Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8262/2020
CPV Kód:34631000-9
Ajánlatkérő:MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Teljesítés helye:HU322
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Ultimate Europe Transportation Equipment GmbH
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szakács Xénia
Telefon: +36 305245622
E-mail: szakacs.xenia@mav-start.hu
Fax: +36 15112346
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: IC+projekt - Egyszárnyú feljáróajtó I.o. kocsihoz
Hivatkozási szám: EKR001286942019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34631000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A közbeszerzés tárgya:
A TSI követelményrendszerét kielégítő IC+ típusú I. osztályú vasúti személykocsikhoz egyszárnyú, vezérlőelektronikával ellátott feljáró lengő–tolóajtók az ahhoz tartozó dokumentáció és opcionális szolgáltatásként a kapcsolódó szolgáltatások (üzembe helyezésen való részvétel, oktatás) beszerzése.
A közbeszerzés mennyisége:
35 Készlet egyszárnyú, vezérlőelektronikával ellátott feljáró lengő-tolóajtó (össz. 140 db f.ajtó), járművenként 1 Készlet, az ahhoz tartozó dokumentációval és opcionális szolgáltatásként kapcsolódó szolgáltatások, mint üzembe helyezésen való részvétel és oktatás beszerzése.
A részleteket és a Készletek további tartalmát, valamint a kapcsolódó szolgáltatások tartalmát a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő 35 Készlet egyszárnyú, feljáró lengő-tolóajtó megrendelésére vállal kötelezettséget, a fent felsorolt kapcsolódó szolgáltatásokra nem. A szerződés típusa: Adásvételi keretszerződés.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 1143000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: IC+ projekt - Egyszárnyú feljáróajtó I.o. kocsihoz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34631000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: MÁV-START Zrt. Vasútijármű Javítási Telephely O40 (5000 Szolnok, Kőrösi út 1–3.)
A teljesítés helyszínre vonatkozó részletes előírásokat a KD III. Fej.-ben található Szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: A TSI követelményrendszerét kielégítő IC+ típusú I. osztályú vasúti személykocsikhoz egyszárnyú, vezérlőelektronikával ellátott feljáró lengő–tolóajtók, az ahhoz tartozó dokumentáció és opciós szolgáltatásként kapcsolódó szolgáltatások (üzembe helyezésen való részvétel, oktatás) beszerzése.
A közbeszerzés mennyisége:
35 Készlet egyszárnyú, vezérlőelektronikával ellátott feljáró lengő-tolóajtó, járművenként 1 Készlet, az ahhoz tartozó dokumentációval és opcionális szolgáltatásként kapcsolódó szolgáltatások, mint üzembe helyezésen való részvétel és oktatás beszerzése.
1 Készlet 4db (2db jobbos és 2db balos) feljáróajtót tartalmaz, a 35 Készlet összesen 140 db feljáróajtót tartalmaz.
Opciós szolgáltatásként az üzembe helyezés és beállítás oktatását 8 fő részére kell megtartani. Továbbá elméleti és gyakorlati oktatás 8 fő részére az átadott szoftverek használatáról. Az oktatás időtartama 2x8 óra, az oktatás nyelve a magyar. Az oktatási segédanyagot a Szállító köteles biztosítani.
A részleteket és a Készletek további tartalmát, valamint a kapcsolódó szolgáltatások tartalmát a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő 35 Készlet egyszárnyú, feljáró lengő-tolóajtó megrendelésére vállal kötelezettséget, a fent felsorolt kapcsolódó szolgáltatásokra nem. A szerződés típusa: Adásvételi keretszerződés.
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződésből 35 db Készlet megrendelésére vállal kötelezettséget, a kapcsolódó szolgáltatások – üzembe helyezésen való részvétel, oktatás – megrendelésére nem. A kapcsolódó szolgáltatások (mint opció) megrendelésére Ajánlatkérő egyoldalú döntése alapján kerülhet sor.
Az opciós kapcsolódó szolgáltatások részleges vagy teljes megrendelésére Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.
A beszerzés becsült értéke az opciós rész értékét a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza.
Az opciós kapcsolódó szolgáltatások megrendelésére vonatkozó részletes szabályokat a szerződéses feltételek tartalmazzák.
Amennyiben Ajánlatkérő egyoldalú döntése alapján megrendeli az Üzembe helyezéseken való részvételt, úgy annak időpontjáról Ajánlatkérő legalább 15 (tizenöt) naptári nappal korábban köteles az Ajánlattevő kapcsolattartóját írásban értesíteni. Az értesítés megküldésére és annak visszaigazolására a jelen Szerződés 1.4. pontjában, a Megrendelés vonatkozásában rögzített rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni.
Amennyiben Ajánlatkérő egyoldalú döntése alapján megrendeli az Oktatást az Ajánlattevőtől, úgy annak időpontjáról az elméleti oktatás tervezett időpontját legalább 15 (tizenöt) naptári nappal megelőzően köteles Ajánlattevő kapcsolattartóját írásban értesíteni. Ajánlattevő a „beállítás oktatása” tárgyú Oktatást az első, Ajánlatkérő által beépítendő Készlet beépítése során, az „üzembe helyezés oktatása”---és az „átadott szoftverek elméleti és gyakorlati oktatása” tárgyú Oktatást az üzembe helyezés, beállítás során, annak keretében köteles megtartani, mindösszesen legfeljebb 2 x 8 óra időtartamban. Ajánlattevő Ajánlatkérő munkavállalóinak oktatását a teljesítés – 3. pont szerint megjelölt – helyén, Ajánlatkérő által biztosított oktatási helyiségben, illetve az oktatás gyakorlati részét a beüzemelt Készletbe tartozó termékeknél, annak segítségével köteles megtartani.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 238 - 584989
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 40514/2019/START Rész száma: Elnevezés: IC+ projekt - Egyszárnyú feljáróajtó I.o. kocsihoz
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: Ultimate Europe Transportation Equipment GmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40532561
Postai cím: Industriestraße 3
Város: Amstetten
NUTS-kód: AT121
Postai irányítószám: 3300
Ország: Ausztria
E-mail: ausschreibungen@ultimate-eur.com
Telefon: +43 747266066100
Internetcím(ek): (URL) www.ultimate-eur.com
Fax: +43 747266066200
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1011851
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1143000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertesre, érvényes és érvénytelen ajánlattevőkre vonatkozó információk:
Nyertes ajánlattevő:
Név: Ultimate Europe Transportation Equipment GmbH
Székhely: 3300 Amstetten Industriestraße 3, Ausztria
Adószám: ATU 568 515 07
Érvényes ajánlattevő:
Név: Ultimate Europe Transportation Equipment GmbH
Székhely: 3300 Amstetten Industriestraße 3, Ausztria
Adószám: ATU 568 515 07
Érvénytelen ajánlattevő: -
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)