Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/94
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a koncessziós eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Koncessziós beszerzési eljárás koncessziós hirdetmény előzetes közzétételével
Közzététel dátuma: 2020.05.15.
Iktatószám: 8491/2020
CPV Kód: 79970000-4
Ajánlatkérő: Országos Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Heti Revü Vagyonkezelői Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a koncessziós eljárás eredményéről
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76898064
Postai cím: Teve Utca 4-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyurmánczi Éva
Telefon: +36 19994044
E-mail: kozbeszerzes@kr.police.hu
Fax: +36 14327407
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ZSARU Magazin koncessziójára irányuló beszerzés
Hivatkozási szám: EKR001259522019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79970000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A koncesszió rövid ismertetése:
A ZSARU Magazin kiadói jogának - 36 hónapos időtartamra történő - korlátozott átengedésére vonatkozó koncessziós szerződés azzal, hogy a koncessziós jogosult tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a Magazin alapító-tulajdonosa és felelős kiadója, ezáltal a koncessziós jogosult a kiadói jogokat csak korlátozottan gyakorolhatja. ----
A.) A Kiadó tudomásul veszi, hogy az ORFK
1.) a lap alapító-tulajdonosa, az ORFK vezetője a lap felelős kiadója, és ennek megfelelően a kiadói jogokat csak korlátozottan gyakorolhatja;
2.) tervezi, szervezi és felügyeli a szerkesztőség munkáját, és e tevékenységét a főszerkesztő személyén keresztül látja el;
3.) határozza meg a lap profilját, tematikáját és arculatát – beleértve a cikkek, fotók, hirdetések stb. tartalmát, minőségét és irányultságát is –, és ennek megfelelően a főszerkesztő köteles és jogosult minden anyag megjelentetéséről vagy elutasításáról dönteni;
4.) az előzőeknek megfelelően gondoskodik a szerkesztőség személyi állományáról, illetve működtetéséről, viseli az ezzel kapcsolatos működési, dologi és személyi (bér- és közterhekkel összefüggő) költségeket;
5.) által viselt költségek kivételével minden költség a kiadót terheli (szerkesztőségi költség az I.B.5. pontban meghatározott mértékig), és ennek fejében minden bevétele a kiadót illeti meg.
B.) A Kiadó megszervezi és szerződésekkel biztosítja, hogy
1.) a lap az eddigiek során bevált, és az olvasók, valamint az ORFK vezetése által elvárt minőségben és pontos időben kigyártásra kerüljön;
2.) országosan megvásárolható legyen az újságosstandokon, a postahivatalokban és/vagy az egyéb lapértékesítő helyeken, illetve a megállapodásnak megfelelő rend szerint eljusson az alternatív terjesztőkhöz;
3.) az előfizetők és a tiszteletpéldányosok a megszokott időben kézhez kapják a lapot, ezen tevékenysége során – beleértve az ORFK állományába tartozó szervezeti és egyéni előfizetőket is –
3.1.) fogadja az előfizetési igényeket és nyilvántart(at)ja azokat,
3.2.) biztosítja, hogy az eddig megszokott módon lehetőség legyen havi, negyedéves, féléves és éves előfizetésre,
3.3.) gondoskodik az előfizetési díjak beszed(et)éséről,
3.4.) fogadja és intézi az ezzel kapcsolatos reklamációkat;
4.) a lap megfelelő hirdetésszervezési háttérrel rendelkezzen;
5.) a szerkesztőség részéről indokoltan felmerülő (a külső, alkalmilag megbízott munkatársaknak, és a belső munkatársaknak a megjelent, szerződésben meghatározotton felüli többletírásai után járó) honoráriumköltség és túlmunkadíj rendelkezésre álljon, illetve, hogy a szerkesztőség elszámolása alapján kifizetésre kerüljön.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A koncessziós beszerzés teljes összértéke (ÁFA nélkül)
Érték ÁFA nélkül: 58611240 (Kérjük, adja meg a koncessziós beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés:
ZSARU Magazin koncessziójára irányuló beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79810000-5
További tárgyak: 79970000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.
II.2.4) A koncessziós beszerzés mennyisége:
A ZSARU Magazin kiadói jogának - 36 hónapos időtartamra történő - korlátozott átengedésére vonatkozó koncessziós szerződés azzal, hogy a koncessziós jogosult tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a Magazin alapító-tulajdonosa és felelős kiadója, ezáltal a koncessziós jogosult a kiadói jogokat csak korlátozottan gyakorolhatja. Ajánlattevő köteles hetente legalább 15.000 azaz tizenötezer példányszámban megjelentetni a ZSARU Magazint az alábbiak szerint, és a Műszaki Leírásban foglalt részletes elvárásoknak megfelelően: Méret: 205 x 275 mm; Terjedelem: 4 oldal borító + 40 oldal belív; Példányszám: 15 000; Nyomás: borító: 4+4 szín (íves ofszet), belív: 4+4 szín (rotációs ofszet); Papír: belív: 42,5 gr. újságnyomó, borító: 90 gr. fényes műnyomó; Kötészet: irkatűzés; A megjelenés, anyagleadás ütemezése: alapvetően minden péntek 18 óráig (FTP-re töltve); Késztermék szállítása: kedd, a szerződött időpontig az országos terjesztőkhöz; Országos megjelenés: szerda reggel.
(az építési koncesszió vagy szolgáltatási koncesszió jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésnek alapja
x Minőségi szempont – Megnevezés: 1 A III.1.3) M2) pontjában meghatározott szakembernek az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott szakmai gyakorlati idején felüli további szakmai gyakorlati ideje (maximum 120 hónap)
  Költség szempont – Megnevezés:
x Ár szempont – Megnevezés: 1 koncessziós díj éves értéke
( az értékelési szempontokat és alszempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
II.2.6) A koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A koncessziós beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Koncessziós beszerzési eljárás koncessziós hirdetmény előzetes közzétételével
  A koncessziós beszerzési eljárás tárgyalás megtartásával került lefolytatásra
  Koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélküli eljárás
IV.1.2) Koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) A koncessziós beszerzési eljárás bírálatának fő jellemzői:
Ajánlattevő az előírtaknak megfelelően igazolta, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, továbbá Ajánlattevő referencia nyilatkozata az előírásoknak megfelelően 1 db olyan folyóirat és/vagy újság és/vagy kiadvány nyomdai kivitelezési és/vagy nyomtatási és/vagy kézbesítési szolgáltatásokról szól, amely során Ajánlattevő a kiadói jogokat csak korlátozottan gyakorolta; valamint a teljesítésbe bevonni kívánt szakember megjelölése kapcsán benyújtott nyilatkozata, a szakemberek által aláírt önéletrajzok, illetőleg a szakemberek végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatai megfelelően igazolják, hogy Ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő olyan személlyel, aki rendelkezik legalább 36 hónap hetilap előállítási és terjesztési struktúrában szerzett tapasztalattal, továbbá Ajánlattevő megfelel az ajánlati felhívás III.1. 3) pontjában meghatá-rozott M1) és M2) műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek; így Ajánlattevő ajánla-ta megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott felté-teleknek.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
2020 / 01439 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma: Elnevezés: ZSARU Magazin koncessziójára irányuló beszerzés
Koncesszió/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen koncessziós beszerzési eljárás oka
  A koncessziós beszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2) A koncessziós beszerzési eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Heti Revü Vagyonkezelői Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98284933
Postai cím: Fejedelem Utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
E-mail: deutsch@hetirevu.hu
Telefon: +36 304743484
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13058113243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/ rész/koncessziós beszerzés eredetileg becsült összértéke:
A szerződés/rész végleges összértéke: 58611240
Bevétel a felhasználók által fizetett díjakból és bírságokból:
Díjak, kifizetések vagy az ajánlatkérő által biztosított egyéb pénzügyi előnyök:
Pénznem: HUF
A koncesszió értéke szempontjából releváns egyéb adatok:
V.2.5) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.6) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Heti Revü Vagyonkezelői Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98284933
Postai cím: Fejedelem Utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13058113243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) További információk:
A V.2.4) pont szerinti szerződés végleges összértéke a koncessziós díj és a honorárium díjak összegeiként került meghatározásra a szerződés időtartamára vetítve.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben