Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:5225/2020
CPV Kód:77211400-6
Ajánlatkérő:Miskolci Városgazda Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Koleratemető, 3527 Miskolc, Sajó utca; Perecesi köztemető 3518 Miskolc, Bellervölgy utca 1.; Vasgyári köztemető 3533 Miskolc, Csermőkei út 1. és Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási határán belüli közterületek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:egyéb takarítási szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolci Városgazda Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13176936
Postai cím: Győri Kapu 48-50.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3531
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Gábor
Telefon: +36 309025674
E-mail: baloghgabor@varosgazda.hu
Fax: +36 46412618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varosgazda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000268392020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000268392020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: egyéb takarítási szolgáltatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fakivágás és gallyazás Miskolcon sürgősséggel
Hivatkozási szám: EKR000268392020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77211400-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Fasorgondozási munkák:
Fakivágási munkák emelőkosárból, döntéssel, vagy alpinista technológiával közbeszerzési dokumentumokban megjelölt helyszíneken, a képződött és hasznosítható vastagfa elszállításával.
Gallyazási munka tartalma:
Különböző típusú gallyazási munkák (emelőkosárból, földről, vagy alpinista technológiával) a megjelölt helyszíneken.
- Száraz ágak és ágrészek eltávolítása
- Épületekre hajló ágak eltávolítása (a fa habitusának figyelembevételével)
- Közúti űrszelvénybe behajló ágrészek eltávolítása
- Vízhajtások eltávolítása
- Odúkezelés
- Elektromos vezetékek biztonságát veszélyeztető ágak, ágrészek levágása
- Koronaalakító gallyazása

Idős fák ápolása, ifjítása, gallyazással:
- Ifjítási munka, a lombkorona jelentős hányadának csökkentésével, illetve az ágrendszerben található fagyöngy eltávolítása.
A fenti fakivágási és gallyazási munkáknál előírt
- Nyesedék 48 órán belüli elszállítása
- Munkavégzés során felmerülő forgalom-korlátozások és az érintett területen a lakosság értesítése a vállalkozó feladata
- A vállalkozó kötelessége más szolgáltatókkal egyeztetni a munkavégzéssel összefüggésben levő hálózat lekapcsolási feladatokat.

Szállítás
Az egyes munkanemek végzése során keletkező nyesedék (és további felhasználásra nem alkalmas) növényi részek elszállítása, megsemmisítése vagy ártalmatlanítása a pályázó feladata. A megadott tevékenységre vonatkozó egységárnak minden esetben tartalmaznia kell a szállítás költségét.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Fakivágás és gallyazás Miskolcon sürgősséggel
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77211400-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311
A teljesítés helye: Koleratemető, 3527 Miskolc, Sajó utca; Perecesi köztemető 3518 Miskolc, Bellervölgy utca 1.; Vasgyári köztemető 3533 Miskolc, Csermőkei út 1. és Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási határán belüli közterületek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Fasorgondozási feladatok emelőkosárból, döntéssel, földről vagy alpinista technológiával az alábbiak szerint:
- Kolera temetőben (3527 Miskolc, Sajó u.) 6 db 60-90 cm törzsátmérőjű fa kivágása
- Kolera temetőben (3527 Miskolc, Sajó u.) 18 db fa gallyazása
- Perecesi temetőben (3518 Miskolc, Bellervölgy utca 1.) 3 db 40-80 cm törzsátmérőjű fa kivágása
- Perecesi temetőben (3518 Miskolc, Bellervölgy utca 1.) 9 db fa gallyazása
- Vasgyári temetőben (3533 Miskolc, Csermőkei út 1.) 73 db 40-100 cm törzsátmérőjű fa kivágása
- Vasgyári temetőben (3533 Miskolc, Csermőkei út 1.) 10 db fa gallyazása
- Miskolc Megyei Jogú Város közterületein 259 db fa tekintetében gallyazási/ifjítási munka elvégzése a megadott helyszínlista szerint.
- Miskolc Megyei Jogú Város közterületein 62 db fa tekintetében fakivágási munka elvégzése a megadott helyszínlista szerint.
Összességében 440 db fát érintő feladat elvégzésése a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki adatlap szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 72. §-a szerinti rendelkezéseket, a 73. § (2) bekezdését. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (4) bekezdését, az ajánlattételi határidő 7 nap.
Amennyiben nem hirdetményben közzétett - azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli - közbeszerzési dokumentumok módosulnak, és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, Ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról. A közbeszerzési dokumentumok módosítását az Ajánlatkérő az EKR-ben elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti Ajánlatkérő az EKR rendszerben valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az EKR rendszerben jelezték.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza. Az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt, és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási szabályok alkalmazása nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának íásbeli tájékoztatása szerint 2020. február hónapban a szélsőséges időjárási körülmények miatt a tűzoltóság viharkárokkal kapcsolatos beavatkozásai, műszaki mentései erőteljesen megnövekedtek. Erre való tekinettel a fenti katasztrófavédelmi kirendetség kérte Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy lehetősége szerint sürgősen intézkedjen az önkormányzati területeken lévő veszélyes fák gallyazási vagy kivágási munkáiról a további veszélyek elkerülése végett.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel kapcsolatban a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban leírt feltételek valamelyike megvalósul.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 67.§ (1) bekezdés 114.§ (2) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§-a szerint. Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bek. b) pontjában foglalt kizárási okra. Öntisztázás: ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdéseiben előírtakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1: az alkalmassági feltételt az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával lehet igazolni. A nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap pontossággal), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége , továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2: az alkalmassági feltételt az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával lehet igazolni. A nyilatkozat tartalmazza a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések típusának meghatározását, az emelőkosaras gépjármű esetében a forgalmi rendszámot is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik
M1: az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban), összességében legalább 200 db fa gondozására (fakivágás, gallyazás, ifjítás) vonatkozó teljesített megbízással és vagy szerződéssel (referencia munkával).
M2: legalább 1 db 26 méter feletti emelőmagasságú emelőkosaras gépjárművel, legalább 3 db legalább 2, 2 KN teljesítményű motorfűrésszel, legalább 5 db legalább 3,9 méter magasságig gallyazó ágnyeső fűrésszel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A késedelmi kötbér mértéke a megrendelésben szereplő feladatokra jelen szerződés szerint szerződésszerű teljesítés esetén fizetendő nettó vállalkozói díj 1,0 %-a naptári naponta (minden megkezdett naptári napra), maximális mértéke az adott megrendelésre a fentiek szerint meghatározott nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összeg. Több megrendelés egyidejű késedelme esetén a késedelmi kötbért minden késedelmesen teljesített megrendelés vonatkozásában meg kell fizetni. Vállalkozó amennyiben olyan okból, amelyért felelős (Ptk. 6:186.§) és a szerződés teljesítése meghiúsul, akkor a Megrendelő részére meghiúsulási kötbért fizet. A meghiúsulási kötbér alapja a teljes nettó keretösszeg. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulási kötbéralap 25 %-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a vállalkozási díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag, a Ptk. 6:42.§ - 6:46.§-a, 6:130.§ (1) – (2) bekezdései szerint, a Kbt. 135. § szerint teljesíti. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. Ajánlatkérő a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155.§ szerint jár el. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme forint. Megrendelő előleg lehetőségét nem biztosítja. Számla benyújtására egy alkalommal 100%-os igazolt megrendelői teljesítés esetén van lehetőség.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/03/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2020/04/23 (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: a következő dátumtól számítva: (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/03/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 17:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatnak az ajánlattételi felhívás IV. 2.2) pont szerinti ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1./ Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglaltakat. 2./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66.§ (2) bekezdés]. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62.§ (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt . 67.§ (4) bekezdés]. 3./ Szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló összegezés ajánlattevőknek történő megküldését követő 10. napot követően; 4./ Az ajánlatkérő a Kbt. 71.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 5./ Ajánlatkérő a jelen felhívásban rögzített alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az ajánlattételi felhívás III.1.2 és III.1.3) pontjai esetében. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés]. 6./ Az Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet ( projekttársaság) létrehozását a tárgyi közbeszerzési eljárásban. 7./ Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 8./ Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja a jelen beszerzés tárgyával (fasorgondozási munkák) összefüggő tevékenységi körére vonatkozó, legalább bruttó 10 millió Ft éves összegű összes kárértékű, és legalább bruttó 3 millió Ft éves összegű egyedi kárértékű felelősségbiztosítási szerződés meglétét, melyet a szerződés teljes időtartalma alatt megtart. 9./ FAKSZ: dr. Kormos Sándor (00274).
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges