Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8122/2020
CPV Kód:77313000-7
Ajánlatkérő:Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Teljesítés helye:Budapest I kerület közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48480080
Postai cím: Kapisztrán Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Galambos Nóra
Telefon: +36 709349022
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 14583082
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budavar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.budavar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000203902020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000203902020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Parkfenntartás 2020
Hivatkozási szám: EKR000203902020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77313000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
"Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat feladatába tartozó közterületi zöldfelületek és önkormányzati kezelésű fák fenntartási munkáinak ellátása, továbbá ivókutak, kerticsapok, utcabútorok karbantartása" nettó 68.000.000,- Ft keretösszeg erejéig
II.1.5)
Becsült érték: 68000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét, azonban azt sem gazdasági, se jogi szempontból nem tartja ésszerűnek, figyelemmel az egyes feladatok jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek.
A parkfenntartási szolgáltatás egységes feladatként való elvégzése a működési feltételek biztosítását és a költségek optimalizálását, illetve hosszútávú fenntarthatóságát szolgálja.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Parkfenntartás 2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77313000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest I kerület közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
"Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat feladatába tartozó közterületi zöldfelületek és önkormányzati kezelésű fák fenntartási munkáinak ellátása, továbbá ivókutak, kerticsapok, utcabútorok karbantartása" nettó 68.000.000,- Ft keretösszeg erejéig.
Mennyiségi adatok: Ajánlatkérő a szerződés teljes időtartamára (a szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap) nettó 68 000 000 Ft összegben kíván keretszerződést kötni.
Önkormányzat kezelésében lévő közterületi zöldterületek fenntartása (fák, gyep-és cserjefelületek, évelő- és egynyári virágágyak, dézsás növények, stb.) valamint Önkormányzati tulajdonú, beépítetlen ingatlanok jókarbantartási kötelezettségének teljesítése az évszaknak megfelelően (metszés, sövénynyírás, gyepszellőztetés, kaszálás, egynyári/kétnyári kiültetés, gyomlálás, tápanyag utánpótlás, talajcsere, fiatal fák ápolása, idős fák szükség szerinti metszése, zöldhulladék elszállítása, köztisztasági feladatok, növényvédelmi feladatok, ivókutak és öntözőrendszerek üzemeltetése, utcabútorok karbantartása, parkot határoló és azon áthaladó járdák felületének tisztán tartása).
Az elvégzendő munkák tervezett mennyisége:
– zöldfelületek fenntartási munkái az I. kerület teljes területén: 58 000 m2.
– fák fenntartási munkái az I. kerület teljes területén, összesen 2400 db fasori- és parkfa fenntartása és növényvédelme az I. kerület teljes területén
Nyertes ajánlattevő eseti jelleggel megrendelt feladatát képezi a fafenntartás keretében az akusztikus műszeres favizsgálat ellátása is. A szolgáltatásoknak megadott mennyiségi adatai (azok jellegéből adódóan) tájékoztató jellegűek. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a keretösszegnek és a megadott becsült mennyiségnek megfelelő szolgáltatás megrendelésére.
Részletesen a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Balesetveszély elhárítása gallyazás és fakivágás esetén (Kbt. 77. § (1) bek. szerint legkedvezőtlenebb 8 óra, legkedvezőbb 4 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 68000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Felhívás II.2.5)
Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Értékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer:
1. sz. részszempont: Összesített nettó ajánlati ár, súlyszám: 90, értékelési módszer (valamennyi árral kapcsolatos alszempont vonatkozásában): fordított arányosítás
Az Összesített nettó ajánlati ár értékelési szemponton belül 6 alszempont kerül meghatározásra az alábbiak szerint:
1.1. alszempont: Rendszeres parkfenntartási feladatok összesített díja (HUF), súlyszáma: 75
1.2. alszempont: Eseti feladatok - vegyes feladatok összesített díja (HUF), súlyszáma: 5
1.3. alszempont: Eseti feladatok - növényvédelmi feladatok összesített díja (HUF), súlyszáma: 3
1.4. alszempont: Eseti feladatok – parkfelszerelés javításának munkái összesített díja (HUF), súlyszáma: 1
1.5. alszempont: Eseti feladatok - automata öntözőhálózat üzemeltetése és karbantartása összesített díja (HUF) , súlyszáma: 1
1.6. alszempont: Eseti feladatok - fasori fák fenntartása, fiatal fák kezelése összesített díja (HUF), súlyszáma: 5
2. sz. részszempont: Balesetveszély elhárítása gallyazás és fakivágás esetén (Kbt. 77. § (1) bek. szerint legkedvezőtlenebb 8 óra, legkedvezőbb 4 óra) súlyszám: 10, értékelési módszer: fordított arányosítás

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be.
Öntisztázás: Kbt. 64. §
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdései szerint kell igazolni.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Valamennyi, a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet által benyújtott igazolás keltezésével kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevők az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be.
A fentiekre tekintettel Ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:
P.1.: Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. d) pontja alapján az eljárást megindító felhívásban meghatározott, érvényes, az előírt tevékenységre kiterjedő felelősségbiztosítási kötvény másolati példányát.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11)- (12) bekezdései, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése valamint IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: P.1.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő,
ha nem rendelkezik érvényes, a közbeszerzés tárgya szerinti (park- és fasor fenntartására vonatkozó, elnevezésében adott esetben eltérő, de tartalmára nézve azonos) tevékenység során okozott kár megtérítésére vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek mértéke legalább 20 000 000 HUF/év és 10 000 000 HUF/káresemény.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevők az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be.
A fentiekre tekintettel Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:
M.1. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb hat éven (72 hónapban) belül megkezdett, a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb referenciamunka/referenciamunkák ismertetését.
Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább
- a szerződést kötő másik fél megnevezését
- a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát
- a referenciamunka tárgyát
- a szolgáltatás mennyiségét (olyan részletezettséggel, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható)
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban) valamint
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A fentiekre tekintettel ajánlattevő nyilatkozni köteles:
- arról, hogy a referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá
- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.
M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, végzettségét/képzettségét, gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt -, akiket Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt végzettség a végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó, amelyben nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.
Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát év/hónap pontossággal kell tartalmaznia. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába.
M.3. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdésének i) pontja alapján Ajánlattevőnek csatolnia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását. (Olyan részletezettséggel, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható.)
M.4. Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján ISO 9001 szerinti,
parkfenntartás/zöldfelületfenntartás, fasorfenntartás és favizsgálati tevékenységre is kiterjedő minőségirányítási rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független szervezet által kiállított tanúsítványát. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt.
M.5. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés g) pontja alapján csatolnia kell ISO 14001 környezetvédelmi tanúsítványt egyszerű másolati formában, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt egyszerű másolati formában (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdés).
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9)-(12) bekezdései, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése valamint IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései.
A szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, , amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: M.1-M.5
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
- legalább 40.000 m2 területen végzett zöldterület fenntartási szolgáltatási referenciával.
Zöldterület fenntartás alatt Ajánlatkérő különösen, de nem kizárólagosan a közbeszerzési dokumentáció adott körébe tartozó tevékenységek valamelyikének elvégzését érti.
Az előírt követelmény legfeljebb 2 db referencia alapján igazolható.
M.2. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
a) legalább 1 fő kertészmérnök végzettségű, minimum 5 éves, zöldfelület fenntartás terén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakember;
b) legalább 1 fő, legalább 12 hónap, favizsgálati területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező minősített favizsgáló szakember;
c) legalább 3 fő kertész szakmunkás végzettségű, minimum 3 éves kertészeti szakmai gyakorlattal rendelkező szakember;
d) legalább 1 fő fakitermelő (OKJ 31 626201 vagy ezzel egyenértékű) képzettségű minimum 3 éves
fakitermelő szakmai gyakorlattal rendelkező szakember;
Az egyes szakemberek között az átfedés megengedett, ugyanaz a szakember több pozícióra is jelölhető. Ajánlatkérő a fenti végzettségekkel/képzettségekkel egyenértékű végzettséget/képzettséget is elfogad. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
M.3. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi műszaki felszereltséggel:
a) legalább 2 db, minimum 45 cm vágószélességű fűgyűjtős fűnyíró;
b) legalább 1 db, minimum 0,8 kW teljesítményű lombszívó;
c) legalább 3 db motoros sövénynyíró;
d) legalább 1 db minimum 25 LE teljesítményű mobil aprítékoló gép;
e) legalább 1 db olyan tuskómaró gép, amely alkalmas a kivágott fák tuskójának talajszintig
történő eltávolítására a környező burkolat megbontása nélkül;
f) legalább 3 db motoros láncfűrész;
g) legalább 1 db, minimum 1 m3-es öntözőtartállyal felszerelt tehergépkocsi;
h) legalább 1 db, minimum 1 t hasznos teherbírású tehergépkocsi;
i) legalább 1 db, minimum 10 csatornás akusztikus favizsgáló műszer;
j) legalább 1 db, 16 m emelőmagasságot elérő kosaras gépjármű;
M.4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 9001 szerinti, parkfenntartás/zöldfelületfenntartás, fasorfenntartás és favizsgálati tevékenységre is kiterjedő minőségirányítási rendszerrel, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal.
M.5. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 14001 szerinti környezetvédelmi vezetési rendszerrel, illetve intézkedésekkel, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (4) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbér:
Ptk. 6:186. §-a szerint.
Késedelmi kötbér: mértéke: 100 000,- Ft/nap. Maximális mértéke 10 napi tétel.
Meghiúsulási kötbér: alapja: a meghiúsulással érintett nettó szerződéses érték, mértéke: 20%
Biztosíték:
Teljesítési biztosíték: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként nyertes ajánlattevő a nettó keretösszeg 5%-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában írtak szerint.
A biztosíték teljesíthető az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában. A teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdés a) pontja alapján a szerződés hatálybalépésekor kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult a szerződés megkötésétől azonnali hatállyal elállni. A teljesítési biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Részletesen a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően, számla ellenében, banki átutalással teljesíti.
A vállalkozói díj megfizetésére a vállalkozó általi teljesítés és a Megrendelő által ennek elismeréseként kiállított
teljesítésigazolás alapján, havi rendszerességgel kiállított számla ellenében átutalással kerül sor a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseiben, a Kbt. 135. §-a vonatkozó rendelkezései szerint. A pénzügyi teljesítés napja az a nap, amikor az utalással a bank a Megrendelő bankszámláját megterheli. Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá költségátalányt fizet.
A részletes fizetési feltételeket a vállalkozási szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé (kizárja) gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a bontási eljárásról az ajánlattevők értesítést kapnak. A bontás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet meghatározásai alapján kerül végrehajtásra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021.05.02.
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: A Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint Ajánlatkérő lehetővé teszi újabb hiánypótlás kibocsátását arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. részszempont: fordított arányosítás (A KH útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.),2. részszempont: fordított arányosítás [ME útmutatója Kbt. 77.§ (1)]
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.) Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bek. alapján biztosítja a kieg. táj. lehetőségét. Az eljárás során a kapcsolattartás és a különböző dokumentumok (kieg.táj., jkv stb.) megküldése az EKR-en történik.
2.) Ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek értékelésre kerülnek. (Űrlap, használata kötelező).
3.) Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot kell tenni. (EKR űrlap)
4.) A Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja alapján nyilatkozni kell. A Nyilatkozatot nemleges esetben is csatolni kell. (EKR űrlap)
5.) Csatolni kell:
• azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés), akik az eljárásban részt vesznek, az ajánlatban nyilatkozatot tesznek,
• a cégkiv-ban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó
meghatalmazást, csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó aláírási címpéldányá(ai)t vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját.
• Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén csatolni kell a benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §.] Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, akkor erről is nyilatkozni kell az ajánlatban. (EKR űrlap)
6.) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
7.) Üzemzavar esetén az EKR rend.16-17. § és 22. § az irányadóak.
8.) Ajánlatkérő az ajánlatban elektronikus csatolmányként benyújtott dokumentumok tekintetében .pdf formátumot írja elő.
9.) A KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., az EKR és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek, és a Ptk. az irányadók.
10.) Az eljárás a Kbt. 114. § (11) bekezdése alapján nem fenntartott.
11.) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a projekttársaság alapítását kizárja.
12.) A Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint Ajánlatkérő lehetővé teszi újabb hiánypótlás kibocsátását arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
13.) Közös ajánlattétel esetén megállapodás csatolása kötelező a KD alapján.
14.) A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról nyilatkozni kell. (EKR űrlap)
15.) Az ajánlathoz csatolni kell a kitöltött részletes ártáblázatot. Az ártáblázatot Ajánlatkérő a dokumentációval együtt a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsájtja.
16.) Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kizáró okok valamint az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
17.) Nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell legalább 1 fő méhész (OKJ 32 62102 vagy ezzel egyenértékű) képzettségű szakemberrel.
18.) A „Balesetveszély elhárítása gallyazás és fakivágás esetén” kifejezés alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti:
Balesetveszély esetén Nyertes Ajánlattevő az értesítést követően az ajánlata részeként benyújtott felolvasólapon rögzített időn belül (8-4 óra) kiszáll a helyszínre, felméri a problémát és megkezdi az elhárítást (pl.: balesetveszély helyszínének elkülönítése/lezárása, korhadt nagyméretű ág eltávolításának megkezdése stb.)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges