Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:8882/2020
CPV Kód:79713000-5
Ajánlatkérő:Városgazda XVIII. kerület NZrt.
Teljesítés helye:Budapest, XVIII. kerület közigazgatási területén belül 5 telephely
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városgazda XVIII. kerület NZrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76379167
Postai cím: Üllői Út 423. II/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Bernadett
Telefon: +36 306530267
E-mail: toth.bernadett@varosgazda18.hu
Fax: +36 12162020
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.varosgazda18.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000443542020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000443542020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Őrzésvédelmi feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000443542020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. telephelyein az “Általános Őrszolgálati Utasítás”-ban meghatározott biztonsági, őrzés-védelmi feladatok ellátása járőr, kutyás járőr és portaszolgálattal, valamint szolgáltatások nyújtása a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. A feladat részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok és a szerződés-tervezet tartalmazza.
Telepőri tevékenység az alábbi telephelyeken és időbeosztásban: (Telephely, létszám, szolgálati idő, heti óraszám)
Bókay-kert és Park Uszoda (1181 Bp., Szélmalom utca 33. és Városház u. 40.)- Telepőr - 1 fő – H-P: 15:00-07:00, SZ-V: 7:00-7:00 – 128
Pestszentimrei Sportkastély és Kastélydombi Uszoda (1181 Bp., Kisfaludy u. 33/c. és Nemes u. 56.) - Telepőr - 1 fő – H-P: 21:00-07:00, SZ-V: 7:00-7:00 – 98
Vilmos Endre Sportcentrum (1185 Bp., Nagyszalonta u. 25.)- Telepőr - 1 fő – H-P: 19:00-07:00, SZ-V: 7:00-7:00 -108
Péterhalmi út 5. telephely (1182 Bp., Péterhalmi út 5.) - Telepőr - 1 fő – H-P: 19:00-07:00, SZ-V: 7:00-7:00 – 108
OPCIONÁLIS:
Ügyfélszolgálati Iroda (1181 Bp., Baross u. 7.) .)- Telepőr - 1 fő – H: 8:00-18:00, K-CS: 8:00-16:00 P: 8:00-13:00 -
Összesen 4+1 telephelyen, 20 db objektum, 20 ha területen, melyek közül a Pestszentimrei Sportkastély és Kastélydombi Uszoda rendelkezik tűzjelző rendszerrel és behatolás jelző rendszerrel továbbá felvonóval.

II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, az ellátandó feladatok egymáshoz szervesen kapcsolódnak. A közbeszerzés tárgya nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a szolgáltatás természete nem teszi lehetővé annak részekre bontását, részajánlattételi lehetőség biztosítását.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Őrzésvédelmi feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, XVIII. kerület közigazgatási területén belül 5 telephely
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. telephelyein az “Általános Őrszolgálati Utasítás”-ban meghatározott biztonsági, őrzés-védelmi feladatok ellátása járőr, kutyás járőr és portaszolgálattal, valamint szolgáltatások nyújtása a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. A feladat részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok és a szerződés-tervezet tartalmazza.
Telepőri tevékenység az alábbi telephelyeken és időbeosztásban: (Telephely, létszám, szolgálati idő, heti óraszám)
Bókay-kert és Park Uszoda (1181 Bp., Szélmalom utca 33. és Városház u. 40.)- Telepőr - 1 fő – H-P: 15:00-07:00, SZ-V: 7:00-7:00 – 128
Pestszentimrei Sportkastély és Kastélydombi Uszoda (1181 Bp., Kisfaludy u. 33/c. és Nemes u. 56.) - Telepőr - 1 fő – H-P: 21:00-07:00, SZ-V: 7:00-7:00 – 98
Vilmos Endre Sportcentrum (1185 Bp., Nagyszalonta u. 25.)- Telepőr - 1 fő – H-P: 19:00-07:00, SZ-V: 7:00-7:00 -108
Péterhalmi út 5. telephely (1182 Bp., Péterhalmi út 5.) - Telepőr - 1 fő – H-P: 19:00-07:00, SZ-V: 7:00-7:00 – 108
OPCIONÁLIS:
Ügyfélszolgálati Iroda (1181 Bp., Baross u. 7.) .)- Telepőr - 1 fő – H: 8:00-18:00, K-CS: 8:00-16:00 P: 8:00-13:00 -
Összesen 4+1 telephelyen, 20 db objektum, 20 ha területen, melyek közül a Pestszentimrei Sportkastély és Kastélydombi Uszoda rendelkezik tűzjelző rendszerrel és behatolás jelző rendszerrel továbbá felvonóval.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. M.2.1. alkalmassági követelményben bemutatott (1fő) szakember közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás irányítására vonatkozó szakmai többlettapasztalata (min: 0 max. 60 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. Telepőri szolgáltatás nettó óradíja (nettó Ft) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Megbízó fenntartja magának a jogot, hogy a szerződés időtartama alatt az Ügyfélszolgálati Iroda tekintetében is elrendelje az őrzés-védelmi feladatok Megbízott általi ellátását. Ezen igényét legkésőbb az érintett időszak megkezdése előtt 7 naptári nappal korábban jelzi Megbízott kapcsolattartójának.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) -(2) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozatát, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatát, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogeros határozata kimondta ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles benyújtani. Az ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § szerint ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetőleg a 10. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja szerint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal kell igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb) pontja hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Ptv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni {Korm. rendelet 17. § (1) bek.}. Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti, korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó feltételt ajánlatkérő nem határoz meg.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó feltételt ajánlatkérő nem határoz meg.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1: Ajánlattevőnek csatolni kell, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évi teljes nettó árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint köteles eljárni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a teljes nettó árbevétele nem éri el az 50.000 forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M.1.: AT-nek csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján és a 23. § szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát, valamint mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés helyét és idejét, az őrzött telephelyek nagyságát és számát és a rajta lévő objektumok számát (a kezdési és befejezési határidő – legalább év és hónap – megjelölésével), valamint azt, hogy legalább egy objektum rendelkezett tűzjelző rendszerrel és behatolás jelző rendszerrel valamint felvonóval, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A fentiekre tekintettel ajánlattevő nyilatkozni köteles:
- arról, hogy a referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá
- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.
M.2.: Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.2.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő szakemberről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza ezen személy nevét, képzettségét és a 3 éves (36 hónapos) gyakorlati idejüket, az M.2.2. pontjában előírt követelménynek megfelelő diszpécserszolgálat és vonulós szolgálat meglétéről szóló ajánlattevői nyilatkozatot.
M.3. Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. i) pontja alapján a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.3. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, a teljesítéshez rendelkezésre álló műszaki-technikai felszereltség leírását tartalmazó nyilatkozatot a berendezés darabszámának, műszaki paraméterének megjelölésével.
Az előírt alkalmassági követelményeknek (M.1.-M.3.) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az e törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely– az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. [Kbt. 65. § (9) bek.] Nem használhatja fel a gazdasági szereplő (GSZ) alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd (7) bek. szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A GSZ ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében a KD-ban meghatározott igazolásokat a GSZ-eknek ajánlatukban kell benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya (élőerős őrzés-védés) szerinti (az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített) referenciát, amely összességében magában foglal:
12 hónapon keresztül folyamatosan legalább 100.000 m2-en és azon belül 3 telephelyen lévő 10 objektumban (melyből legalább 1 objektum esetében rendelkezett tűzjelző rendszerrel és behatolás jelző rendszerrel valamint felvonóval) végzett szolgáltatással
M.2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be (M.2.1) illetve nem rendelkezik (M.2.2.):
M.2.1. legalább 1 fő biztonságszervező vagy azzal egyenértékű képzettségű, legalább 3 éves (36 hónapos) közbeszerzés tárgya szerinti (élőerős őrzés-védés) szolgáltatás irányítására vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
M.2.2. 24 órás diszpécserszolgálattal és vonulós szolgálattal
Fogalmi meghatározás az M.2.2. alkalmassági feltételhez:
Diszpécser szolgálat: 0-24-ben rögzített helyen, távfelügyelet útján fogadja az adott szolgáltatást érintő bejelentéseket, akár interneten, akár telefonon keresztül.
Vonulós szolgálat: olyan szolgáltatás, amely azt jelenti, hogy az adott szolgáltató rendelkezik olyan képességgel, hogy a védett objektum telepített biztonsági őrének riasztása esetén, szabadon rendelkezésére álló biztonsági őr állománnyal a védett objektumhoz vonuljon és megerősítse a telepített szolgálatot.
M.3. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem mutat be a teljesítéshez szükséges alábbi műszaki felszereltséget:
- 4 db GPRS alapú járőr ellenőrző készülék, valamint 4 db mobiltelefon készülék
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1. Késedelmi kötbér: Megbízott kötbér fizetésére köteles, ha a teljesítési határidő tekintetében késedelembe esik olyan okból, amelyért felelős. A késedelmi kötbér mértéke: 1 % óránként. A késedelemi kötbér alapja a havi nettó megbízási díj, maximális mértéke: a havi nettó vállalkozói díj 20%-a. Megbízó jogosult a szerződéstől elállni, ha Megbízott a szerződés hatályba lépésének napján 4 órát meghaladó késedelembe esik.
2. Hibás teljesítési kötbér: Megbízott kötbér fizetésére köteles, ha hibásan teljesít. Amennyiben adott hónapban az Őrszolgálati Értékelési jegyzőkönyvek végeredménye nem éri el a 80%-ot, úgy a havi nettó megbízási díj összegét Megbízó 10%-kal jogosult csökkenteni hibás teljesítési kötbér címén.
A hibás teljesítési kötbér alapja: havi nettó megbízási díj.
Amennyiben Megbízott hibásan teljesít (2 havi jegyzőkönyv alapján) úgy Megbízó jogosult a szerződést felmondani.
3. Meghiúsulási kötbér: Azon lehetetlenülés esetén, mely olyan okból történik, amelyért Megbízott felelős, továbbá jelen szerződésnek a Megbízott szerződésszegésére alapított felmondása vagy attól való elállása esetében a Megbízott kötbérfizetési és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke: 10.000.000,- Ft.
4. Megbízó szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre biztosíték nyújtására köteles. A biztosíték mértéke a teljes nettó megbízási díj 5%-ának megfelelő összeg. Megbízott a biztosítékot szerződés hatályba lépésekor nyújtja, a szerződés teljesítését követő 15 napig terjedő időtartamra (futamidő). Formája: a Kbt. 134. §-ában foglaltak szerint.
További részleteket a dokumentáció részét képező szerződés tervezet tartalmaz.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Megbízó előleget nem fizet.
Megbízott jogosult részszámla kiállítására:
Megbízott havi rendszerességgel nyújthat be számlát utólag, a megelőző hónapra jutó megbízási díjáról a szerződésben rögzített óradíj és a leigazolt teljesítések alapján.
Megbízó a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján teljesítésigazolást állít ki. A teljesítésigazolás egy példánya a számla melléklete.
A számla ellenértéke a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint kerül kiegyenlítésre. A kifizetés átutalással történik. A számla fizetési határideje 30 nap.
A Kbt. 135. § (11) bekezdésének megfelelően Megbízó a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Megbízott számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bek alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény szerint, továbbá a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet szerint.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR-en keresztül. https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (e-Kr.) 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu) A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs korlátozás
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: AK a Kbt. 76.§ (2) bek. c) pontja szerint értékel: 1. fordított arányosítás (az alacsonyabb ár megajánlás a kedvezőbb) , 2. egyenes arányosítás (a több hónap szakmai többlettapasztalat a kedvezőbb). További részletek AD-ben.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
2. Közbeszerzési dokumentumok(KD) elérhetősége (Kbt. 39.§ (1) bek.) www.ekr.gov.hu EKR szám: EKR000443542020.
3. Az ajánlat(A) benyújtásának címe: www.ekr.gov.hu, a benyújtás módja: elektronikus.
4. Az A-k felbontásának ideje: Az A-t tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az A-ban szerepelnek - az AT-k részére elérhetővé teszi.
5. A kommunikáció a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. (EKR r. ) 2. §-a és a Kbt. 40. § (1) bek. alapján az EKR-ben történik. Az EKR-el kapcsolatos útmutatók elérhetősége: ttps://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM r. alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az R működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
6. AT-nek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az A-hoz csatolni: a) az A-t aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, vagy b) a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az A aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
7. Folyamatban lévő vált. bej-i eljárás esetében az AT köteles az A-hoz csatolni a cégbírósághoz (CB) benyújtott vált. bej-i kérelmet és az annak érkezéséről a CB által megküldött igazolást.
8. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot, nemleges tart. nyil-ot is.
9. Az AT-k műszaki és szakmai alk. feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
10. Közös ajánlattétel (KAT) esetében az A-hoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról (EF) szóló megállapodás másolati példányát, amely tartalmazza az AT között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon AT-t, aki a KAT-t az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a KAT nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a KAT nyertességük esetén a szerződésben (SZ) vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért EF-et vállalnak. A Kbt. 35. § (9) bekezdésnek megfelelően. AK nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé a NYAT(k) általi projekttársaság (külön gazdálkodó szervezet) létrehozását az SZ teljesítése érdekében.
11. Az A-nak tartalmaznia kell az AF-ben külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
12. Az AF-ben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.tv. AF megküldésének napján hatályos szabályai az irányadók.
13. AK felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattétel nyelve magyar. Az idegen nyelvű iratokat ajánlattevői fordítással is elfogadja, a Kbt. 47.§ (2) bekezdése szerint.
14. Ajánlatkérő előírja, hogy Megbízott legkésőbb a szerződéskötés aláírásától rendelkezzen az objektumok őrzésére vonatkozóan szakmai felelősségbiztosítással, az alábbi feltételekkel:
 őrzés-védelmi tevékenységre kiterjedő és legalább 75 000 000 HUF/év, valamint legalább 40 000 000 HUF/kár összegű
 a limithez tartozó önrész nem magasabb, mint 10%/kár;
 a biztosítási fedezet érvényes Megbízott cég felróható, károkozó magatartása esetén, különösen:
o őrzés-védelmi tevékenységre,
o általános és alvállalkozói felelősségbiztosításra;
 a fedezet tekintetében a védelem alá vont vagyontárgyak esetén nem előírás a zártságra vonatkozás (azaz a szakmai hibán túl a térítésnek nem függvénye, az esetleges védettségi szint);
 a bejelentésre vonatkozó utófedezet legalább 1 év.
15. A helyszíni bejárás időpontja 2020. május 27. 09:00 óra
Találkozó helyszíne: 1181 Budapest, Kondor Béla stny. 16.
16. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében a KD-ban meghatározott igazolásokat a GSZ-eknek ajánlatukban kell benyújtani.
17. Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó: Krill Erzsébet, 1102 Budapest, Hölgy u. 25/B. II/3. e-mail: krill.erzsebet@agoraexpoert.hu, nyilvántartási száma: 49.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges