Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:5486/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Ádám
Telefon: +36 42524524
E-mail: kovacs.adam@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Benczúr-Bessenyei tér kör.úth.és járdák rekonstr.
Hivatkozási szám: EKR000156712020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A „Nyíregyházán megvalósuló infrastrukturális fejlesztések” tárgyhoz kapcsolódó, Nyíregyháza, Benczúr tér - Bessenyei tér úthálózatának és járdáinak rekonstrukciója és a rekonstrukcióhoz kapcsolódó közmű kiváltási és csapadékvíz elvezetési kivitelezési munkák elvégzése a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentumokban, és vállalkozási szerződés tervezetben foglaltak szerint.
II.2.4. pont folytatása:
Kerékpárutak és gyalogjárdák:
A tereket határoló utak mentén az irányhelyes kerékpáros közlekedés forgalomcsillapított útszakaszokon történő elősegítése érdekében a csomópontokban a meglévő - Bethlen Gábor utcai és Szécsényi utcai - kerékpárutakhoz kapcsolódóan le- és felhajtó kerékpárosrámpák kialakítását tartalmazza a terv.
A parkok felújítása során is alkalmazott vörös színű térkőburkolatot terveztük a csatlakozó kerékpárutaknál és rámpáknál.
Az aszfaltozott járdák elbontásra kerülnek, és – a meglévő térkő burkolatú járdaszakaszokhoz illeszkedő – szürke színű térkőburkolatot kapnak, ezáltal a teret határoló utak mentén egységes anyaghasználat valósulhat meg. Mind a meglévő, mind pedig az átépített, tervezett járdaburkolatok akadálymentes kialakításúak. A parkokon átvezető gyalogos nyomvonalak, tereket határoló utaknál történő átvezetéseinél a gyalogosok biztonságos átvezetés érdekében megemelt, vörös színű térkő burkolatú gyalogos átvezetések tervezettek.
Akadálymentes közúti létesítmények:
A járműközlekedés feltételeinek kialakítása mellett fontos feladat a gyalogos - és mozgássérült jármű - közlekedés biztonságos feltételeinek megteremtése. A tervezett járdák sávjában a közművek, utcabútorok, tárgyak nem helyezhetők el, illetve csak a járda használatot nem zavaróan helyezhetők el. (pl. földkábelek). A csomópontokban lévő gyalogos átvezetéseknél a kiemelt szegélyeket a burkolatszint + 2,0 cm –re, a kerékpáros átvezetésnél burkolatszint +0,0 cm-re kell süllyeszteni. A vakok és gyengénlátók segítése érdekében a gyalogos átvezetéseknél megállító és rávezető taktilis
jelek kerülnek beépítésre.
Buszmegállók
A Bessenyei téren tervezett buszmegállóhelyeket az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel (ÉMKK) is egyeztetve az érvényes útügyi műszaki előírások szerint terveztük:
- a tervezett buszmegállóhelyek egyenes hossza min. 19,0 m, szélessége 3,0 m,
- a peronnál alkalmazandó szegélymagassága min. 0,12 m, (max. 0,15 m)
- a behajtás 1:7, kihajtás 1:5 meredekségű,
- a buszöblöknél szabványos lekerekítések: R = 60, 40, 20, 40m,
A Bessenyei térre merőleges Bethlen Gábor és Széchenyi utcák csatlakozásainál a buszok (Solaris Urbino 15 és MAN A40) üldözőgörbéinek megrajzolásával ellenőriztük és módosítottuk a burkolatszélek csatlakozó íveit. A Benczúr téren jelenlegi és tervezett buszmegállóhely nincs. Az iskola melleti burkolaton egy leálló hely kialakításával egy gyors ki-be szállásra alkalmas helyet alakítottunk ki.
Vízelvezetés, csatornázás:
A tervezési szakaszon szegélyek kerülnek áthelyezésre, továbbá forgalomcsillapító küszöbök létesülnek. A burkolat vízelvezetését a meglévő állapothoz hasonlóan a burkolat lejtésviszonyaival alakítjuk ki, lehetőleg a meglévő víznyelők felhasználásával, átépítésével. Ahol parkoló öblök és forgalomcsillapító küszöbök állják a burkolaton lepelszerűen lefolyó csapadékvizek útját, ott új víznyelők és keresztcsatornák, új bekötések létesülnek. A meglévő vízelvezetés elemeit tisztítani szükséges. A gerinccsatorna mélyebbre történő helyezését a közműhelyzet adottságait, továbbá a műszaki-gazdasági szempontokat figyelembe véve elvetettük. A vízzsákos helyeknél a víznyelők átbukásának lehetőségét fenn kell tartani úgy, hogy a havária esetén felbukó víz a szegély
mentén elvezetődjön a követő víznyelő aknáig, és ne az útburkolaton keresztül folyjék. Mivel a járdaburkolat sok helyen átépül, így az ereszlevezetéseket is érdemes ezzel a munkafolyamattal összhangban egy időben rendezni. ~160 - 250 KPE vagy KG-PVC gyűjtőcsatorna létesül az egymáshoz közel eső ereszek esetében, majd egyesítve kerülnek bevezetésre (új) tisztítóaknákba.
Csapadékvíz elvezetés:
Benczúr tér-Bessenyei tér
A Benczúr tér- Bessenyei tér burkolati átalakításához tartozó csapadékvíz építési és rekonstrukciós munkálatok szükségesek, az új nyomvonalú bukolati felületek csapadékvíz elvezetését a meglévő víznyelőaknákon keresztül, azok szintbehelyezésével és új víznyelőaknák elhelyezésével kívánjuk megoldani. A tereken található zárt csapadékcsatorna részben fogadni tudja az új felületeken összegyűlő csapadékvizeket, ahol beavatkozás szükséges oda gerincjellegű
közművek kiépítését terveztük, a tervezett víznyelőaknák a meglévő gerinchálózat tisztítóaknáira történő csatlakozással
biztosítják a vízelvezetést. a bekötő vezetékek DN200 PP dimenziójú és anyagú műanyag csövek. A víznyelőaknák 50x50 cm négyszögletes kialakítású előregyártott beton aknák, a hozzájuk tartozó 48x48 cm-es víznyelőrács lefedéssel. A tereken található lakó épületek tetőereszcsatornáinka kivezetése sok esetben a járda felületekre történik.
A kivitelezési feladatok részét képezi továbbá kisnyomású gázelosztó-vezeték építése -szanálása, közvilágítás korszerűsítése bontása, és fakivágások mely szakági feladatok részletes leírását a műszaki dokumentumok tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2020/03/30
Helyesen:
2020/04/07
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/03/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/04/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/03/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/04/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A jelen hirdetmény közzétételének célja a KÉ-4469/2020 számú megjelent eredeti hirdetményben meghatározottak módosítása. A módosítás indoka: az eljárásban Ajánlatkérőhöz további kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett be, melyet nem tud határidőben megválaszolni. Ajánlatkérő utal arra, hogy az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosulnak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben