Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8228/2020
CPV Kód:09310000-5
Ajánlatkérő:Közép-Budai Tankerületi Központ
Teljesítés helye:Közép-Budai Tankerületi Központ fenntartásában álló intézmények Budapest közigazgatási területén belül (I., II. és XII. kerület);Közép-Budai Tankerületi Központ fenntartásában álló intézmények Budapest közigazgatási területén belül (I., II. és XII. kerület);Közép-Budai Tankerületi Központ fenntartásában álló intézmények Budapest közigazgatási területén belül (I., II. és XII. kerület)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közép-Budai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11597461
Postai cím: Fő Utca 80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
Telefon: +36 305981195
E-mail: kozbesz.szaktanacsado@gmail.com
Fax: +36 17958090
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/kozepbuda
A felhasználói oldal címe (URL): https://kk.gov.hu/kozepbuda
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000174462020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000174462020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamosenergia beszerzés 2020-22
Hivatkozási szám: EKR000174462020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Villamosenergia beszerzése a 2020/2021/2022. évekre a Közép-Budai Tankerületi Központ által fenntartott intézmények részére. Az eljárás tárgya a magyar villamos energia rendszeren keresztül folyamatosan rendelkezésre álló, a felhasználási helyek csatlakozási jellemzőinek megfelelő, az MSZ 50160 szerinti minőségű villamos energia beszerzése (kereskedelmi jogviszonyban való megvásárlása)
2020.07.01. (0:00 CET) - 2022.12.31. (24:00 CET) közötti időszakra vonatkozóan, menetrend adási kötelezettség nélküli teljes
ellátásalapú villamos energia adás-vételi beszerzés keretében.
Ajánlatkérő 2020.07.01. (0:00 CET) - 2022.12.31. (24:00 CET) közötti időszakra vonatkozó villamos-energia szükségletét biztosító villamos-energia beszerzése összesen 9.534.061 kWh (Minimális Villamos Energia Mennyiség) + 2.860.220 kWh (30%) opció mennyiségben.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó pontos követelményeket az ajánlati dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 3
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
nincs fenntartás
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Villamosenergia beszerzés 2020
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Közép-Budai Tankerületi Központ fenntartásában álló intézmények Budapest közigazgatási területén belül (I., II. és XII. kerület)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Villamosenergia beszerzése a 2020. évre a Közép-Budai Tankerületi Központ által fenntartott intézmények részére. Az eljárás tárgya a magyar villamos energia rendszeren keresztül folyamatosan rendelkezésre álló, a felhasználási helyek csatlakozási jellemzőinek megfelelő, az MSZ 50160 szerinti minőségű villamos energia beszerzése (kereskedelmi jogviszonyban való megvásárlása)
2020.07.01. (0:00 CET) - 2020.12.31. (24:00 CET) közötti időszakra vonatkozóan, menetrend adási kötelezettség nélküli teljes
ellátásalapú villamos energia adás-vételi beszerzés keretében.
Ajánlatkérő 2020.07.01. (0:00 CET) - 2020.12.31. (24:00 CET) közötti időszakra vonatkozó villamos-energia szükségletét biztosító villamos-energia beszerzése 1.817.255 kWh (Minimális Villamos Energia Mennyiség) + 545.176 kWh (30%) opció mennyiségben.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó pontos követelményeket az ajánlati dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a tervezett alapmennyiségtől +30%-os mértékben egyoldalú jognyilatkozattal (intézményi felhasználás útján) érvényesíthető opciós mennyiséget hívjon le a szerződési időszakban az intézmények tényleges villamosenergia felhasználásának függvényében 545.176 kWh mennyiségben.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Villamosenergia beszerzés 2021
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Közép-Budai Tankerületi Központ fenntartásában álló intézmények Budapest közigazgatási területén belül (I., II. és XII. kerület)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Villamosenergia beszerzése a 2021. évre a Közép-Budai Tankerületi Központ által fenntartott intézmények részére. Az eljárás tárgya a magyar villamos energia rendszeren keresztül folyamatosan rendelkezésre álló, a felhasználási helyek csatlakozási jellemzőinek megfelelő, az MSZ 50160 szerinti minőségű villamos energia beszerzése (kereskedelmi jogviszonyban való megvásárlása)
2021.01.01. (0:00 CET) - 2021.12.31. (24:00 CET) közötti időszakra vonatkozóan, menetrend adási kötelezettség nélküli teljes
ellátásalapú villamos energia adás-vételi beszerzés keretében.
Ajánlatkérő 2021.01.01. (0:00 CET) - 2021.12.31. (24:00 CET) közötti időszakra vonatkozó villamos-energia szükségletét biztosító villamos-energia beszerzése 3.858.403 kWh (Minimális Villamos Energia Mennyiség) + 1.157.522 kWh (30%) opció mennyiségben.
A 2. részajánlattételi rész a központosított közbeszerzési kötelezettségre tekintettel feltételes, Kbt. 53.§ (5) szerinti közbeszerzés. A Kbt. 135.§ (12) szerinti szerződési feltételt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó pontos követelményeket az ajánlati dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a tervezett alapmennyiségtől +30%-os mértékben egyoldalú jognyilatkozattal (intézményi felhasználás útján) érvényesíthető opciós mennyiséget hívjon le a szerződési időszakban az intézmények tényleges villamosenergia felhasználásának függvényében 1.157.522 kWh mennyiségben.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Villamosenergia beszerzés 2022
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Közép-Budai Tankerületi Központ fenntartásában álló intézmények Budapest közigazgatási területén belül (I., II. és XII. kerület)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Villamosenergia beszerzése a 2022. évre a Közép-Budai Tankerületi Központ által fenntartott intézmények részére. Az eljárás tárgya a magyar villamos energia rendszeren keresztül folyamatosan rendelkezésre álló, a felhasználási helyek csatlakozási jellemzőinek megfelelő, az MSZ 50160 szerinti minőségű villamos energia beszerzése (kereskedelmi jogviszonyban való megvásárlása)
2022.01.01. (0:00 CET) - 2022.12.31. (24:00 CET) közötti időszakra vonatkozóan, menetrend adási kötelezettség nélküli teljes
ellátásalapú villamos energia adás-vételi beszerzés keretében.
Ajánlatkérő 2022.01.01. (0:00 CET) - 2021212.31. (24:00 CET) közötti időszakra vonatkozó villamos-energia szükségletét biztosító villamos-energia beszerzése 3.858.403 kWh (Minimális Villamos Energia Mennyiség) + 1.157.522 kWh (30%) opció mennyiségben.
A 3. részajánlattételi rész a központosított közbeszerzési kötelezettségre tekintettel feltételes, Kbt. 53.§ (5) szerinti közbeszerzés. A Kbt. 135.§ (12) szerinti szerződési feltételt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó pontos követelményeket az ajánlati dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a tervezett alapmennyiségtől +30%-os mértékben egyoldalú jognyilatkozattal (intézményi felhasználás útján) érvényesíthető opciós mennyiséget hívjon le a szerződési időszakban az intézmények tényleges villamosenergia felhasználásának függvényében 1.157.522 kWh mennyiségben.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok előzetes igazolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok bármelyike fennállnak. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén (külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) hatálya alá.
Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A. § (3) és (5) bek. alapján.
Egyéb nyilatkozatok:
Ajánlati szakban: Az ajánlattevő nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó olyan alvállalkozót, aki nem vesz részt az alkalmasság igazolásában. A Kr. 15.§ (1) alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására. Nyilatkozni kell EKR űrlap formájában a Kbt. 67.§ (4), 66.§ (6) 65.§ (7) bekezdésekre, adott esetben üzleti titokra, fordításra vonatkozóan. AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Bírálati szakban: Kbt. 62.§ (1) k) kb) és kc) pontokra köteles nyilatkozni ajánlattevő..
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11a) szerinti iratokat és nyilatkozatokat elfogadja.
Utólagos igazolás: Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr.1.§(2)-(5),(7) bek.,8-10.§,12-16.§-a is megfelelően alkalmazandók.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr.1.§ (7) bekezdésében foglaltakra.
Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) alapján a jogerős határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a), 41/A.§ (3),(5), 65.§ (12) bek.-re.
A Kbt. 65.§ (7),(9) bekezdése és 67.§ (3) bekezdése is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi/gazdasági alkalmassági követelményt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletben előírt kötelező pénzügyi biztosítékra tekintettel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1.) alkalmassági követelmény előzetes igazolása: az EEKD benyújtásával a Kbt. 67.§ (1)-(3), Kr. 1.§ (1) és 2. § (5) alapján – Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. rész α (alfa) szakasz kitöltésével.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5),65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.
M.1.) alkalmassági követelmény utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) alapján Ajánlatkérő felhívására.
M.1.) A Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján a feladástól visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legjelentősebb szállításainak ismertetésével. A referenciát a Kr. 22. § (1)-(2) szerint kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
- szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
- szállítás tárgya (villamosenergia),
- a szállított (értékesített) villamosenergia mennyisége úgy, hogy abból a szállított (értékesített) villamosenergia kWh-ban kifejezett mennyisége megállapítható legyen
- részteljesítés bemutatása esetén a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését
- teljesítésideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont)
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél közös ajánlattevőként teljesített szerződés alapján a közös ajánlattevők egyikeként vagy alvállalkozóként vett részt, úgy a referenciaigazolás(ok)ból, illetve referencianyilatkozat(ok)ból a szállítás tárgyának a referenciát bemutató gazdasági szereplő által teljesített mennyiségének is ki kell derülnie, az ajánlatkérő csak és kizárólag a szállításnak az alkalmasságot igazolni kívánó személyre/szervezetre eső mennyiségét veszi figyelembe az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata során.
A referencia követelményt közös ajánlattétel esetén elegendő, ha legalább egy ajánlattevő teljes egészében teljesíti, vagy azt közös ajánlattevők közösen is teljesíthetik.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
SZ.1.) alkalmassági követelmény a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység, ezért ajánlattevőnek (VET kötelezettség miatt a közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek az egyetemleges teljesítési kötelezettségre tekintettel) villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel kell rendelkeznie.
SZ.1.) előzetes igazolása: ajánlatkérő elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész α (alfa)
szakaszra tett egyszerű nyilatkozatot és nem kéri a IV. rész részletes kitöltését.
SZ.1.) utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívás alapján: ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban (Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartása) ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincs lehetőség - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az SZ.1.) alkalmassági követelmény a VET. kötelezettség betartására,és arra tekintettel kerül előírásra, hogy a beszerzés tárgya szolgáltatással vegyes árubeszerzés.
A Kbt. 65.§ (6),(7),(9),(11) és 67. § (3) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben (36 hónapban) rendelkezik
1. részben: összesen minimum 900.000 kWh
2. és 3. részben: összesen minimum 1.800.000 kWh
mennyiségben villamos-energia szállítására (értékesítésére) vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az egyes referenciakövetelmények több szerződésből származó referencia bemutatásával is teljesíthetők.
Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az ajánlatkérő a Kr. 21/A.§ alapján elfogadja, ha a referenciakövetelményben foglalt szállítás a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
SZ.1.) Ajánlattevő alkalmas, ha rendelkezik a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 74. § (1) bekezdésének e) pontjának megfelelő a villamosenergia-kereskedelem engedéllyel, mely az ajánlattétel időpontjában érvényes és hatályos, vagy az ajánlattevő nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig érvényes és hatályos engedéllyel fog rendelkezni, és igazolja, hogy az engedély kiadásához szükséges minden feltétellel (15. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez) rendelkezik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződésszerű teljesítés esetén a számlák ellenértékét az ajánlatkérő banki átutalással teljesíti a Kbt. 135. § (1), (5) és (6)
bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, tárgyhavonkénti elszámolás alapján kiállított számlák szerint.
A kifizetés vonatkozásában a mindenkor hatályos adójogszabályok szerint kell eljárni.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ajánlattétel és a szerződés teljesítésének a pénzneme a magyar forint (HUF vagy Ft).
A nyertes ajánlattevő a profilos fogyasztási helyekre nettó 0,1 Ft/ 1kWh diktálási kedvezményt biztosít.
A részletes feltételek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.
A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot az EKR rendelet 15. § (3) bekezdése szerint kell benyújtani az EKR rendelet 6. § (1) bekezdés alapján regisztrált gazdasági szereplőnek.
2. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) ,35. § (2a), 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
3. AK jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
4. Ajánlatnak tartalmaznia kell Űrlap formájában:
-Kbt. 65.§ (7) szerinti nyilatkozatot a kapacitásbiztosító szervezetekről,
-Kbt. 66.§ (5) bekezdés szerinti felolvasólapot a Kbt. 68.§ (4) bek. szerinti tartalommal,
-Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot a feltételek elfogadásáról,
-Kbt. 66.§ (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot az alvállalkozókról,
-Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot a kizáró okokról alvállalkozókra vonatkozóan,
-EEKD-t,
-változásbejegyzésről szóló nyilatkozatot
-aláírási jogosultság igazolását: csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak (ajánlattevő, kapacitásbiztosító) képvisletre jogosultjának aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az
ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást,
-egyéb, a közbeszerzési dokumentumokban rögzített dokumentumot.
5. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44. § (1)-(4) bekezdése.
6. Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben folyik.
7. Kbt. 71.§ (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
8. Az időpontok magyarországi helyi idő szerintiek.
9. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
10. Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.
11. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
12. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea (ltsz: 00664)
13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
14. A IV.2.6. pont szerinti ajánlati kötöttség alatt 60 napot kell érteni a folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148-150.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák