Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:8819/2020
CPV Kód:79620000-6
Ajánlatkérő:Győri Nemzeti Színház
Teljesítés helye:a Győri Nemzeti Színházon belül: a Nagyszínház, illetve a Kisfaludy terem Győr, Czuczor G. u. 7. szám alatt
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BACHUTI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győri Nemzeti Színház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29483161
Postai cím: Czuczor Gergely Utca 7
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Réti Hajnalka
Telefon: +36 96520604
E-mail: retihajnalka@gyoriszinhaz.hu
Fax: +36 96520627
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyoriszinhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nézőtéri és ruhatári személyzet beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000054142020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79620000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Győri Nemzeti Színház részére nézőtéri és ruhatári személyzet beszerzése. A szerződés aláírásától számítva 2022. június 30-ig terjedő időtartamra vagy a nettó 68 millió Ft keretösszeg elérésig tart. Amennyiben a keretösszeg a határozott idő lejárta előtt kimerül, a szerződés hatálya a keretösszegbe tartozó utolsó kifizetéssel megszűnik. Amennyiben a keretösszeg a szerződés aláírásától számítottan 2022. június 30-ig nem merül ki, abban az esetben a szerződés a keretösszeg kimerítéséig meghosszabbítható.
Legfeljebb alkalmanként 16 fős személyzet biztosítása (+ egy fő kapcsolattartó), és rendelkezésre bocsátása, eseti helyettesítéssel nézőtéri dolgozó, nézőtéri felügyelő, ruhatári dolgozó, ruhatári felügyelő minőségben, valamint a feladat ellátásával kapcsolatos pénzügyi elszámolási feladatok ellátása (ruhatári díj, műsorfüzet díjának beszedésével és Megrendelővel való elszámolásával kapcsolatos feladatok) az alábbi bontásban: 7 fő nézőtéri dolgozó 6 fő ruhatári dolgozó 1 fő nézőtéri felügyelő 2 fő ruhatári felügyelő 1 fő kapcsolattartó A munkavégzés időtartama: 1 alkalom: a nézőtéri és a ruhatári személyzet munkavégzése, előadásonként kb. 4 óra. A nagytermi előadásoknál általában 14 fő, a Kisfaludy termi előadásoknál általában 2 fő jelenléte szükséges alkalmanként. A nagyteremben átlagban 170-180, a Kisfaludy teremben átlagban 190-200 előadás van 1 évadban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 68000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Nézőtéri és ruhatári személyzet beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79620000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: a Győri Nemzeti Színházon belül: a Nagyszínház, illetve a Kisfaludy terem
Győr, Czuczor G. u. 7. szám alatt
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Győri Nemzeti Színház részére nézőtéri és ruhatári személyzet beszerzése. A szerződés aláírásától számítva 2022. június 30-ig terjedő időtartamra vagy a nettó 68 millió Ft keretösszeg elérésig tart. Amennyiben a keretösszeg a határozott idő lejárta előtt kimerül, a szerződés hatálya a keretösszegbe tartozó utolsó kifizetéssel megszűnik. Amennyiben a keretösszeg a szerződés aláírásától számítottan 2022. június 30-ig nem merül ki, abban az esetben a szerződés a keretösszeg kimerítéséig meghosszabbítható.
Legfeljebb alkalmanként 16 fős személyzet biztosítása (+ egy fő kapcsolattartó), és rendelkezésre bocsátása, eseti helyettesítéssel nézőtéri dolgozó, nézőtéri felügyelő, ruhatári dolgozó, ruhatári felügyelő minőségben, valamint a feladat ellátásával kapcsolatos pénzügyi elszámolási feladatok ellátása (ruhatári díj, műsorfüzet díjának beszedésével és Megrendelővel való elszámolásával kapcsolatos feladatok) az alábbi bontásban: 7 fő nézőtéri dolgozó 6 fő ruhatári dolgozó 1 fő nézőtéri felügyelő 2 fő ruhatári felügyelő 1 fő kapcsolattartó A munkavégzés időtartama: 1 alkalom: a nézőtéri és a ruhatári személyzet munkavégzése, előadásonként kb. 4 óra. A nagytermi előadásoknál általában 14 fő, a Kisfaludy termi előadásoknál általában 2 fő jelenléte szükséges alkalmanként. A nagyteremben átlagban 170-180, a Kisfaludy teremben átlagban 190-200 előadás van 1 évadban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.M/2.alkalm.szemp.nál jelölt 2 fő személyenként 12 hó-nál hosszabb időtartamú szakm. tap.a besz. tárgya szerinti tev-ben összesen a 2 főre (min.0, max: 120 hó) 10
2 2.M/3. alkalm. szemp.nál jelölt 2 fő személyenként 12 hó-nál hosszabb időtartamú szakmai tapasztalata a besz. tárgya szerinti tev-ben, összesen a 2 főre (min.0, max. 120 hónap) 10
3 3.M/2,M/3 alk.szemp.nál jelölteken kívül AT besz.tárgya szerinti (nézőtéri és/vagy ruhatári szolg.tev.) szakm. tap-al rendelkező szakemberei szakm.i tap. a besz. tárgya sz. tev-ben(min.0,max. 360 hó) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 4.Egy alkalomra előírt létszám biztosításának díja Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7. pont szerinti kezdő határidő az eljárás befejezésére tekintettel változhat. A II.2.5. pontban megjelölt ár szempont alszempontjai 2./ Egy alkalomra előírt létszám biztosításának díja (nettó Ft): 60
Ár alszempontok:
2.1./ 1 fő nézőtéri dolgozó díja nettó Ft/alkalom súlyszám: 20
2.2./ 1 fő ruhatári dolgozó díja nettó Ft/alkalom súlyszám: 20
2.3./ 1 fő nézőtéri felügyelő díja nettó Ft/alkalom súlyszám: 10
2.4./ 1 fő ruhatári felügyelő díja nettó Ft/alkalom súlyszám: 10

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Nézőtéri és ruhatári személyzet beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BACHUTI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88984852
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 83
Város: Gönyű
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9071
Ország: Magyarország
E-mail: sztibor86@gmail.com
Telefon: +36 204834098
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13364652208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 68000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BACHUTI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88984852
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 83
Város: Gönyű
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9071
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13364652208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges