Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:7777/2020
CPV Kód:09210000-4
Ajánlatkérő:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MOL-LUB Kenőanyag Gyártó Forgalmazó és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gara Richárd
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/beszerzesek

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kenőzsírok és motorolajok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000511472019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09210000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Motorolajok beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09211100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A BKV Zrt. budapesti telephelyei, melyek a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek részletezésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Különféle motorolajok beszerzése
Tapasztalati mennyiség: 135 820 mennyiségi egység / 12 hónap
Ajánlatkérő (AK) fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás – közbeszerzési dokumentumok szerinti – tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 10%-ával megegyező mértékben, tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés módosításával a felek külön megállapodása alapján rendelhetők meg.
A részletes műszaki követelményeket az ajánlati árak táblázata és a műszaki leírás tartalmazza.
A szállított termékeknek az ajánlati árak táblázatban foglalt minimum specifikáció szerinti minőségűnek kell lenniük. Viszkozitás, ill. viszkozitási index tekintetében nem lehet eltérni, magasabb teljesítményszintű, minőségű és/vagy gyártóműi jóváhagyású terméket AK elfogad.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Kr.46.§(3) bek-ben foglaltakra.
Ajánlattevőnek (AT) szakmai ajánlatának részeként meg kell adnia a szállítani kívánt termék termékgyártóját és a termékgyártói azonosító számát, valamint be kell nyújtania valamennyi termék biztonsági és műszaki adatlapját vagy terméklapját, amelyből az előírt minimum specifikáció egyértelműen megállapítható. Ezen túlmenően meg kell adnia az ajánlott termékek kereskedelmi megnevezését is.
AT-nek vállalnia kell, hogy a szerződéses időszakban szállított teljes mennyiség vonatkozásában a keletkező és összegyűjtött „használt olajat”, valamint az olajcserék, olajfeltöltések alkalmával keletkezett egyéb veszélyes hulladéknak minősülő hulladékot a vonatkozó jogszabályok szerint térítésmentesen elszállítja és kezeli.
A környezetvédelmi termékdíj mindenkor érvényes hatósági értékét minden esetben külön fel kell tüntetni a benyújtott számlákon.
AT-nek nyilatkoznia kell:
- hogy teljesítés megvalósításához saját maga vagy alvállalkozója rendelkezik:
- ömlesztett motorolaj szállítására alkalmas tartályos, MKEH által hitelesített, hőkompenzációs átfolyásmérővel felszerelt gépjárművel,
- konténerrel, mely a megrendelt termékek szállítására és abból történő lefejtésére alkalmas, és a termék teljes kiszolgálásáig térítésmentesen AK rendelkezésére bocsát.
- a vállalt teljesítési határidőről (legalább 6, legfeljebb 10 munkanap),
- hogy a megajánlott termék veszélyes anyagnak, vagy keveréknek minősül-e,
- minimum megrendelhető mennyiséget és értéket - az ajánlati árak táblázatban meghatározott kiszerelési egységeken kívül - nem köt ki,
- a vállalt jótállási időről, mely nem lehet kevesebb, mint az átvételtől számított 12 hónap,
- amennyiben a jótállási időn belül fellépő főegység meghibásodás bizonyítható módon az AT által szállított kenőanyag nem megfelelősége miatt következett be, úgy a hibás főegység javításának/felújításának mindennemű költsége AT-t terheli,
- tudomásul veszi, hogy AK a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
o nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
o amennyiben AK – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő.
- hogy az AK honlapján található:
- személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek), valamint
- az AK Minőségirányítási-, Energiairányítási-, valamint Környezetközpontú Irányítási Rendszerének követelményeit
(https://www.bkv.hu/hu/iso_iranyitasi_rendszerek_iso)
megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette.
- a szerződés teljesítése során törekszünk a minőségi és energiahatékony munkavégzésre, a környezetszennyezés csökkentésére és a környezetbarát anyagok felhasználására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 214 - 526388

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: BKV Zrt. T-298/18/II. Rész száma: 2 Elnevezés: Motorolajok beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/10/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MOL-LUB Kenőanyag Gyártó Forgalmazó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43300183
Postai cím: Fő Út 21
Város: Almásfüzitő
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2931
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mol.hu
Telefon: +36 209241704
Internetcím(ek): (URL) www.mol.hu
Fax: +36 18877841
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 275717660 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás 2020. április 29-én került aláírásra.
A szerződés módosítására a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján került sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09210000-4
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09211100-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A BKV Zrt. budapesti telephelyei, melyek a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek részletezésre.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle motorolajok beszerzése
Tapasztalati mennyiség: 135 820 mennyiségi egység / 12 hónap
Ajánlatkérő (AK) fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás – közbeszerzési dokumentumok szerinti – tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 10%-ával megegyező mértékben, tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés módosításával a felek külön megállapodása alapján rendelhetők meg.
A részletes műszaki követelményeket az ajánlati árak táblázata és a műszaki leírás tartalmazza.
A szállított termékeknek az ajánlati árak táblázatban foglalt minimum specifikáció szerinti minőségűnek kell lenniük. Viszkozitás, ill. viszkozitási index tekintetében nem lehet eltérni, magasabb teljesítményszintű, minőségű és/vagy gyártóműi jóváhagyású terméket AK elfogad.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Kr.46.§(3) bek-ben foglaltakra.
Ajánlattevőnek (AT) szakmai ajánlatának részeként meg kell adnia a szállítani kívánt termék termékgyártóját és a termékgyártói azonosító számát, valamint be kell nyújtania valamennyi termék biztonsági és műszaki adatlapját vagy terméklapját, amelyből az előírt minimum specifikáció egyértelműen megállapítható. Ezen túlmenően meg kell adnia az ajánlott termékek kereskedelmi megnevezését is.
AT-nek vállalnia kell, hogy a szerződéses időszakban szállított teljes mennyiség vonatkozásában a keletkező és összegyűjtött „használt olajat”, valamint az olajcserék, olajfeltöltések alkalmával keletkezett egyéb veszélyes hulladéknak minősülő hulladékot a vonatkozó jogszabályok szerint térítésmentesen elszállítja és kezeli.
A környezetvédelmi termékdíj mindenkor érvényes hatósági értékét minden esetben külön fel kell tüntetni a benyújtott számlákon.
AT-nek nyilatkoznia kell:
- hogy teljesítés megvalósításához saját maga vagy alvállalkozója rendelkezik:
- ömlesztett motorolaj szállítására alkalmas tartályos, MKEH által hitelesített, hőkompenzációs átfolyásmérővel felszerelt gépjárművel,
- konténerrel, mely a megrendelt termékek szállítására és abból történő lefejtésére alkalmas, és a termék teljes kiszolgálásáig térítésmentesen AK rendelkezésére bocsát.
- a vállalt teljesítési határidőről (legalább 6, legfeljebb 10 munkanap),
- hogy a megajánlott termék veszélyes anyagnak, vagy keveréknek minősül-e,
- minimum megrendelhető mennyiséget és értéket - az ajánlati árak táblázatban meghatározott kiszerelési egységeken kívül - nem köt ki,
- a vállalt jótállási időről, mely nem lehet kevesebb, mint az átvételtől számított 12 hónap,
- amennyiben a jótállási időn belül fellépő főegység meghibásodás bizonyítható módon az AT által szállított kenőanyag nem megfelelősége miatt következett be, úgy a hibás főegység javításának/felújításának mindennemű költsége AT-t terheli,
- tudomásul veszi, hogy AK a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
o nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
o amennyiben AK – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő.
- hogy az AK honlapján található:
- személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek), valamint
- az AK Minőségirányítási-, Energiairányítási-, valamint Környezetközpontú Irányítási Rendszerének követelményeit
(https://www.bkv.hu/hu/iso_iranyitasi_rendszerek_iso)
megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette.
- a szerződés teljesítése során törekszünk a minőségi és energiahatékony munkavégzésre, a környezetszennyezés csökkentésére és a környezetbarát anyagok felhasználására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 275717660
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MOL-LUB Kenőanyag Gyártó Forgalmazó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43300183
Postai cím: Fő Út 21
Város: Almásfüzitő
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2931
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mol.hu
Telefon: +36 209241704
Internetcím(ek): (URL) www.mol.hu
Fax: +36 18877841
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A keretszerződés 1.3 pontja lehetővé teszi a keretszerződés 1. sz. mellékletének a szerződés tárgykörébe illő tétellel való kiegészítését. Ez alapján a keretszerződés 2 tétellel kiegészítésre került.
A szerződés keretösszege nem változik.
A szerződésmódosítás nem érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A szerződéses partner tudja szállítani azokat a típusú motorolajokat, melyek a budapesti közösségi közlekedésben a forgalomban lévő autóbuszok üzemben tartásához szükségesek.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 275717660 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 275717660 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben