Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8443/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály utca 29. hrsz: 454;9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály utca 22. hrsz:348/4.;9700 Szombathely, Gagarin u. 5. hrsz:5554/1 (9. épület)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Huszár Lilla
Telefon: +36 94515766
E-mail: vas@szgyf.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001364712019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001364712019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi hivatal
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szolgáltató központok beruh. EFOP222_00012 (1134)
Hivatkozási szám: EKR001364712019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész:
1 db 79,20 m2 nettó alapterületű szociális foglalkoztató épület építése a műszaki dokumentáció és építési engedély alapján a 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály utca 29., Hrsz.: 454, ingatlanon (7. épület)
2. rész:
1 db alapszolgáltatások feladatának ellátására szolgáló ingatlan felújítása, akadálymentesítése 5,54 m2 nettó alapterületű liftakna megépítéssel, lift beépítésével a műszaki dokumentációnak megfelelően a 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály utca 22., Hrsz.: 348/4, ingatlanon (8. épület). 3. rész:
1 db 82,78 m2 nettó alapterületű alapszolgáltatások feladatának ellátására szolgáló ingatlan felújítása a műszaki dokumentációnak megfelelően a 9700 Szombathely, Gagarin út 5., Hrsz.: 5554/1, ingatlanon. (9. épület)
Valamennyi rész esetében: A felhívás II.2.7 pontjaiban rögzített időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetén sem növekedhet.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 7-es épület- új ép. szolg. közp-Táplánszentkereszt
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45100000-8
45200000-9
45210000-2
45220000-5
45223300-9
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45332000-3
45350000-5
45400000-1
45421151-7
45421153-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály utca 29. hrsz: 454
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: 7-es épület - új építésű szolgáltató központ kialakítása Táplánszentkereszt
1 db 79,20 m2 nettó alapterületű szociális foglalkoztató épület építése a műszaki dokumentáció és építési engedély alapján a 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály utca 29., Hrsz.: 454, ingatlanon (7. épület).
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
Tárgyi építési beruházás vonatkozásában irányadó az építőipari kiviteli tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.2.2) pont folytatása: Valamennyi rész esetében:
Késedelmi kötbér: 15%
Meghiúsulási kötbér: 15%
Jótállási biztosíték: 2,5 %
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
1. Késedelmi kötbér valamennyi rész tekintetében:
Amennyiben nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, valamely kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy a késedelmes napok után naptári naponként a nettó vállalkozói díj, mint vetítési alap 0,5 %-ának megfelelő, de legfeljebb a vetítési alap 15 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér megfizetésére köteles. Ajánlatkérő a késedelmi kötbér maximumának elérése esetén jogosult felmondani, illetve elállni a szerződéstől. Ha az ajánlattevő hibásan vagy hiányosan teljesít, és a szavatossági vagy jótállási alapon közölt minőségi, illetve mennyiségi kifogást 30 nap alatt nem szünteti meg teljes körűen, úgy ajánlatkérő a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó igényei mellett késedelmi kötbérre jogosult.
A részletes szerződéses feltételeket és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.a). pont tekintetében bemutatott FMV pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (hónapban, min. 0 hó, max.36 hó) 12
2 3. A 181/2003. Korm. rend. 1. és 2. sz. mellékletében meghatározott munkanemekre a kötelezően előírt 36 hónapon felül vállalt többlet jótállási idő vállalása(egész hónap,min 0, max 48) 6
3 4. A telj. bevont szakember többlet szakmai tap. az M.1.c) pont tek. bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (egész hónap, min.0, max. 36hónap) 12
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A jelen közbeszerzés finanszírozása Európai Uniós forrásból, az EFOP-2.2.2-17-2017-00012 azonosítószámú, „Nyitott Világ Kapujában” terhére történik. A támogatás intenzitása 100%, a finanszírozási mód utófinanszírozás. Jelen beszerzés forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
II.2.14) További információ:
A II.2.7. ponthoz: A kivitelezés határideje a munkaterület átadásától számított 18 hónap.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
II.2.5) - 3 . értékelési szemponthoz: a kötelező jótállás időtartama: 36 hónap

II.2.1)
Elnevezés: 8. épület lift beépítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:42000000-6
42410000-3
42419500-1
45200000-9
45210000-2
45220000-5
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45350000-5
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály utca 22. hrsz:348/4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: 8. épület lift beépítése 1 db alapszolgáltatások feladatának ellátására szolgáló ingatlan felújítása, akadálymentesítése 5,54 m2 nettó alapterületű liftakna megépítéssel, lift beépítésével a műszaki dokumentációnak megfelelően a 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály utca 22., Hrsz.: 348/4, ingatlanon (8. épület).
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
Tárgyi építési beruházás vonatkozásában irányadó az építőipari kiviteli tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
Jelen felhívás III.1.3 pontjának folytatása:
M.1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja igazolására at-nek csatolnia kell nyilatkozatát az 3. rész tekintetében az M.1.e) szerinti alk követelmény vonatkozásában azon szakemberről, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
 a szakember neve,
 annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
 szakmai tapasztalatát (hónapban megadva)
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá:
 a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a betöltött munkakör ismertetését, az adott szakember által a hivatkozott munkakörben ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap,), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
 Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan megjelölt) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
M.2. valamennyi rész tek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 (öt) év (60 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáinak igazolását (A referenciákat a Korm. rendelet 22. § (3) bek. szerinti igazolás csatolásával kell igazolni.).
Az igazolás(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap szerinti bontásban) és helye, a szerződést kötő másik fél, az építési beruházás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben ajánlatevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
AK öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerz részteljesítéseként valósult meg.
Az M.2 alk. köv. igazolási mód részletesen a dok-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tap. az M.1. b) pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (hónapokban, min.0 hó, max.36 hó) 12
2 3. A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tap. az M.1. d) pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (hónapokban, min. 0 hó,max.36 hó) 12
3 4. A 181/2003. Korm. rendelet 1. és 2. sz. mellékletében meghatározott munkanemekre a kötelezően előírt 36 hónapon felül vállalt többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban, min.0,max 48) 6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A jelen közbeszerzés finanszírozása Európai Uniós forrásból, az EFOP-2.2.2-17-2017-00012 azonosítószámú, „Nyitott Világ Kapujában” terhére történik. A támogatás intenzitása 100%, a finanszírozási mód utófinanszírozás. Jelen beszerzés forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
II.2.14) További információ:
A II.2.7. ponthoz: A kivitelezés határideje a munkaterület átadásától számított 18 hónap.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
II.2.5) - 4. értékelési szemponthoz: a kötelező jótállás időtartama: 36 hónap

II.2.1)
Elnevezés: 9-es épület szolgáltató központ felújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45400000-1
45440000-3
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9700 Szombathely, Gagarin u. 5. hrsz:5554/1 (9. épület)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: 9-es épület szolgáltató központ felújítása, vakolási, festési munkálatok
1 db 82,78 m2 nettó alapterületű alapszolgáltatások feladatának ellátására szolgáló ingatlan felújítása, vakolási, festési munkálatok a műszaki dokumentációnak megfelelően a 9700 Szombathely, Gagarin út 5., Hrsz.: 5554/1, ingatlanon. (9. épület).
A műszaki ellenőr heti egy alkalommal ellenőrzi az ajánlattevő által vállalt megajánlás maradéktalan betartását és azt az építési naplóban dokumentálja.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
Tárgyi építési beruházás vonatkozásában irányadó az építőipari kiviteli tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
III.2.2) pont folytatása: Valamennyi részben:
Az ak a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltak alapján.
Az előleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. Az előlegszámla összege a részszámlákban 5 %-os bontásban számolható el.
Nyertes at valamennyi rész vonatkozásában minden esetben a következők szerint jogosult az adott részszámla benyújtására:
A nyertes at négy darab részszámla és egy végszámla kiállításra jogosult. Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak a teljes körűen elvégzett munkára, munkarészre vonatkozó, a műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor az alábbiak szerint:
 első részszámla: nyertes ajánlattevő az első részszámla kiállítására 25 %-os műszaki készültségi foknál, a nettó vállalkozói díj 25 %-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult. Az esetlegesen igénybe vett előleg összegének 5%-a kerülhet az első részszámlában elszámolásra;
 második részszámla: nyertes ajánlattevő a második részszámla kiállítására 50 %-os műszaki készültségi foknál, a nettó vállalkozói díj 25 %-ról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult. Az esetlegesen igénybe vett előleg összegének 5%-a kerülhet a második részszámlában elszámolásra.
 harmadik részszámla: nyertes ajánlattevő a harmadik részszámla kiállítására 75 %-os műszaki készültségi foknál, a nettó vállalkozói díj 25 %-ról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult. Az esetlegesen igénybe vett előleg összegének 5%-a kerülhet a harmadik részszámlában elszámolásra.
 negyedik részszámla: nyertes ajánlattevő a negyedik részszámla kiállítására készre jelentéskor, a nettó vállalkozói díj 20 %-ról, a készre jelentésre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult. Az esetlegesen igénybe vett előleg összegének 5%-a kerülhet a negyedik részszámlában elszámolásra.
 végszámla: nyertes ajánlattevő a végszámla kiállítására sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követően, a nettó vállalkozói díj fennmaradó 5 %-ról, a teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult. A végszámla elismerésének feltétele sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a megrendelő részére és a munkaterület megrendelő általi visszavétele. Ennek a tényének a rögzítése az e-naplóban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő vállalja-e, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 7:00- 12:00 óra és 14:00 - 18:00 óra közötti időszakban, illetve szombaton 8:00-12:00 óra közötti időszakban végez?(I/N) 10
2 3. A 181/2003. Korm. rendelet 1. és 2. sz. mellékletében meghatározott munkanemekre a kötelezően előírt 36 hónapon felül vállalt többlet jótállási idő vállalása (egész hó, min.0,max 48 hó) 10
3 4. A teljesítésbe bevont szoba festő és/vagy mázoló szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1. e) pont tekintetében bemutatott szakember esetében (hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A jelen közbeszerzés finanszírozása Európai Uniós forrásból, az EFOP-2.2.2-17-2017-00012 azonosítószámú, „Nyitott Világ Kapujában” terhére történik. A támogatás intenzitása 100%, a finanszírozási mód utófinanszírozás. Jelen beszerzés forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
II.2.14) További információ:
A II.2.7. ponthoz: A kivitelezés határideje a munkaterület átadásától számított 18 hónap.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
II.2.5) - 3 . értékelési szemponthoz: a kötelező jótállás időtartama: 36 hónap

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: I. Valamennyi rész tekintetében az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. foglalt kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 74. § (1) bek. alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Kbt. 64. § (1) bek. alapján a Kbt. 62. § (1) bek. b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bek. szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK VALAMENNYI RÉSZ TEKINTETÉBEN:
Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2-4. §, 6-7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba (a továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát. Az EEKD kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által biztosított közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: KD) tartalmazza.
A Korm. rendelet 3. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelően a kapacitást nyújtó szervezetek az EEKD-t külön kötelesek benyújtani. A Korm. rendelet 3. § (3a) bek. alapján a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-nek hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti esetben a Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12.§-16.§-aiban meghatározott módon kell igazolni. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Korm. rendelet 1-4. §, 6-8.§, 10.§, és 12. § - 16. §-aiban foglaltak az irányadóak.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a Korm. rendelet 5–7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött EEKD-ba foglalt nyilatkozatát.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján, az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Az EEKD kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által biztosított KD tartalmazza.
A Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek.
Ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti esetben a Korm. rendelet 19. §-ában meghatározott módon kell igazolni, az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
P.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (1. rész tekintetében: magasépítési tevékenység; 2. rész tek : magasépítési tevékenység és/vagy emelő és/vagy szállítóberendezések beépítése, 3. rész tek: festés és/vagy vakolási munkálatok) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát évenkénti bontásban.
Ha az ajánlattevő a P.1. pontban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65.§ (8) bek. alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az ajánlatkérő által a jelen felhívás III.1.2) pontjában előírt alkalmasság részletes igazolási módját a KD tartalmazza.
Ha az előírt alk. köv. az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban foglaltak, illetve a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (5) bek.-ét alkalmazza az alkalmasság megállapítása során. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, a Korm. rendelet 30. § (4) bek. alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbb.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha:
P.1.a) az 1. rész vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három), mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik összesen nettó 18.000.000,- Ft közbeszerzés tárgya (magasépítési tevékenység) szerinti árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P.1.b) a 2. rész vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik összesen nettó 13.500.000,- Ft közbeszerzés tárgya (magasépítési tevékenység és/vagy emelő és/vagy szállítóberendezések beépítése) szerinti árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P.1.c) a 3. rész vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik összesen nettó 1.500.000,- Ft közbeszerzés tárgya (festés és/vagy vakolási munkálatok) szerinti árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb árbevételi előírással rendelkezni, abban az esetben elegendő magasabb követelményt igazolni, amennyiben az előírásnak megfelel.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.3. folyt
II. SZ/1.: „Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel a nyilvántartásban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:
SZ/1. Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Az SZ/1. esetében alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők aki/amely nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Ig.mód:
Ajánlatkérő a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát ( „alfa” pont kitöltésével), nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását.
A nyilvántartásba vétel igazolására kizárólag a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra kerül sor. A nyilvántartásban szereplés tényét - abban az esetben, ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen lehetőség - a nyilvántartás kivonatának vagy a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján AT-nek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbesz eljárásban ajánlatának benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alk követelménynek.
AT pü-i, gazd-i alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti esetben a Korm. rendelet 21-22. §, és 24. §-aiban meghatározott módon kell igazolni, az AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
M.1. valamennyi részben, valamennyi szakember esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. b) pontja igazolására at-nek csatolnia kell nyilatkozatát az 1. rész tekintetében az M.1.a) és c) pont, a 2. rész tekintetében az M.1.b) és d) pont szerinti alk követelmények vonatkozásában azon szakemberről, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilnak tartalmazni kell az alábbiakat:
a szakember neve,
annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
AT nyilatkozata arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog vagy adott esetben azzal már rendelkezik, valamint azzal a szerz teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá - amennyiben jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik -:
a szakember esetében a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát, valamint
a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a betöltött munkakör ismertetését, az adott szakember által a hivatkozott munkakörben ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbesz eljárásban az alkalmasság min.köv.(i) szerinti adott (konkrétan megjelölt) pozícióban a szerz teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.A fenti nyilhoz csatolni kell továbbá - amennyiben jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik -:
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbesz eljárásban az alk minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan megjelölt) pozícióban a szerz teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
- amennyiben AK a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyil-ban a von adatok, illetve tények ingyenes ell-re nem jogosult, úgy a regisztrációt igazoló dokumentumok egyszerű másolatát. A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember) vonatkozásában AK felhívja a figyelmet a 266/2013. Korm. rendelet 40. § és 41. §-aiban foglaltakra. Nem magyarországi letelepedésű szakembereknek a szerköt időpontjára szerepelniük kell az illetékes kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bem szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerz megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai reg. elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a 2. rész II.2.4) pontjában.(M.1.e, M.2 alk ig mód)
Alk min köv folyt: M/1.e) a 3. rész vonatkozásában nem rendelkezik legalább 1 fő szoba szoba festő és/vagy mázoló szakemberrel, aki legalább 12 hónap szoba festés és/vagy mázolásban szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AT, közös ATalkalmatlan, ha:
M.1.a) az 1. rész vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek.s b) pontjára figyelemmel nem rendelkezik legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tap rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M.1.b) a 2. rész von a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontjára figyelemmel nem rendelkezik legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tap rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tap-al.
M.1.c) az 1. rész von a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontjára figyelemmel nem rendelkezik legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tap rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tap-al.
M.1.d) a 2. rész von a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontjára figyelemmel nem rendelkezik legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tap rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
AK felhívja a figyelmet, hogy egy szakember valamennyi részben, több pozícióra is jelölhető, egy szakemberrel, több alkalmassági feltétel is teljesíthető.
Valamennyi szakember esetében AK biztosítja az egyenértékű jogosultság elfogadását.
M.2.a) az 1. rész von a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontjára figyelemmel nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárult), összesen legalább nettó 59 m² magasépítési tevékenység tárgyú referenciával.
M.2.b) a 2. rész von a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárult) magasépítési tevékenység tárgyú referenciával, amely tartalmazott legalább 1 db emelőgép és/vagy lift szerelésére és/vagy beépítésére vonatkozó feladatokat is.
M.2.c) az 3 rész von a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontjára figyelemmel nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárult), összesen legalább 60 m² festés és/vagy vakolási munkálatokat magába foglaló referenciával.
Valamennyi rész tek a referencia több szerződés bemutatásával is igazolható.
Ugyanazon referencia több részre történő ajánlattétel esetén valamennyi rész von bemutatható, abban az esetben elegendő magasabb követelményt igazolni, amennyiben az előírásnak megfelel.
Egyéb:
Felelősségbiztosítás: Az 1. rész legalább 10.000.000 Ft/káreseményt és 50.000.000 Ft/év értékű kárösszeg.2. rész legalább 5.000.000 Ft/káreseményt és 20.000.000 Ft/év értékű kárösszeg.
3. rész:legalább 500.000 Ft/káreseményt és 1.000.000 Ft/év értékű kárösszeg
Valamennyi részben feltételes a közbeszerzés. Részletesen a Dok-ban.
FAKSZ: dr. Őszy Tamás (00092)
AK a Kbt.131.§ (4) bekalapján szerződéskötési feltételként írja elő – részenként külön-külön – legalább 1fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazását. Több részre történő szerződéskötés esetén lehetőség van átfedésre.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A vállalkozói díj kifizetése utólag történik az alábbi jogszabályok szerint: az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/A.
§ és 32/B. §,, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdés, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 142. § (1) bek. b) pontjának figyelembevételével adott esetben, az adott részben megadott
információk szerint (fordított ÁFA), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135. § (1)–(3), (5)–(6) és (11) bekezdés.
AK tartalékkeretet nem biztosít egyik rész vonatkozásában sem.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek elektronikus úton az alábbi felületen: https://ekr.gov.hu/
Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren keresztül a közbeszerzési dokumentumok Ajánlat összeállítása fejezet Formai előírások pontjában előírt formai követelményeknek megfelelően.
AK az eljárásban való részvételt figyelemmel a Kbt. 54. § (1) bekezdésére, ajánlati biztosíték nyújtásához köti az 1. rész tekintetében, melynek mértéke 470.000 HUF. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt figyelemmel a Kbt. 54. § (1) bekezdésére, ajánlati biztosíték nyújtásához köti a 2. rész tekintetében, melynek mértéke 340.000 HUF, A 3. rész tekintetében 40.000 Ft.
Valamennyi rész tekintetében:
Az ATk az ajánlati biztosítékot az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg nyújtani kötelesek, a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglalt feltételek biztosítására. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlati biztosíték érvényességi idejének az ajánlati kötöttség beálltától az ajánlati kötöttség lejártának napján 24:00 óráig kell fennállnia. Nyertes AT-nek a szerződés megkötéséig kell fenntartania a biztosítékot.
A Kbt. 54. § (2) bekezdésében előírtakra tekintettel az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A befizetés igazolásának módja bankszámlára történő befizetés (átutalás) esetén a banki készpénzbefizetési bizonylat, banki átutalás esetén a terhelési igazolás másolatának az ajánlatba csatolása. Az ajánlati biztosíték bankgarancia vagy biztosítói garancia formájában vagy biztosítási szerződés alapján történő nyújtása esetén a bankgarancia/biztosítói garancia-okirat, ill. a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati pld-nak az ajánlatba csatolása kötelező.
Közös ajánlattétel esetén a közös ATnek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. (Kbt. 35. § (5) bekezdés)
Amennyiben az AT az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre, az ajánlattevő ajánlata érvénytelen.
Az AK bankszámlája és számlavezető intézet megnevezése, melyre az ajánlati biztosíték utalás esetén teljesíthető: Magyar Államkincstár által kezelt 10047004-00333300-00000000számú számla.
Ajánlatkérő közös ajánlattevők ajánlatát is elfogadja.
AK a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (együttműködési megállapodás) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. (LÁSD KD)
A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
az ajánlatok ért. szptok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 0, felső határa: 100.
1r:1. ért. szp. ford. arányosítás; 2.,3. és 4. ért szp egyenes arányosítás;
2r: 1. ért. szp. ford. arányosítás; 2.,3. és 4. ért szp egyenes arányosítás,
3r: 1. ért. szp. ford. arányosítás, 2 szp pontozás, 3-4 szp. egyenes arányosítás.
AK helyszíni bejárást nem tart.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.
További infó folyt:
Amennyiben az alkalmasságot bizonyító bármely igazolás nem magyar forintban kifejezett értékadatot tartalmaz, azt az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB deviza középárfolyamon számítja át magyar forintra. Ha a Magyar Nemzeti Bank az adott devizanemet nem jegyzi, akkor azt az ajánlatkérő a Deutsche Bank AG-nek az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes deviza közép árfolyamán számítja át euróra.
Ajánlatkérő nem tartja fenn a jelen eljárásban való részvétel jogát a Kbt. 34. §-ban meghatározott gazdasági szereplők részére.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet, projekttársaság alapításához, azt a nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli meg, valamint nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban részenként külön-külön meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.
Nem rendel el ajánlatkérő újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
Valamennyi időpont/határidő tekintetében az ajánlatkérő a közép-európai idő (CET) szerinti időpontokat tekinti irányadónak.
Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói, útmutatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. § figyelembevételével végzi.
Nincs a jelen közbeszerzésnek olyan része, amely eredménytelensége esetén már nem áll érdekében a többi részre vonatkozó szerződés megkötése.
A többváltozatú ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja ajánlatkérő.
Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére.
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot alkalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő az EFOP-2.2.2-17-2017-00012 azonosítószámú, „Nyitott Világ Kapujában” című kiemelt projekt pályázati feltételként vállalta esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesítését. Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérőnek kiemelt érdeke fűződik a fentiekhez, és ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés teljesítése során ennek maximális figyelembevételével jár el. Ajánlattevőnek erről ajánlatában nyilatkoznia szükséges.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az EU hivatalos lapjában karakterkorlátozás van az egyes mezők tekintetében, így az egyes szövegmezőket Ajánlatkérő akként volt kénytelen módosítani, hogy a rendszer által engedélyezett karakterszámot ne lépje túl. Ennek következtében ezen szövegmezőket Ajánlatkérő a dokumentációban volt kénytelen részletezni, melyek a megfelelő helyeken hivatkozással kerültek megjelölésre. Ajánlatkérő a fenti korlátozásból fakadó valamennyi esetlegesen jogsértés vonatkozásában a felelősségét kizárja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák