Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/91
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.05.12.
Iktatószám: 8238/2020
CPV Kód: 45233141-9
Ajánlatkérő: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.
Teljesítés helye: 7030 Paks város közigazgatási területe, az egyedi megrendelésekben jelzett helyszíneken.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ZO-BAU Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89246401
Postai cím: Dózsa György Út 55-61.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berka Fanni
Telefon: +36 75310029
E-mail: berka.fanni@pfvzrt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pfvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pfvzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkák
Hivatkozási szám: EKR000208712020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Megrendelő a szerződést nettó 55.100.000,- Ft + ÁFA/év keretösszegre kívánja megkötni, azzal, hogy a szerződés alapidőtartama (2 év) tekintetében vállalja a fenti összegre vonatkozóan a lehívási kötelezettséget.
A szerződés esetleges meghosszabbítása esetén a minimum nettó 55.100.000,- Ft + ÁFA összegre vonatkozóan a Megrendelő évente vállalja a fenti összeg tekintetében a lehívási kötelezettséget, azzal hogy a szerződés tényleges időtartama alatt a lehívások ellenértének teljes összege nem haladhatja meg a nettó 297.500.000 Ft-ot.
A nyertes ajánlattevőnek az alábbi típusú munkákat kell elvégezni, a Megrendelő által kiküldött egyedi megrendelésekben foglaltak alapján:
A Paks város közigazgatási területén lévő (bel- és külterületen) a szilárd burkolatú utak (ideértve a kerékpárutakat is), járdák, térburkolatok burkolathibáinak javítása, kátyúzása és azok járulékos munkáinak, valamint az utakhoz tartozó KRESZ-, információs-, útbaigazító táblák, közlekedést segítő eszközök és tartozékaik javítása, karbantartása, kihelyezése, cseréje és felújítása, valamint útburkolati jelek festése.
Bontási munkák:
Meglévő útpálya, járda elbontása teljes pályaszerkezettel, lerakóhelyre történő szállítással.
Közművek feltárása kézi erővel, szegélyek bontása bármely anyagból; szegélyek, futósorok bontása betongerendával. Előregyártott aknaelemekből készített aknák, szűkítők elemekre bontása, víznyelő rácsok, aknafedlap bontása, elszállítása.
Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, 76 mm átmérőjű csőoszlop betonalappal.
Földmunkák:
Munkagödör kiemelése gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával.
Földvisszatöltés munkagödörbe, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, kézi erővel.
Tükörkészítés tömörítés nélkül kézi, vagy gépi erővel, kiegészítő kézi munkával. Talajjavító réteg készítése, osztályozatlan kavicsból, THK 0/32 Q-TT felhasználásával.
Padka és elválasztó sáv készítése, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból.
Tömörítés gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%
Út és járda burkolatok készítése:
Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m sávszélességig C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék
Szegélyek készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával, hézagolással, előregyártott szegélykőből.
Betonlap burkolatú járdák felújítása/építése.
Térkő burkolatú járdák felújítása/építése.
Térburkolat készítése gyalogos forgalomra, gyephézagos burkolókővel, a hézagok termőtalajjal (helyi anyaggal) kitöltve.
Vakvezető és jelzőkő készítése, homokágyazatra fektetve, 40×40×8 cm-es méretben.
Meglévő térburkolat átrakása ágyazattal.
Egyrétegű út- és térburkolat készítése, 18 cm vastagságban.
Járda, kerékpárút készítése vagy felújítása, zsaluzással, utókezeléssel, hézagkészítéssel, kézi erővel, 12-15 cm vastagsággal.
Vízelvezetési munkák:
Folyókaburkolat készítése 15 cm vastagsággal, 1,0-2,5 m szélesség között.
Folyóka építése előregyártott beton elemekből.
Kör alakú vagy négyszögletes öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret, víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel. Közműaknák szintre emelése a fedlapkeret kibontásával, a burkolat bontása és helyreállítása nélkül, beton gyűrűkkel.
Vonalas vízelvezető rácsos folyóka tisztítása, víznyelőrácsok tisztítása.
Forgalomtechnika:
Közúti táblák oszlopainak igazítása földmunkával, közúti táblák kidőlt oszlopainak visszahelyezése földmunkával, betonalappal.
Ideiglenes KRESZ jelzőtáblák kihelyezése mobil oszlopon rögzítve.
Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonalappal, földmunkával.
Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékkel, gépi jel, csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék, fehér.
Útburkolati jelek készítése, kétkomponensű hidegplasztik festékkel, tartós, kézi jel, fehér vagy sárga színben.
Egyéb közúti úttartozékok készítése betonalappal, tartóoszlopokkal, földmunkával együtt forgalomtechnikai tükör 600 mm, fekvőrendőr elhelyezése és mechanikus rögzítése.
A járulékos munkákkal együtt, a közbeszerzési dokumentumokban szereplők szerint, a vonatkozó technológiai előírások és ágazati szabványok alapján.
A Vállalkozó a feladatát Paks város közigazgatási területén belül, de változó munkaterületen végzi el. A szerződés alapján elvégzett munkák elszámolása, a tételes mennyiségi kimutatás (felmérési napló) alapján történik, a Vállalkozó által, az ajánlatában megadott egységárak szerint. A Vállalkozó az elvégzett munkák után havonta egyszer, tárgyhónapot követő hónap 8. napjáig, a Megrendelő által kiállított teljesítés igazolás alapján jogosult számla benyújtására. A Vállalkozó az elvégzett teljesítés alapján felmérési naplót készít, melyet a munka helyszíni átvételét követő 8 munkanapon belül Megrendelő leigazol. A leigazolt felmérési naplók alapján a Megrendelő adja ki a teljesítés igazolást. Az adott hónapban készült felmérési napló és a Megrendelő által kiadott teljesítés igazolás minden esetben a benyújtott számlák mellékletét kell, hogy képezzék. Az egyes helyszíneken történő kivitelezések elkészülte és azok készre jelentése után Megrendelő 3 napon belül a munkák helyszíni átvételét lefolytatja. A teljes műszaki tartalom részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező tételes költségvetés tartalmazza. A kivitelezéshez szükséges felelős műszaki vezetők: 1.) Közlekedési építmények szakterület részszakterületére vonatkozó MV-KÉ/MV-KÉ-R, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 3. rész A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek 2. és 3. sor szerinti jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 55100000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
További tárgyak: 45233220-7
45233221-4
45233229-0
45233290-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7030 Paks város közigazgatási területe, az egyedi megrendelésekben jelzett helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Vállalkozó a feladatát Paks város közigazgatási területén belül, de változó munkaterületen végzi el.
A szerződés alapján elvégzett munkák elszámolása, a tételes mennyiségi kimutatás (felmérési napló) alapján történik, a Vállalkozó által, az ajánlatában megadott egységárak szerint. A Vállalkozó az elvégzett munkák után havonta egyszer, tárgyhónapot követő hónap 8. napjáig, a Megrendelő által kiállított teljesítés igazolás alapján jogosult számla benyújtására.
A Vállalkozó az elvégzett teljesítés alapján felmérési naplót készít, melyet a munka helyszíni átvételét követő 8 munkanapon belül Megrendelő leigazol. A leigazolt felmérési naplók alapján a Megrendelő adja ki a teljesítés igazolást.
Az adott hónapban készült felmérési napló és a Megrendelő által kiadott teljesítés igazolás minden esetben a benyújtott számlák mellékletét kell, hogy képezzék.
Az egyes helyszíneken történő kivitelezések elkészülte és azok készre jelentése után Megrendelő 3 napon belül a munkák helyszíni átvételét lefolytatja.
A teljes műszaki tartalom részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező tételes költségvetés tartalmazza.
A kivitelezéshez szükséges felelős műszaki vezetők:
1.) Közlekedési építmények szakterület részszakterületére vonatkozó MV-KÉ/MV-KÉ-R, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 3. rész A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek 2. és 3. sor szerinti jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.A 30 m2 vagy annál nagyobb egybefüggő, szilárd burkolatú utak, kerékpárutak, járdák, térburkolatok burkolathibáinak javítása, kátyúzása esetében vállalt jótállási idő(min.36 hó–értékelési max.48hó)  20
2 2. MV-KÉ/MV-KÉ-R szakembernek az alkalmasságnál előírtakat meghaladó szakmai gyakorlata (min nincs, értékelési max. 36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Ajánlati ár (nettó Ft): Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok:
­- Kbt. 135. § (1)-(3), (5)- (7), (10)-(11);
­- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet;
­- 2007. évi CXXVII. törvény
­- 2013.évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2), 6:155. § (1),

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZO-BAU Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99030805
Postai cím: Szent János Utca 15.
Város: Paks
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
E-mail: zobau@tolna.net
Telefon: +36 204684305
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13056465217
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 297500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 55100000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ZO-BAU Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99030805
Postai cím: Szent János Utca 15.
Város: Paks
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13056465217

Hivatalos név: PARTNER Építő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62150301
Postai cím: Vasút u. 2
Város: Paks
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10439287217

Hivatalos név: Univer Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72603802
Postai cím: Zápor Utca 49.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13225791217

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/03/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges