körösszegapáti Községi Önkormányzat: 12,5%
Körösszakál Községi Önkormányzat: 12,5%
Mezősas Községi Önkormányzat: 12,5%
A feladatok részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A telj.ben résztv. (felhív. III.1.3)pontM.1.) pontjában feltüntetett 1 fő felsőfokú pedagógus szake.12hó.felüli többlet tap. a felnőttkép.hez kapcs. elégedettségmérés területén. (hó) (min.0 hó-max.24) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5-3-16 kódszámú pályázat
II.2.9) További információ:
II.1.4) pont folytatása:
3. részajánlat: Egyéb szakértői szolgáltatások:
A megvalósult képzésekről és mentori tevékenységekről kérdőíves elégedettségmérés készítése, amely összhangban van a „Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv” tartalmával és kitér a képzések hasznosulására is. A felmérésnek illeszkednie kell a felnőttképzési törvényben meghatározott elégedettségi mutatókhoz. A felmérést a képzések esetében valamennyi képzésben résztvevővel el kell végezni, de a kiértékelés során minimum a képzésen résztvevők 20 %-ának kell értékelhető kérdőívet produkálnia.
A megvalósítás során elvárt dokumentáció: kérdőív kidolgozása, összefoglaló az elégedettségmérés eredményéről.
Díja a konzorciumi tagok között az alábbi arányban oszlik meg:
Komádi Városi Önkormányzat: 50%
Magyarhomorog Községi Önkormányzat: 12,5%
Körösszegapáti Községi Önkormányzat: 12,5%
Körösszakál Községi Önkormányzat: 12,5%
Mezősas Községi Önkormányzat: 12,5%
A feladatok részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező műszaki leírás tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Mentori tevékenység
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ANDERZOL Regionális Oktatásszervező, Kereskedelmi és Vállalkozási Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56624111
Postai cím: Dobó Út 2
Város: Komádi
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4138
Ország: Magyarország
E-mail: anderzol@freemail.hu
Telefon: +36 305465822
Internetcím(ek): (URL) www.anderzol.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21996902109
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8100000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "Debreceni Studium" Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24850274
Postai cím: Damjanich Utca 32. fsz. 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18563416109

Hivatalos név: Munkaerőpiacon Maradás Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69031667
Postai cím: Széchenyi Utca 48.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18997769109

Hivatalos név: ANDERZOL Regionális Oktatásszervező, Kereskedelmi és Vállalkozási Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56624111
Postai cím: Dobó Út 2
Város: Komádi
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21996902109

Hivatalos név: Taxtime Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26037677
Postai cím: Pecz Samu Utca 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24867678243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Kompetenciafejlesztő képzések
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ANDERZOL Regionális Oktatásszervező, Kereskedelmi és Vállalkozási Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56624111
Postai cím: Dobó Út 2
Város: Komádi
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4138
Ország: Magyarország
E-mail: anderzol@freemail.hu
Telefon: +36 305465822
Internetcím(ek): (URL) www.anderzol.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21996902109
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21777811
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21300000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Eltan Képző Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47851001
Postai cím: Kisfaludy Utca 3 II/6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11422442203

Hivatalos név: "OFK" Oktatásfejlesztési Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82229267
Postai cím: Rákóczi Utca 66.
Város: Csenger
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4765
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25127030215

Hivatalos név: ANDERZOL Regionális Oktatásszervező, Kereskedelmi és Vállalkozási Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56624111
Postai cím: Dobó Út 2
Város: Komádi
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21996902109

Hivatalos név: "Debreceni Studium" Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24850274
Postai cím: Damjanich Utca 32. fsz. 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18563416109

Hivatalos név: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83593174
Postai cím: Vérhalom Utca 33/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12951501241

Hivatalos név: Taxtime Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26037677
Postai cím: Pecz Samu Utca 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24867678243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Egyéb szakértői szolgáltatások
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ANDERZOL Regionális Oktatásszervező, Kereskedelmi és Vállalkozási Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56624111
Postai cím: Dobó Út 2
Város: Komádi
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4138
Ország: Magyarország
E-mail: anderzol@freemail.hu
Telefon: +36 305465822
Internetcím(ek): (URL) www.anderzol.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21996902109
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 720000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ANDERZOL Regionális Oktatásszervező, Kereskedelmi és Vállalkozási Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56624111
Postai cím: Dobó Út 2
Város: Komádi
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21996902109

Hivatalos név: "Debreceni Studium" Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24850274
Postai cím: Damjanich Utca 32. fsz. 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18563416109

Hivatalos név: Eltan Képző Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47851001
Postai cím: Kisfaludy Utca 3 II/6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11422442203

Hivatalos név: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83593174
Postai cím: Vérhalom Utca 33/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12951501241

Hivatalos név: Taxtime Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26037677
Postai cím: Pecz Samu Utca 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24867678243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges