Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8861/2020
CPV Kód:45453000-7
Ajánlatkérő:Szakonyfalu Község Önkormányzata
Teljesítés helye:9983 Szakonyfalu 176/1. hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szakonyfalu Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47089804
Postai cím: Fő Út 120.
Város: Szakonyfalu
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9983
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rogán Valéria
Telefon: +36 94534018
E-mail: rogan.valeria@gmail.com
Fax: +36 94534018
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szakonyfalu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000396662020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000396662020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Etikus porta felújítása
Hivatkozási szám: EKR000396662020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
207 m2 alapterületű épület felújítása
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő egységes tervdokumentációval rendelkezik, a kivitelezés egy helyszínen történik, a kivitelezés egy egységet képez, amelyet pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai hatékonysági szempontok alapján is egységesen célszerű megvalósítani.
Az építmény használatbavétele, üzemeltetése minden hozzá tartozó, környezetében lévő fejlesztéssel felújítással együtt történik, egységes kivitelezési határidővel és műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásával. A beruházási terület korlátozott megközelíthetőséget és organizációs lehetőséget biztosít. A tervezett építési tevékenység a tárgyi telkek teljes alapterületére kiterjed, ezért egynél több kivitelező számára sem felvonulási-, sem munkaterület nem lenne biztosítható. Az épület egy kompakt egységet alkot, területi ütemekre bontása nem lehetséges. Az egyes munkarészek egymással szorosan összefüggenek, ezért műszaki-szakmai szempontból hátrányokkal járna az egyes feladatrészek elválasztása.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Etikus porta felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
További tárgyak:45261400-8
45420000-7
45421132-8
45440000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9983 Szakonyfalu 176/1. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
207 m2 alapterületű épület felújítása, amely tartalmazza különösképpen, de nem kizárólagosan az alábbi munkákat és mennyiségeket:
240 m2 tető bontás
160 m2 nyílászáró bontás és beépítés
364 m2 cserépfedés
140 m2 vízszigetelés
160 m2 födém szigetelés
440 m2 glettelés és festés
123 m2 térkövezés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 24 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (0-36 hónap) 10
2 A felhívás III.1.3.) M.1. pont szerinti szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) 10
3 A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 290
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Interreg V-A Szlovénia- Magyarország SIHU190.
II.2.13) További információ
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk karakterkorlát miatt megismételve: Interreg V-A Szlovénia- Magyarország Együttműködési Program 2014-2020: SIHU190.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint EKR űrlapon, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő által kiadott, űrlap benyújtásával. Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: AT a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. alapján az EEKD nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján. AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben AT vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, nemleges nyilatkozat is csatolandó. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az AK a KD között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjára vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdés irányadó. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, amennyiben
(i) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódóan az illetékes országos szakmai kamarának az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, illetve
(ii) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alkalmazásával az ajánlattevőnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében kell szerepelnie. Az ajánlatban - a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján - ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alkalmazásával az ajánlattevőnek az az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében kell szerepelnie. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban szerepel vagy a hivatkozott mellékletben foglalt követelményeknek megfelel. Az ajánlatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek., azt a Magyarországon letelepedett Gazdasági szereplő esetében Ajánlatkérő ellenőrzi a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search# 1. Kivitelezők között. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén igazolás benyújtása szükséges a nyilvántartásban szereplés tényéről.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: -
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: -
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek.
Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik:
M.1. Ajánlattevőnek cégszerű nyilatkozat formájában csatolnia kell (illetve más szervezet kapacitására támaszkodása esetén pedig a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján annak a szakembernek a bemutatását, akit a teljesítésbe be kíván vonni. Amennyiben a bemutatandó szakember rendelkezik az adott alkalmassági követelményben hivatkozott jogosultsággal, abban az esetben a nyilatkozatnak tartalmaznia kell: – a szakember nevét, – a szakember jogosultságát, – azt, hogy az adott szakember milyen jogviszony (pl. munkaviszony, megbízási) keretei között kerül bevonásra a teljesítésbe, – valamint nyilatkozatot arról, hogy az adott szakember a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre fog állni. Amennyiben a bemutatandó szakember NEM rendelkezik az adott alkalmassági követelményben hivatkozott jogosultsággal, abban az esetben a nyilatkozatnak tartalmaznia kell: – a szakember nevét, – azt, hogy az adott szakember milyen jogviszony (pl. munkaviszony, megbízási) keretei között kerül bevonásra a teljesítésbe – a szakember végzettségének megnevezését, valamint csatolni kell a végzettséget igazoló okiratot egyszerű másolatban, – a szakember vonatkozásában figyelembe venni kívánt, a jogosultság megszerzéséhez szükséges tevékenységi területet és az adott területen szerzett szakmai tapasztalat mértékét hónapokban megadva, – valamint nyilatkozatot arról, hogy az adott szakember a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre fog állni. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései, a Kbt. 67. § (3) bekezdése, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése, 21/A. §-a és a 24. § (1) bekezdése.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
M.2. Ajánlattevőnek csatolnia kell (illetve más szervezet kapacitására támaszkodása esetén pedig a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján és a 23. §-a szerint – figyelemmel a 21. § (2a) bekezdés a) pontjában foglaltakra is – a felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben teljesített (azaz műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, a felhívás III.1.3) pont alkalmassági minimumkövetelmény(ek) rovat M/2. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését a szerződést kötő másik fél által adott igazolásokkal (referenciaigazolás). A referenciaigazolásoknak tartalmazniuk kell legalább az alábbiakat: – a szerződést kötő másik fél megnevezését, – építési beruházás tárgyát és mennyiségét olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen – a teljesítés idejét (azaz a kezdő és a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontját év, hónap és nap bontásban) és helyét – nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy közös (adott esetben konzorciumi) teljesítés esetén csak az alkalmasságát igazolni kívánó gazdasági szereplő által elvégzett munkákat veszi figyelembe a bemutatott referencia vonatkozásában, kivéve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetet, azaz azt, ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által teljesített munkák elkülönítésével. Ebben az esetben a referenciaigazolásban az alábbiaknak is szerepelnie kell: – nyilatkozat arról, hogy a referenciaigazolás a teljesítés oszthatatlansága miatt nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által teljesített munkák elkülönítésével továbbá – annak %-os aránya, amilyen arányban az igazolást benyújtó az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti esetben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése értelmében a benyújtott referenciaigazolásban szereplő mennyiségi adatokat olyan arányban veszi a bírálat során figyelembe, amilyen arányban az igazolást benyújtó az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Fokozottan felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy minden esetben a szerződés kötő másik fél által adott referenciaigazolásból kell kiderülnie valamennyi alkalmassági minimumkövetelménynek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 1. részében meghatározott MV-É felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vételi megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű, végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Ajánlatkérő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet hatályba lépése előtti egyenértékű végzettséget is elfogad.

M.2. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján nem mutat be a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített (azaz műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, az alábbi követelményeknek megfelelő referenciákat:

a) összesen legalább 300 m2 festést is tartalmazó referencia
b) 250 m2 cserépfedésre vonatkozó referencia
c) minimum 140 m2 alapterületű épület építésére és/vagy felújítására vonatkozó referencia.
Értelemszerűen a fenti alpontokban szereplő előírások adott esetben alpontonként külön-külön, de természetesen valamennyi tekintetében együttesen is igazolhatóak egyetlen referencia által. A bemutatandó referenciák teljesítése vonatkozásában felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2b) bekezdését.
Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen Eljárást megindító felhívásban a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és ennek igazolását a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás: ajánlattevő vállalása szerint, de minimum 24 hónap.
Jótállás idejére nyújtott biztosíték: A Vállalkozónak, a vállalt (megajánlott) jótállás idejére a nettó vállalkozói díj (egyösszegű nettó ajánlati ár) 5 %-ának megfelelő összegű pénzügyi biztosítékot kell nyújtania.
Késedelmi kötbér: Vállalkozó, ha neki vagy alvállalkozójának, teljesítési segédjének felróható okból késedelembe esik, a nettó vállalkozói díj 1 %-ának megfelelő mértékű napi késedelmi kötbért köteles megfizetni minden késedelemmel érintett naptári nap után. A késedelmi kötbért legfeljebb 20 napi tétel tekintetében lehet érvényesíteni. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés alól.
Meghiúsulási kötbér: Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a 20 napot meghaladó, Vállalkozó érdekkörében felmerült, felróható késedelem esetén a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon. Elállás esetén a Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint. AK - a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 5 % előleget biztosít. Az előleggel az elsőrészszámlában köteles nyertes AT elszámolni. Nyertes AT a Műszaki ellenőr által igazolt 3 db részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult. A nyertes AT 25, 50, 75 százalékos műszaki készültségi fok elérésekor jogosult részszámlát benyújtani. Felhívjuk AT-k figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltakra. A számlák kifizetése: - a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) és (9) bekezdésben, - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése, alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-B. § -a, - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-31. §-a szerint történik figyelemmel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (ÁFA törvény) foglaltakra. Az eljárás utófinanszírozású.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 1) A szerződés megkötését követően a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás keretében nem jelzett. A vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett azon munkák is, amely nélkül a mű (építmény) rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) szintén a Vállalkozót terhelik.
2) A vállalkozói díj tartalmazza - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében írtakon felül - minden olyan műszakilag szükséges feladat elvégzését, esetlegesen szükséges engedély beszerzését, feltétel teljesítését és azok költségét is, amely a kiadott dokumentációk bármely részéből (így különösen a műszaki dokumentáció, tervek, műszaki leírások, nyilatkozatok, rajzok, stb.), rendelkezéséből megállapíthatóan vagy a szerződés teljesítéséhez, a műszaki átadás-átvételhez, üzembe helyezéshez, végleges használatba vételéhez szükséges, függetlenül attól, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott költségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytán, műszaki nagyságrendje pontosan előre nem volt meghatározható.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §, illetve Kbt. 68. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Egyösszegű ajánlati ár és kiszállási idő: fordított arányosítás, jótállás és SZE tapasztalata,: egyenes arányosítás. A pontszámok kiszámítása során alkal.-ó képletet a KH útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) megfelelően jár el AK.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
2) A Kbt. 73. § (4)-(5) alapján a kötelező tájékoztatási kötelezettséget a dokumentáció tartalmazza.
3) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-át megfelelően alkalmazza.
4) Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni, mely dokumentum a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére figyelemmel szakmai ajánlatnak minősül. (A közbeszerzési dokumentumok részeként Ajánlattevők rendelkezésére bocsájtott árazatlan költségvetések az ajánlattétel megkönnyítése érdekében képleteket tartalmazhatnak. A képletek helyességének, megfelelő mivoltának ellenőrzése Ajánlattevő felelőssége.) A szakmai ajánlat hiánya, hiánypótlás nélküli érvénytelenséget eredményez! A szakmai ajánlat csatolandó szerkeszthető (xls, xlsx) formátumban is.
5) Kiegészítő tájékoztatás kérés esetén kérjük, hogy a kérdéseket szerkeszthető formában is szíveskedjenek megküldeni.
6) Ajánlattevő a Kbt. 41/B. § (2) bekezdése szerint köteles eljárni a nyilatkozatok megtétele során.
7) A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott Felolvasólapot kell Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában az ajánlat részeként kitölteni.
8) Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A Kbt. 66. § (2) bekezdésében előírt, úgynevezett ajánlati nyilatkozatot – amelyet az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő hoz létre – Ajánlattevőnek elektronikus űrlap formájában kell az ajánlat részeként kitölteni.
9) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
10) Amennyiben az Ajánlattevő az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodik, abban az esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdése értelmében az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
11) Az eljárásban irányadó az Kbt. 41./A §-a.
12) Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti adatok megadását.
13) Benyújtandó az ajánlattevő, vagy az ajánlatban nyilatkozatot tevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) - 2006. évi V. törvény 9.§ szerinti - aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya.
14) Kbt. 81. § (5) bek. alkalmazandó.
15) AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, a Kbt. 41./A-B §-aira, valamint a Kbt. 65. § (12) bekezdésére, valamint az EKR rendelet 11. § (4) és (8) bekezdésére.
16) Nyertes Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára összkockázatú vagyon -és felelősségbiztosítást (C.A.R.) kötni, amelynek mértéke legalább 30.000.000,- Ft/év, továbbá legalább 10.000.000,- Ft/káresemény. Az Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján a nyertes Ajánlattevő visszalépésének tekinti a vállalkozási szerződés VIII.18. pontjában rögzítetteket!
17) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi ok nem alkalmazandó.
18) Ajánlatkérő helyszíni bejárás lehetőségét nem biztosítja.
19) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Krizmanich Gergely [00086]
20) Karakterkorlát miatt részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges