Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:0539/2020
CPV Kód:45221250-9
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU331;HU331;HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:COLAS Út Zrt.;COLAS Út Zrt.;Duna Aszfalt Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15823
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Telefon: 76/513-513
E-mail: cityhall@kecskemet.hu
Fax: 76/513-538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kecskemet.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Keretmegállapodás keretében út, kerékpárút, járda, parkoló és ezek tartozékait képező felújítás és építés, mindezekkel kapcsolatos szükség szerinti engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése"
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Keretmegállapodás keretében út, kerékpárút, járda, parkoló és ezek tartozékait képező felújítás és
építés, mindezekkel kapcsolatos szükség szerinti engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése,
valamint Kecskemét város kül - és belterületén megvalósítandó burkolatépítési munkákkal
3
összefüggő mélyépítési feladatokkal kapcsolatos építési munkák engedélyezési és kiviteli terv
szintű tervezése, a szükséges engedélyek beszerzése valamint az építési munkák kivitelezése, kivéve
a külön beruházásban, külön engedély alapján megvalósuló víziközmű beruházásokat”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 457354722 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében Kecskemét Budai utca, Horváth Cirill tér, Koháry körút, Centrum áruház előtti parkoló útburkolat felújítása, valamint forgalomirányító jelzőlámpa telepítése és közvil
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
További tárgyak:45233120-6
45233220-7
45233228-3
45233200-1
45233320-8
45316212-4
50232000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét, Hrsz.: 4182, 4085, 4084, 4037/1, 4037/2, 4047, 4036, 4012, 1130/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében Kecskemét, Budai utca, Horváth Cirill tér, Koháry körút, Centrum áruház előtti járda, parkoló és útburkolat felújítása, valamint forgalomirányító jelzőlámpa telepítése és közvilágítás korszerűsítése az alábbiak szerint:
A felújítás során az alábbi munkanemek elvégzésére kerül sor:
• ideiglenes forgalomterelési terv készítése és benyújtása közútkezelői hozzájárulásra
• ideiglenes forgalomterelés kiépítése és bontása
• Meglévő aszfaltos parkolók (Horváth Cirill tér két oldali merőleges parkolók, Budai utca Microsystem-ház felőli oldalán lévő párhuzamos parkolók, Centrum Áruház Koháry István krt. felőli oldalán, Koháry István körút mentén) felújítása:
parkoló felület: Leier SOLIDO16.5x20x8 antracit
elválasztó jelek: Leier SOLIDO 16,5x20x8 piros
• Utak járófelülete: (Horváth Cirill tér, Budai utca, Koháry István krt) aszfalt
• Járdafelület: (Centrum áruház körül, Horváth Cirill tér - Budai utca keresztezése a gombák mögött a parkolók kezdete és a Budai utca között, Koháry István krt.-i parkoló járdaszigete)
LEIER Kaiserstein TAVERNA füstantracit (lsd. Nagykőrösi utca Centrummal szembeni oldalán már alkalmazott anyag)
• a Nagykőrösi utca Centrum áruház felőli oldalában, a Budai utcán átközlekedő gyalogosforgalom által érintett cca 4 méter széles sávban: Leier SOLIDO16.5x20x8 antracit
• aszfalt burkolat felső rétegének lemarása
• szükség szerint az útalap megerősítése
• kapubehajtók szintre építése
• szegély teljes hosszon történő elbontása és újraépítése új szegélykővel
• aszfalt kötőréteg készítése
• aszfalt kopóréteg készítése
• parkolók aszfaltburkolatának elbontása és fentiek szerinti térkövezése
• járdák aszfaltburkolatának elbontása és fentiek szerinti térkövezése
• víznyelő aknák és egyéb úttesten lévő közműaknák szintre emelése
• burkolati jelek felfestése
• Koháry körút-Horváth Cirill tér-Jókai utca forgalmi csomópontban forgalomirányító jelzőlámpa telepítése és közvilágítás korszerűsítése is.
A burkolat felújításra terv nem készült. A jelzőlámpa telepítésre és a közvilágításra készült terv. A feladat nem építési engedélyköteles.
A burkolat felújítás érinti a 4037/1. hrsz.-ú ingatlan (természetben áruház) területének egy részét is, amely érintettség miatt a burkolat felújítás elvégzésével kapcsolatban Ajánlatkérő és a PROT-IMMO Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: PROT-IMMO Kft.) között szerződés jött létre (a továbbiakban: Megállapodás). Ajánlattevő a jelen eljárás eredményeként elvégzendő munkák során a Megállapodásban rögzítetteket köteles betartani. A Megállapodás a Vállalkozási szerződés mellékletét képezi.
A műszaki tartalmat az árazatlan költségvetés tartalmazza, amely helyszíni felmérés alapján készült.
Közművek:
A felújítási munkák során esetlegesen akna fedlapok szintbe helyezésével kell számolni.
A közműkezelőktől a szakfelügyeletet minden esetben meg kell kérni.
Építés előtt minősítési tervben a kivitelezésre kerülő létesítmények minőségellenőrzésének minden kérdését rögzíteni kell.
Nyertes Ajánlattevő köteles a tárgy szerinti beruházást megelőző, az építés közbeni időszakról, valamint a befejezést követő állapotról dróntechnikával rögzített felvételeket készíttetni, melyet a megrendelő részére a szerződésben rögzítettek szerint átad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) 10
2 Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések 40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00002 azonosító számú, „Szolnoki út felújítása” című projekt keretében a Szolnoki út, Reptéri úti szakaszon 155 méter hosszon burkolat felújítási munkáin
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
További tárgyak:45233120-6
45233142-6
45233220-7
45233228-3
45233200-1
45233320-8
45232452-5
45111000-8
45247130-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Szolnoki út, Reptéri úti szakaszon 155 méter, hrsz.: 0627/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00002 azonosító számú, „Szolnoki út felújítása” című projekt keretében a Szolnoki út, Reptéri úti szakaszon 155 méter hosszon burkolat felújítási munkáinak elvégzésére
A felújítás során az alábbi munkanemek elvégzésére kerül sor:
• ideiglenes forgalomterelési terv készítése és benyújtása közútkezelői hozzájárulásra
• ideiglenes forgalomterelés kiépítése és bontása
• aszfalt burkolat felső rétegének lemarása
• szükség szerint az útalap megerősítése
• kapubehajtók szintre építése
• szegélykő szükség esetén bontása és építése
• aszfalt kötőréteg készítése
• aszfalt kopóréteg készítése
• padka rendezés
• csapadékvíz elvezetésére nyílt árok építése
• burkolati jelek felfestése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) 10
2 Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések 40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00002 azonosító számú, „Szolnoki út felújítása” című projekt keretében a Szolnoki út, Reptéri úti szakaszon 155 méter hosszon burkolat felújítási munkáinak elvégzésére című projekt
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés „Kecskeméten, a Könyves Kálmán krt. és az 541. számú főút kereszteződésében önálló jobbra kanyarodó sáv építése” című projekt keretén belül a csomópontban a Könyves Kálmán krt-
Rész száma: 3.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213316-1
További tárgyak:45233228-3
45233200-1
45111000-8
45111100-9
45211360-0
50232100-1
45232452-5
65000000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét Könyves Kálmán körút Halasi út kereszteződése.
Hrsz-ek:9399/1,9400/1, 9415, 9397/1, 9398/1, 9401/1, 8842/11, 9401/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Vállalkozási szerződés „Kecskeméten, a Könyves Kálmán krt. és az 541. számú főút kereszteződésében önálló jobbra kanyarodó sáv építése” című projekt keretén belül a csomópontban a Könyves Kálmán krt-on önálló jobbra kanyarodó sáv építése, a csomópont korszerűsítés kivitelezési munkák ellátására, beleértve a forgalomirányító jelzőlámpát és a vasúti átjárót is” tárgyban az alábbiak szerint:
Műszaki tartalom:
ÚTÉPÍTÉS:
Helyszínrajz:
A jelenlegi jelzőlámpával vezérelt csomópont Könyves Kálmán krt-i ága kiegészül egy jobbra kanyarodó vezérlés nélküli sávval, mely a meglévő önálló, többlet fonódást szolgáló sávhoz csatlakozik.
A közlekedést segítésére terelőszigetek készülnek.
Az új forgalmi sáv építése szükségessé teszi a meglévő közvilágítás, és csomópont átalakítás által érintett vasúti kereszteződés korrekcióját is, melyekről külön szakági tervek készültek.
Az átépítés következtében a meglévő jelzőlámpákat szakági terv alapján át kell helyezni.
Magassági vonalvezetés:
Közúti csomópont létesítése során a magassági kialakítás alapját a meglévő útburkolat magassági rendszere képezi.
Részletesen kidolgozva a helyszínrajzon és a mintakeresztszelvényen.
Csomóponti korrekcióval érintett szakaszon kapubejáró és útcsatlakozás (mely jelenleg kapubejáró forgalmat szolgál) található. E csatlakozások továbbra is a meglévő feltételrendszer mellett bonyolítják le a gépjármű forgalmat.
Keresztszelvények:
Építés során a meglévő pályaburkolat teherbírásának megfelelővé tételének céljából a kötő- és kopóréteg a teljes pálya felületen kiépítésre kerül. ( Aszfalt burkolat építését a megfelelő oldalesés biztosításának igénye is indokolja.)
Ennek megfelelően a kétoldali meglévő süllyesztett szegély bontásra kerül. Burkolat kétoldali eséssel építendő. Oldalesés mértéke: 2.0%.
Szélesítés ennek megfelelően 2%-os oldaleséssel építendő.
A pályaburkolat megváltozott magassági értékeihez igazítottan kell az új süllyesztett szegélyt megépíteni.
Tervezett magassági rendszer alapján kis felületen többlet alapréteg építendő a meglévő burkolat felületén, valamint több helyütt a felső kopóréteg egy részét le kell marni. ( Jellemző keresztszelvényeken ezen beavatkozások jól láthatók.)
Burkolatszélekhez 5%- os hajlású padka kapcsolódik.
Bal oldalon a meglévő padkát rendezni kell. Szélesítésre a meglévő közművek vízszintes értelmű elrendezése miatt nincs reális lehetőség.
Jobb oldalon 1.50 m szélességű padka és min. 45 cm mélységű, 6/4 rűzsühajlású 70 cm fenékszélességű szikkasztó rendszerű földárok alakítandó ki.
A szélesítésre kerülő útburkolat pályaszerkezete:
• 50 cm vtg.-ban 95% fokra tömörített altalaj,
• 25 cm homokoskvics ágyzat,
• 20 cm C 12 / 15 beton útalap,
• 7 cm vtg. AC 16 j. aszfalt alap,
• 5 cm vtg. AC - 11 j. aszfalt kötőréteg,
• 5 cm vtg. AC - 11 j. aszfalt kopóréteg.
Meglévő burkolatfelületen építendő pályaszerkezet tervtől eltérően:
• Meglévő aszfaltburkolat,
• 5 cm vtg. Ac - 11 j. aszfalt kopóréteg.
Szélesítés építése során a kötő - és a kopóréteg alatt 50+50 cm szélességben - átfedéssel - aszfaltszövet helyezendő el.
Az útkorrekció kezdetén és végén 15-15 m hosszban a tervezett és meglévő burkolat magassági csatlakoztatása érdekében ék alakban kell a burkolat felületét lemarni.
Tervezett „K” szegéllyel körülhatárolt szigetek burkolatszerkezete:
• Meglévő aszfalt burkolat kopóréteg lemarása,
• Szükség szerinti 5-8 cm vastagságban 0/20 mészkőzúzalék hengerlés,
• 3 cm ágyazat építése,
• 20 x 10 x 10 cm piros színű betonelemes burkolat.
Vízelvezetés:
Jobb oldalon 1,50 m szélességű padka és min. 45 cm mélységű, 6/4 rézsűhajlású 70 cm fenékszélességű szikkasztó rendszerű földárok alakítandó ki.
Közművek:
A tervezett csomópont helyszínrajzán feltüntetésre kerültek a közműkezelők adatszolgáltatásai alapján a közmű nyomvonalak.
Mindennemű közműveket érintő munkálatot a közmű kezelő tudtával és kezelői szakközeg jelenlétében kell végezni.
JELZŐLÁMPA kiváltás:
A részletes leírást a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) 10
2 Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések 40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 104 - 206923
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Kecskemét Budai utca, Horváth Cirill tér, Koháry körút, Centrum áruház előtti járda, parkoló és útburkolat felújítása, valamint forgalomirányító jelzőlámpa telepítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: COLAS Út Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 354330709
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 353649917
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Tervezési részfeladatok
Szakfelügyeletek, védelmek;
Ideiglenes létesítmények részfeladatai;
Előkészítő- és földmunkák részfeladatai;
Bontási munkák részfeladatai;
Forgalomtechnikai munkák részfeladatai;
Növénytelepítési és környezetvédelmi munkák részfeladatai;
Közműépítési munkáinak részfeladatai;
Vízépítési munkák részfeladatai;
Környezetrendezési munkák részfeladatai;

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00002 azonosító számú, „Szolnoki út felújítása” című projekt keretében a Szolnoki út, Reptéri úti szakaszon 155 méter hosszon burkolat felújítási munkáin
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: COLAS Út Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17972000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17502588
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Tervezési részfeladatok; Szakfelügyeletek, védelmek; Ideiglenes létesítmények részfeladatai; Előkészítő- és földmunkák részfeladatai; Bontási munkák részfeladatai; Forgalomtechnikai munkák részfeladatai; Növénytelepítési és környezetvédelemi munkák részfeladatai; Közműépítési munkáinak részfeladatai; Vízépítési munkák részfeladatai; Környezetrendezési munkák részfeladatai; Út- és egyéb pályaszerke

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3. Elnevezés: „Vállalkozási szerződés „Kecskeméten, a Könyves Kálmán krt. és az 541. számú főút kereszteződésében önálló jobbra kanyarodó sáv építése”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 86614173
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 86202217
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Tervezés egyes részfeladatai; Villamosvezetékekhez kapcsolódó munkák egyes részfeladatai; Forgalomkorlátozáshoz, forgalomirányításhoz kapcsolódó munkák egyes részfeladatai; Útépítéshez, útfelújításhoz, útkarbantartáshoz kapcsolódó munkák egyes részfeladatai; Vízépítési munkák egyes részfeladatai; Közművezetékekhez kapcsolódó mnnkák egyes részfeladatai; Szakfelügyelet egyes részfeladatai; Geodéziai

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész:
Ajánlattevő neve: AS Kecskemét Konzorcium
Ajánlattevő székhelye: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.
Konzorcium vezető tagja: ALISCA BAU Építőipari Zrt.
székhelye: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.
Ajánlattevő adószáma: 14530603-2-17
Konzorciumi tag: Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
székhely: 6320 Solt, Kecskeméti út 34.
Ajánlattevő neve: DUNA ASZFALT Kft.
Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Ajánlattevő adószáma: 11426628-4-03
Nyertes ajánlattevő neve: Colas Út Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
Ajánlattevő adószáma: 14904134-2-44
2. rész
Ajánlattevő neve: AS Kecskemét Konzorcium
Ajánlattevő székhelye: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.
Konzorcium vezető tagja: ALISCA BAU Építőipari Zrt.
székhelye: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.
Ajánlattevő adószáma: 14530603-2-17
Konzorciumi tag: Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
székhely: 6320 Solt, Kecskeméti út 34.
Ajánlattevő neve: DUNA ASZFALT Kft.
Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Ajánlattevő adószáma: 11426628-4-03
Nyertes ajánlattevő neve: Colas Út Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
Ajánlattevő adószáma: 14904134-2-44

3. rész
Ajánlattevő neve: AS Kecskemét Konzorcium
Ajánlattevő székhelye: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.
Konzorcium vezető tagja: ALISCA BAU Építőipari Zrt.
székhelye: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.
Ajánlattevő adószáma: 14530603-2-17
Konzorciumi tag: Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
székhely: 6320 Solt, Kecskeméti út 34.
Ajánlattevő neve: Colas Út Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
Ajánlattevő adószáma: 14904134-2-44
Nyertes ajánlattevő neve: DUNA ASZFALT Kft.
Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Ajánlattevő adószáma: 11426628-4-03
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: 06 1 882 8503
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: 06 1 882 8503
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-ában meghatározottak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: 06 1 882 8503
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: 06 1 882 8503
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)