Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:8887/2020
CPV Kód:63510000-7
Ajánlatkérő:Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
Teljesítés helye:1051 Budapest, Nádor utca 7., elektronikus úton történő teljesítés során a szerződésben meghatározott elektronikus cím
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:kutatást támogató tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67333705
Postai cím: Nádor Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Éva
Telefon: +36 14116318
E-mail: nyerges.eva@titkarsag.mta.hu
Fax: +36 14116268
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mta.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mta.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000466552020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000466552020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: kutatást támogató tevékenység
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Repülőgéppel történő utazásokhoz kapcs. szolg.
Hivatkozási szám: EKR000466552020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63510000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Repülőgéppel történő hivatalos utazásokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” A beszerzés mennyisége: Az ajánlatkérő által szervezett repülőgéppel történő hivatalos utazásokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 1 000 db repülőjegy keretmennyiségig, legfeljebb nettó 66.000.000,- Ft keretösszegig.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő által igénybe vett szolgáltatás elemei egymással összekapcsolódnak, egymásra épülnek, több partnerrel való megvalósítás esetén a kívánt hatás nem érhető el, továbbá nem kívánt átfedések jelentkeznének. Ezen kívül az egyes elemek külön-külön történő megrendelése esetén ajánlatkérő elesne az együttes rendeléskor jelentkező kedvezményektől, így a részek biztosítása sem szakmai, sem gazdasági szempontból nem indokolt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Repülőgéppel történő utazásokhoz kapcs. szolg.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63512000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1051 Budapest, Nádor utca 7., elektronikus úton történő teljesítés során a szerződésben meghatározott elektronikus cím
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlatkérő által szervezett repülőgéppel történő hivatalos utazásokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 1 000 db repülőjegy keretmennyiségig, legfeljebb nettó 66.000.000,- Ft keretösszegig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 6. Ügyintézési határidő: Az ajánlat megadása a beérkező – desztinációkkal ellátott – ajánlatkéréstől számítva mennyi időn belül történik meg (óra)  10
x Költség szempont – 1 1. Stornó biztosítás díja repülőjegyenként (repülőjegy árának %-ában)  10
2 2. Stornó biztosítás megkötése esetén hány százalékos a visszafizetés, amennyiben megrendelő az utazás előtt 24 órával lemondja a repülőjegyet (repülőjegy árának %-ában) 10
3 3. Mintautak összesített nettó ára  30
4 4. Nettó szolgáltatási (jegykiállítási) díj nem fapados légitársaságok járataira  20
5 5. Nettó szolgáltatási (jegykiállítási) díj fapados légitársaságok járataira 20
  Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérőként szerződő fél jogosult a szerződés hatályát a hatálybalépéstől számított 18. hónapig írásban megtett, erre vonatkozó nyilatkozatával összesen legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítani. A meghosszabbított határidő tekintetében is az eredeti szerződés keretösszegre vonatkozó szabályi alkalmazandók.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérőként szerződő fél – a II.2.7) pontban leírtak szerint - jogosult a szerződés hatályát a hatálybalépéstől számított 18. hónapig írásban megtett, erre vonatkozó nyilatkozatával összesen legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítani. A meghosszabbított határidő tekintetében is az eredeti szerződés keretösszegre vonatkozó szabályi alkalmazandók.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1. Ajánlatkérő az alábbi értékeket a Kbt. 77.§ (1) bekezdés második mondata szerinti érvényességi határértékként jelöli meg, azaz ennél ajánlatkérő számára kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi:
1. szempont: 25%
2. szempont: 50%
6. szempont: 5 óra
2. Ajánlatkérő az alábbi értékeket a Kbt. 77.§ (1) bekezdés első mondata szerinti maximális pontszámhoz tartozó értékekként határozza meg, azaz ennél kedvezőbb megajánlás érvénytelenséget nem eredményez, de ajánlatkérő többlet pontszámmal nem értékeli:
1. szempont: 0%
2. szempont: 100%
6. szempont: 1 óra
3. Ajánlatkérő az 1. értékelési szemponttal kapcsolatban rögzíti, hogy a megajánlásnak tartalmaznia kell a stornó biztosítás megkötésével kapcsolódó összes közvetlen és közvetett költséget.
4. Az eljárás teljes neve (II.1.1) és II.2.1) pontokban karakterkorlát miatt nem szerepel): Repülőgéppel történő hivatalos utazásokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítése

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplő és alvállalkozó, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében és 63.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját kell igazolnia az alábbiak szerint: Ajánlattevő nyilatkozzon a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyéről ; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, vagy szabályozott piacon jegyzik, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplő vonatkozásában: a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdés és 63.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt. A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat az EKR rendszerben létrehozott űrlapon kell benyújtani. A kizáró okok igazolásáról szóló nyilatkozat a Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók mindaddig, amíg a bennük foglalt tény, illetve adat tatalma valós. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is.
Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú
változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [Kr. 13. §]. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni. A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során (eljárás és igazolás megjelölésével).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ1: Az ajánlatkérő előírja a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint, hogy a 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban utazásszervezési rendelet) 2. § (1) bekezdésében foglalt feltételeket teljesítenie kell ajánlattevőnek. Alkalmas az ajánlattevő, ha a 2005. évi CLXIV. törvényben, valamint az utazásszervezési rendelet 2. §-ban előírt feltételeknek megfelel, és az utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenységét a kereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalánál (a továbbiakban: BKFH) a 2009. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerint bejelentette. Nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő esetében a letelepedés szerinti országban meglévő egyenértékű engedéllyel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása terén a Kbt. 114/A.§ rendelkezései szerint jár el, azaz az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az ajánlatban igazolni szükséges. Ajánlattevő a megfelelést a rendelkezésére álló igazolás vagy amennyiben nyilvántartásba vették, úgy a nyilvántartás kivonatának másolatának benyújtásával igazolhatja vagy ajánlatában megjelölheti azt az elektronikus úton elérhető adatbázist, ahol ajánlatkérő a megfelelőséget ellenőrizheti. A Kbt. 65.§ (6), (7), (9) és (11) bek., valamint 69.§ (11a) bek. is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása terén a Kbt. 114/A.§ rendelkezései szerint jár el, azaz az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az ajánlatban igazolni szükséges.
P1.: Ajánlattevő igazolja alkalmasságát a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a jelen eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó nyilatkozattal a közbeszerzés tárgya szerinti (repülőjegy értékesítés és kapcsolódó szolgáltatások) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65.§ (6), (7), (9) és (11) bek., valamint 69.§ (11a) bek. is irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a jelen eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a beszerzés tárgya szerinti (repülőjegy értékesítés és kapcsolódó szolgáltatások) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a nettó 45 000 000 forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása terén a Kbt. 114/A.§ rendelkezései szerint jár el, azaz az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az ajánlatban igazolni szükséges.
M1.: Az ajánlattevő a Kr. 21. § (3) bek a) pontja alapján mutassa be a felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) közbeszerzés tárgya (repülőjegy értékesítés és kapcsolódó szolgáltatások) szerinti szolgáltatásait a Kr. 23. § szerint meghatározott formában igazolva. A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a) a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét; b) a teljesítés időtartamát, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával); c) a teljesített szolgáltatás megnevezését és ellenszolgáltatás mértékét olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen; d) nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; e) a saját teljesítés arányát. A Kr. 21. § (3a) bek a) pontja alapján, ha ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt (felhívás feladásának dátumáig) befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Amennyiben a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítése eredményeként valósult meg, úgy a Kr. 21/A. § és a Kr. 22. § (5) bek. is irányadó.
M2.: A Kr. 21. § (3) bek b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: - a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, melyből kiderül, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül bevonásra (munkavállaló/alvállalkozó/stb.), továbbá a tapasztalata; - a képzettséget és végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolati példánya; - a szakemberek által aláírt, rendelkezésre állási nyilatkozata. A Kbt. 65.§ (6), (7), (9) és (11) bek is irányadó. A Kbt. 67. § (3) bek alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.: Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban), a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, összesen legalább nettó 35 000 000 Ft értékű, a közbeszerzés tárgya (repülőjegy értékesítés és kapcsolódó szolgáltatások) vonatkozó referenciával. Az M1. alkalmassági követelmény legfeljebb öt szerződéssel is teljesíthető, melyek közül legalább egy nettó 17 500 000 Ft értékű és legalább egy 12 hónapon keresztül folyamatosan a közbeszerzés tárgyában (repülőjegy értékesítés és kapcsolódó szolgáltatások) végzett teljesítésre kell, hogy vonatkozzon.
M2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 2 fő olyan szakemberrel, akik rendelkeznek legalább középfokú végzettséggel, repülőjegy és kapcsolódó szolgáltatások értékesítése terén legalább 12 hónap tapasztalattal és közülük legalább 1 fő nemzetközi IATA (International Air Transport Association) szakvizsgával és/vagy IATA/UFTAA (Universal Federation of Travel Agents Association) vizsgával vagy ezekkel egyenértékű vizsgával. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlattevőként szerződő fél nem szerződésszerű teljesítése esetén: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér.
Ajánlatkérőként szerződő fél nem szerződésszerű teljesítése esetén: a Kbt. 135. § (11) bek. alapján a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint késedelmi kamat és külön jogszabály szerinti költségátalány.
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A keretmennyisg 1 000 db, a keretösszeg nettó 66.000.000,- Ft, amely nem jelent megrendelési kötelezettséget és kötelezettségvállalást a maradéktalan felhasználására.
Nyertes ajánlattevő a teljesített szolgáltatásokról egyenként köteles számlát kiállítani. Nyertes ajánlattevő a számlán köteles feltüntetni az utazást igénybevevő személyek nevét és a járatszámot.
A megrendelt szolgáltatások ellenértékét az ajánlatkérő az egyes utazási szolgáltatások teljesítésekor, de legkésőbb azt követő 15 naptári napon belül kiállított számla ellenében átutalással fizeti meg. A számla kifizetésének határideje: a feladatok teljesítéséről szóló, teljesítési igazolással alátámasztott, nyertes ajánlattevő által kiállított számla ajánlatkérő érkezésétől számított 30 naptári napon belül.
A teljesítésre a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (11) és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései irányadók. Előleg: nincs.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A. §-t. Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő és nem is teszi lehetővé projekttársaság létrehozását a teljesítés érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15-17. §- nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: Jelenleg nem ismert, a keretszerződés hatályának lejártától függ.
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: nincs korlátozás
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Értékelési módszer (részletes leírás az egyéb közbeszerzési dokumentumokban):.3., 4., 5. szempont: fordított arányosítás, 1., 2, 6. szempont: arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az eljárásban bármely gazdasági szereplő tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel a Kbt. 35.§ alapján. 2. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást kizárólag az EKR-en keresztül kérhet. Ajánlatkérő valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő részére írásban megküldi a választ az EKR rendszeren keresztül, illetve hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bek. vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. 3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bek szerint. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (1) bek. érelmében az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. vonatkozóan az EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével. 5. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat megtételét EKR űrlap benyújtásával (nemleges tartalommal is) . 6. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítást is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bek.). 7. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. 8. A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 9. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 11. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Lak Vilmos, lajstromszáma: 00334 12. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. 13. Ajánlattevőnek a 3.szempont (Mintautak összesített nettó ára) tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban részletezetteknek megfelelően alátámasztó dokumentumokat kell benyújtaniuk, mely dokumentumok adott esetben a hiánypótlás részét képezik. 14. Ajánlattevőnek ajánlata részeként a 3.szempont (Mintautak összesített nettó ára) tekintetében csatolnia kell a részletes ártáblázatot. Ajánlattevőnek az ártáblázatot ajánlata részeként .pdf formátumban, és szerkeszthető excel formátumban is be kell nyújtania. 15. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 41. § (6) bekezdése értelmében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Áht. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Nyertes ajánlattevő köteles a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek történő megfelelőségét érintő bármely változást haladéktalanul bejelenteni ajánlatkérő irányába. Nyertes ajánlattevőnek az átláthatóságról a szerződés aláírásáig nyilatkoznia kell. 16. Ajánlatkérő a VI.2 pontban jelzettek szerinti elektronikus számla befogadást kizárólag a Kbt. 27/A. pont szerinti feltételek esetén vállalja. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az SZ1., P1., M1.-2. alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges