Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8375/2020
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Teljesítés helye:5700 Gyula, Városház u. 26.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19901286
Postai cím: Városház U 26
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Melinda
Telefon: +36 303889750
E-mail: varga.melinda@kovizig.hu
Fax: +36 66526407
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kovizig.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000133252020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000133252020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vízügy
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hortobágy-Berettyó szabályozása érdekében tervezés
Hivatkozási szám: EKR000133252020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Hortobágy-Berettyó 6,200 – 8,100 fkm közötti szakaszának szabályozásához tervezési feladatok ellátása”
Feladatok részletezése:
 Előzetes vizsgálati dokumentáció 1 db
 Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció 1 db
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek megfelelően.
 Vízjogi létesítési engedélyezési terv 1 db
A műszaki tervdokumentáció tartalmának részletes szabályait a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet rendelkezései határozzák meg. Be kell tartani továbbá a 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. előírásait is.
 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. sz. mellékletének megfelelően részletezett ajánlati tervdokumentáció (benne új geodéziai felméréssel - M=1:2000 helyszínrajz, M=1:200 teljes mederkeresztszelvény 50 m-enként -, talajmechanikai szakvéleménnyel és árazott és árazatlan költségvetéssel) 1 db
 Kiviteli terv 1 db
A műszaki tervdokumentáció tartalmának részletes szabályait az 191/2009 (IX. 15. ) Korm. rend. rendelkezései határozzák meg.
 Engedélyek:
1. Környezetvédelmi engedély (1 db)
2. Vízjogi létesítési engedély (1 db)
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja. Az eljárás tárgyát ugyanis olyan, egymásra épülő szolgáltatások képezik, melyek megbontása és nem egy gazdasági szereplő által történő elvégzése kockázatossá tenné az elvárt minőségben történő teljesítést és csökkentené a költséghatékonyságot. Külön eljárási részekben való beszerzés ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Hortobágy-Berettyó szabályozása érdekében tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak:71320000-7
71322300-4
71322400-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5700 Gyula, Városház u. 26.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Hortobágy-Berettyó 6,200 – 8,100 fkm közötti szakaszának szabályozásához tervezési feladatok ellátása”
Főbb becsült mennyiségek: kotrás 204.000 m3, feltöltés 204.000 m3, gyaloghíd 1 db, zsilipek 7 db.
Feladatok részletezése:
 Előzetes vizsgálati dokumentáció 1 db
 Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció 1 db
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek megfelelően.
 Vízjogi létesítési engedélyezési terv 1 db
A műszaki tervdokumentáció tartalmának részletes szabályait a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet rendelkezései határozzák meg. Be kell tartani továbbá a 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. előírásait is.
 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. sz. mellékletének megfelelően részletezett ajánlati tervdokumentáció (benne új geodéziai felméréssel - M=1:2000 helyszínrajz, M=1:200 teljes mederkeresztszelvény 50 m-enként -, talajmechanikai szakvéleménnyel és árazott és árazatlan költségvetéssel) 1 db
 Kiviteli terv 1 db
A műszaki tervdokumentáció tartalmának részletes szabályait az 191/2009 (IX. 15. ) Korm. rend. rendelkezései határozzák meg.
 Engedélyek:
1. Környezetvédelmi engedély (1 db)
2. Vízjogi létesítési engedély (1 db)
Leszállítandó tervek példányszáma
1. Előzetes vizsgálati dokumentáció a hatóság részéről előírtakon túl a KÖVIZIG részére 2 pld.
2. Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció a hatóság részéről előírtakon túl a KÖVIZIG részére 2 pld.
3. Vízjogi létesítési engedélyezési terv a hatóság részéről előírtakon túl a KÖVIZIG részére 6 pld.
4. Ajánlati tervdokumentáció 6 pld.
5. Kiviteli tervdokumentáció 6 pld.
Minden tervből további 1 példányt digitális, szerkeszthető formátumban is le kell adni.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlattevő által az M.2.1 pontjában alkalmassági feltételre megajánlott szakemberek többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (0 - 36 hónap): 20
2 Az ajánlattevő által az M.2.2 pontjában alkalmassági feltételre megajánlott szakemberek többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (0 - 36 hónap): 15
3 Az ajánlattevő által az M.2.3 pontjában alkalmassági feltételre megajánlott szakemberek többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (0 - 36 hónap): 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ajánlatok étékelése:
1. Ajánlatkérő a Mindösszesen nettó ajánlati ár tekintetében a fordított arányosítás módszerét, az alkalmassági feltételre megajánlott szakemberek többlet szakmai tapasztalatát pedig a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás módszerét alkalmazza.
2. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0, a felső határa 10 pont.
3. Az ajánlat érvénytelen, amennyiben Ajánlatkérő által megállapítható, hogy a megajánlás egyértelműen teljesíthetetlen. Ajánlatkérő e körben hivatkozik a Kbt. 72. § (7) bekezdésében rögzítettekre.
4. A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámokkal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatnak.
5. Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
6. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 17. § (1) - (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések szerint kell igazolni.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § g)-k); m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő személyt/szervezetet.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy Ajánlattevőnek 7 sz. mellékletként csatolt nyilatkozat minta megfelelő kitöltésével szükséges nyilatkoznia arról, hogy nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alatt!
A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az Ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő személyt/szervezetet igénybe venni. Ajánlattevőnek az EKR felületen szükséges jelen nyilatkozatot benyújtania.
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum nem alkalmazandó, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 114. § (2) bekezdését alkalmazza.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7) bekezdésére miszerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Az ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálata körében a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlathoz csatolni szükséges Ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes szakmai kamara névjegyzékében szerepel. A nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Ajánlattevőnek a fenti feltétel elfogadásáról cégszerűen nyilatkoznia szükséges ajánlatában (322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 8.§ (2) bekezdése). Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bekezdés alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelést a Magyar Mérnöki Kamara honlapján elérhető nyilvántartás (www.mkk.hu) alapján vizsgálja.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell e felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését külön-külön.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a szerint a 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerint az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szolgáltatás tárgya,
- a szerződést kötő másik fél neve és címe,
- a szolgáltatás tárgyának mennyisége
- a teljesítés idejének kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap pontossággal),
- referenciát adó természetes személy neve, telefonszáma és/vagy e-mail címe,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített Ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert Ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az Ajánlatkérő elfogadni a meghatározott igazolási módok helyett.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő EKR űrlap formájában köteles nyilatkozni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
M/2. Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, a szakemberek saját kezű aláírással ellátott szakmai önéletrajzának, valamint a szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló egyszerű másolati okirat, dokumentum csatolásával.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét – amely szakember esetében ez követelmény – az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Csatolni kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomása van, ehhez kifejezetten hozzájárul és kész a teljesítés során történő személyes közreműködésre.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább egy darab, az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított előző három évben (36 hónapban), a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített 80.000 m3 kotrási munkát tartalmazó belvízcsatorna kotrás engedélyezési, vagy kiviteli tervezési munkát tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciamunkával.
Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése nyomán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (azaz visszafelé számított 36 hónapban) befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (azaz visszafelé számított 72 hónapban) belül megkezdett referenciákat, teljesítéseket veszi figyelembe.
A referencianyilatkozatból, illetve – igazolásból az alkalmassági követelményeknek igazolásához szükséges feltételeknek maradéktalanul megállapíthatónak kell lennie.
M.2.1. Alkalmatlan ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik (együttesen rendelkeznek) legalább 1 fő tervezővel, aki vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület területi vízgazdálkodás építmények tervezési részszakterületen (VZ-TER) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a teljes körű tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.2. Alkalmatlan ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik (együttesen rendelkeznek) legalább 1 fő tervezővel, aki hídszerkezeti tervezési szakterületen (HT) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a teljes körű tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.3. Alkalmatlan ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik (együttesen rendelkeznek) legalább 1 fő tervezővel, aki geotechnikai tervezési szakterületen (GT) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a teljes körű tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.
Az alkalmasság igazolására bemutatott személynek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint a kamara által a szakmagyakorlás folytatására kiadott igazolással kell rendelkeznie. Egy szakember több alkalmassági feltétel igazolásába is bevonható.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Továbbá, a kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra vonatkozóan, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetként történő bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbér:
Késedelmi kötbér
Ajánlattevő amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §), a szerződésben meghatározott teljesítési határidőket nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet Ajánlatkérőnek. A késedelmi kötbér mértéke a nettó tervezői díj 0,5%-a naptári naponta, minden megkezdett naptári napra. A 15 naptári napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, amely okán Ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
Meghiúsulási kötbér
Amennyiben olyan okból, amiért Tervező felelős (Ptk. 6:186. §) a szerződés teljesedésbe menése meghiúsul, köteles Tervező Megrendelőnek a nettó tervezési díj 15%-nak megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni.
Hibás teljesítési kötbér: Tervező hibásan teljesít, ha az általa szolgáltatott tervek a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a szerződésben vagy a jogszabályban foglaltaknak illetve engedélyezésre nem alkalmasak. (Ptk. 6:157. §) Hibás teljesítés esetén a megrendelő a hibák, hiányosságok jegyzékének megküldésével egyidejűleg felszólítja a tervezőt a hibák kijavítására, hiányosságok pótlására a kijavítás elvégzéséhez szükséges határidő tűzésével, amely nem lehet több mint 5 nap. Amennyiben a tervező a hibák kijavításának, a hiányosságok pótlásának a kitűzött határidőn belül nem tesz eleget, megrendelő – mérlegelése szerint hibás teljesítési kötbért érvényesíthet, vagy a szerződést felmondhatja s a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint meghiúsulási kötbért s az azon felüli kárait és költségeit is követelheti. A kötbér mértéke hibás teljesítés esetén 15 %, alapja a teljesítés nettó tervezési díja.
Jótállás
Amennyiben Ajánlattevő által készített Terv tartalmában hibák, elhagyások, ellentmondások vagy más hiányosságok merülnek fel, azokat a Vállalkozó jótállási és kellékszavatossági kötelezettsége keretében saját költségén, a kijavításhoz ésszerűen szükséges határidők megtartásával bármilyen korábbi hozzájárulás vagy jóváhagyás nélkül köteles kijavítani vagy kijavíttatni abban az esetben is, ha a hibák, elhagyások, ellentmondások vagy más hiányosságok Ajánlatkérő vagy bármely más harmadik személy által rendelkezésre bocsátott adatokon, terveken vagy más dokumentumokon alapulnak. Ajánlattevő az általa készített vagy beszerzett Terv esetleges hibáiért akkor is felelősséggel tartozik, ha az Ajánlatkérő a hibás Tervet, illetve az adott feladat teljesítését korábban elfogadta vagy jóváhagyta.
Ajánlattevő jótállási kötelezettsége a teljesítésigazolás kiállításának és minkét fél általi aláírásának napjától kezdődik, s ettől az időponttól számítottan 12 hónapra áll fenn.
Felelősségbiztosítás:
Ajánlattevő a szerződés aláírásakor, ezt követően pedig a szerződés fennállása alatt az Ajánlatkérő felhívására haladéktalanul köteles az Ajánlatkérő felé a biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik legalább a szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, 5 000 000,- HUF/év, azaz ötmillió forint/év és káreseményenként 1 000 000,- HUF, azaz egymillió forint összegre szóló szakmai felelősségbiztosítással. A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatás a szerződéskötés feltétele.

További információ a Közbeszerzési Dokumentum mellékletét képező szerződéstervezetben található.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Számlázás: Ajánlatkérő 1 db számla benyújtásának lehetőségét biztosítja. A végszámla a teljesítés az Ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás alapján bocsátható ki. Ajánlatkérő kizárólag az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. Az ellenszolgáltatás megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, és az ajánlatkérő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással – HUF-ban – kerül kiegyenlítésre a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseit, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseit vonatkozó előírásait figyelembe véve.
Az ellenszolgáltatás kifizetésének feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő szerepeljen az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-ában meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy igazolja ezen körülmény fennállását.
További információ a Dokumentumban és a szerződéses tervezetben található.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a közös ajánlatot tevők esetén nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az EKR rendszeren keresztül, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének megfelelően.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A beérkezett ajánlatok bontását az EKR végzi, az ajánlatkérő ez alapján az EKR-en keresztül küldi ki a bontási jegyzőkönyvet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Jelen Felhívás II.2.13) pontjában meghatározottak szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció – ha a rendeletből más nem következik – elektronikus úton, az EKR-ben történik. Az EKR informatikai rendszer a https://ekr.gov.hu internet címen érhető el.
2. Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás során az ajánlatot, az esetleges hiánypótlást, indokolást, egyéb nyilatkozatokat, kérdéseket kizárólag az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani.
3. Az ajánlatkérő kivétel nélkül figyelmen kívül hagy és sem formailag, sem tartalmilag nem bírál, nem értékel olyan dokumentumokat, amelyeket a gazdasági szereplő papír alapon, faxon vagy e-mailben küld meg az ajánlatkérő részére.
4. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az Ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
5. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdéseiben írtak szerint ellenőrizni.
6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdése e) pontját.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelően csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
8. A Kbt. 136. § (2) bekezdés alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazását csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
9. Az ajánlatot e felhívásban és a dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatnak tartalmaznia kell e felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, más dokumentumokat, melyeket a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok kötelezően előírnak. E felhívásban és a dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
10. Ajánlatkérő az ajánlattevő műszaki illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges