Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8839/2020
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Egri Főegyházmegye
Teljesítés helye:5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 1. szám hrsz: 864/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egri Főegyházmegye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23307504
Postai cím: Széchenyi Utca 1
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barta Gábor
Telefon: +36 305058194
E-mail: barta.gabor@eger.egyhazmegye.hu
Fax: +36 36517589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eger.egyhazmegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000433532020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000433532020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szt. György Katolikus Ált. Isk. és AMI fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000433532020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A felújítás tárgyát képező ingatlan 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 1. szám alatt 864/2
helyrajzi számú telken található. Az ingatlanon működik a Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, mely alapvetően két egységre bontható: régebben épült földszintes épületrész, mely nyaktaggal csatlakozik az emeletes újabb építésű épületrészhez. A tervezett felújítás, korszerűsítés mindkét épületrészt érinti, azonban nem jár bővítéssel, tartószerkezeti átalakítással.
A részletes leírásokat, műszaki elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
Jellemző mennyiségek:
Felújítással érintett összes terület: 1518,39 m2.- földszint + emelet + tetőtéri egy tanterem felújítás
Régi épület földszintes szárny alapterülete: 619,10 m2
Emeletes épület földszinti területe: 409,05 m2
Emeletes épület emeleti területe: 412,95 m2
Tetőtéri felújított tanterem bruttó területe: 77,30 m2
Összesen: 1518,39 m2
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A tervezett beruházás Jászalsószentgyörgyön, a Rákóczi út. 1. szám alatt a 864/2. hrsz számú telken, a meglévő Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felújítása, korszerűsítése valósul meg.
A felújítani és korszerűsíteni kívánt épületrészek együtt műszaki egységet alkotnak, és egy helyrajzi számon valósulnak meg, ezért nem indokolt az építési beruházás egyes feladatainak szétválasztása. Az egyes épületrészek egy ütemben történő kivitelezése, az egységes infrastruktúra, valamint az egymással összefüggő szerkezetek, egymást átfedő kivitelezési területek nem teszik lehetővé a részekre történő ajánlattételt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Szt. György Katolikus Ált. Isk. és AMI fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 1. szám hrsz: 864/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A részletes leírásokat, műszaki elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
Építészet:
1. Funkcionális korszerűsítés történik szaktantermek kialakításával. Az alábbi szaktantermek kerülnek kialakításra:
- természettudományos szaktanterem kialakítása szertárral: vegyifülke és energiablokkok víz-lefolyó bekötésekkel, kiegyenlített szellőzés kialakításával (20 fős);
- informatikai és nyelvi labor kialakítása (20 fős);
- művészeti szaktanterem kialakítása (24 fős);
2. Meglévő földszinti és emeleti mosdók felújítása, korszerűsítése történik, mindkét szinten akadálymentes mosdó kialakításával, épületgépészeti és épületvillamossági felújítással.
3. Tetőszerkezet felújítása emeletes épületrésznél: meglévő problémák (beázás, túlmelegedés) megszüntetése új 22 cm vastagságban beépítésre kerülő hőszigetelés, illetve tetőfedés (524,16 m2) kialakításával. Meglévő velux tetősík ablakok kiszerelésre kerülnek a megemelésre kerülő sík miatt. Az ablakok új hőszigetelő kerettel, párafékező fóliával, az ablakcsoportok felett vízelvezető csatornával és új ablakkáva kialakítással visszaépítésre kerülnek. Az ablakokra belső síkon hővédő roló kerül felszerelésre.
4. A tetőszerkezet udvari felületén 50 db napelem elhelyezése történik.
5. Belső burkolatok cseréje régi épületrészben (619 m2 területen): ennél az épületnél a legnagyobb problémát a nedves falak okozzák, mely az épület állagát rontja, illetve a használata egészségügyi problémát okozhat, ezért ennél az épületnél a burkolatcsere komplexen, a padlószerkezetre kiterjedően kerül megoldásra. Meglévő padlószerkezet cseréje vízszigeteléssel és hőszigetelés kialakításával, illetve az érintkező főfalakban kémiai gát beinjektálásával (418,40 fm) kerül kialakításával. A közlekedők csúszásmentes, szilárd és könnyen tisztán tartható burkolattal, burkolati vezetősávval kerülnek kialakításra.
6. Belső burkolatok cseréje emeletes épületrészben (899 m2 területen): földszinten és emeleten, valamint a tetőtéri szaktanteremben. A közlekedők csúszásmentes, szilárd és könnyen tisztán tartható burkolattal, burkolati vezetősávval kerülnek kialakításra.
7. Összekötő folyosó lapostető hőszigetelése kerül kialakításra (17,05 m2)
8. Belső ajtók cseréje földszinten és emeleten. A tetőtéri belső ajtók felületképzése kerül felújításra.
9. Belső felületképzés, festés az egész épületre kiterjedően megvalósul, mosható lábazattal.
Régebbi, földszintes épületrészen: 1567,8 m2 festés, 367,80 m2 átszellőző mosható lábazat.
Emeletes épületrésznél 3102,18 m2 festés, 663,72 m2 mosható lábazat.
10. Az épület központi radiátoros fűtése a szekunder csőhálózat kivételével: csak radiátorok és a szelepek cseréje történik.
11. Új hőközpont kialakítás: az épületben jelenleg két elavult túlnyomásos égőjű gázkazán üzemel, a kazánház kialakítása nem felel meg a mai kor elvárásainak. A kazánházból a gázkazánok, a szerelt kémények, füstcsövek, gázvezetékek elbontásra kerülnek. Új kondenzációs kazánok kerülnek felszerelésre, vízszintes füstgáz-levegő elvezető rendszerrel.
12. Az épületben elosztó berendezések elavultak (az elosztókban nincsenek érintésvédelmi relék, nincs kiépítve túlfeszültség védelem), cseréjük az érvényben lévő szabványoknak megfelelően történik.
13. Az épületben biztonsági és irányfény világítás kialakítása.
14. Az épületben a szintek közti átjárhatóságot a korábban beépített korlátlift biztosítja. A kültéri megközelítéshez kialakított rámpa nem megfelelő kialakítású, ezért ennek átalakítása szükséges az érvényes előírások szerint. A földszinten és emeleten átépítésre kerülő vizesblokkokban akadálymentes mosdó kerül kialakításra. Szaktantermek és épületegységenként 1-1 db általános általános tanterem indukciós hurokkal történő felszerelése történik. Az épület infokommunikációs akadálymentesítése megvalósul.
Jellemző mennyiségek:
Felújítással érintett terület: 1518,39 m2.- földszint + emelet + tetőtéri egy tanterem felújítás
Régi épület földszintes szárny alapterülete: 619,10 m2
Emeletes épület földszinti területe: 409,05 m2
Emeletes épület emeleti területe: 412,95 m2
Tetőtéri felújított tanterem bruttó területe: 77,30 m2
Összesen: 1518,39 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2./ Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (magasépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői tapasztalat 0-10 db projekt) 10
2 3./ Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (épületgépészeti feladatokra vonatkozó műszaki vezetői és/vagy műszaki ellenőri szervezeten belüli tapasztalat 0-10 db projekt) 10
3 4./ Inverter európai hatásfoka %-ban, 90%-tól 97%-ig 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozó díj) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.5-16-2017-00144
II.2.13) További információ
A beruházás az EFOP-4.1.5-16-2017-00144 pályázati forrás felhasználásával valósul meg.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel kapcsolatban a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban leírt feltételek valamelyike megvalósul.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 67.§ (1) bekezdés 114.§ (2) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§-a szerint. Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bek. b) pontjában foglalt kizárási okra. Öntisztázás: ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdéseiben előírtakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1: az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése legalább a következő tartalommal: meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal) és helyét, a referenciát igazolni tudó megrendelő elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és a 22. § (3) bekezdése szerint].
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik
M1: Az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben összesen (egy vagy több szerződésből származó), szerződésszerűen teljesített és összességében legalább 600 m2 területre vonatkozó építési és/vagy épületbővítési és/vagy felújítási referencia munkákkal.
Ajánlatkérő az M1 alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevők jegyzékénél szigorúbban határozta meg.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő a Kbt. 134.§ (2) – (3) bekezdései alapján kiköti a szerződés teljesítésének elmaradásával és a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként, a vállalkozói díj áfa nélkül számított 5%-nak megfelelő és a Megrendelő javára szóló biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték a szerződés hatálybalépésének napján kell, hogy rendelkezésre álljon. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötött biztosítéknak a szerződés teljesítésének napján kell rendelkezésre állnia a vállalt jótállás időtartamáig. A biztosíték teljesíthető ajánlattevő választása szerint, az előírt pénzösszegnek Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt. által vezetett 11739009-22871204 sz. fizetési számlájára történő befizetéssel, vagy feltétlen és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy feltétlen és visszavonhatatlan banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.
Ha a Vállalkozó elmulasztaná a teljesítési véghatáridőt, abban az esetben a teljes nettó vállalkozási ár 0,5 %-a/késedelmes nap késedelmi kötbért köteles fizetni a késedelem minden naptári napja után, amely eltelik a vonatkozó határidő és tényleges teljesítési időpont (műszaki átadás átvételi eljárás sikeres lezárásának napja) között. A késedelmi kötbér mértéke összesen legfeljebb a nettó Vállalkozási díj 10 %-a. Vállalkozó 20 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult jelen szerződéstől egyoldalúan elállni. A Megrendelő jogosult a szerződéstől továbbá elállni különösen, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér igényének érvényesítése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről történő kártérítési igény érvényesítéséről. Olyan okból előállt lehetetlenülés miatt, amelyért a Vállalkozó felelős a Megrendelő jogszerűen elállhat a szerződéstől. A szerződés Vállalkozó általi felmondása (meghiúsulás) esetén a Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. Meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsult munkarész nettó értékének 10 %-a, mely azonban összesen nem lehet több, mint a nettó teljes vállalkozói ár 10 %-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő a vállalkozási díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag, a Kbt. 135. §, illetőleg a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/B.§-i és a Ptk. 6:130. §-a szerint teljesíti. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. Ajánlatkérő a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155.§ szerint jár el. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme forint. Megrendelő előleg lehetőségét biztosítja a Kbt. 135.§ (8) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1) bekezdés alapján 5%-os mértékben. Az előleg számításának alapja a jelen szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt előleget a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni egy összegben. Vállalkozó a kapott előleggel az első három részszámlában számol el egyenlő részletekben. A Kbt. 135.§ (7) bekezdés szerinti kötelező mértéken felüli előleg igénylését Megrendelő nem köti biztosíték nyújtásához.
Felek által meghatározott számlázási ütem és határidő: Számlázási ütem:
1. részszámla 10%- os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be
2. részszámla 40%- os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be
3. részszámla 70%- os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be
4. részszámla, amely egyben végszámla is 100%-os műszaki ellenőr által igazolt sikeres műszaki átadás-átvételt jelentő teljesítés esetén nyújtható be.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatnak az ajánlattételi felhívás IV. 2.2) pont szerinti ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő nem ír elő korlátozást.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. értékelési részszempont: fordított arányosítás, 2-4. értékelési részszempont: arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1./ Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglaltakat.
2./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66.§ (2) bekezdés]. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62.§ (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 67.§ (4) bekezdés].
3./ Szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló összegezés ajánlattevőknek történő megküldését követő 10. napot követően.
4./ Az ajánlatkérő a Kbt. 71.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
5./ Ajánlatkérő a jelen felhívásban rögzített alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontja esetében. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés].
6./ Az Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
7./ Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. Az 1. értékelési szempont esetén AK a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A 2-4. értékelési szempontok esetén AK az arányosítás módszerét alkalmazza.
8./ Nyertes Ajánlattevőnek a vállalkozási szerződében 5 (öt) év jótállást kell vállalnia az elvégzett munkák tekintetében. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja.
9./ Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
10./ Ajánlattevőnek 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést köt, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti. A felelősségbiztosításnak szerződés teljes időtartamára, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre és legalább ajánlata szerinti forint éves összegre terjedően, legalább 50.000.000.- Ft/év és 25.000.000. -Ft/káresemény értékre kell vonatkoznia. Az érvényes felelősségbiztosítás fennállásának igazolásaként a biztosítási kötvény másolata szolgál, melyet legkésőbb a szerződéskötés időpontjában át kell adni a Megrendelő részére. Ajánlatkérő nem kíván tartalékkeretet kikötni.
12./ FAKSZ: dr. Kormos Sándor (00274).
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges