Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:6404/2020
CPV Kód:85121100-4
Ajánlatkérő:Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Inter-Ambulance Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: AK19748
Postai cím: Örs vezér tere 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy András Csaba
Telefon: +3614694618
E-mail: stellap@zesz.hu
Fax: +3613836574
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zesz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zesz.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Felnőtt központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása közreműködői szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85121100-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Felnőtt központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása közreműködői szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85121100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest, XIV Kerület, Zugló közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Zuglói Egészségügyi Szolgálat ellátási területén a felnőtt háziorvosi ügyelet teljes körű folyamatos ellátása, 24 órás (08.00-08.00 óra között) központi felnőtt ügyeleti szolgálat formában. Szolgáltatónak a szolgáltatást a vonatkozó OEP szerződés érvényes megkötését és a vonatkozó működési engedély kézhezvételét követő hónap 1-jén kell megkezdenie. Szolgáltató feladatait csak érvényes, a jogszabálynak megfelelő működési engedélyben foglaltak betartásával láthatja el. Az ambuláns betegek fogadása a Zuglói Egészségügyi Szolgálat 1146 Budapest, Hermina u. 7. szám alatti telephely ügyeleti rendelőjében történik. Az ügyeleti hívást a rendelő fogadja, s onnan történik intézkedés az ügyeleti egység riasztására. A riasztás megszervezéséről, tárgyi, személyi feltételeiről Szolgáltató gondoskodik. A teljes ellátandó lakosság kiíráskori állapot szerint 98 000 fő. A meghatározott ellátandó lakosságszámtól + 20%-ban való eltérés esetén Szolgáltató nem jogosult a vállalkozási díjat módosítani. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának teljes időtartama alatt köteles a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 2. sz. melléklete szerinti tárgyi minimumfeltételeket maradéktalanul biztosítani. A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumomban rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 073 - 140115

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: szolgáltatási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/03/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Inter-Ambulance Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Thököly út 165. 1.em/5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 214409419 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2020. március 27.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő fenntartója Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata. A Megrendelő az önkormányzati feladatellátás keretében biztosítja Budapest Főváros XIV. Kerület lakosai számára az 1.2. pont szerinti feladatok ellátását, mint egészségügyi alapellátást. Az önkormányzati feladatok, így az egészségügyi alapellátás folyamatos biztosítása kiemeleten fontos közfeladat és közérdek, amelyre tekintettel a szolgáltatást a Megrendelő által megindított, a szolgáltatás tárgyára vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lezárásig fenn kell tartani.
A Felek rögzítik továbbá, hogy az 1.2. pont szerinti feladatok ellátásának folyamatos biztosítását a Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelete, valamint a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről meghozott döntései egyaránt alátámasztják. Folytatás a VI.4.3. pontban.
A fentiek mellett a Felek rögzítik, hogy a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban a szolgáltatók csak úgy tudnak ajánlatot tenni, ha a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötni tervezett szerződés a 3.3. pont szerinti egészségügyi vészhelyzet végéig nem lép hatályba, vagy ha ez 2020. június 30. napjánál tovább tart, akkor a szolgáltatónak elég ideje van a teljesítésre való felkészülésre. Ezt a körülményt a közbeszerzési eljárás megindításakor, illetőleg az 1.1. pont szerinti szerződés megkötésekor az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre.
A Felek rögzítik, hogy a fenti körülményekre tekintettel a Szerződés hatálya (teljesítésének véghatárideje) legfeljebb 95 nappal, azaz 2020. június 30. napjáig meghosszabbodik. A Felek a 3.3. pont szerinti körülményekre, továbbá 1.1. pont szerinti szerződés 2016. évi megkötése óta bekövetkezett általános költségnövekedésre tekintettel a meghosszabbított időtartamra a vállalkozói díj értékarányos módosításában állapodnak meg.
A Felek rögzítik, hogy a Szerződés értéke (az átlagos havi ellenszolgáltatás harminchatszorosa) nettó 214.409.419,- HUF, azaz nettó kettőszáztizennégymillió-négyszázkilencezer-négyszáztizenkilenc forint, amely a jelen módosítással a meghosszabbítás időtartamára, a díjemelés figyelembevételével nettó 21.377.130,- Ft-tal növekszik, azaz összesen nettó 235.786.549,- HUF, azaz nettó kettőszázharmincötmillió-hétszáznyolcvanhatezer-ötszáznegyvenkilenc forint lesz. A szerződés időtartamának meghosszabbodására vonatkozó ellenérték növekedés az eredeti 36 hónapos időtartamra vonatkozó szerződéses érték 9,97 %-a.
Ennek megfelelően az ellenérték növekedése nem éri el sem az uniós értékhatárt, sem pedig az eredeti szerződés értékének 10%-át (21.440.942,- HUF).
A Felek rögzítik továbbá, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét - orvosi ügyelei ellátásra vonatkozó vállalkozási szerződés - és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A Felek rögzítik továbbá, hogy a Szerződésben nevesített Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 2017. január 1. napjától Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) néven működik, így ahol a Szerződés OEP-et említ, azon minden esetben NEAK-ot kell érteni.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85121100-4
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85121100-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest, XIV Kerület, Zugló közigazgatási területe.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zuglói Egészségügyi Szolgálat ellátási területén a felnőtt háziorvosi ügyelet teljes körű folyamatos ellátása, 24 órás (8:00-8:00 óra között) központi felnőtt ügyeleti szolgálat formában. Szolgáltatónak a szolgáltatást a vonatkozó OEP szerződés érvényes megkötését és a vonatkozó működési engedély kézhezvételét követő hónap 1-jén kell megkezdenie.
Szolgáltató feladatait csak érvényes, a jogszabálynak megfelelő működési engedélyben foglaltak betartásával láthatja el.
Az ambuláns betegek fogadása a Zuglói Egészségügyi Szolgálat 1146 Budapest, Hermina u. 7. szám alatti telephely ügyeleti rendelőjében történik. Az ügyeleti hívást a rendelő fogadja, s onnan történik intézkedés az ügyeleti egység riasztására. A riasztás megszervezéséről, tárgyi, személyi feltételeiről Szolgáltató gondoskodik.
A teljes ellátandó lakosság kiíráskori állapot szerint 98 000 fő. A meghatározott ellátandó lakosságszámtól + 20 %-ban való eltérés esetén Szolgáltató nem jogosult a vállalkozási díjat módosítani. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának teljes időtartama alatt köteles a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 2. sz. melléklete szerinti tárgyi minimumfeltételeket maradéktalanul biztosítani.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumomban rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/03/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 235786549
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Inter-Ambulance Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Thököly út 165. 1.em/5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Felek a 2. pont szerinti körülményekre tekintettel a Szerződés 2. pontját az alábbiak szerint módosítják (módosítás kiemeléssel jelölve):
„2. A szerződés időtartama
A Szerződő Felek a szerződést a megkötésétől a jelen szerződés tárgyában folyamatban lévő közbeszerzési eljárás nyertesével kötendő szerződés hatálybalépésének napjáig, de legkésőbb 2020. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra kötik.”
2.2. A Felek a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„3.1. A Szerződő Felek a jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért a vállalkozási díjat a NEAK által - a mindenkori hatályos jogszabály alapján - a felnőtt orvosi ügyeleti feladat finanszírozására biztosított egy lakosra jutó alapdíj és pótlékokkal növelt összegének 12 %-ában, a szerződés meghosszabbított időtartamára a felnőtt orvosi ügyeleti feladat finanszírozására biztosított egy lakosra jutó alapdíj és pótlékokkal növelt összegének 134 %-ában állapítják meg. Felek rögzítik, hogy a szolgáltatás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 85. (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyi adómentes.”
2.3. A Felek a Szerződés 3.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„3.3.
A Megrendelő a vállalkozási díjat a Szolgáltató kiállított számla ellenében havonta teljesíti.
A számla kiegyenlítésére a kincstári fizetési rend szabályai szerint a Kbt. 135. §-ával összhangban - a Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) 6:130. § (1)-(2) bekezdés alapján kerül sor az igazolt teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, banki átutalással.
Irányadó jogszabályok:
a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/201 1. (XII. 31.) Korm. rendelet;
Késedelmes fizetés esetén a fizetési határidőt követő első naptól - a kiegyenlítés napjáig Szolgáltató jogosult a Ptk. 6:155. §-a szerinti mértékű késedelmi kamatot érvényesíteni a Megrendelővel szemben.”
A szerződésmódosítás időpontja: 2020. március 27.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § (2) bekezdés szerint „a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt,
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át,
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”
Folytatás VI.2.3. pontban.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 214409419 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 235786549 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben