Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:5322/2020
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Mezőtúr Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezőtúr Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16840306
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Herczeg Zsolt
Telefon: +36 56551900
E-mail: pmh@mezotur.hu
Fax: +36 56350971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezotur.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mezotur.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MEZŐTÚR-KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉSE (É-D)
Hivatkozási szám: EKR000120562020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
#Mezőtúr város közigazgatási területén kerékpárút hálózati elemek kiépítése gyalogos átkelőhely áthelyezésével, valamint gyalogos híd elválasztás nélküli gyalog-és kerékpárúttá történő átépítésével, a TOP-3.1.1.-15-JN1-2016-00001 azonosító számú "Észak-déli kerékpárút megépítése Mezőtúron" tárgyú projekt keretében, vállalkozási szerződés formájában.
#A szerződés szerinti megvalósítás ellenértékeként megajánlott Egyösszegű nettó ajánlati ár átalányár, mely a Közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott valamennyi feladat elvégzésére, megvalósítására kell, hogy vonatkozzon. Ebbe beleértendő a teljes mennyiség és azon
esetleges hiányosságok is, amelyek kifejezetten nincsenek előírva a közbeszerzési dokumentumokban (Műszaki leírásban), a
költségvetésben, viszont a szakmai szokások szerint hozzátartoznak a szerződés tárgyának kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez. Továbbá, az átalányár terhére, Nyertes ajánlattevő feladatát képezi minden olyan dokumentum elkészítése és átadása az Ajánlatkérőnek, amely dokumentumok
a megépített Közlekedési létesítményre vonatkozó forgalomba helyezési eljáráshoz, a Létesítmény üzemeltetéséhez,
biztonságos működtetéséhez szükséges. A megépített Létesítmény szükséges forgalomba helyezési eljárása során, nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az engedélyeztetési dokumentáció elkészítése és Ajánlatkérő részére történő átadása, továbbá az engedélyeztetés során nyertes Ajánlattevőt közreműködési és rendelkezésre állási kötelezettség terheli, a jogerős hatósági engedély Ajánlatkérő általi kézhezvételének időpontjáig. Ennek költségeit a megajánlott Egyösszegű nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02470 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/03/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/04/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/03/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/04/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a tárgyi Helyesbítés keretében módosítja a közbeszerzési dokumentációt (módosított árazatlan költségvetések, valamint kiegészült a műszaki dokumentáció). A módosított közbeszerzési dokumentumokat Ajánlatkérő korlátlanul, teljes
körűen, közvetlenül és térítésmentesen az EKR felületen teszi hozzáférhetővé. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az
ajánlattétel során a MÓDOSÍTOTT árazatlan költségvetés tekintendő irányadónak! (Ajánlatkérő által kizárólag a módosított költségvetések kerültek kiadásra jelen módosítás során.)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben