Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8718/2020
CPV Kód:50324100-3
Ajánlatkérő:Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Magyar Cukor Zrt. Kaposvári gyára területén lévő biogáz vezeték első elzáró szerelvény szekunder oldalától a Virágfürdő előtti közterületen letelepített nyomásszabályozó állomás előtti főelzáró szerelvény közötti középnyomású biogáz vezeték rendszer, továbbá a fürdő üzemeltetési területén található IV. számú folyadékleválasztó akna.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Gadasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32994793
Postai cím: Csík Ferenc Sétány 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Katonáné Lázár Éva
Telefon: +36 304630550
E-mail: katonane.eva@kkh.hu
Fax: +36 82527718
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000436832020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000436832020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Gadasági társaság
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Biogáz vezeték rendszer üzemeltetési karbantartás
Hivatkozási szám: EKR000436832020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50324100-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés „Üzemeltetési és karbantartási szerződés” a Kaposvári Élmény-és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. részére tárgyában.
II.1.5)
Becsült érték: 51000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, ugyanis a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50324100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Magyar Cukor Zrt. Kaposvári gyára területén lévő biogáz vezeték első elzáró szerelvény szekunder oldalától a Virágfürdő előtti közterületen letelepített nyomásszabályozó állomás előtti főelzáró szerelvény közötti középnyomású biogáz vezeték rendszer, továbbá a fürdő üzemeltetési területén található IV. számú folyadékleválasztó akna.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kaposvári Megyei Jogú Város Önkormányzata finanszírozásában épült és tulajdonát képező, a Magyar Cukor Zrt. Kaposvári gyára területén lévő biogáz vezeték első elzáró szerelvény szekunder oldalától a Virágfürdő előtti közterületen letelepített nyomásszabályozó állomás előtti főelzáró szerelvény közötti középnyomású biogáz vezeték rendszer, továbbá a fürdő üzemeltetési területén található IV. számú folyadékleválasztó akna üzemeltetési, karbantartási és hibaelhárítási feladatainak az ellátása, és a vízelválasztó aknák elektromos vezérlőszekrényeinek ellenőrzése hetente legalább 1 alkalommal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Hibaelhárítás megkezdésének ideje a hiba bejelentésétől számítva (óra) 15
2 Hibaelhárítás időtartama az elhárítási tevékenység megkezdésétől számítva (óra) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó havi vállalkozási díj (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 51000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2025/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A 321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívom szíves figyelmét, hogy amennyiben ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit (III.1.3. pont) és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg a III. szakaszban foglaltak szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdése, továbbá a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vonatkozásában nyilatkozatát megtenni, illetve az azt alátámasztó iratokat csatolni. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdése, továbbá a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek kizáró okok hiányát a Kbt. 114. § (1) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: G/1. Cégszerűen aláírt nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (biogázvezeték üzemeltetés és karbantartás), általános forgalmi adó nélkül számított évenkénti árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha ajánlattevő a G/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ha ajánlattevő a G/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert újonnan piacra lépő szervezetnek minősül, az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdése, továbbá a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vonatkozásában nyilatkozatát megtenni, illetve az azt alátámasztó iratokat csatolni. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdése, továbbá a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ezen előírás jogalapja a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja és (5) bekezdés II. fordulata.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: G/1 Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (biogázvezeték üzemeltetés és karbantartás) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el összesen a 10.000.000 forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1: Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben szerződésszerűen teljesített, biogázvezeték rendszer üzemeltetésre, karbantartásra vonatkozó igazolás/referencianyilatkozat legalább az alábbi tartalommal:
- az elvégzett munka műszaki tartalmának rövid leírása - olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2: A műszaki-biztonsági irányítási rendszer jóváhagyására vonatkozó hatósági határozatot az ajánlattevő csatolni köteles az ajánlatához.
M/3: Ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább egy 16/2018. (IX. 11) ITM rendelet által előírt végzettséggel rendelkező állandó munkaviszonyban álló szakemberrel.
A Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdése, továbbá a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vonatkozásában nyilatkozatát megtenni, illetve az azt alátámasztó iratokat csatolni. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más
szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdése, továbbá a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ezen előírás jogalapja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) i) és b) pontja. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Az ajánlatkérő az ajánlattevő nyilatkozatát kéri jelen esetben, nem a szerződést kötő másik fél által adott igazolást.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1: Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben legalább egy - 12 hónapon keresztül folyamatosan szerződésszerűen teljesített, biogázvezeték üzemeltetés és karbantartás vonatkozó referenciával.
M/2: Az ajánlattevő rendelkezzen egyéb gázvezetékek tervezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és elbontására vonatkozó műszaki-biztonsági irányítási rendszerrel.
M/3: Ajánlattevő ajánlatához csatolni köteles a 16/2018 (IX) ITM rendelet által előírt végzettséggel rendelkező szakember vonatkozásában a végzettséget igazoló okiratot.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az Üzemeltető a teljesítés megkezdésének, illetve a szerződésnek a szerződés időtartama végéig történő folyamatos teljesülésének a neki felróható okból történő meghiúsulása esetére 5.000.000,- Ft összegű kötbér megfizetésére köteles.
A 24 órán túli hibaelhárítás igazolás hiányában vagy nem megalapozott igazolás esetén a teljesítés nem szerződésszerű, mely esetben az Üzemeltető késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke 40.000,- Ft/nap, mindaddig amíg a hiba elhárítása megfelelően megtörténik.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A számla ellenértékét a megrendelő az igazolt teljesítést követően átutalással fizeti ki a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak szerint. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít, a számlabenyújtására a dokumentációban foglaltak szerint van lehetőség.
Ajánlatkérő nem fizet az igénybe nem vett szolgáltatásért.
A számla ellenértékét ajánlatkérő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. §-a (1)-(2) bekezdései szerint és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény szerint átutalással egyenlíti ki. A fizetési határidő kezdő időpontja a hiánytalanul beérkezett kifizetési kérelem (számla és mellékletei).
Kifizetés pénzneme: HUF.
A nyertes ajánlattevő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal, kötelezettségeinek teljesítéséről minden hónap utolsó napját követő munkanapon teljesítésigazolást készít, melyet igazolásra átad az ajánlatkérő részére.
A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
A számla fizetési határideje a számla kiállításától számított 20 nap.
A rendelkezésre álló fedezet mértéke a végső ajánlatok bontását megelőzően kerül ismertetésre.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A nyertes ajánlattevők nem hozhatnak létre gazdálkodó szervezetet.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérlezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi figyelemmel a Kbt. 68. §-ára és a 424/2017. Korm. rend. 15. §-ára.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az értékelés minden részszempont esetében pontozásos rendszerű, amely alapján minimum 1, maximum 100 pont adható. További információk a VI.3.12) pontban.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Az értékelés pontozásos rendszerű, minimum 1, maximum 100 pont adható, mely minden résszempont esetében azonos.
Abban az esetben, ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
P = (Avizsgált / Alegjobb) * (Pmax - Pmin) + Pmin
Abban az esetben, ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
P= (Alegjobb / Avizsgált) * ( Pmax - Pmin) + Pmin ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A legkedvezőbb ajánlatok megítélése az alábbiak szerint történik.
Egyösszegű nettó havi vállalkozói díj: Legjobb ajánlat a legalacsonyabb összeg forintban.
Hibaelhárítás megkezdésének ideje a hiba bejelentésétől számítva (óra): A legjobb ajánlat a legkevesebb óra.
Hibaelhárítás időtartama az elhárítási tevékenység megkezdésétől (óra): A legjobb ajánlat a legkevesebb óra.
Érvénytelennek minősítjük azon ajánlatot, ahol a hibaelhárítás megkezdésének ideje a hiba bejelentésétől számítva (óra) és a hibaelhárítás időtartama az elhárítási tevékenység megkezdésétől (óra) értékelési szempontokra adott adat összege eléri a 24 órát.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges