Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:5188/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Dunabogdány Község Önkormányzata
Teljesítés helye:2023 Dunabogdány, Óvoda utca 2-4., HRSZ 1038
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunabogdány Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78928442
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 76.
Város: Dunabogdány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2023
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schuszter Gergely
Telefon: +36 26391025
E-mail: polgarmester@dunabogdany.hu
Fax: +36 26391070
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.dunabogdany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.dunabogdany.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000271462020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000271462020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Német Nemzetiségi Óvoda bővítése, felújítása
Hivatkozási szám: EKR000271462020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Német Nemzetiségi Óvoda bővítése, felújítása
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és úgy értékelte, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, valamint a beruházás mérete, műszaki tartalma kizárja a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását. Az építési beruházás keretében elvégzendő munkanemekre, illetve a munkavégzés időbeli feltételeire tekintettel a részekre történő ajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé és aránytalanul növelné meg a minőségbiztosítási kockázatot. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek, munkaműveletek műszakilag összefonódnak. Egy fővállalkozó és az általa adott esetben igénybe vett koordinált alvállalkozók bevonásával biztosítható a beruházás optimális munkaszervezése. Egyes részek sikertelen vagy eredménytelen zárása jelentősen veszélyeztetné a projekt megvalósítás ütemezését. Az esetleges garanciális jogok érvényesítése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megvalósítható.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Német Nemzetiségi Óvoda bővítése, felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
További tárgyak:45110000-1
45450000-6
45350000-5
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2023 Dunabogdány, Óvoda utca 2-4., HRSZ 1038
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Alapmennyiség: Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmény egy csoportszobával való bővítésével új, három csoportszobás építmény felépítése (a meglévő 2 csoportszobát tartalmazó – műszakilag erősen leromlott állapotú – épület bontása), a kiegészítő helyiségekkel, melegítő konyhával, szülői fogadó előcsarnokkal.
Tervezett alapterületek: Földszint: 495,31 m2, Emelet: 119,84 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. Az M2/1 alk. követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0–max. 60 hó) 10
2 2.2. Az M2/2 alk. követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0–max. 60 hó) 5
3 2.3. Az M2/3 alk. követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0–max. 60 hó) 5
4 3. Környezetterhelés csökkentése érdekében tett vállalás: a kibontásra kerülő építőanyagok legalább 80%-ának elszállítása 100 km-nél rövidebb közúti szállítással történik. (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozói díj (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 250
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az átadás-átvétel időtartama legfeljebb harminc nap, a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint, mely időtartam a teljesítésre rendelkezésre álló 250 naptári nap időtartamba nem számít bele.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Épületvillamosság gyengeáram kivitelezés, Konyhatechnológia és Környezetrendezés munkarészek megvalósítása. Az opció megvalósítására, vagy részleges megvalósítására abban az esetben kerül sor, ha a legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő megajánlásának összege alacsonyabb, mint az alapmennyiség megvalósítására rendelkezésre álló anyagi fedezet, azaz 276.356.063,- Ft.
Mennyiségi adatok: 1. Gyengeáramú kivitelezés: 6 kamerás CCTV hálózat, központi adatrögzítőbvel; 2. Konyhatechnológia: Melegítő-tálalókonyha eszközei (tárolők, tűzhely sütővel, főzőzsámoly, elszívóernyő, 400 l-es hűtő), Fogyasztói edénymosogató (RM kézmoső és fertőtlenítő, hulladékgyújtő, mosogatógép, automta avízlágyító), Tároló rendszerek (Takarítószer tároló, hulladéktároló, edényraktár); 3. Környezetrendezés: 12 férőhelyes kerékpártároló, 108 m2 öntött gumi, ütésálló burkolattal, 30 m3 humuszterítés, több mint 200 klf mövény ültetés, 125 m2 gyepszőnyeg terítés.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. AK felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bekezdésére is.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá. AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania. Ha a gazdasági szereplőnek (GSZ) nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (62.§(1) bek. k) pont kb) alpont). AT-nek a Kbt. 67.§ (4) bekezdésére figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitásait rendelkezésre bocsátó) szervezetet/személyt. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadó továbbá a Rendelet 1. § (7) bekezdése. Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. (11a) bekezdése alapján is történhet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: M3.) A Magyarországon letelepedett Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet (ép.ip.kiv.tev.) végző GSZ-nek szerepelnie kell az Étv. szerinti, ép.ip.kiv.tev. végzők Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által vezetett névjegyzékben. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelni, vagy rendelkezni rendelet 21. § (1) bek) szerint. AK a nyilvántartásban szereplés tényét a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 26. § (2) szerint ellenőrzi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: AT ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatait az AK 114. § (2) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az alkalmassági feltételek igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és 69. § (11) - (12) bek. is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AT ajánlatában arról köteles elektronikus űrlap formájában nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatait az AK 114. § (2) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani. P1) AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkoznia kell a jelen felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (építőipari magasépítési kivitelezés) származó általános forgalmi adó nélkül számolt árbevételéről, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmassági előírásra irányadó a Rendelet 19. § (3), (6) bekezdése, továbbá a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11)-(12) bekezdései. Az előírt alkalmassági követelményeknek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Az alkalamassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak), amíg az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha nyilatkozata alapján a jelen felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben, a közbeszerzés tárgya (építőipari magasépítési kivitelezés, felújítás) szerinti nettó árbevétele összességében nem éri el a 200 millió forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AT ajánlatában arról köteles elektronikus űrlap formájában nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatait az AK 114. § (2) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
M1) AT-nek a Rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az AT által a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásra vonatkozó, a Rendelet 22. § (3) bekezdés szerinti módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolást legalább az alábbi tartalommal:
a) ajánlattevő neve,
b) a szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím),
c) a teljesítés helye,
d) a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (alapterület m2) (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
e) a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel, f) 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a saját teljesítésének a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni,
g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Rendelet 22. § (5) bekezdés, 21/A §-a irányadó.
M2) A Rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján AT csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a bemutatását, azok megnevezésével, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakember bemutatása során csatolandók: a) AT-nek az elektronikus űrlapon nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember végzettségét, továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b.1) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy At-nek csatolnia kell: - a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot. Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy ajánlatkérő a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében ajánlattevő csatolhatja a
jogosultság elérési útvonalát. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. b.2) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy At-nek csatolnia kell:
- a szakmai gyakorlatot igazoló elektronikus űrlapot, melyben AT nyilatkozik az előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre). Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában korábban csatolta a szakemberek szakmai önéletrajzát, úgy az elektronikus űrlap benyújtása nem kötelező;
- szakember végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat. AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben AK - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (11 (7), (9) és)-(12) bekezdése is.A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére. Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Kbt. 65. § (12) bekezdése szerint az okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 300 m2 hasznos (nettó) alapterületű új oktatási, vagy nevelési céloket szolgáló intézmény (alap- közép, vagy felsőfokú, vagy bölcsőde) építmény megépítésére, vagy már meglévő építmény bővítésére és/vagy felújítására vonatkozik. Oktatási- nevelési célokat szolgáló építmény (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a továbbiakban: Nkt. 7. § (1) bekezdés a)-j) pontjában foglalt nevelési-oktatási intézmények): az olyan építmény (építményrész), amely az Nkt. 7. § (1) bekezdés a)-j) pontjában foglalt nevelési-oktatási intézmények elhelyezésére szolgál.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be minimum:
M2/1 Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület „MV-É” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M2/2 Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M2/3 Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik. Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti teljesítési határidők tekintetében olyan okból, amiért felelős
késedelembe esik, vagy hibásan teljesít, akkor kötbér fizetésére köteles a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján. A kötbér napi összege a késedelmes, vagy hibás teljesítéssel érintett szerződéses részre jutó nettó ellenszolgáltatás 0,3 %-ának megfelelő forint összeg. Amennyiben a nyertes ajánlattevő kötbér fizetésére vonatkozó kötelezettsége a nettó vállalkozói díj 9 %-ának - megfelelő összeget eléri, az ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani vagy attól elállni.
Meghiúsulási kötbér: Ha az ajánlattevő a 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik az ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre tarthat igényt. A meghiúsulási kötbér a szerződéstől történő ajánlatkérői elállás, vagy a szerződés ajánlatkérő általi felmondása esetén alkalmazandó.
Kártérítési kötelezettség: A nyertes ajánlattevő teljes vagyoni, vagy nem vagyoni jellegű kártérítési kötelezettség terheli minden olyan tevékenysége, szakszerűtlen, hanyag, késedelmes munkavégzése, mulasztás miatt, mely az ajánlatkérőnek kárt, veszteséget okoz. A kötbérigény - mint kárátalány - érvényesítése nem zárja ki, illetőleg nem teszi semmissé az ajánlatkérő jogos vagyoni, vagy nem vagyoni jellegű kártérítési igényét. Jótállási kötelezettség, amely a sikeres műszaki átadás-átvételt követő naptól számítottan legalább 60 hónap.
Szavatosság: A nyertes ajánlattevőt szavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. 6:159-167. §-ai és a 6:175-176. §-ai tartalmazzák. A nyertes ajánlattevő szavatolja, hogy a műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar és EU előírásokban és szabványokban meghatározott minőségben teljesít. A nyertes ajánlattevő szavatolja, hogy bontott vagy használt anyagot nem épít be.
Jótállási biztosíték: A nyertes ajánlattevő a jótállás 60 hónapos időszakában felmerülő jótállási, garanciális igények biztosítékaként jótállási biztosítékot nyújt a szerződés ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatásának 5 %-ával megegyező mértékben. A jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (7) bekezdésben meghatározott módon, „garanciális" visszatartásként kerül biztosításra és a vállalt jótállási kötelezettség lejártát követő 10. napig érvényesnek és hatályosnak kell lennie. A visszatartás a Kbt. 134. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kiváltható a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt alábbi biztosítékmódozatokkal: - óvadékként az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetése, átutalása; - pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy - biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A végszámla benyújtásának feltétele a jótállási biztosíték megléte, és a jótállási biztosíték nyújtása igazolásának átadása. Amennyiben Ajánlatkérő (a szerződésben Megrendelő) hibát észlel, azt írásban közli a nyertes ajánlattevővel (a szerződésben Vállalkozóval). A nyertes ajánlattevő – a Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában – a közlés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül köteles a szavatossági, illetőleg jótállási körbe eső hibát az Ajánlatkérő kérésének megfelelően kijavítani, kivéve a rendeltetésszerű használatot akadályozó, szavatossági, illetőleg jótállási körbe eső hibát, melynek javítását, köteles a nyertes ajánlattevő egy munkanapon belül megkezdeni és a lehető legrövidebb időn belül befejezni. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a hibát nem javítja ki, az Ajánlatkérő további egyeztetés nélkül haladéktalanul jogosult a hibát maga kijavítani, illetve mással kijavíttatni.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattevői teljesítés szállítói finanszírozással kerül kiegyenlítésre. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kerülnek kiegyenlítésre:
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A beruházás az ajánlatkérő által a PM_OVODAGEJLESZTES_2017/16 számon benyújtott, a Nemzetgazdasági Miniszter 2018. március 29. napján hozott támogató döntése alapján jön létre, Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat alapján. A Támogatási intenzitás 95,00 %. Az ajánlatkérő a beruházáshoz szükséges kiegészítő forrást saját költségvetéséből biztosítja. A nyertes ajánlattevő a nettó Vállalkozói díja 15 %-ának megfelelő mértékű előlegre jogosult a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a munkaterület átadásának napjáig nyújthat be előlegigénylési kérelmet, ellenkező esetben az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő nem igényel előleget. Az ajánlatkérő az előleg folyósítását nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által kiállított előleg számla ellenében annak beérkezését követő öt napon belül, de legkésőbb a szerződéskötést követő 15 napon belül folyósítja az előleget. Az előleg elszámolása az első részszámlában történik. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontjában meghatározott kizáró okra. A nyertes ajánlattevő jogosult 1 db előleg számla, 25 %-ot, majd 50 %-ot és végül 75 %-ot meghaladó készültség meghaladása esetén összesen 3 db, a teljesítéssel arányos (annak megfelelő mértékű és összegű) részszámla és a kivitelezés 100%-os készültségi fokának elérése, a műszaki átadás átvételi eljárás sikeres és eredményes lezárása esetén a vállalkozói díj fennmaradó legfeljebb 25 %-ának megfelelő összegéről végszámla benyújtására, az ajánlatkérő által jóváhagyott rész-és végteljesítés igazolása alapján. A nyertes ajánlattevő számlát a Kbt.
135. § (1) bek. szerinti teljesítésigazolást követően nyújthat be. Az ellenszolgáltatás kifizetése az igazolt rész- vagy végteljesítést követően átutalással történik, a Kbt. 135. § (1) - (6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése szerint (30 napos fizetési határidővel), továbbá az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelt 30. §, 31. § és 32/A. § szerint történik. A végszámla a teljes kivitelezés szerződésszerű befejezése, és hiánytalan, eredményes műszaki átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33. §-ban és a Vállalkozási szerződésben meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások ajánlatkérő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be. Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik.
A beruházás építési engedély köteles.
Alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a kifizetés szabályai módosulnak a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelt 32/A. § szerint. További feltételek és a beruházás fedezetének meghatározása az ajánlattételi felhívásban.
Az ajánlatkérő a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) valamint (2) bekezdésében foglaltakat kötelező szerződéses feltételként írja elő.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő, vagy közös ajánlattevők által létrehozandó, a Kbt. 35. § (9) bek. szerinti gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Nyertes ajánlattevő köteles MSZ 28001 rendszert a szerződés hatálya alatt fenntartani, és a teljesítést annak hatálya alatt végezni, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási intézkedések leírását alkalmazni.
Az MSZ 28001 szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási intézkedések a szerződés hatálya alatti fenntartásáról az ajánlattevőknek az ajánlatukban cégszerű nyilatkozatot kell benyújtaniuk.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Bontás az EKR-en keresztül történik
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: AK a bontás során a Kbt. 68. § (1b)-(1c), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. szerinti feltételes: 1. a nyertes ajánlat szerinti ellenérték rendelkezésére állásától függő feltétellel. 2. Kbt. 53. § (5) bek. szerint a TSZ-ben rögzített projekt zárási határidő legalább 2021. 05.31-ig meghosszabbítása.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2.000.000,- Ft
A befizetés helye: Magyar Államkincstár
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11742087-15393685-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - átutalással a fenti bankszámlára történő befizetéssel, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ár szempont: fordított arányosítás, szakemberek szakmai tapasztalata: egyenes arányosítás, környezetvédelmi vállalás: abszolút értékelés, pontozás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 141. § (4) a) szerint szerződéses feltételként rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás utóellenőrzése során és/vagy az aláírásra került támogatási szerződés módosításban a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben foglalt rendelkezéseken túl egyéb kötelezően alkalmazandó szerződéses feltétel kerül előírásra, a Felek a szerződést arra tekintettel módosítják.
2. Az ajánlathoz (AJ) csatolni kell az AT Kbt. 66.§ (6) bek. a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is), EKR űrlap formájában a Kbt.66.§(2) nyilatkozatot, valamint a 66.§ (5) bek. szerinti felolvasólapot.
3. AT tekintetében az AJ-hoz csatolni kell folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás (vbe) esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. Ha AT tekintetében nincs folyamatban vbe, akkor erről kell űrlapon nyilatkoznia.
4. AT a Kbt.44. § (1) bek szerint az AJ-ban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát külön nyilatkozatával megtilthatja. 5. Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem kizárólag az EKR felületén keresztül lehetséges. Az egyéb helyen benyújtott (fax/e-mail) kérdést AK nem veszi figyelembe! A kieg tájék nyújtása: EKR felületen.
6. A kizáró okokra és az alkalamssági köv-re vonatkozóan a közbesz. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak), amíg az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
7. Több GSZ közösen is tehet ajánlatot. Közös AT-k személyében az ajánlattételi határidő lejára után változás nem következhet be. Közös AJ benyújtása esetén az AJ-nak tartalmaznia kell a valamennyi közös AT által aláírt Együttműködési Megállapodást, amelynek tartalmi előírásait a közb. dok. (KD) tartalmazza.
8. AT-nek szakmai AJ-ot kell készítenie, amely az árazott költségvetésből, valamint a 2-3. értékelési részszempontra jelölt szakemberekre vonatkozó dokumentumokból és környezetterhelés csökkentése érdekében tett vállalás megtételéből áll. Részletesen: KD.
9. Ajánlatkérő helyszíni bejárásra szervezetten nem biztosít lehetőséget, helyszíni konzultációra nem biztosít lehetőséget.
10. A nyertes AT-nek a szerződés megkötésének időpontjában, valamint annak hatálya alatt rendelkeznie kell tevékenységére vonatkozó (jelen eljárás tárgyát képező építési beruházásra is kiterjedő) Contractors All Risks (C.A.R.) típusú építés-szerelés biztosítással, amelyben a vagyonbiztosítás eseti kárra vonatkozó biztosított összege eléri az egyösszegű ajánlati ár nettó összegének legalább az 50 %-át, valamint az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-ában előírtak alapján felelősségbiztosítással, ahol a felelősségbiztosítással érintett minimális kárösszege pedig eléri legalább az ajánlattevő által megajánlott ár nettó értékét. A biztosításoknak érvényben kell maradnia a létesítmény átadását követően a szavatossági és jótállási idő teljes tartama alatt.
AT ez irányú kötelezettségvállalásáról szóló nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni köteles. A biztosításoknak mentesítenie kell a AK-t és képviselőit az esetlegesen bekövetkező káresemények kártérítési kötelezettsége alól. A biztosítás a szerződés melléklete. AT-nek az ajánlatban nyilatkozni kell a biztosításról.
11. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bek. előírásait.
12. AT-nek az AJ-hoz tételes árazott költségvetést kell csatolnia (.pdf és .xls form is). AK a Kbt. 71.§(8)bek b) szerint jár el. AK az eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas vállalkozási szerződést kíván kötni. A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja értelmében átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető, vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
13. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2)bek e) pontját.
14. AK valamennyi a jelen felhívásban előírt alkalmassági köv.-t a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
15. A 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése értelmében az átláthatóság megszűnése a szerződés azonnali megszűnését vonja maga után. Az AT kötelezettséget vállal arra, hogy az átlátható szervezet fogalmához kapcsolódó változásról, az átláthatóság megszűnéséről köteles írásban tájékoztatni az AK-t.
16. Az ajánlathoz (AJ) elektronikus űrlap formájában csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:
• a Kbt.66.§(2) nyilatkozatot, valamint a 66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot,
• AT Kbt. 66.§(6)bek a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is),
• a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),
• folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (vbe) szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is),
• a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot az előírt alkalmassági követelményekre vonatkozóan
• az előírt biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozatot,
• felelősség biztosításról szóló nyilatkozatot
• AT nyilatkozatát az idegen nyelvű iratok magyar nyelvű fordításáról.
Az AT-nek be kell nyújtaniuk a kitöltött, a Kbt 65. § (5) bek szerinti felolvasólapot (nyilatkozat összeállítót).
17. Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.
18. FAKSZ: Berta Ferenc Lsz.: 00154
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges