Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8726/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Bicske, 0376/6; 0376/7; 0376/8; 0376/12; Tatabánya 0303/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Országos közutak üzemeltetése
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: M1 csomóponti depónia megszüntetése
Hivatkozási szám: EKR000179582020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata 3 db földanyagú depónia (összes mennyiség: 250.000 m3) megszüntetése, 10 km-n belüli új helyszínre történő elszállítása.
A meglévő depóniák:
Az M1 autópálya szárligeti csomópontban deponált elszállítandó földanyag három depóniában található jelenleg, melyek két külön bekötő úton közelíthetők meg. A depóniák részben szilárd burkolatú területeken kerültek lerakásra. A depóniák szilárd burkolatú utakon közelíthetők meg.
A földanyag vegyes összetételű: iszapos homokliszt, agyag, kő alkotja. A korábbi vizsgálatok szerint a föld szennyező anyagoktól mentes. A depóniák kotrógéppel akadály nélkül rakodhatók. A rakodási területet közmű vezetékek nem akadályozzák.
Új lerakási hely:
A fogadó terület a Tatabánya Város külterületén, jelenlegi helyszíntől 10 km-n belül helyezkedik el.
A terület bezárt kőbánya, megközelítőleg 4ha alapterülettel, ~15m-es mélységgel. A bányagödör alsó felülete közel sík, tehergépjárművel egy nyomon járva megközelíthető. A területet minden irányból meredek sziklafal határolja. A sziklafalon felül északi és nyugati irányban a Lassersberger Vereshegyi kőbányája, nyugati irányban erdő, déli irányban az 1. sz. vasúti fővonal fekszik.
A terület a 8113 j. út – 1. sz. főút – 1119 j. út – önkormányzati út útvonalon közelíthető meg. A terület a korábbi bánya útról nyílik.
A fogadó terület túlnyomó részben szilárd burkolatú úton közelíthető meg, a szállítási útvonalon túlnyomó részben a két irányú tehergépjármű forgalom biztosítható.
A lerakási helyszínen közművezeték a rakodási, depónia képzési munkákat nem akadályozza.
Feladat ismertetése:
Ajánlatadó feladata a lerakási helyen elszórt hulladék összegyűjtése, és elhelyezése engedéllyel rendelkező lerakóhelyen. A szállítási útvonal lerakási hely előtti régi bányaúti szakaszán két irányú forgalom lebonyolítására alkalmas űrszelvényt kell kialakítani, a felhalmozódott hulladéktól szennyeződéstől az út burkolatát meg kell tisztítani.
Az egykori bányaudvarhoz levezető zúzottköves utat profilozni kell az út saját anyagával.
A meglévő depóniákból a földet szállító járművekre kell rakodni.
.
A föld és kőanyagot engedéllyel rendelkező, új lerakási helyre kell elszállítani.
A szállítási útvonalon ~0,9 km hosszban az űrszelvénybe lógó növényzetet el kell távolítani, és a burkolatot a hulladéktól, és egyéb szennyeződéstől meg kell tisztítani, a szállító járművek számára a jól járhatóságot, és a két nyomon való közlekedést biztosítani kell. A szállítási útvonal utolsó ~0,3km-es szakaszát a helyszíni anyag egyengetésével járhatóvá kell tenni.
Az új lerakó helyet a föld és kőanyag elhelyezése előtt meg kell tisztítani a helyszínen lévő hulladékoktól.
Az új lerakási helyen a földanyagot le kell rakodni, megközelítőleg sík felső felülettel kell kialakítani.
Az elszállítást követően az eredeti depóniák helyén a kiürült területet a földanyagtól meg kell tisztítani, a földterületet az eredeti állapotnak megfelelően tovább építésre alkalmas állapotban kell átadni, a burkolattal nem rendelkező felületeken min 25 N/mm2-es teherbírási érték biztosítása szükséges.
A burkolatokat, és korábbi füves felületeket kotrógép köröm nélküli munkaeszközével (pl. egyenes tolólap, rézsűkanál) kell megtisztítani, rendezni.
Egyéb elvégzendő feladatok:
Az országos, és önkormányzati utakra felhordott szennyezésektől az útburkolatokat folyamatosan tisztítani szükséges száraz, vagy vizes (a felhordott szennyeződéshez igazodva) seprőgéppel.

A tételes mennyiségeket a költségvetési kiírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 294600000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Országos közutak üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45112500-0
45100000-8
45110000-1
45112310-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU212 A teljesítés helye: Bicske, 0376/6; 0376/7; 0376/8; 0376/12; Tatabánya 0303/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata feladata 3 db földanyagú depónia (összes mennyiség: 250.000 m3) megszüntetése, 10 km-n belüli új helyszínre történő elszállítása.
A meglévő depóniák:
Az M1 autópálya szárligeti csomópontban deponált elszállítandó földanyag három depóniában található jelenleg, melyek két külön bekötő úton közelíthetők meg. A depóniák részben szilárd burkolatú területeken kerültek lerakásra. A depóniák szilárd burkolatú utakon közelíthetők meg.
A földanyag vegyes összetételű: iszapos homokliszt, agyag, kő alkotja. A korábbi vizsgálatok szerint a föld szennyező anyagoktól mentes. A depóniák kotrógéppel akadály nélkül rakodhatók. A rakodási területet közmű vezetékek nem akadályozzák.
Új lerakási hely:
A fogadó terület a Tatabánya Város külterületén, jelenlegi helyszíntől 10 km-n belül helyezkedik el.
A terület bezárt kőbánya, megközelítőleg 4ha alapterülettel, ~15m-es mélységgel. A bányagödör alsó felülete közel sík, tehergépjárművel egy nyomon járva megközelíthető. A területet minden irányból meredek sziklafal határolja. A sziklafalon felül északi és nyugati irányban a Lassersberger Vereshegyi kőbányája, nyugati irányban erdő, déli irányban az 1. sz. vasúti fővonal fekszik.
A terület a 8113 j. út – 1. sz. főút – 1119 j. út – önkormányzati út útvonalon közelíthető meg. A terület a korábbi bánya útról nyílik.
A fogadó terület túlnyomó részben szilárd burkolatú úton közelíthető meg, a szállítási útvonalon túlnyomó részben a két irányú tehergépjármű forgalom biztosítható.
A lerakási helyszínen közművezeték a rakodási, depónia képzési munkákat nem akadályozza.
Feladat ismertetése:
Ajánlatadó feladata a lerakási helyen elszórt hulladék összegyűjtése, és elhelyezése engedéllyel rendelkező lerakóhelyen. A szállítási útvonal lerakási hely előtti régi bányaúti szakaszán két irányú forgalom lebonyolítására alkalmas űrszelvényt kell kialakítani, a felhalmozódott hulladéktól szennyeződéstől az út burkolatát meg kell tisztítani.
Az egykori bányaudvarhoz levezető zúzottköves utat profilozni kell az út saját anyagával.
A meglévő depóniákból a földet szállító járművekre kell rakodni.
.
A föld és kőanyagot engedéllyel rendelkező, új lerakási helyre kell elszállítani.
A szállítási útvonalon ~0,9 km hosszban az űrszelvénybe lógó növényzetet el kell távolítani, és a burkolatot a hulladéktól, és egyéb szennyeződéstől meg kell tisztítani, a szállító járművek számára a jól járhatóságot, és a két nyomon való közlekedést biztosítani kell. A szállítási útvonal utolsó ~0,3km-es szakaszát a helyszíni anyag egyengetésével járhatóvá kell tenni.
Az új lerakó helyet a föld és kőanyag elhelyezése előtt meg kell tisztítani a helyszínen lévő hulladékoktól.
Az új lerakási helyen a földanyagot le kell rakodni, megközelítőleg sík felső felülettel kell kialakítani.
Az elszállítást követően az eredeti depóniák helyén a kiürült területet a földanyagtól meg kell tisztítani, a földterületet az eredeti állapotnak megfelelően tovább építésre alkalmas állapotban kell átadni, a burkolattal nem rendelkező felületeken min 25 N/mm2-es teherbírási érték biztosítása szükséges.
A burkolatokat, és korábbi füves felületeket kotrógép köröm nélküli munkaeszközével (pl. egyenes tolólap, rézsűkanál) kell megtisztítani, rendezni.
Egyéb elvégzendő feladatok:
Az országos, és önkormányzati utakra felhordott szennyezésektől az útburkolatokat folyamatosan tisztítani szükséges száraz, vagy vizes (a felhordott szennyeződéshez igazodva) seprőgéppel.

A tételes mennyiségeket a költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Előteljesítés időtartama (0-60 naptári nap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 2. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: M1 csomóponti depónia megszüntetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65500260
Postai cím: Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: eck.nora@reaszfalt.hu
Telefon: +36 305950301
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12076044
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 267875444
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 294600000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71057095
Postai cím: Kecskeméti Út 34
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642166203

Hivatalos név: MIDDLE COURSE Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64086044
Postai cím: Alkotmány Utca 102
Város: Bogács
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3412
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13866439205

Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10683833244

Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65500260
Postai cím: Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250243

Hivatalos név: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23123241
Postai cím: Faller Jenő Utca 2
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13274018211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/03/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges