Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8613/2020
CPV Kód:42670000-3
Ajánlatkérő:ELI-HU Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:H-6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.;H-6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.;H-6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.;H-6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.;H-6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Kutatás-fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ELI-HU Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81933484
Postai cím: Wolfgang Sandner Utca 3
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Herczeg Ágnes Anna
Telefon: +36 303591677
E-mail: kozbeszerzes@eli-alps.hu
Fax: +36 62550191
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eli-alps.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000453552020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000453552020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás-fejlesztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Standard gépész anyagok és gépi szerszámok
Hivatkozási szám: EKR000453552020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42670000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Standard gépész nyersanyagok és alapanyagok beszerzése 5 Részben, a Kbt. 105. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti keretmegállapodás alapján.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: Az ajánlatkérő nem tartja fenn ezt a jogot.
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Alapfémek és kapcsolódó anyagok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 14000000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: H-6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közvetlen (eseti) megrendelés alapján a nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő által meghatározott termékek ajánlatkérőnek való értékesítése, teljesítési helyre történő leszállítása.
Valamennyi keretmegállapodás összértéke (keretösszege) általános forgalmi adó nélkül 10.000.000,- Ft.
A keretmegállapodás a közvetlen (eseti) megrendelések alapján létrejövő szerződés(ek) minden feltételét tartalmazza.
Az ajánlatkérő a keretmegállapodás időtartama alatt összesen legalább a keretösszeg 25 %-ának megfelelő értékben köteles közvetlen (eseti) megrendelést adni.
A megrendelni kívánt termékek összesített darabszámainak vagy folyóméterének maximumai:
4200 fm zártszelvény, 810 fm laposacél, 398 fm köracél, 18 fm négyzetacél, 170 db lemez, 440 fm körrúd, 102 fm négyzetrúd, 156 fm laposrúd
A megrendelni kívánt termékekkel kapcsolatos részletes mennyiségi maximumokat, valamint műszaki és minőségi követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 2.3.6-15-2015-0001
II.2.13) További információ
A közvetlen megrendelés teljesítési határideje: 42 naptári nap.

II.2.1) Elnevezés: Műanyagok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 19520000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: H-6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közvetlen (eseti) megrendelés alapján a nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő által meghatározott termékek ajánlatkérőnek való értékesítése, teljesítési helyre történő leszállítása.
Valamennyi keretmegállapodás összértéke (keretösszege) általános forgalmi adó nélkül 6.000.000,- Ft.
A keretmegállapodás a közvetlen (eseti) megrendelések alapján létrejövő szerződés(ek) minden feltételét tartalmazza.
Az ajánlatkérő a keretmegállapodás időtartama alatt összesen legalább a keretösszeg 40 %-ának megfelelő értékben köteles közvetlen (eseti) megrendelést adni.
A megrendelni kívánt termékek összesített darabszámainak vagy folyóméterének maximumai:86 fm rúd, 35 db lemez,
A megrendelni kívánt termékekkel kapcsolatos részletes mennyiségi maximumokat, valamint műszaki és minőségi követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 2.3.6-15-2015-0001
II.2.13) További információ
A közvetlen megrendelés teljesítési határideje: 42 naptári nap.

II.2.1) Elnevezés: Aluprofilok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44400000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: H-6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közvetlen (eseti) megrendelés alapján a nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő által meghatározott termékek ajánlatkérőnek való értékesítése, teljesítési helyre történő leszállítása.
Valamennyi keretmegállapodás összértéke (keretösszege) általános forgalmi adó nélkül 6.000.000,- Ft.
A keretmegállapodás a közvetlen (eseti) megrendelések alapján létrejövő szerződés(ek) minden feltételét tartalmazza.
Az ajánlatkérő a keretmegállapodás időtartama alatt összesen legalább a keretösszeg 50 %-ának megfelelő értékben köteles közvetlen (eseti) megrendelést adni.
A megrendelni kívánt termékek összesített darabszámainak vagy folyóméterének maximumai: 1290 fm aluprofil, 5000 aluprofil darabolás, 1950 db sarokelem, sarokelem szett, 1050 db takarókupak, 150 db 45 fokos csatlakozó elem, 900 db végzáró takarókupak, 150 db külső sarokrögzítő lemez, 6000 db kalapácsfejű csavar, 9000 peremes anya, 400 db talplemez, 750 db golyósvégű menetesszár, 21000 db nútanya, 100 db csuklós összekötő elem, 100 db padlókonzol, 700 db összekötő lap, 300 db csavar, 100 db fogantyú, 270 db géptalp csúszásgátlóval.
A megrendelni kívánt termékekkel kapcsolatos részletes mennyiségi maximumokat, valamint műszaki és minőségi követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 2.3.6-15-2015-0001
II.2.13) További információ
A közvetlen megrendelés teljesítési határideje: 42 naptári nap.

II.2.1) Elnevezés: Kötőelemek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44530000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: H-6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közvetlen (eseti) megrendelés alapján a nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő által meghatározott termékek ajánlatkérőnek való értékesítése, teljesítési helyre történő leszállítása.
Valamennyi keretmegállapodás összértéke (keretösszege) általános forgalmi adó nélkül 8.000.000,- Ft.
A keretmegállapodás a közvetlen (eseti) megrendelések alapján létrejövő szerződés(ek) minden feltételét tartalmazza.
Az ajánlatkérő a keretmegállapodás időtartama alatt összesen legalább a keretösszeg 40 %-ának megfelelő értékben köteles közvetlen (eseti) megrendelést adni.
A megrendelni kívánt termékek összesített darabszámainak maximumai:
699 600 db csavar, 45 000 db anya, 122 000 db alátét, 1 300 db menetes szál
A megrendelni kívánt termékekkel kapcsolatos részletes mennyiségi maximumokat, valamint műszaki és minőségi követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 2.3.6-15-2015-0001
II.2.13) További információ
A közvetlen megrendelés teljesítési határideje: 42 naptári nap.

II.2.1) Elnevezés: Gépi szerszámok
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42670000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: H-6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közvetlen (eseti) megrendelés alapján a nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő által meghatározott termékek ajánlatkérőnek való értékesítése, teljesítési helyre történő leszállítása.
Valamennyi keretmegállapodás összértéke (keretösszege) általános forgalmi adó nélkül 30.000.000,- Ft.
A keretmegállapodás a közvetlen (eseti) megrendelések alapján létrejövő szerződés(ek) minden feltételét tartalmazza.
Az ajánlatkérő a keretmegállapodás időtartama alatt összesen legalább a keretösszeg 40 %-ának megfelelő értékben köteles közvetlen (eseti) megrendelést adni.
A megrendelni kívánt termékek összesített darabszámainak vagy folyóméterének maximumai: 565 db gépi menetfúró, 4035 db fúrószár, 1671 db szármaró, 840 db esztergalapka, 200 db központfúró, 40 db külső lapka Top Cut 4-hez, 40 db belső lapka Top Cut 4-hez, 90 db leszúrólapka, 190 db hűtőcsatornás fúró, 60 db letörő maró, 16 db fúrókészlet, 270 db marólapka, 1 db tokmány, 3 db pofakészlet, 300 db maró, 20 db furatsorjázó készlet, 60 db gravírmaró, 20 db törőszár, 20 db Stürmer drótkefe, 180 db menetmetsző, 105 db fémipari fűrész szalag, 40 db huzalszikra rézhuzal, 40 db dörzsár,, 16 db gépi menetfúró készlet.
A megrendelni kívánt termékekkel kapcsolatos részletes mennyiségi maximumokat, valamint műszaki és minőségi követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 2.3.6-15-2015-0001
II.2.13) További információ
A közvetlen megrendelés teljesítési határideje: 42 naptári nap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll [Kbt. 114. § (1) bekezdése].
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek – figyelemmel a Kbt. 114. §-ának (2) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra – az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-j), ka) és kc), valamint m), továbbá q) pontjának hatálya alá.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pontjának kb) alpontja tekintetében nyilatkoznia kell. E körben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
Az ajánlatkérő elfogadja a kizáró okok igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumot is, feltéve, hogy az abban foglaltak megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által az előírt kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében alkalmazandó továbbá a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében foglaltak.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 17. §-ának (2) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet. A nyilatkozatot attól függetlenül be kell nyújtani, hogy az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1-P/3. A Kbt. 114. § (2) bekezdésének negyedik mondata alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban be kell nyújtania a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, melyben kijelenti, hogy az általa igazolni kívánt P/1-P/3. számú gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltétel teljesül, azoknak megfelel.
Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdései szerinti felhívására vagy az ajánlata benyújtásakor a Kbt. III. és IV. Fejezeteinek megfelelően, az alábbiak szerint kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek:
P/1. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért – az általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/2. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért – az általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (mind az 5 Rész tekintetében: gépész anyagok és/vagy gépi szerszámok szállítása (értékesítése)) származó árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/3. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti év tekintetében saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának azt a részét kell csatolnia, mely alapján megállapítható az adózott eredmény (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év adózott eredményéről.
Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, alkalmasságát a működési ideje alatt elért – áfa nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (mind az 5 Rész tekintetében: gépész anyagok és/vagy gépi szerszámok szállítása (értékesítése)) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rend 19. § (2) bek].
Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 19. §-ának (3) bek-re, a Kbt. 65. §-ának (6)-(8), (11) és (12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bek-ben és a Kbt. 140. §-ának (9) bek-ben foglaltakra.

A gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik [Kbt. 65. § (7) bek].
A Kbt. 65. § (8) bek alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ha az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bek].
A Kbt. 65. §-ának (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett, más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha – az általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el:
az 1. Rész tekintetében a 7.500.000,- forintot,
a 2. Rész tekintetében a 4.500.000,- forintot,
a 3, Rész tekintetében a 4.500.000,- forintot,
a 4. Rész tekintetében a 6.000.000,- forintot,
az 5. Rész tekintetében a 22.000.000,- forintot.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a – az általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (mind az 5 Rész tekintetében: standard gépész anyagok és/vagy gépi szerszámok szállítása (értékesítése)) származó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el:
az 1. Rész tekintetében az 5.500.000,- forintot,
a 2. Rész tekintetében a 3.500.000,- forintot,
a 3, Rész tekintetében a 3.500.000,- forintot,
a 4. Rész tekintetében az 5.000.000,- forintot,
az 5. Rész tekintetében a 16.000.000,- forintot.
P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját, illetve jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti évek közül egynél több üzleti évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmatlannak az ajánlattevőt, ha a működési ideje alatt elért – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (mind az 5 Rész tekintetében: gépész anyagok és/vagy gépi szerszámok szállítása (értékesítése)) származó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el:
az 1. Rész tekintetében az 5.500.000,- forintot,
a 2. Rész tekintetében a 3.500.000,- forintot,
a 3, Rész tekintetében a 3.500.000,- forintot,
a 4. Rész tekintetében az 5.000.000,- forintot,
az 5. Rész tekintetében a 16.000.000,- forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1.
A Kbt. 114. § (2) bek. negyedik mondata alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban be kell nyújtania a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot, hogy az általa igazolni kívánt M/1. számú műszaki és szakmai alkalmassági feltétel teljesül, annak megfelel.
Az ajánlattevőnek az M/1. számú műszaki és szakmai alkalmassági feltétel teljesülését az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése szerinti felhívására vagy az ajánlat benyújtásakor, az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben teljesített legjelentősebb szállításai (értékesítései) tekintetében – figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 23. §-ában foglaltakra – a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, vagy az ajánlattevő nyilatkozatával kell igazolnia. [321/2015. (X. 30.) Korm. rend 21. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint Kbt. 114. § (2) bek. utolsó előtti mondata].
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak (referenciaigazolásnak), illetve az ajánlattevő referencianyilatkozatának tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja év/hónap/nap formátumban), a referenciamunka tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(7), (9) és (11)-(12), a Kbt. 69. §-ának (11a) bek-ben, valamint a Kbt. 140. §-ának (9) bek-ben foglaltak.
-----
A műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet kapacitására támaszkodva - a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül – is megfelelhet.
Meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amely igazolása érdekében az ajánlattevő ezen kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrásaira támaszkodik.
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy egyéb formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy:
M/1. pont: az adott kapacitást biztosító szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében [Kbt. 65. § (7) és (9) bek]. (Az ajánlatkérő a teljesítés során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke megfelel-e a Kbt. 65. § (9) bek-ben foglaltaknak, azaz hogy az adott kapacitást biztosító szervezet olyan mértékben vesz-e részt a szerződés teljesítésében.)
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott műszaki és szakmai alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].
A Kbt. 65. §-ának (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett, más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra – közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bek. a) pontjára és 21/A. §-ára is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben nem teljesített az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően olyan referenciamunká(ka)t, melynek/melyek tárgya:
az 1. Rész tekintetében: összesen – áfa nélkül számolva - legalább 5.000.000,- Ft. értékben gépészeti anyagok szállítása (értékesítése) volt,
a 2. Rész tekintetében: összesen – áfa nélkül számolva - 3.000.000,- Ft. értékben gépészeti- és/vagy mű-anyagok szállítása (értékesítése) volt,
a 3. Rész tekintetében: összesen – áfa nélkül számolva - 3.000.000,- Ft. értékben gépészeti anyagok és/vagy aluprofilok szállítása (értékesítése) volt,
a 4. Rész tekintetében: összesen – áfa nélkül számolva - 4.000.000,- Ft. értékben gépészeti anyagok és/vagy kötőelemek szállítása (értékesítése) volt,
az 5. Rész tekintetében: összesen – áfa nélkül számolva - 15.000.000,- Ft. értékben gépi szerszámok szállítása (értékesítése) volt.
Az alkalmasság igazolása több szerződésből is megvalósulhat.
Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra – közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: az eseti megrendelés szerinti – áfa nélküli – vételár 0,4 %/nap. Részteljesítés esetén az ahhoz kapcsolódó vételárrész 0,4 %/nap.
A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg az adott eseti megrendelés alapján Eladót megillető – általános forgalmi adó nélkül számolt – vételár 10 %-át.
Meghiúsulási kötbér eseti megrendelés ellehetetlenülése esetén: az eseti megrendeléshez kapcsolódó – áfa nélküli - vételár 20 %-a Részteljesítés ellehetetlenülése esetén a kötbér alapja az adott részteljesítésre eső vételárrész.
Meghiúsulási kötbér a keretmegállapodás ellehetetlenülése esetén: valamennyi eseti megrendelés teljesítéséért az eladót megillető – áfa nélküli – összesített vételár 20 %-a.
A részletes feltételeket a keretmegállapodás tervezete tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF. A ajánlatkérő az ellenszolgáltatást eseti megrendelésenként, a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bek alapján a teljesítés ajánlatkérő általi igazolását követően, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.
Az ajánlatkérő előleget nem ad.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1) és (6) bek-ben foglaltakra.
A Kbt. 27/A. §-ára figyelemmel az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A részletes feltételeket a keretmegállapodás tervezete tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevők közös gazdálkodó szervezetet (projekttársaság) hozzanak létre a szerződés teljesítésére.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 6
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: -
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Az ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen az értékelési szempont szerinti (legfeljebb) 6 legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel keretmegállapodásokat köt. A konkrét beszerzési igénye ismeretében az ajánlatkérő közvetlen megrendelést annak a keretmegállapodásban részes ajánlattevőnek fog küldeni, aki a közvetlen megrendelésben meghatározott áruk (termékek) tekintetében az ajánlatkérő számára – az előre rögzített egységdíjak alapján – a legkedvezőbb ajánlatot adta.
2) Az ajánlatkérő az eljárást Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40.§ (1) bek. második mondatában foglaltakra.
3) A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/
4) Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó – az EKR rendszerben megfelelően kitöltött – felolvasólapot. A felolvasólapon az összesített nettó ajánlati árat kell feltüntetni. Összesített nettó ajánlati ár = a maximális mennyiségek és az egységárak szorzatainak összege.
5) Az ajánlatok értékelése – Részenként – az összesített nettó ajánlati ár alapján történik; nyertes ajánlattevő: a legalacsonyabb összesített nettó ajánlati árat tartalmazó érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő.
6) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban – a Közbeszerzési Dokumentum részeként a rendelkezésükre bocsátott Ártáblázat kitöltésével – meg kell adniuk a megajánlott Termékek gyártóját és gyártói cikkszámát, továbbá a Termékek egységárait és az ezek alapján kiszámított összesített nettó ajánlati árat. Az ajánlatkérő e nyilatkozatokat szakmai ajánlatként kezeli, e nyilatkozatok megléte az ajánlat érvényességének feltétele.
7) Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (6) bek szerinti nyilatkozatait. A Kbt. 66. § (6) bek esetén a nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani.
8) Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
9) Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: III.1.2) P/1.–P/3. és III.1.3) M/1. pontjai.
10) Az ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.
11) Az ajánlattevők kizárólag új, korábban még soha nem használt termékekre tehet(nek) ajánlatot, ekként ajánlatukban nyilatkozni kell arról, hogy nyertességük esetén kizárólag új, korábban még soha nem használt Termékeket ad el az ajánlatkérőnek, amelyek mindenben megfelelnek a műszaki leírásban foglaltaknak.
12) Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az ajánlatkérő azzal egyenértékűt is elfogad, tekintettel arra, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell ajánlatában a Kbt. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-ában foglaltaknak megfelelően (például a megajánlott Termékek műszaki leírásának ismertetésével) igazolnia.
13) Ha bármely, csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítását is csatolni kell [Kbt. 47. § (2) bekezdés].
14) A közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Herczeg Ágnes - lajstromszám: 00116, dr. László Áron – lajstromszám: 01127.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges