Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:7988/2020
CPV Kód:79400000-8
Ajánlatkérő:MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000107552020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: Pf. 71.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rák Sándor
Telefon: +36 75508347
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000107552020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adatminőség felügyeleti rendszer kidolgozása
Hivatkozási szám: EKR000107552020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Atomerőmű specifikus adatminőség felügyeleti rendszer kidolgozása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Adatminőség felügyeleti rendszer kidolgozása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72315000-6
További tárgyak:79421000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks, hrsz.:8803/17).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés célja - a folyamatirányítási rendszerátalakítással valamint az informatikai reimplementációval összefüggésben - a Paksi Atomerőmű adatvagyon és adatminőség folyamatainak optimalizálása.
A feladat műszaki terjedelme az Ajánlatkérő projektirodájának (PMO) és a folyamati munkacsoportok folyamatirányítás tervezési és módosítási feladatainak tanácsadói támogatása az INPO (Institute of Nuclear Power Operations) és NEI (Nuclear Energy Institute) intézetek által kidolgozott Standard Performance Nuclear Model folyamatirányítási rendszer bevezetésével, optimalizációjával kapcsolatban, az Asset Suite asset management vállalatirányítási szoftver (gyártó: ABB) reimplementációval összefüggésben:
• Adatvagyon felmérés: mely kiterjed az elemi üzleti folyamat lépésekben (EÜF) alkalmazott IT eszközök és adat ill. dokumentáció rögzítések felméréséig, a felelős szerepkörök és IT rendszerek (azon belül modul, panel, adatmező szintig) meghatározásáig, valamint az olvasási, írási jogok definiálásáig EÜF és szerepkör összefüggésben.
• Kritikus adatvagyon elhatárolás: az adatvagyonon belül annak a részhalmaznak az elhatárolása, amely a core folyamatok szempontjából releváns, amelynek hatása az atomerőmű gazdaságos működésére, a nukleáris biztonság támogatására nagymértékű és/vagy hatósági, jogszabályi, tulajdonosi, menedzsment elvárások miatt kritikusnak tekinthető.
• Data Governance (adatminőség felügyelet) szerepkörök meghatározása, definiálása, helye a szervezetben: a kritikus adatvagyon felügyeletét biztosító szerepkörök (esetleg munkakörök) részletes kidolgozása, mely az adatminőség felügyeletet, az ehhez tartozó riportingot és teljesítmény értékelési mutató rendszert (KPI) támogatja.
• Data Governance eljárások: az atomerőműben létező IT eszközök figyelembe vételével (adattárház, BI eszköz) a Data Governance-t támogató folyamatok kidolgozása, a folyamatok támogatását biztosító riportok, KPI-ok, dashboardok funkcionális specifikálása.
• Üzleti elemzői feladatok ellátása, az üzlet szempontjából kritikus adat terjedelemre vonatkoztatottan adatdefiníciók készítése, és/vagy a készítés támogatása.
• Az adattisztítások, adatmigráció módszertani támogatása.
• Adatbetöltő eszközök fejlesztésével, migrációs szkriptek fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás.
• A fentiekhez tartozó projektmenedzsment biztosítása.
A vállalkozó a munkavégzés teljes időszaka alatt állandóan legalább 4 fővel rendelkezésre áll, a munka elvégzését támogató konzultációkon szakértelmével segíti a fenti tevékenységeket. A munkavégzés időtartama jellemzően napi 6-10 óra/fő, heti 4-5 nap (H-P). Ez alól kivételt képeznek a Vállalkozó és a Megrendelő közös megegyezésével elhatározott munkavégzési szünetek vagy esetleges többletmunkák. A hétvégéken, munkaszüneti és ünnepnapokon is történhet munkavégzés, ennek díjazása nem térhet el a munkanapi óradíjaktól.
A munkavégzés csak részben történik az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén, a konzultációk részben on-line kerülnek megtartásra. A Vállalkozónak ezért rendelkeznie kell videokonferenciák megtartására vonatkozó, a képernyő megosztást és a video képet támogató eszközzel, tárgyalóval.
A munkavégzés nyelve: magyar.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2/1. alkalmassági feltétel teljesítésére bemutatott felsőfokú gazdasági és/vagy mérnöki végzettségű szakértők alkalmasságon felüli többlet-tapasztalata (hónapokban megadva) 1
2 Az M2/2. alkalmassági feltétel teljesítésére bemutatott felsőfokú gazdasági és/vagy mérnöki végzettségű szenior szakértő alkalmasságon felüli többlet-tapasztalata (hónapokban megadva)  1
3 Az M2/3. alkalmassági feltétel teljesítésére bemutatott felsőfokú gazdasági és/vagy mérnöki végzettségű szenior szakértő alkalmasságon felüli többlet-tapasztalata (hónapokban megadva) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 97
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/07/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben az Ellenszolgáltatás keretösszege a Szerződés futamideje alatt nem merül ki, Megrendelő a teljesítés véghatáridejét jogosult módosítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A II.2.9) pontban megadott értéket, a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell megadni. Ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárásban nem kíván keretszámot meghatározni.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőnek nem szükséges megindokolnia a részajánlattétel lehetőségének kizárását.
A II.2.7) „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pontban megadott kezdési határidő a közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén módosulhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
A jelen eljárásban nem lehet (közös) részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Kizáró okok előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:
• A (közös) részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésének megfelelően a részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) benyújtani.
• Az EEKD-ban a (közös) részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn a (közös) részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolására bevont más szervezet vagy személy vonatkozásában. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolások kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén –a hozzájáruló nyilatkozato(ka)t.
• Ha (közös) részvételre jelentkező az alkalmassági követelményeknek az igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében az EEKD-ban. [Kbt. 67. § (3) bekezdése]
• Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a (közös) részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdése]
Kizáró okok utólagos igazolása:
A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a)-o) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-ára.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a)-l) pontja, a 10. § (2) bekezdése szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-ára.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti nyilatkozatok, hatósági igazolások és okiratok egyszerű másolati példányban is benyújthatók.
Abban az esetben, amelyben a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely a Kbt. 62. § szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a szerint fog eljárni.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már a részvételi szakaszban is kérheti a kizáró okok igazolásának a benyújtását (a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások) öt munkanapos határidő kitűzésével, ha a bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan.
A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ára.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az előzetes és utólagos igazolásokkal kapcsolatos további részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:
A (közös) részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és az 5. § (1) bekezdésének megfelelően az EEKD benyújtásával, azon belül az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadásával kell előzetesen nyilatkoznia, hogy megfelel a III.1.2) szerinti követelménynek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés esetében a közbeszerzés tárgyából** származó árbevételről szóló nyilatkozattal kell igazolnia az alkalmasságát.
** A közbeszerzés tárgya alatt ajánlatkérő a következőt érti: adatminőség felügyelet és Data Governance területen folyamatirányítás tanácsadás.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés esetében a(z) (közös) részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges.
A közös részvételi jelentkezőknek a részvételi jelentkezésben csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy a részvételi jelentkezők közül ki jogosult az EKR-ben nyilatkozatok megtételére /Kbt. 35. § (2a)/. A közös részvételi jelentkezők képviseletében tett nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében a részvételi jelentkezésnek – tartalmaznia kell a részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat /Kbt. 65.§ (12) bekezdés/
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság utólagos igazolása: a Kbt. 69.§ (4) és/vagy a 69.§ (7) bekezdés alapján, tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontra és 19. § (2) bekezdésre is.
Ajánlatkérő az ajánlattevőtől az alábbi nyilatkozatokat és/vagy igazolásokat kéri:
Az ajánlattevő részéről a saját vagy jogelődje, a részvételi felhívás feladásának napjától számított az utolsó három lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatásának egyszerű másolata.
Amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatás a céginformációs szolgálat https://e-beszamolo.im.gov.hu honlapján, vagy az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett ingyenes elektronikus adatbázisban megismerhető, az eredménykimutatást az ajánlatkérő ellenőrzi.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, a részvételi felhívás feladásának napjától számított utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik kettő évben az adózás előtti eredménye negatív volt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, ha a (közös) részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy a működésének a teljes ideje alatt a közbeszerzés tárgyából** származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele el kell, hogy érje legalább a 60.000.000 HUF* értéket.
*A részvételre jelentkezőnek a kért összegeket az eredeti pénznemben kell megadnia.
** A közbeszerzés tárgya alatt ajánlatkérő a következőt érti: adatminőség felügyelet és Data Governance területen folyamatirányítás tanácsadás.
Ha a kért adatok nem forintban állnak rendelkezésre, akkor azokat a(z) (közös) részvételre jelentkező által megadott pénznem alapján az ajánlatkérő átszámolja forintra, az eljárást megindító felhívás feladásának a napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon. (www.mnb.hu)
Közös részvételi jelentkezés esetén, a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:
A (közös) részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és az 5. § (1) bekezdésének megfelelően az EEKD IV. részében szereplő, és az ajánlatkérő által meghatározott részletes információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
A közös részvételi jelentkezőknek a részvételi jelentkezésben csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy a részvételi jelentkezők közül ki jogosult az EKR-ben nyilatkozatok megtételére /Kbt. 35. § (2a)/. A közös részvételi jelentkezők képviseletében tett nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A részvételre jelentkező a követelményeknek kapacitást nyújtó személlyel/szervezettel is megfelelhet /Kbt. 65. § (7) bek., tekintettel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is/.
A Kbt. 65. § (12) bekezdés szerint csatolandó a kötelezettségvállalást tartalmazó, melynek tartalmaznia kell részvételre jelentkező/ajánlattevő részére meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A Meghatalmazás cégszerű aláírásra nem vonatkozik.
Ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések/ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint jár el.
Amennyiben a (közös) részvételre jelentkező igazolást nyújt be már a részvételi jelentkezéssel együtt, akkor annak az értékelését az ajánlatkérő csak az utólagos igazolási kötelezettség keretében benyújtott dokumentumokkal együtt végzi el.
Az előzetes igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolása: a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69.§ (7) bekezdés alapján.
Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, figyelmemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a), b), (3a) bek. a) pont, 22.§ (1) és (2) bekezdéseire is. Ajánlattevő a Kbt. 69. (11a) szerint is eljárhat.
M1. A részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, a III.1.3) M1. pontban meghatározott munka ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (3) és 22. § (1) és (2) bekezdésnek megfelelő módon.
Ha a szerződést kötő másik fél:
A) a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
B) az A) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban az alábbi adatoknak kell szerepelniük:
a) a szerződés tárgya olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen (Adatminőség felügyelet és Data Governance területen folyamatirányítás tanácsadási tevékenység végzése),
b) a szolgáltatás (tanácsadás) mennyisége (legalább 1 db) a fenti a) pontban meghatározott feladatra vonatkozóan,
c) a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap), figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára is,
d) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése és címe, megjelölve a szervezet 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti besorolását,
e) kapcsolattartó személy neve, elérhetősége a szerződést kötő másik fél vonatkozásában,
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Folytatás a III.1.4) pontban!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében, ha a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 36* hónapban nem végzett el Adatminőség felügyelet és Data Governance területen legalább 1 db folyamatirányítás tanácsadási tevékenységet, továbbá, ha ezen munkának a teljesítése nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
*Figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára is, ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás-megrendeléseket veszi figyelembe.
M2. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik
M2/1. minimum 2 fő, felsőfokú gazdasági és/vagy mérnöki végzettségű szakértővel, aki az Adatminőség felügyelet, Data Governance területen legalább 36 hónapos folyamatirányítási tanácsadási tapasztalattal rendelkezik.
M2/2. minimum 1 fő, felsőfokú gazdasági és/vagy mérnöki végzettségű szenior szakértővel, aki nukleáris létesítményben** legalább 60 hónapos műszaki és gazdasági vállalatirányítási IT rendszereket érintő IT tanácsadási tapasztalattal rendelkezik.
M2/3. minimum 1 fő, felsőfokú gazdasági és/vagy mérnöki végzettségű szenior szakértővel, aki nukleáris létesítményben** legalább 12 hónapos INPO (Institute of Nuclear Power Operations) és NEI (Nuclear Energy Institute) intézetek által kidolgozott Standard Performance Nuclear Model folyamatirányítási rendszer bevezetéssel, optimalizációval kapcsolatos tanácsadási tapasztalattal rendelkezik.
** Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 2. § 7. pontja szerint nukleáris létesítmény:
a) a dúsítóüzem, nukleáris üzemanyagot gyártó üzem, atomerőmű, újrafeldolgozó üzem, nukleáris üzemanyagot vizsgáló laboratórium, kutatóreaktor, oktatóreaktor, nukleáris kritikus és más neutronsokszorozás célját szolgáló rendszer, friss nukleáris üzemanyag tárolására és kiégett üzemanyag átmeneti tárolására szolgáló létesítmény,
b) az a) alpontban felsorolt nukleáris létesítményekhez közvetlenül kapcsolódó, ugyanazon a telephelyen található, radioaktív hulladék tárolására szolgáló létesítmények, amennyiben külön létesítménynek minősülnek.
Egy személy megnevezhető több pozícióra is, de minimum 3 fővel kell teljesíteni a fenti alkalmassági feltételeket.
Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
A további részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Ha a KD - az EKR elektronikus űrlapjain kívül - nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozattételhez, a nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal kell megtenni. Ha elírás vagy nem egyértelmű adat található a nyilatkozatmintában, akkor a hatályos Kbt.-nek, illetve valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 65. § (12) bekezdés szerint a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra vonatkozóan, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
A III.1.3) pont folytatása:
M2. Csatolandó a részvételi felhívás III.1.3) M2. pontjában és az EEKD-ban már megnevezett szakemberek esetén:
a) a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata
b) saját kezűleg aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szakember a gazdasági szereplő nyertessége esetén részt vesz a teljesítésben.
Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A VI.3) pont folytatása:
13. A jelen felhívásban, közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk., valamint az EKR-rendelet rendelkezései irányadóak.
14. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: Czakói-Zakar Bernadett, 01002
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbérek: Késedelmi, hibás teljesítési, nem-teljesítési és szabályszegési kötbér.
Jótállási kötelezettség
A részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlákat valamint a végszámlát az ajánlatkérő a (rész) teljesítést követően átutalással egyenlíti ki. [Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.]
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A szerződésben az ellenszolgáltatás összege forintban lesz meghatározva és a kifizetések is forintban történnek.
A részletes feltételeket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, de nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2020/06/22 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Rendelkezések:
a) az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR-rendelet) alkalmazása,
b) kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §
c) verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.
d) üzleti titok: Kbt. 44. §, EKR 11. § (4) bek.
e) dokumentumok benyújtása Kbt. 47. § (2)-(3) bek.,
f) tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek
g) hiánypótlás és felvilágosítás kérés: Kbt. 71. § (1)-(10) bek.
Ha a részvételre jelentkező a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja.
h) Változásbejegyzés: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §
i) Közös részvételi jelentkezés: Kbt. 35. §.
2. A Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti adatokat meg kell adni a részvételi jelentkezésben.
3. Minősített ajánlattevők:
Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá, valamint a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében, azaz a III.1.2 pontban eltérően, a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.1.3 pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
4. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
5. A részvételi jelentkezés miatt ajánlatkérő felé költség nem érvényesíthető.
6. A (közös) részvételre jelentkezők és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet a részvételi jelentkezésben – a Kbt. 35. § (2a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - kötelesek a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatukat – a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által cégszerűen aláírva – benyújtani. [Kbt. 67. § (1) bek.]
7. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 136. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazást biztosítani.
8. Értékelési szempontrendszer: legjobb ár-érték arány
Részszempont Értékelési módszer
1. Nettó ajánlati ár Ft-ban fordított arányosítás
2. Az M2/1. alkalmassági feltétel teljesítésére bemutatott felsőfokú gazdasági és/vagy mérnöki végzettségű szakértők alkalmasságon felüli többlet-tapasztalata (Az M2/1. alkalmassági feltételnél megadott tapasztalaton felüli többlet-tapasztalat – hónapokban megadva) hasznossági függvény
3. Az M2/2. alkalmassági feltétel teljesítésére bemutatott felsőfokú gazdasági és/vagy mérnöki végzettségű szenior szakértő alkalmasságon felüli többlet-tapasztalata (Az M2/2. alkalmassági feltételnél megadott tapasztalaton felüli többlet-tapasztalat – hónapokban megadva) hasznossági függvény
4. Az M2/3. alkalmassági feltétel teljesítésére bemutatott felsőfokú gazdasági és/vagy mérnöki végzettségű szenior szakértő alkalmasságon felüli többlet-tapasztalata (Az M2/3. alkalmassági feltételnél megadott tapasztalaton felüli többlet-tapasztalat – hónapokban megadva) hasznossági függvény
Az ajánlatok fenti részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–100 pont.
A részletes kiszámítást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
9. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 87. § (6) bekezdésében foglaltakat.
10. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2020.06.19.
11. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 2020.06.22.
12. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2020.07.15.
Folytatás a III.1.4) pontban.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/06/12 11:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 §-a §. (3) bek szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák