Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:0650/2020
CPV Kód:42965100-9
Ajánlatkérő:SZATMÁRI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:5100 Jászberény, Jásztelki u. 73.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Jungheinrich Hungária Fejlesztési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: SZATMÁRI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25814051
Postai cím: Jásztelki Utca 73.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán György
Telefon: +36 302063466
E-mail: urban.gyorgy@szatmari.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Polcos állványrendszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001215632019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42965100-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Belgazdasági feladatok alcím, 7. Nagyvállalati beruházási támogatások jogcímcsoport (ÁHT azonosítója: 349562) terhére a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) II. fejezet 7. és 19. pontjában foglalt jogcímek alapján regionális beruházási támogatásból megvalósuló beruházások projekt keretén belül kívánja megvalósítani az alábbi eszközök beszerzését.
A közbeszerzés mennyisége:

Megnevezés darabszám
Polcos raktári állványrendszer 1
Az eszközöknek és a rendszernek magában kell hordoznia a félautomata üzemmód, és a későbbi teljes automatizálás lehetőségét is.
A raktárcsarnok egyedi magassági adottságai miatt (különböző belmagasságok) egyedi biztonsági követelmények (a technológiának lehetővé kell tenni a gép számára a helyszíni adottságoknak megfelelő emelési magasság- és sebesség parametrizálást).
A raktárcsarnok kivitelezése idején a telepítendő terület üzemi terület, a leszállítás, a beszerelés és az üzembehelyezés a napi logisztikai folyamatokat nem zavarhatja meg.
A beszerzés magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, 24 órás próbaüzemet valamint oktatást (elméleti és gyakorlati oktatást egyaránt). Az oktatás időtartama 4 munkaóra. A teljesítés továbbá magában foglalja az üzembe helyezési jegyzőkönyv felvételét, amelynek tartalmaznia kell a gép elemeit, műszaki paramétereit, munkabiztonsági megfelelőségi nyilatkozatot, valamint a berendezés működési leírását.
A teljesítés továbbá magában foglalja magyar nyelvű felhasználói kézikönyv és karbantartási útmutató nyomtatott formában történő átadását.
Kizárólag új eszköz ajánlható meg. E tekintetben új gépnek minősül az a gép, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
A forintban megadott áraknak tartalmazniuk kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket (az ÁFA kivételével) és az árfolyamváltozásból eredő kockázatot.
A géphez biztosítani kell a vonatkozó jogszabályokban előírt jótállási és alkatrészellátási kötelezettséget.
A megajánlott eszközök teljes körű jótállási időn belüli javítását és karbantartását legalább egy, az adott gyártmány és típus javítására a gyártómű vagy megbízottja által auditált, magyarországi márkaszakszerviz által biztosítani kell. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szakmai ajánlat részeként meg kell jelölni a megajánlott targonca és az állványrendszer hivatalos márkaszervizét is (név, cím, telefonos elérhetőség), valamint amennyiben a hivatalos márkaszerviz nem az ajánlattevő által üzemeltetett szerviz, úgy a be kell nyújtani a hivatalos márkaszerviz rendelkezésre állási nyilatkozatát, amelyben a márkaszerviz nyilatkozik, hogy a jótállási kötelezettség teljesítése során rendelkezésre áll. Ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania a márkaszerviz a gyártómű vagy megbízottja által kiadott hivatalos igazolást, amely igazolja, hogy az adott márkaszerviz a gyártómű vagy megbízottja által auditált, azaz az adott szerviz hivatalos márkaszerviz.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe helyezésű eszköz/gép/berendezés ajánlható meg, amely megfelel a magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak.
A pontos műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 86092655 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Polcos állványrendszer beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42965100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5100 Jászberény, Jásztelki u. 73.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Polcos raktári állványrendszer:
Megnevezés darabszám
1. Elektromos magasraktári komissiózó / felrakó targonca 2
2. Induktív megvezetés 1
3. soros raklapos állványrendszer 1
1. tétel: Elektromos magasraktári komissiózó / felrakó targonca
Teherbírás ca. 6500 mm emelési magasságig (600 mm súlypontnál) legalább 1600 kg
Tényleges teherbírás 10780 mm emelési magasságnál (600 mm súlypontnál) legalább ca. 1150 kg
Emelési magasság legalább 9000 mm
Emelési magasság összesen legalább 10780 mm
Építési magasság legfeljebb 6000 mm
Szerkezeti magasság max. emelésnél legfeljebb 11600 mm
Tárolási mélység 1200 mm
Fülkeszélesség legfeljebb 1500 mm
Villahosszúság 1200 mm
Max. raklapszélesség 1200 mm
Megvezetés típusa induktív
Munkafolyosószélesség
/a maximális munkafolyosószélességnél kisebb érték
értékelésre kerül/ 1710-1850 mm
Műszaki jellemzők összefoglalása
Görgözött akkumulátortér, földelőlánc és borulást gátló támasz
CAN-Bus vezérlés
Biztonsági figyelmeztető fény elöl és hátul haladáskor és süllyesztéskor
Állítható magasságú multifunkcionális kezelőpult tárolási lehetőséggel
Állítható és felhajtható komfort ülés kartámasszal
1 db programozható magasság- és menetkorlátozás (kiiktató kapcsolóval)
Vészleeresztő berendezés
További felszereltség
Akkumulátor: legalább 80 V/620 Ah vagy 48 V/1240 Ah; elektrolit keringetéssel, központi vízutántöltő rendszerrel
Akkumulátortöltő berendezés
Manuális villatávolságállítás
Automatikus folyosófelismerés transzpondereken keresztül
Folyosóvégi automatikus fékezés transzpondereken keresztül
LED kabinmegvilágítás,
2 db LED munkafényszóró,
A/4 ergonomikus íróalátét
2 db visszapillantó tükör
a géppel szállított akkumulátor Hawker vagy Hoppecke márkájú vagy azzal egyenértékű
2. tétel: Induktív megvezetés
A következő elemeket tartalmazza:
duplán szigetelt, rugalmas induktív vezetéket 10 munkafolyosóban (ca. 630 m)
1 db frekvenciagenerátort
1 db szünetmentes tápegységet
3. tétel: soros állványrendszer
Raklap típusa EUR, DIN 13698-1
Rakat mérete 1200 x 800 mm
Betárolási mélység 1200 mm
Maximális rakat tömeg 1-6. tárolószint 1400 kg
Maximális rakat tömeg 7. tárolószint 1250 kg
Maximális rakat tömeg 8. tárolószint 1150 kg
Állványlábak jellemzői:
T+7 szintes állványrendszer
Magasság (köztes / szélső) 10250 /10750 mm
Mélység 1100 mm
Anyagvastagság 2,5 mm.
Talajnyomás értéke 51 kg/cm2
Effektív talplemez felület 275 cm2
T+4 szintes állványrendszer
Magasság (köztes / szélső) 6000/6500 mm
Mélység 1100 mm
Anyagvastagság 2,5 mm
Talajnyomás értéke 74 kg/cm2
T+7 szintes állványrendszer esetén a max. mezőterhelés 28200 kg.
Kereszttartók jellemzői
Hossz [mm] H [mm] d [mm] D [mm] Max. teherbírás* [kg/szint]
1900 100 1.5 50 2800
2700 140 1.5 50 4200
*egyenletesen megoszló terhelés esetén
Állványsorok szintosztásai T+4 szint T+6 szint
1. szint 0 0 mm
2. szint 1450 1450 mm
3. szint 2900 2900 mm
4. szint 4350 4350 mm
5. szint 5800 5800 mm
6. szint 7250 mm
7. szint 8700 mm
8. szint 10150 mm
A kereszttartók magasságban 50 mm-es közönként áthelyezhetők (terhelhetőség újra ellenőrzendő).
Teljes tárolási kapacitás: 5462 db EUR rakodólapos egységrakomány
Állványok leírása
T+4 szintes állványrendszer
2 db 6 mezős (5 x 2700,1 x 1900 mm), 5 szintes szimpla állványsor,
1 db 9 mezős (8 x 2700,1 x 1900 mm), 5 szintes szimpla állványsor,
1 db 8 mezős (8 x 2700), 5 szintes szimpla állványsor,
3 db 6 mezős (5 x 2700,1 x 1900 mm), 5 szintes dupla állványsor,
3 db 9 mezős (8 x 2700,1 x 1900 mm), 5 szintes dupla állványsor,
T+7 szintes állványrendszer
1 db 6 mezős (5 x 2700,1 x 1900 mm), 8 szintes szimpla állványsor,
1 db 8 mezős (8 x 2700), 8 szintes szimpla állványsor,
5 db 6 mezős (5 x 2700,1 x 1900 mm), 8 szintes dupla állványsor,
4 db 9 mezős (8 x 2700,1 x 1900 mm), 8 szintes dupla állványsor,
1 db 8 / 9 mezős (7 / 8 x 2700,1 x 1900 mm), 8 szintes dupla állványsor,
A beszerzés tartalmazza a következő elemeket:
- állványrendszer elemeit a műszaki leírás és a mellékelt alaprajz szerint
- szükséges szintező lemezeket és rögzítő elemeket
- terhelési táblát minden egyes állványsorra
- 9 db keretvédő elemet dupla állványsorhoz és 1 db keretvédő elemet szimpla állványsorhoz
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A meghibásodás bejelentésétől számított 4 órán belül helyszíni hibajavítás megkezdése a jótállás időtartama alatt (igen/nem) 20
2 Ajánlattevő rendelkezésére álló szerviztechnikusok létszáma (2-30 fő)  10
3 Az elektromos magasraktári komissiózó / felrakó targonca esetében a szükséges munkafolyosószélesség nagysága (1850-1710 mm) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
Az 1. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül a fordított arányosítás képlete alapján jár el:
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
A 2. részszempont esetében: az abszolút értékelés módszerét alkalmazza az Ajánlatkérő az alábbiak szerint:
Adható pontszám
Igen 10
Nem 0
A 3. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül az egyenes arányosítás képlete alapján jár el:
Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
A 4. részszempont esetében:
Azok az ajánlatok, melyek az értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszböt jelentő) értéket tartalmazzák, úgy az adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő, vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig az adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapják. A legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb érték közé eső ajánlat az arányosításnak megfelelően kerül pontozásra.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Polcos állványrendszer beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jungheinrich Hungária Fejlesztési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17977843
Postai cím: Vendel Park, Tormásrét Utca 14
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@jungheinrich.hu
Telefon: +36 23531500
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10773903244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 87119770
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 86092655
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Jungheinrich Hungária Fejlesztési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17977843
Postai cím: Vendel Park, Tormásrét Utca 14
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10773903244

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges